קריאה להגשת בקשות לכהונה כנציג/ת, ציבור בוועדת הבחינה

13/12/2021

עיריית באקה אלגרבייה

לפי תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), התש”ם – 1979

עיריית באקה אלגרבייה פונה בזאת לציבור הרחב (מתושבי העיר באקה אלגרבייה) המעוניין להיכלל בוועדת הבחינה לקבלת עובדים כנציג/ת ציבור על מנת שיגיש בקשה לכך. מדובר בין היתר בתחומים הבאים:

חינוך, רווחה ועבודה סוציאלית, הנדסה, משפטים, תברואה וסביבה, מינהל, ספורט, בריאות, פסיכולוגים.

על המבקש לעמוד בדרישות שלהלן:

 1. אינו נכלל ברשימת נציגי הציבור של הרשות המקומית במשך ארבע שנים ברציפות ואם נכלל ברשימה כאמור חלפה שנה מיום סיום כהונתו.
 2. אינו חבר מועצת העיריה או עובד עירייה, ואם היה אחד מאלו חלפו שישה חודשים מיום סיום כהונתו.
 3. אין לו זיקה אישית פוליטית או כלכלית לראש הרשות המקומית או לאחד מחברי המועצה.
 4. אין לו זיקה אישית או כלכלית לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר ברשות המקומית.
 5. תפקידו כנציג ציבור אינו עלול להעמידו באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדת הבחינה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר שלו או של קרובו.
 6. אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור.
 7. לא הופיע ברשימת המועמדים למועצת הרשות באף אחת מן הרשימות בבחירות האחרונות.
 8. לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונות שנערכה ברשות ואינו רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות האחרונות ברשות.
 9. על נציג הציבור להיות  בעל תעודה תיכונית המעידה על היותו בוגר  12 שנות לימוד לפחות. רצוי בעל השכלה אקדמית וככל הניתן שהשכלתו שווה לפחות להשכלה הנדרשת במכרז.
 10. הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול משאבי אנוש או גיוס ומיון עובדים או בעל ניסיון פיקודי או ניהולי בכיר של שלוש שנים לפחות או שהוא בעל ניסיון מקצועי בתחום המשרה המוכרזת או בתחום השלטון המקומי.
 1. ניסיון רלוונטי לתחומי העיסוק כלהלן:
 2. חינוך פורמלי
 3. חינוך בלתי פורמלי
 4. גיל רך
 5. חינוך מיוחד
 6. פסיכולוגיה
 7. בריאות
 8. רווחה
 9. ספורט
 10. משפטי
 11. הנדסה
 12. כספים וכלכלה
 13. ארנונה וגביה
 14. רישוי עסקים
 15. תברואה

איכות סביבה

 • ניהול כללי

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס מיוחד; ניתן לפנות בדוא”ל ללשכת ראש העיר בכתובת שלהלן, ולבקש לקבל את הטופס: office@baqa.co.il

ניתן להגיש בקשות עד ליום 31.01.2022  עד השעה 15:00. ככל שיהיה צורך תודיע העיריה על הארכת המועד בהתאם.

ההגשה תהיה באופן אישי למנהל לשכת ראש העיר  במשרדו בבניין העיריה; ניתן גם לשלוח את הטופס חתום ומאושר בדוא”ל בכתובת לעיל.

                                                                                                בכבוד רב

                                                                                                ראיד דקה

                                                                                                ראש העיריה

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריק