הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
באקה אל גרבייה הלב הפועם של המשולש
פתח/סגור תפריט
Ar

החלטות להתקשרות בפטור ממכרז לשרותי ניהול ופיקוח

  
  
קישור או מסמך מצורף
הסכם לקבלת שירותי ניהול (כולל פיקוח עליון) בגין העבודות בפרויקט איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה בעיר באקה אלגרבייה10/12/2018
הסכם לקבלת שירותי ניהול (כולל פיקוח עליון) בגין העבודות בפרויקט הקמת קומה נוספת בבי"ס יסודי אלראזי בעיר באקה אלגרבייה06/12/2018
פרוטוקול התקשרות העירייה עם החברה למשק וכלכלה03/07/2018

​בעיריה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה  לא יחייב את העיריה אלא לאחר צירוף חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העיריה וחותמת העיריה עיריית באקה אלגרבייה.


עיריית באקה אלגרבייה מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") בהסכם לקבלת שירותי ניהול ופיקוח צמוד בגין העבודות בפרויקט הקמת אצטדיון אתלטיקה בעיר באקה אלגרבייה, וזאת בפטור ממכרז לפי תקנה 3(15) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987 (להלן: "התקנות").
ההיקף הכספי המשוער של הפרויקט עומד על סך של כ- 5.7 מליון ₪. מדובר בסכום הערכה בלבד, ואשר אין בו כדי לחייב את העיריה.
כל מי שרואה עצמו מתאים לביצוע העבודה מוזמן להגיש לעיריה (לוועדה לפי תקנה 3(15)(ב) לתקנות) הצעה עד ולא יאוחר מתאריך 13.9.2018, שעה 15:00. ההצעה תוגש במעטפה סגורה ותימסר באופן ידני לידי מנכ"ל העיריה. על המעטפה יצויין "הצעה לשירותי ניהול ופיקוח – אצטדיון אתלטיקה".
כל מי שיש לו השגה ו/או התנגדות בענין ההתקשרות מוזמן להגיש אותה לעיריה במועד ובדרך האמורים לעיל לגבי הגשת הצעה, אך על המעטפה ירשום "השגה/התנגדות, שירותי ניהול ופיקוח – אצטדיון אתלטיקה".
ביחד עם הצעתו יגיש המציע פרופיל משרד, קורות חיים, ופירוט ניסיון רלוונטי לסוג העבודה.
כל הצעה, השגה ו/או התנגדות שיגיעו לעיריה אחרי המועד האמור ו/או בכל דרך אחרת מלבד במסירה ידנית, לא יילקחו בחשבון.
לאחר קבלת הצעות נוספות ו/או השגות, ככל שיהיו, תחליט העיריה הכיצד להתקדם בעניין, בלי שהעיריה תתחייב בדבר כלשהו למאן דהוא, ותוך שמירת מלוא הזכויות ושיקול הדעת לעיריה.בכבוד רב

עו"ד מורסי אבו-מוך
ראש העיריההחלטות להתקשרות בפטור ממכרז לשרותי ניהול ופיקוח