מובלעות ואדי אלח’רובי – צפון באקה – מאמץ ממוקד  

04/02/2023

 חוק התכנון ובניה, התשכ”ה – 1965

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

הודעה לפי סעיף 106ב’ לתכנית מפורטת מספר: 354-0720953

שם התכנית: מובלעות ואדי אלח’רובי   – צפון באקה – מאמץ ממוקד       

גרסת התכנית: הוראות –45 תשריט – 45

בהתאם להחלטת וועדת משנה להתנגדויות מיום 16/1/2023 נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 106ב’ לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה- 1965 (להלן: “החוק”), על שינויים בתכנית 354-0720953

השטחים הכוללים בתכנית ומקומם:

חלקה הצפוני של העיר באקה אלג’רביה

קואורדינטה X : 203757

קואורדינטה Y : 704030

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש 8713 חלקי חלקות: 4, 12-13.

גוש: 8757 חלקי חלקות : 2-5, 46.

גוש: 8758 חלקי חלקות:  1, 90.

גוש : 8760 חלקות במלואן: 35-37, 39, 41-43, 49-51, 63-65, 97.

גוש: 8760 חלקי חלקות: 7-16, 18-26, 28-30, 38, 40, 44, 48, 52-59, 62, 66, 69, 74, 77, 82-84, 92-93, 95.

ועדת המשנה להתנגדויות של הועדה המחוזית חיפה החליטה לשקול עריכת שינויים בתוכנית שהודעה בדבר הפקדתה פורסמה בעיתונים בתאריך 26/08/2022 ובילקוט הפרסומים 10750, התשפ”ג, עמוד 10827, בתאריך 27/08/2022, ופורסמה לפי סעיף 106 (ב) לחוק כדלהלן ובהתאם להחלטתה מתאריך 16.1.2023:

 1. גובה הבנייה המרבי בייעוד מגורים, מסחר ותעסוקה, לאורך דרך ואדי אלח’רובה, יהיה 22 מ’ ב- 6 קומות כשהקומה השישית הינה קומה חלקית (בנסיגה). לעניין זה ייערך תיאום עם לשכת התכנון ומעהב”ט.
 2. זכויות הבנייה מעל מפלס הכניסה בייעוד מגורים, מסחר ותעסוקה  יהיו (בסה”כ שטח עיקרי ושירות) 390% ולפי הפירוט הבא:

מגורים: 120% שטח עיקרי, 30% שטח שירות.

מסחר: 100% שטח עיקרי, 20% שטח שירות.

תעסוקה: 100% שטח עיקרי, 20% שטח שירות.

 • קו הבניין הצידי יהיה 0 מ’ בהסכמת השכן או 2 מ’.
 • כל רצועות התשתיות בתחום התוכנית יסומנו כשבילים ותותר בהם העברת תשתיות. תתווסף להוראות התוכנית הוראה לפיה לא יותר מעבר כלי רכב מנועי בתחום השבילים שלא סומנה בהם זיקת הנאה למעבר למעט רכב חירום.
 • תא שטח מס’ 93 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור יוסט בתחום חלקה מס’ 38 בכ- 2 מ’ לכיוון דרום וזאת לצורך הרחבת שטח המגורים בתא שטח מס’ 92. בנוסף, עקב קרבתו לדרך ואדי אלח’רובה- בתא שטח מס’ 92 תסומן חזית מסחרית. כמו כן, מאחר ותא שטח זה כולל מגרעת שטח בלתי ניתנת לבנייה- הדרך המוצעת תורחב על חשבון תא שטח זה לכיוון מזרח עד גבול חלקה מס’ 38.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ובשינויים כאמור, בימים ובשעות שבמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי”ם  15 חיפה 33095 טלפון: 074-7697275.

ועדה מקומית לתכנון ולבניה עירון, עארה ערערה 30025 טלפון: 04-6351789.

ובתאר האינטרנט של מנהל התכנון www.iplan.gov.il

כל הרואה עצמו נפגע משינויים אלו, רשאי להגיש את התנגדותו לאישור השינויים כולם או מקצתם, אל הוועדה המחוזית, עם העתק לוועדה המקומית, בתוך 30 הימים, מיום הפרסום האחרון של הועדה זו.

ניתן להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני objection@iplan.gov.il.

לא ניתן להגיש התנגדויות לנושאים אשר אינם כלולים בהודעה זו.

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
  0
  סל קניות
  סל הקניות ריק