ישיבה מס' 6/2021 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות עם יועצים (לפי חוזר מנכ"ל 8/2016, על תיקוניו)

ישיבה מס’ 6/2021 פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות עם יועצים (לפי חוזר מנכ”ל 8/2016, על תיקוניו) ועדת ההתקשרויות המקצועית, בהרכבה לפי חוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2016 (ותיקון בחוזר מנכ”ל משרד הפנים 5/2017), התכנסה בלשכת מנכ”ל העיריה לישיבה מס’ 6/2021, ביום 18.11.2021, יום חמישי בשבוע, בשעה 12:00: משתתפים חברי הוועדה: 1. קובי אלון, מנכ”ל העיריה, יו”ר הוועדה. 2. עו”ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה, חבר הוועדה. 3. רו”ח דאפר חג’ אחמד, מנהל מחלקת הנהלת חשבונות, ממלא מקום גזבר העיריה בוועדה, חבר הוועדה (עפ”י מינוי של מנכ”ל העיריה). על סדר יום הישיבה: בחירת משרד עו”ד לייצוג בהליכים המשפטיים הצפויים בעניין גזבר העיריה (בין על ידי הגזבר ובין ע”י גורם שלישי), בעקבות ובהמשך למכתב משרד הפנים מיום 7.11.2021, מכתב גב’ גלית וידרמן, מנהלת אגף בכיר בקרת הון אנושי ברשומ”ק. מהות ההתקשרות המבוקשת: ייצוג העיריה בהליכים המשפטיים הצפויים כלהלן: א. בקשה לצו מניעה. ב. תביעה עיקרית. ייעוץ וליווי: א. ייעוץ לפי הצורך, גם ייעוץ מקדמי. דיון והחלטה: הוועדה, לאחר שעיינה בשלוש ההצעות שהוגשו בפניה, ואף בחנה את הבקשות לגופן, מסכימה כי בנסיבות העניין ולאור מהות ואופי וסוג העבודות הנדרשות, מדובר בסוג עבודה שדורשת יחסי אימון מיוחדים ואף ידע ומומחיות מיוחדים; מכל מקום מדובר בהיקף כספי נמוך. הוועדה מאשרת תקינות ההליך שננקט בהתאם לסעיף 6.2.9 לנוהל התקשרות מאושר של העיריה, פניה דחופה לפני קבלת החלטת ועדת התקשרויות. הפנייה היתה לשלושת המשרדים המאושרים לתחום זה במאגר היועצים המאושר של העיריה: א. בן ארי, פיש סבן ושות’. ב. לפידור ושות’. ג. גולדפרב זליגמן. בשלב מאוחר יותר, הייתה גם פניה למשרד עו”ד נוסף, שאינו ברשימה במאגר היועצים, משרד מומחה לתחום דיני עבודה – עו”ד אוסף ברנזון (חיים ברנזון ושות’, משרד עורכי דין). משרד עו”ד לפידור ושות’ נתן הצעה שבחלקה לא תואמת מה שנדרש ע”י העיריה: א. ייעוץ – 500 ₪ ומע”מ לשעה. ב. צו מניעה – 25,000 ₪ ומע”מ. ג. הליך עיקרי או במקרה וההליך העיקרי יאוחד עם הבקשה לסעד זמני – 500 ₪ לשעה ומע”מ (לא נתן מחיר כולל). משרד גולדפרב זליגמן נתן הצעה שעתית (לא נתן מחיר כולל): עו”ד רביד – 750 ₪ ומע”מ. עו”ד עשוש – 625 ₪ ומע”מ. משרד עו”ד בן ארי, פיש סבן ושות’ נתן הצעה בדיוק במתכונת שהתבקשה על ידי העיריה: א. ייעוץ בשלב מקדמי – 600 ₪ ומע”מ לשעה. ב. צו מניעה – 25,000 ₪ ומע”מ. ג. הליך עיקרי – 25,000 ₪ ומע”מ. ד. ככל שההליך העיקרי יאוחד עם הסעד הזמני – 40,000 ₪ ומע”מ. משרד חיים ברנזון ושות’, הגיש הצעה שלא מתכונת שנדרשה: חלופה א’ – לפי שעה 450 ₪ ומע”מ. חלופה ב’ – 3,000 ₪ – כתב הגנה. 2,000 ₪ לישיבה קדם או לבקשות / תשובות מהותיות. 4,000 ₪ לישיבת הוכחות. סיכומים – בגין ישיבה או שתי ישיבות, לפי היקף הסיכומים. החזר הוצאות וכן נסיעות. לא ניתן להעריך סה”כ ההצעה הנ”ל, ובנסיבות העניין והציפי למספר רב של עדים, הסכומים יכולים להגיש לעשרות רבות של אלפי שקלים. לאחר דיון לגופן של בקשות, ולאחר בחינת פרופיל המציעים והמוצעים, הוועדה החליטה לבחור בהצעה המיטבית בשילוב הניסיון והידע והמומחיות הנדרשים והעלות הכספית, ושהיא למעשה ההצעה היחידה שהוגשה במתכונת המלאה כפי שהדבר התבקש בפנייה של העיריה, והיא הצעת משרד עו”ד בן ארי, פיש, סבן ושות’ כלהלן: ה. ייעוץ בשלב מקדמי – 600 ₪ ומע”מ לשעה. ו. צו מניעה – 25,000 ₪ ומע”מ. ז. הליך עיקרי – 25,000 ₪ ומע”מ. ח. ככל שההליך העיקרי יאוחד עם הסעד הזמני – 40,000 ₪ ומע”מ. הוועדה סבורה, כי כדי להבטיח (ולא לפגוע) קשרי עבודה תקינים שוטפים, וכדי להבטיח מומחיות מיוחדת בתחום, אין מקום להעברת העניין לטיפול משרד עו”ד עפר שפיר ושות’, שמטפל עבור העיריה בתיקי ליטיגציה במסגרת זכייתו במכרז; העיריה נמצאת בהליכי מכרז חדש. פרסום: החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של העיריה בתוך 15 ימי עבודה מהיום (באחריות מנכ”ל העיריה). ולראיה באנו על החתום: ________________ __________________ __________________ רו”ח דאפר חג’ אחמד קובי אלון חוסאם אבו-פול, עו”ד מנהל מחלקת הנהלת חשבונות מנכ”ל העיריה היועץ המשפטי לעיריה ממלא מקום גזבר העיריה בוועדה

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק