מתן תמיכות

מתן תמיכות לשנת תקציב 2021

תבחינים למתן תמיכות לשנת 2021 ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות הציבור על ידי הרשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ”ל משרד הפנים (4/2006) בדבר הגשת בקשות לתמיכות לשנת תקציב 2021. בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות “מוסד ציבורי” או “מוסד” שאינו מוסד ממוסדות המדינה או הרשות, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, רווחה, ספורט או מטרה דומה ושלא למטרה של עשיית רווחים, וזאת על פי התבחינים שפורסמו. מועד תחילת הגשת הבקשות יחל מ 01/11/2020, מועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב הינו 30/11/2020. ניתן לעיין בתבחינים לקבלת התמיכות, ולהוריד טופס בקשה לתמיכה באתר האינטרנט של העירייה. על הבקשות לעמוד בתנאי “נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות” של משרד הפנים שפורסם בחוזר מנכ”ל משרד הפנים מספר 4/2006 ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר. יש להגיש את הבקשות בצרוף המסמכים הרלוונטיים ללשכת מנכ”ל העירייה לידי רו”ח שאדי דרויש. הבקשות ייבחנו על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר. הוועדה לא תדון בבקשות שתוגשנה ללא מסמכים הרלוונטיים. התמיכה תחולק בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב תמיכות שיאושר לשנת 2020. אין על העירייה חובה ליתן תמיכה כלשהי. בקשות שתוגשנה לאחר המועד תדחנה ללא דיון.

רשימת מסמכים – עמותות נתמכות ע”י עיריית בקה אל גרבייה לשנת התקציב 2021

לצורך הגשת מועמדות לקבלת תמיכה מעיריית בקה אל גרבייה לשנת התקציב 2021 יש להמציא את כל המסמכים כפי שיפרטו להלן וזאת לא יאוחר מיום  30 נובמבר 2020 (30.11.2020)
 • הצעת תקציב או תקציב מאושר לשנת 2020 חתום בידי מורשי חתימה .
 • פירוט אודות הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור בגינה מבוקשת התמיכה (רצ”ב מסמך).
 • אישור עדכני מרואה חשבון על סכום התשלומים לצדדים קשורים, במידה ויש, או על העדר תשלומים כאלו (רצ”ב מסמך).
 • בקשת תמיכה חתומה במקום המיועד לחתימה בצירוף חותמת הגוף (רצ”ב מסמך).
 • כתב התחייבות לעיריית באקה אל גרבייה (רצ”ב מסמך).
 • אישור על ניכוי מס במקור.
 • אישור על ניהול ספרים.
 • אישור עדכני על זכויות חתימה בשם העמותה, מאושר ע”י עו”ד/רו”ח.
 • מאזן בוחן של העמותה לשנת 2020.
 • רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בשנת 2020/2019 בחתימת רו”ח ובפירוט של: עלות שכר שנתית, אחוז משרה, שם מלא, מספר זהות, תפקיד (או לחליפין הצהרת רואה חשבון על היעדר מקבלי שכר).
 • דו”חות כספים מבוקרים של המוסד הציבורי לשנת 2019.
 • אישור מרשם העמותות על ניהול תקין של האגודה לשנת 2020.
 • אישור מעמד האגודה במשרדי מס ערך מוסף.
 • דוח על הוצאות הנהלה וכלליות ע”פ הוראות חשכ”ל לשנת 2019 (מבוקר) ולתקופה 1-9/2020 (בלתי מבוקר).
 • אישור רו”ח בדבר עמידת מוסד הציבור, בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2019 (מבוקר) ולתקופה  1-9/2020 (בלתי מבוקר) בהתאמה, כפי שנקבע בנוהל הכללי לפי סעיף 3א(1) לחוק יסודות התקציב, שתשמ”ה-1985 (רצ”ב מסמך).
 • תעודת התאגדות מרשם העמותות.
 • מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף.
 • הסכמה בלתי חוזרת לבדיקת חשבונות הבנק (רצ”ב מסמך).
 • אישור על תקינות תשלומי השכר ושמירת זכויות העובדים לשנת 2020 חתומים ע”י רו”ח (רצ”ב מסמך).

גוף שקיבל תמיכה מהרשות המקומית והוא חוזר ומבקש תמיכה לשנת כספים נוספת:

 1. אינו חייב לצרף תעודת התאגדות ומסמכי היסוד של הגוף. אולם, הוא יהיה חייב להודיע על שינויים שחלו, אם חלו, במסמכים האמורים, מאז הוגשה הבקשה הקודמת, ויגיש תיעוד מתוקן ועדכני.
 2. יציין בבקשה החוזרת את שיעור התמיכות הישירות והעקיפות שניתנו לגוף בשנת הכספים הקודמת מאת כל משרד ממשלתי, רשות מקומית, או כל גוף ציבורי אחר.

אם התמיכה המבוקשת מיועד לרכישת מקרקעין/מבנה, או להקמת מבנה או לשיפוץ מבנה, יצורף לפי העניין:

 1. נוסח רישום או הוכחת בעלות, חכירה או זכות אחרת במקרקעין.
 2. פירוט שעבודים המוטלים על המקרקעין.
 3. כאשר מדובר ברכישת מקרקעין או מבנה – הערכת שמאי מוסמך בנוגע לערך הרכישה.
 4. כאשר מדובר בהקמת מבנה או בשיפוץ – היתר בניה והערכת מהנדס עלות הקמת המבנה או השיפוץ.
 5. ייפוי כוח בלתי חוזר, לעשות ולרשום הערת אזהרה או זיקת הנאה במקרקעין או במבנה.

מתן תמיכות לשנת תקציב 2019

תבחינים למתן תמ​יכות 2019
ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות הציבור על ידי הרשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ”ל משרד הפנים (4/2006) בדבר הגשת בקשות לתמיכות לשנת תקציב 2019.
בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות “מוסד ציבורי” או “מוסד” שאינו מוסד ממוסדות המדינה או הרשות, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, רווחה, ספורט או מטרה דומה ושלא למטרה של עשיית רווחים, וזאת על פי התבחינים שפורסמו.
המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב הינו 16/12/2018.
ניתן לעיין בתבחינים לקבלת התמיכות, ולהוריד טופס בקשה לתמיכה באתר האינטרנט של העירייה.
על הבקשות לעמוד בתנאי “נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות” של משרד הפנים שפורסם בחוזר מנכ”ל משרד הפנים מספר 4/2006 ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר.
יש להגיש את הבקשות בצרוף המסמכים הרלוונטיים ללשכת מנכ”ל העירייה לידי רו”ח שאדי דרויש.
הבקשות ייבחנו על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.
הוועדה לא תדון בבקשות שתוגשנה ללא מסמכים הרלוונטיים.
התמיכה תחולק בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב תמיכות שיאושר לשנת 2019. אין על העירייה חובה ליתן תמיכה כלשהי.
בקשות שתוגשנה לאחר המועד תדחנה ללא דיון.

רשימת מסמכים – עמותות נתמכות ע”י עיריית בקה אל גרבייה לשנת התקציב 2019

לצורך הגשת מועמדות לקבלת תמיכה מעיריית בקה אל גרבייה לשנת התקציב 2019 יש להמציא את כל המסמכים כפי שיפרטו להלן וזאת לא יאוחר מיום  16 דצמבר 2018 (16.12.2018)
 • הצעת תקציב או תקציב מאושר לשנת 2019 חתום בידי מורשי חתימה .
 • פירוט אודות הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור בגינה מבוקשת התמיכה (רצ”ב מסמך) .
 • אישור עדכני מרואה חשבון על סכום התשלומים לצדדים קשורים, במידה ויש, או על העדר תשלומים כאלו (רצ”ב מסמך).
 • בקשת תמיכה חתומה במקום המיועד לחתימה בצירוף חותמת הגוף (רצ”ב מסמך).
 • כתב התחייבות לעיריית בקה אל גרבייה (רצ”ב מסמך).
 • אישור על ניכוי מס במקור.
 • אישור על ניהול ספרים.
 • אישור עדכני על זכויות חתימה בשם העמותה, מאושר ע”י עו”ד/רו”ח.
 • מאזן בוחן של העמותה לשנת 2018.
 • רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בשנת 2018/2017 בחתימת רו”ח ובפירוט של: עלות שכר שנתית, אחוז משרה, שם מלא, מספר זהות, תפקיד (או לחליפין הצהרת רואה חשבון על היעדר מקבלי שכר)
 • דו”חות כספים מבוקרים של המוסד הציבורי לשנת 2017.
 • אישור מרשם העמותות על ניהול תקין של האגודה לשנת 2019.
 • אישור מעמד האגודה במשרדי מס ערך מוסף.
 • דוח על הוצאות הנהלה וכלליות ע”פ הוראות חשכ”ל לשנת 2017 (מבוקר) ולתקופה 1-9/2018 (בלתי מבוקר).
 • אישור רו”ח בדבר עמידת מוסד הציבור, בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2017 (מבוקר) ולתקופה  1-9/2018 (בלתי מבוקר) בהתאמה, כפי שנקבע בנוהל הכללי לפי סעיף 3א(1) לחוק יסודות התקציב, שתשמ”ה-1985 (רצ”ב מסמך).
 • תעודת התאגדות מרשם העמותות.
 • מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף.
 • הסכמה בלתי חוזרת לבדיקת חשבונות הבנק (רצ”ב מסמך).
 • אישור על תקינות תשלומי השכר ושמירת זכויות העובדים לשנת 2018 חתומים ע”י רו”ח (רצ”ב מסמך).

גוף שקיבל תמיכה מהרשות המקומית וה​וא חוזר ומבקש תמיכה לשנת כספים נוספת:

 1. אינו חייב לצרף תעודת התאגדות ומסמכי היסוד של הגוף. אולם, הוא יהיה חייב להודיע על שינויים שחלו, אם חלו, במסמכים האמורים, מאז הוגשה הבקשה הקודמת, ויגיש תיעוד מתוקן ועדכני.
 2. יציין בבקשה החוזרת את שיעור התמיכות הישירות והעקיפות שניתנו לגוף בשנת הכספים הקודמת מאת כל משרד ממשלתי, רשות מקומית, או כל גוף ציבורי אחר.

​​אם התמיכה המבוקשת מיועד לרכישת מקרקעין/מבנה, או להקמת מבנה או לשיפוץ מבנה, יצורף לפי העניין:

 1. נוסח רישום או הוכחת בעלות, חכירה או זכות אחרת במקרקעין.
 2. פירוט שעבודים המוטלים על המקרקעין.
 3. כאשר מדובר ברכישת מקרקעין או מבנה – הערכת שמאי מוסמך בנוגע לערך הרכישה.
 4. כאשר מדובר בהקמת מבנה או בשיפוץ – היתר בניה והערכת מהנדס עלות הקמת המבנה או השיפוץ.
 5. ייפוי כוח בלתי חוזר, לעשות ולרשום הערת אזהרה או זיקת הנאה במקרקעין או במבנה.

מתן תמיכות לשנת תקציב 2017

​​ניתנת בזאת הודעה לציבור, בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות הציבור על ידי הרשויות המקומיות, שפורסם בחוזר מנכ”ל משרד הפנים (4/2006) בדבר הגשת בקשות לתמיכות לשנת תקציב 2017.
​בהתאם לנוהל רשאים להגיש בקשות “מוסד ציבורי” או “מוסד” שאינו מוסד ממוסדות המדינה או הרשות, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, רווחה, ספורט או מטרה דומה ושלא למטרה של עשיית רווחים, וזאת על פי התבחינים שפורסמו.
המועד האחרון להגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב הינו 20/11/2016.
ניתן לעיין בתבחינים לקבלת התמיכות, ולהוריד טופס בקשה לתמיכה באתר האינטרנט של העירייה.
על הבקשות לעמוד בתנאי “נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות” של משרד הפנים שפורסם בחוזר מנכ”ל משרד הפנים מספר 4/2006 ובתבחינים העירוניים שאושרו על ידי מועצת העיר.
יש להגיש את הבקשות בצרוף המסמכים הרלוונטיים ללשכת מנכ”ל העירייה לידי עו”ד נור עתאמנה.
הבקשות ייבחנו על ידי הגורמים המקצועיים והמלצותיהם תובאנה לאישור מועצת העיר.
הוועדה לא תדון בבקשות שתוגשנה ללא מסמכים הרלוונטיים.
התמיכה תחולק בהתאם להוראות הדין, נוהל תמיכות והתבחינים, ובכפוף לתקציב תמיכות שיאושר לשנת 2017. אין על העירייה חובה ליתן תמיכה כלשהי.
בקשות שתוגשנה לאחר המועד תדחנה ללא דיון.

​רשימת מסמכים​​​ – עמותות נתמכות ע”י עיריית בקה אל גרבייה לשנת התקציב 2017

לצורך הגשת מועמדות לקבלת תמיכה מעיריית בקה אל גרבייה לשנת התקציב 2017 יש להמציא את כל המסמכים כפי שיפרטו להלן וזאת לא יאוחר מיום 20 נובמבר 2016 (20/11/2016).
 • הצעת תקציב או תקציב מאושר לשנת 2017 חתום בידי מורשי חתימה .
 • פירוט אודות הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור בגינה מבוקשת התמיכה (רצ”ב מסמך).
 • אישור עדכני מרואה חשבון על סכום התשלומים לצדדים קשורים, במידה ויש, או על העדר תשלומים כאלו (רצ”ב מסמך).
 • בקשת תמיכה חתומה במקום המיועד לחתימה בצירוף חותמת הגוף (רצ”ב מסמך).
 • כתב התחייבות לעיריית בקה אל גרבייה (רצ”ב מסמך).
 • אישור על ניכוי מס במקור.
 • אישור על ניהול ספרים.
 • אישור עדכני על זכויות חתימה בשם העמותה, מאושר ע”י עו”ד/רו”ח.
 • מאזן בוחן של העמותה לשנת 2016.
 • רשימת 5 מקבלי השכר הגבוה בשנת 2015/2016 בחתימת רו”ח ובפירוט של: עלות שכר שנתית, אחוז משרה, שם מלא, מספר זהות, תפקיד (או לחליפין הצהרת רואה חשבון על היעדר מקבלי שכר)
 • דו”חות כספים מבוקרים של המוסד הציבורי לשנת 2015.
 • אישור מרשם העמותות על ניהול תקין של האגודה לשנת 2017.
 • אישור מעמד האגודה במשרדי מס ערך מוסף.
 • דוח על הוצאות הנהלה וכלליות ע”פ הוראות חשכ”ל לשנת 2015 (מבוקר) ולתקופה 1-6/2016 (בלתי מבוקר).
 • אישור רו”ח בדבר עמידת מוסד הציבור, בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות לשנת 2015 (מבוקר) ולתקופה  1-6/2016 (בלתי מבוקר) בהתאמה, כפי שנקבע בנוהל הכללי לפי סעיף 3א(1) לחוק יסודות התקציב, שתשמ”ה-1985 (רצ”ב מסמך).
 • תעודת התאגדות מרשם העמותות.
 • מסמכי היסוד המעודכנים של הגוף.
 • הסכמה בלתי חוזרת לבדיקת חשבונות הבנק (רצ”ב מסמך).
 • אישור על תקינות תשלומי השכר ושמירת זכויות העובדים לשנת 2015 חתומים ע”י רו”ח (רצ”ב מסמך).

גוף שקיבל תמיכה מהרשות המקומית והו​​א חוזר ומבקש תמיכה לשנת כספים נוספת:

 1. אינו חייב לצרף תעודת התאגדות ומסמכי היסוד של הגוף. אולם, הוא יהיה חייב להודיע על שינויים שחלו, אם חלו, במסמכים האמורים, מאז הוגשה הבקשה הקודמת, ויגיש תיעוד מתוקן ועדכני.
 2. יציין בבקשה החוזרת את שיעור התמיכות הישירות והעקיפות שניתנו לגוף בשנת הכספים הקודמת מאת כל משרד ממשלתי, רשות מקומית, או כל גוף ציבורי אחר.

אם התמיכה המבוקשת מיועד לרכי​שת מקרקעין/מבנה, או להקמת מבנה או לשיפוץ מבנה, יצורף לפי העניין:

 1. נוסח רישום או הוכחת בעלות, חכירה או זכות אחרת במקרקעין.
 2. פירוט שעבודים המוטלים על המקרקעין.
 3. כאשר מדובר ברכישת מקרקעין או מבנה – הערכת שמאי מוסמך בנוגע לערך הרכישה.
 4. כאשר מדובר בהקמת מבנה או בשיפוץ – היתר בניה והערכת מהנדס עלות הקמת המבנה או השיפוץ.
 5. ייפוי כוח בלתי חוזר, לעשות ולרשום הערת אזהרה או זיקת הנאה במקרקעין או במבנה.​

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
  0
  Your Cart
  Your cart is empty

  חיפוש