מכרז פומבי לקבלת הצעות ממתכנן אסטרטגי בהתאם להחלטת הממשלה מס' 922

מספר מכרז:09/2019
תאריך פרסום:26/03/2019

​בעיריה פועל חשב מלווה מטעם משרד הפנים והסכם זה  לא יחייב את העיריה אלא לאחר צירוף חתימת החשב המלווה בצד חתימת מורשי החתימה של העיריה וחותמת העיריה

​עיריית באקה אלגרבייה

​​מכרז פומבי לקבלת הצעות ממתכנן אסטרטגי בהתאם להחלטת הממשלה מס' 922

​מכרז מס' 09/2019

​​עיריית באקה אלגרבייה מזמינה בזה הצעות לקבלת שירותים ממתכנן אסטרטגי כיועץ חיצוני לפי תעריף שעתי בהתאם להסכם שיחתם בין הצדדים, ולאחר בדיקת ואישור כל הסוגיות הרלוונטיות.

על המציע לעמוד בכל תנאי הסף שנקבעו ע"י מינהל התכנון בקול קורא שפורסם בנושא וכותרתו "עוזר  מהנדס רשות לנושאים אסטרטגיים", ובין השאר:

  • השכלה: על המציע להיות בעל תואר אקדמאי באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת בנין, אדריכלות, גיאוגרפיה, תכנון ערים (תואר שני), כלכלה, הנדסת תעשיה וניהול, מינהל עסקים (תואר שני) מדיניות ציבורית (תואר שני).
  • שפות: עברית ואנגלית ברמה גבוהה, יתרון לדוברי ערבית.
  • ​יישומי מחשב: היכרות עם תוכנות תיב"מ (CAD) ו- OFFICE.
  • ניסיון: על המציע להיות בעל נסיון מקצועי כדלהלן: 

א. למהנדסים, גיאוגרפים, אדריכלים, ומתכנני ערים – שנתיים ניסיון לכל הפחות בתחומי התכנון ובניה.

ב. לכלכלנים, בוגרי הנדסת תעשיה וניהול, מנהל עסקים (תואר שני) ומדיניות ציבורית (תואר שני) – ניסיון מקצועי מוכח של 3 שנים לפחות בתחום התכנון והבניה.
  • תיאור העבודה: סיוע למהנדס הרשות לקידום ומימוש תכנון בתחומי הרשות לרבות יצירת מאגרי המידע הדרושים לכך.
ניהול התכנון בעיריה.
ייזום תכניות בנין עיר ופיתוח מדיניות התכנון של הרשות ויישומה.
הקמת מאגרי מידע וניהולים.
איסוף מידע הקשור לרישום בעלויות והסדרתו (מערכת GIS).
ניהול קשר רציף עם גורמים ממשלתיים, עמותות מגזר שלישי, וקרנות, בנושאים הנוגעים לתכנון ובניה.
מאפייני עשייה יחודיים: בעל תפקיד פרו אקטיבי (בעל אופי יזמי).
עבודה בסביבה מאתגרת ורווית לחצים.
קשר ישיר עם הציבור הרחב ועם כלל הגורמים ברשות.
היכרות עם תוכנות תיב"מ (CAD) ו- OFFICE.

היקף העבודה: בהיקף מינימלי של 75 שעות חודשיות של יועץ 3 (לפי הוראת תכ"ם מס' 13.9.0.2) והכל בהתאם לתעריפים והחישוב בקול קורא שפורסם.

הסכום לתשלום ייקבע בהתאם לעלויות בפועל ולכל היותר עד 170,000 ₪ כולל מ.ע.מ. לשנה, והכל מותנה וכפוף לקבלת התמיכה הכספית לפי החלטת ועד התמיכות במינהל התכנון במשרד האוצר מיום 29.10.2018.

המציע מתחייב לחתום על חוזה ולהתחיל בביצוע השירות / העבודה עד ולא יאוחר משבעה ימים מיום ההודעה על זכייתו במכרז איש קשר בעניין מכרז זה: מנכ"ל העיריה – רו"ח שאדי דרויש.

המציע הזוכה יהא חייב לסיים בהצלחה קורס הכשרה ייעודי של מנהל התכנון במשרד האוצר, וזאת ככל שהדבר יידרש ע"י מינהל בתכנון.

ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יצויין "קול קורא/מכרז מס' 09/2019", לידי מנכ"ל העיריה, עד ולא יאוחר מיום 11.4.2019 שעה 13:00. ההצעות יוגשו במסירה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים בעיריה במעמד הגשתם. לא יתקבלו הצעות שיוגשו במועד מאוחר ו/או בכל דרך אחרת.

ההצעה הכספית תוגש לפי עלות שעת עבודה; לא תתקבל כל הצעה בכל דרך אחרת.
ההצעה תוגש בשקלים בסכום לא כולל מע"מ, ותגלם ותכלול בתוכה כל ההוצאות וכל העלויות הרלוונטיות הנדרשות לביצוע העבודה, מכל מין וסוג שהוא וללא כל יוצא מן הכלל.

הצעה מעל ל- 160 ₪ בתוספת מע"מ כחוק לשעת עבודה, תיפסל על הסף ולא תובא לדיון.

מציע שיגיש את הצעתו יצרף אליה אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס בתוקף, תעודת עוסק מורשה, קורות חיים ופרופיל אישי, רישיונות ותעודות, המלצות מרשויות מקומיות ו/או ועדות לתכנון ובניה ו/או משרדי ממשלה (ככל שיש), וכן כל מסמך אחר שהוא רואה לנכון.

לקבלת פרטים נוספים ו/או לקבלת המסמך המלא של הגדרת "עוזר מהנדס רשות לנושאים אסטרטגיים",  ניתן לפנות למהנדס העיריה, לפקס: 077-5558297 ו/או לדוא"ל: maged@baqa.co.il, עד ולא יאוחר מתאריך 07.04.2019 שעה 13:00. כל שאלה שתתקבל לאחר מועד זה לא תיענה.

התקשרות עם המציע הזוכה מותנית וכפופה לתוצאות בדיקת סוגיית קרבת משפחה לעובדי עיריה ולנבחרים, וכן לבדיקת סוגיית חשש לניגוד עניינים.

הרשות רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע והכל כמפורט בקול קורא.

ההצעה הזוכה תיבחר לפי הניקוד הבא: 
מחיר – 40%. 
איכות – 60% (לפי הערכת ועדה מקצועית המורכבת ממנכ"ל העיריה, מהנדס העיריה, וגזבר העיריה).

הרשות רשאית לבטל את המכרז ללא כל נימוק.


בכבוד רב,
עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיר

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד