הודעה לציבור בדבר אישור תבחינים/קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים שלא בתמורה ו/או בתמורה סמלית ואישור פרוגרמה למבני ציבור

תאריך: 08/10/2019
עיריית באקה אל גרבייה- הודעה לציבור בדבר אישור תבחינים/קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים שלא בתמורה ו/או בתמורה סמלית ואישור פרוגרמה למבני ציבור (לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001, על תיקוניו).
עיריית באקה אל גרבייה מודיעה בזאת לציבור על כך שהמועצה בישיבתה שלא מן המניין מס' 26/2019 מיום 24.9.2019 אישרה תבחינים/קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים שלא בתמורה ו/או בתמורה סמלית וכן פרוגרמה למבני ציבור, והכל בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2001 (על כל תיקוניו).
העיריה מודיעה בזאת כי ניתן לעיין בתבחינים ובפרוגרמה במשרדי העיריה (בלשכת מנכ"ל העיריה), וכן בקישור המצורף:

בכבוד רב
ד"ר מורסי אבו-מוך
ראש העיריה​