הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק יחיד-מחשב לכל ילד

04/03/2019

“בעירייה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים ושום

הסכם לא יחייב את העירייה אלא לאחר צירוף חתימת

החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העירייה וחותמת העירייה”

​​עיריית באקה אלגרבייה

​​הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז עם ספק יחיד

ועדת המכרזים של עיריית באקה אלגרבייה בישיבתה מיום 26.2.2019 קבלה חוות דעת מנהל מחלקת חינוך בעירייה ואישרה התקשרות עם “המפעל הלאומי לפיתוח חברתי (ע”ר)” (להלן: “העמותה”), בפטור מכרז כספק יחיד בנסיבות העניין לפי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ”ח-1987.
בכוונת העירייה להפעיל בשנת הלימודים הנוכחית פרויקט “מחשב לכל ילד”, כאשר עיקר ההתקשרות בהסכם שיחתם בין העירייה לבין העמותה, העמותה תספק 100 מחשבים לתלמידים שיאושרו ע”י ועדת היגוי כולל ערכה הכוללת: הדרכה, חומרה, תוכנה, אחריות, שירות, אינטרנט לשנה (ספק ותשתית והתקנה). חלקה של העירייה בעלות הכוללת של הפרויקט כ- 270 ₪ למחשב (כ- 27000 ₪), וחלקם של ההורים כ- 270 ₪ למחשב (כ- 27000 ₪), ויתרת העלות על העמותה.
ככל שישנו גורם הסבור כי הוא או גורם אחר שהוא מכיר יכולים להפעיל הפרויקט האמור ולספק את המחשבים בתנאים הנ”ל, מתבקש לפנות לעירייה באמצעות מייל hosam@baqa.co.il  וזאת עד ולא יאוחר מתאריך 31 מרץ 2019 שעה: 18:00.
לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה ופרטי ההתקשרות עמו ( לרבות שם מלא, ת.ז./ח.פ., כתובת, מס’ טלפון נייח, מס’ טלפון נייד, מס’ פקס, דוא”ל) וכן את פרטיו המלאים של הספק האחר (לרבות דרכי ההתקשרות עמו), ולצרף אסמכתאות בדבר הטענות הנטענות בפנייה.
 
בכבוד רב
עו”ד מורסי אבו מוך
ראש העירייה

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק