מכרז פומבי למתן שירותי תכנון תכניות בינוי עיר (מפורטות) "קרקע פרטית בכלל הישוב

מספר מכרז:14/2018
תאריך פרסום:20/06/2018
תאריך אחרון להגשה:15/07/2018
סכום הערבות:20,000 ש"ח
עלות מסמכי המכרז:1,000 ₪

עיריית באקה אלגרבייה מבקשת בזה הצעות מחיר עבור המכרז לפי הפירוט להלן:

שם המכרז: מכרז למתן שירותי תכנון תכניות בינוי עיר (מפורטות) "קרקע פרטית בכלל הישוב" על נספחיהן קומפלט - גוש 8757 (חלק), גוש 8755 (חלק), גוש 8756 (חלק), גוש 8753 (חלק) בבאקה אלגרביה.

מס' ההליך: 14/2018.

  • מועד אחרון להגשה: יום ראשון, 15/7/2018 שעה 12:00.
  • פגישת הבהרות/סיור קבלנים: יום שלישי, 3/7/2018 שעה 11:30. המפגש הינו חובה. 
  • סכום רכישת מסמכי המכרז: 1,000 ₪. מובהר כי דמי רכישת מסמכי המכרז לא יוחזרו.
  • ערבות בנקאית: המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית על שם המציע בלבד לטובת העירייה, עפ"י הנוסח המופיע במסמכי המכרז, על סך 20,000 ש"ח שתעמוד בתוקף עד ליום 30/9/2018.
  •  התנאים המלאים והמחייבים של כל המכרזים נמצאים בחוברות המכרזים שניתן לעיין בהן ללא תשלום  במשרד מנכ"ל העירייה, בימים א-ה, משעה 9:00 עד 13:00.
  • מסירת ההצעות תיעשה במסירה ידנית בלשכת מנכ"ל העירייה.
בכבוד רב,
עו"ד מורסי אבו מוך
ראש העירייה