החלטה להתקשרות בפטור ממכרז לשרותי ניהול ופיקוח

התקשרויות משכ”ל – עיריית באקה אל גרבייה   בעיריה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה לא יחייב את העיריה אלא לאחר צירוף חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העיריה וחותמת העיריה . עיריית באקה אלגרבייה   עיריית באקה אלגרבייה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי […]