קול קורא – התקשרות לביצוע מיזם משותף לביטחון תזונתי

18/10/2018

  

עיריית באקה מזמינה בזאת הצעות להפעלת מיזם ביטחון

תזונתי כמפורט להלן. 

כללי 

המיזם יעניק סיוע ל – עד 216 משפחות בשנה, באמצעות :

 • חבילות מזון כ- 216 חבילות בחודש בעלות מגוון וערך תזונתי. מימון העירייה עבור חבילות המזון לא יעלה על 116,640 ₪ בשנה. 
 • חלוקת תלושים/כרטיסי רכישה ברשתות מזון מקומיות וחבילות מוצרי מזון יבש בשווי של כ-500 ₪ לרכישת פירות וירקות במרכולים מידי חודש,
  במימון בשווי 455 ₪ מצד המציע. 
 • המיזם נועד להבטיח נגישות פיזית וכלכלית לכמות מספקת של מזון בריא ומזין. 
 • ההתקשרות הינה לשנה, עם אופציה להאריך את ההתקשרות לתקופת שנה נוספת, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

בנוסף העירייה רשאית בהתאם להתקדמות המיזם, להגדיל את מספר המשפחות שיקבלו סיוע כאמור לעיל. 

רשאי להגיש הצעה כל העומד בתנאים הבאים במצטבר: 

 • המציע מוכר כמלכ”ר ( מוסד ללא כוונת רווח). 
 • המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בהכנת ואספקת חבילות מזון. המציע מעסיק נכון למועד הגשת ההצעה, עובד/ת בהיקף של 50% משרה וזאת לטובת ריכוז והפעלת המיזם. 
 • המציע מעסיק נכון למועד הגשת ההצעה, עובד/ת בהיקף של 50% משרה וזאת לטובת ריכוז והפעלת המיזם.

  יובהר כי מדובר בממון מלא של המציע וללא כל השתתפות מצד העירייה. 

 • העדר הרשעה ו/או חקירה של המציע ושל בעלי השליטה בו ומנהליו הבכירים בעבירה שיש עמה קלון או בעבירה שנושאה פיסקאלי, כגון, אי
  העברת ניכויים, אי דיווח לרשויות המס, אי מתן קבלות רשמיות וכד’, שולם אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים,
  התשמ”א-1981. העירייה רשאית להתקשר עם מציעים העומדים בתנאים ובדרישות לעיל ולהלן, וזאת בכפוף לחתימה על הסכם התקשרות אשר ייחתם בין הצדדים. 
את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד, עד ליום 30.10.18 עד שעה 13:00 במשרדי המנכ”לות בעיריית באקה אלגרבייה, אצל המנכ”ל, רו”ח שאדי דרויש, בבניין העירייה. 
על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים של עמידתו בתנאים ובדרישות הנ”ל ובין היתר, אסמכתאות ליכולות גיוס התרומה/אסמכתאות לקיום הון עצמי, אסמכתאות להוכחת הניסיון הנדרש לעיל, אשר מעיד על העסקתו של העובד/ת ואישור רואה חשבון בדבר העדר הרשעה ו/או חקירה. 
מובהר בזת כי פנייה זו אינה מהווה מכרז כמשמעותו על פי דיני המכרזים ואלו לא יחולו על פנייה זו.
 עוד מובהר, כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ואין בפנייה זו כדי להטיל עליה כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהו של העירייה בנוגע להתקשרות או ביצוע פעולות המשך לפנייה זו. 
גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו. 
 
בכבוד רב, 
אבו מוך מורסי עו”ד 
ראש העיר 

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריק