החלטה להתקשרות בפטור ממכרז לשרותי ניהול ופיקוח

התקשרויות משכ”ל – עיריית באקה אל גרבייה

 

בעיריה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה לא יחייב את העיריה אלא לאחר צירוף

חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העיריה וחותמת העיריה .

עיריית באקה אלגרבייה

 

 • עיריית באקה אלגרבייה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע”מ (להלן: “החברה”) בהסכם לקבלת שירותי ניהול ופיקוח צמוד בגין העבודות בפרויקט הקמת אצטדיון אתלטיקה בעיר באקה אלגרבייה, וזאת בפטור ממכרז לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ”ח – 1987 (להלן: “התקנות”).
 • ההיקף הכספי המשוער של הפרויקט עומד על סך של כ- 5.7 מליון ₪. מדובר בסכום הערכה בלבד, ואשר אין בו כדי לחייב את העיריה.
 • כל מי שרואה עצמו מתאים לביצוע העבודה מוזמן להגיש לעיריה (לוועדה לפי תקנה 3(15)(ב) לתקנות) הצעה עד ולא יאוחר מתאריך 13.9.2018, שעה 15:00. ההצעה תוגש במעטפה סגורה ותימסר באופן ידני לידי מנכ”ל העיריה. על המעטפה יצויין “הצעה לשירותי ניהול ופיקוח – אצטדיון אתלטיקה”.
 • כל מי שיש לו השגה ו/או התנגדות בענין ההתקשרות מוזמן להגיש אותה לעיריה במועד ובדרך האמורים לעיל לגבי הגשת הצעה, אך על המעטפה ירשום “השגה/התנגדות, שירותי ניהול ופיקוח – אצטדיון אתלטיקה”.
 • ביחד עם הצעתו יגיש המציע פרופיל משרד, קורות חיים, ופירוט ניסיון רלוונטי לסוג העבודה.
 • כל הצעה, השגה ו/או התנגדות שיגיעו לעיריה אחרי המועד האמור ו/או בכל דרך אחרת מלבד במסירה ידנית, לא יילקחו בחשבון.

 

לאחר קבלת הצעות נוספות ו/או השגות, ככל שיהיו, תחליט העיריה הכיצד להתקדם בעניין, בלי שהעיריה תתחייב בדבר כלשהו למאן דהוא, ותוך שמירת מלוא הזכויות ושיקול הדעת לעיריה.

בכבוד רב
עו”ד מורסי אבו-מוך
ראש העיריה

الشبكات الاجتماعية

تعال وتابعنا على الشبكات المختلفة

رؤية المدينة

يسعدنا أن نقدم لكم رؤية المدينة وخططها التنموية

التقارير والمعلومات

لعرض التقارير الحالية ومنطقة المعلومات

هل لى أن أساعدك?

0
  0
  Your Cart
  Your cart is empty

  חיפוש