הודעות תיקון בענייני מכרזי תפקידים:

תאריך: 04/05/2021

הודעות תיקון בענייני מכרזי תפקידים:

עיריית באקה אלגרביה מודיעה בזאת על הארכה 

תיקון במכרז מס׳  22/2021   בסעיף  שם המשרה :

מזכירת גזבר במקום מנהלת לשכת גזבר.