הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס’ 054-1003193 שם התכנית: שכונת ח’לת זיתא-באקה אלגרבייה

24/07/2023

שכונת ח’לת זיתא – באקה אל גרבייה

גרסת התכנית: הוראות- 23 תשריט- 15

חוק התכנון והבניה, התשכ”ה- 1965

מחוז: חיפה, מרחב תכנון מקומי: עירון

הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס’ 054-1003193

שם התכנית: שכונת ח’לת זיתא-באקה אלגרבייה

גרסת התכנית: הוראות- 23 תשריט- 15

נמסרה בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה- 1965 (להלן:”החוק”), כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז חיפה ובמשרדי הוועדה המקומית לתכנון ובניה עירון מופקדת תכנית מתאר מקומית מס’: 054-1003193.

איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה

התרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות

המתייחסת לתכניות הבאות:

סוג היחס                                מספר התכנית

שינוי                                       354-0775726

שינוי                                       354-0579599

שינוי                                       ענ/במ/360

שינוי                                       ענ/125

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

ישוב: ג’ת רחוב:.

ישוב: באקה אלגרבייה רחוב:.

באקה אלגרבייה-שכונת ח’לת זיתא

קאורדינציות X: 203800

קאורדינציות Y: 702250

גושים וחלקות:

מוסדר:

גוש: 8763 חלקות במלואן: 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

גוש: 8763 חלקי חלקות: 19, 20, 25, 29, 30, 38, 43, 44, 45, 48, 56, 61.

גוש: 8764 חלקי חלקות: 39, 40, 41, 42.

גוש: 8774 חלקות במלואן: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68.

גוש: 8774 חלקי חלקות: 5, 6, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 67.

גוש: 8775 חלקי חלקות: 16, 17, 18, 19, 20, 82.

גוש: 8776 חלקי חלקות: 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 36, 37.

גוש: 8810 חלקי חלקות: 22, 67, 68, 69, 72.

מטרת התכנית:

הסדרת בנייה במובלעת חקלאית וציפוף הבינוי בשטחי המגורים העוטפים אותה

עיקרי הוראות התכנית:

1. יצירת בסיס חוקי לרישוי מבנים קיימים בתחום התוכנית.

2. התוויית מערך דרכים ומתן פתרונות נגישות.

3. הקצאת שטחים לשימושים ציבוריים.

4. הגדלת זכויות בניה.

כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת https://mavat.iplan.gov.il, במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שד הפלי”ם 15 חיפה 33095 טלפון: 074-7697275 ובמשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבניה עירון, עארה  ערערה 30025 טלפון: 04-6351789  בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

כל מעוניין בקרקע הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, רשאי להגיש התנגדות תוך חודשיים מפרסום ההודעה המאוחרת מבין הפרסומים בעיתונים, לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, עם העתק למשרדי הוועדה המקומית. 

התנגדות לוועדה המחוזית תוגש באמצעות טופס הגשת התנגדויות באתר מידע תכנוני של מינהל התכנון בכתובת https://mavat.iplan.gov.il  או בכתב למשרדי הוועדה.

בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ”ט-1989.

אולי יעניין אותך?

רשתות חברתיות

בואו לעקוב אחרינו ברשתות השונות

חזון העיר

שמחים להציג בפניכם את חזון העיר ואת תכניות ההתפתחות

דוחות ומידע

לצפייה באזור הדוחות והמידע השוטפים

אפשר לעזור לך?

0
    0
    סל קניות
    סל הקניות ריק