הארכת מועד ההגשה למכרז תובע עירוני וסגן יועמ"ש לעניינים פליליים.

תאריך: 04/11/2020
עיריית באקה אלג'רבייה  מודיעה בזה על הארכת מועד ההגשה למכרז תובע עירוני וסגן יועמ"ש לעניינים פליליים.

 מכרז מס'  16/2020עד  ליום 15.11.2020  בשעה 12:00 בצהריים

מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה.

הנתונים המלאים והמחייבים ניתן לעיין בהם באתר העירייה www.baqa.co.i​l.
                                            בכבוד רב,
          ראיד דקה - ראש העיר