הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית

13/05/2019

עיריית באקה אלגרבייה

קול קורא מס’ 25 -הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית באקה אלגרבייה
 
מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל”ו – 1976, ובהתאם לחוזר מנכ”ל משרד הפנים מס’ 1/2012, מבקשת עיריית באקה אלגרבייה לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו”ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.
 
על המועמדים להיות תושבי העיר באקה אלגרבייה הכשירים להיבחר כחברי מועצת עיר ולא מתקיימות בהם עילות הפסלות הקבועות בסעיף 120 לפקודת העיריות (נוסח חדש).
 
דרישות סף מיוחדות לתפקיד יו”ר ועדת ערר לענייני ארנונה: 
1. מי שרשום ומי שזכאי להיות רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין, ועסק ברציפות או לסירוגין, לא פחות מעשר שנים, מהן לפחות שנתיים בארץ, באחד או באחדים מהדברים האלה: (א) עריכת דין; (ב) שפיטה או תפקיד משפטי אחר בשירות מדינת ישראל או בשירות אחר שנקבעו בתקנות בתי המשפט (שופטים), תשל”ג – 1973; (ג) הוראת משפטים באוניברסיטה או בבית ספר גבוה למשפט שנקבעו בתקנות בתיק המשפט (שופטים), תשל”ג – 1973.
 
2. בעל בקיאות בדיני השלטון המקומי והמיסוי העירוני בכלל, ודיני הארנונה הכללית בפרט.
דרישות סף מיוחדות לתפקיד חבר בועדת ערר  לענייני ארנונה:
עו”ד / רו”ח / שמאי מקרקעין / מהנדס אזרחי בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באותו תחום, או בעל תואר אקדמי בכלכלה או במנהל עסקים בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באותו תחום, מתוכם שנתיים לפחות בתחום המיסוי העירוני.
 
סייגים למינויים:
לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר ועדת הערר לבין ענין אחר שלו. לעניין זה, “ענין אחר” – לרבות ענין של קרוב של חבר ועדת הערר, או ענין של גוף שחבר ועדת הערר או קרובו הם בעלי שליטה בו; “קרוב” – בן זוג, הורה, ילד או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר ועדת הערר; “בעל שליטה” – אחד מאלה: מנהל או עובד אחראי בגוף; מי שיש לו חלק העולה על 10% בהון או בזכות לקבל רווחים של אותו גוף; מי שרשאי למנות 10% או יותר מהמנהלים באותו גוף; מי שיש לו 10% או יותר מזכויות ההצבעה באותו גוף.
 
לא יתמנה כחבר ועדת הערר מי שנמצא בקשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית שעל החלטותיה ניתן לערור בפני ועדת הערר; לעניין זה, ייחשבו כקשורים עם הרשות המקומית, בין היתר, עובד או נבחר של הרשות המקומית ועובד או נבחר שפרש או סיים את כהונתו, אם לא עברה שנה מיום שפרש או סיים את כהונתו, לפי העניין. לא יראו כניגוד עניינים לעניין זה, קבלת שירות מהשירותים שהעיריה מספקת לתושביה וכן קשר מקצועי, עסקי או אחר, עם הרשות המקומית, שהינו אקראי ובהיקף שאינו משמעותי.
 
טפסים: ביחד עם בקשתו, יגיש המועמד “שאלון לחבר ועדת ערר”, ו”הצהרת קרבת משפחה” בנוסח שיוכל לקבל מלשכת היועץ המשפטי לעיריה, בפניה לטל: 04-6286517 או במייל hosam@baqa.co.il.
 
הצעת מועמדות הכוללת קורות חיים יש לשלוח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: hosam@baqa.co.il או להפקיד במסירה אישית (לא בדואר) בעיריה בלשכת היועץ המשפטי לעיריה. נא לציין על גבי הפנייה כי המועמדות היא לתפקיד יו”ר/חבר ועדת ערר לענייני ארנונה כללית. יש להגיש את הצעת המועמדות עד ולא יאוחר מיום 10.06.2019.
 
מועמדים העונים על כל תנאי הסף ואשר ימצאו מתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי של העיריה עשויים להיות מוזמנים לראיון.
 

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק