פרוטוקול ישיבת המועצה שבנדון אושר ע"י מועצת העירייה אתמול בישיבתה שלא מן המניין מס' 7/2019 מיום 3 מרץ 2019

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 6-2019.pdf
תאריך:04/03/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

עיריית באקה אל גרבייה - פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2019 מיום 17/2/2019

​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום ראשון 17.2.2019; הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 19:45 לאחר השלמת מניין חוקי.

​​​חברי מועצה נוכחים: 

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
6. מר מחמוד מג'אדלה, חבר מועצה 
7. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה 
8. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
9. אדריס מואסי - חבר מועצה
10. מר עאדל אבו פרך – חבר מועצה
11. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה (החליף מר חסן פדעוס)
            

 חברי מועצה חסרים:

1. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
2. מר שריף שאייב - חבר מועצה
3. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
4. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
5. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה

 ​​​משתתפים נוספים:

1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
4. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

על סדר היום:

1. אישור פ​​תיחת חשבון עזר ייעוד בבנק דקסיה עבור 3 פרויקטים מטעם מפעל הפיס: 

  • גני ילדים אום אלוואוויאת ב', מענק 1823/2015
  • הרחבת בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד, מענק 1824/2015
  • בי"ס לחינוך מיוחד אלשיפא, מענק 1042/2016
הנוסח המוצע לאישור המועצה:
"מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבונות בנק, בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנים 2019 ו- 2020 לכל פרוייקט שימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי, לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ."
2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 28/2018 (רצ"ב הפרוטוקול).
3. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא המניין מס' 02/2019 (רצ"ב הפרוטוקול).
4. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא המניין מס' 03/2019 (רצ"ב הפרוטוקול).
5. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא המניין מס' 04/2019 (רצ"ב הפרוטוקול).

6. אישור מינוי מר זוהיר מקאלדה / מחברת ג.מ.ב. פרויקטים בע"מ, מפקח בהתאם למכרז פומבי 25/2018 ובהמשך לוועדת המכרזים מיום 13.2.2019.
7. שינוי הרכב וועדת הנחות.
8. דיון בהרכב וועדת ערר בעיריה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: (קרא שמות הנוכחים והחסרים). לפני שנתחיל בסדר יום של הישיבה, אני מברך את מר מאהר חואג'ה על הצטרפותו כחבר מועצה, אחרי התפטרות חבר המועצה מר חסן פדעוס מרשימתו. מאהר הבא בתור ברשימה אחרי חסן. בהתאם להוראת סעיף 24 א (א) לפקודת העיריות חבר המועצה החדש נדרש להצהיר הצהרת אמונים בנוסח הבא לפי הסעיף: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

מר מאהר חואג'ה, ח"מ: מצהיר ומאשר.

סע​​יף 1: אישור פתיחת חשבון עזר ייעוד בבנק דקסיה עבור 3 פרויקטים מטעם מפעל הפיס: 

- גני ילדים אום אלוואוויאת ב', מענק 1823/2015
- הרחבת בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד, מענק 1824/2015
- בי"ס לחינוך מיוחד אלשיפא, מענק 1042/2016
הנוסח המוצע לאישור המועצה:
"מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבונות בנק, בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנים 2019 ו- 2020 לכל פרוייקט שימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי, לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ."

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר פתיחת חשבון עזר ייעוד בבנק דקסיה עבורכל אחד מ- 3 פרויקטים מטעם מפעל הפיס: 
- גני ילדים אום אלוואוויאת ב', מענק 1823/2015
- הרחבת בי"ס אלרחמה לחינוך מיוחד, מענק 1824/2015
- בי"ס לחינוך מיוחד אלשיפא, מענק 1042/2016
וכן פרויקט רביעי –פרויקט מגרש אתלטיקה קלה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד פתיחת חשבון עזר יעודי בבנק דקסיה לכל אחד מארבעת הפרויקטים לעיל, בהתאם להצעת ראש העיריה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: כדי להקל על המועצה, ובהתאם להנחיות בנק דקסיה, אני מעלה להצבעה לקבל החלטה כללית בנוסח לפי הבנק, ואני מקריא ממסמך הנחיות הבנק:
הנוסח המוצע לאישור המועצה:
"מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבונות בנק, בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנים 2019 ו- 2020 לכל פרוייקט שימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי, לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ."

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העיר החליטה פה אחד לאשרת פתיחת חשבונות בנק, בבנק דקסיה ישראל בע"מ, בשנים 2019 ו- 2020 לכל פרוייקט שימומן על ידי מפעל הפיס, יובהר כי, לכל פרוייקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ.

​סעיף 2: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 28/2018 (רצ"ב הפרוטוקול):

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 28/2018, הפרוטוקול צורף לזימון: 
​בעד: 9 כל חברי מועצה (עו"ד מורסי אבו-מוך - ראש העיריה, מר איאד מואסי – סגן ראש העיריה, מר ג'אד ביאדסי – ח"מ, מר מחמוד מג'אדלה – ח"מ, מר חוסאם חאג' אחמד – ח"מ, מר ג'מאל אבו-מוך – ח"מ, מר עאדל אבו-פרך – ח"מ, מר אדריס מואסי – ח"מ).
נגד: אין.
נמנעים: מאהר חואג'ה.

החלטה: מועצה העירייה מאשרת פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 28/2018.

סעיף 3:​ אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2019:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2019, הפרוטוקול צורף להזמנה:

בעד: 9 כל חברי מועצה (עו"ד מורסי אבו-מוך - ראש העיריה, מר איאד מואסי – סגן ראש העיריה, מר ג'אד ביאדסי – ח"מ, מר מחמוד מג'אדלה – ח"מ, מר חוסאם חאג' אחמד – ח"מ, מר ג'מאל אבו-מוך – ח"מ, מר עאדל אבו-פרך – ח"מ, מר אדריס מואסי – ח"מ).
נגד: אין.
נמנעים: מאהר חואג'ה.

החלטה: מועצה העירייה מאשרת פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2019.

​​סעיף 4: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 03/2019:


עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2019, הפרוטוקול צורף להזמנה:
בעד: 9 כל חברי מועצה (עו"ד מורסי אבו-מוך - ראש העיריה, מר איאד מואסי – סגן ראש העיריה, מר ג'אד ביאדסי – ח"מ, מר מחמוד מג'אדלה – ח"מ, מר חוסאם חאג' אחמד – ח"מ, מר ג'מאל אבו-מוך – ח"מ, מר עאדל אבו-פרך – ח"מ, מר אדריס מואסי – ח"מ).
נגד: אין.
נמנעים: מאהר חואג'ה.

החלטה: מועצה העירייה מאשרת פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 03/2019.

​​סעיף 5: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 04/2019:


עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה לאשר אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2019, הפרוטוקול צורף להזמנה:

בעד: 9 כל חברי מועצה (עו"ד מורסי אבו-מוך - ראש העיריה, מר איאד מואסי – סגן ראש העיריה, מר ג'אד ביאדסי – ח"מ, מר מחמוד מג'אדלה – ח"מ, מר חוסאם חאג' אחמד – ח"מ, מר ג'מאל אבו-מוך – ח"מ, מר עאדל אבו-פרך – ח"מ, מר אדריס מואסי – ח"מ).
נגד: אין.
נמנעים: מאהר חואג'ה.

החלטה: מועצה העירייה מאשרת פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 04/2019.

סעיף 6​​: אישור מינוי מר זוהיר מקאלדה / מחברת ג.מ.ב. פרויקטים בע"מ, מפקח בהתאם למכרז פומבי 25/2018 ובהמשך לוועדת המכרזים מיום 13.2.2019:


עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מסיר סעיף זה מסדר היום.

סעיף 7: שינוי הרכב וועדת ​הנחות:

​עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: לאחר בירור עם חברי המועצה, אני מעלה להצבעה את ההצעות הבאות ונצביע על כל אחת מהן בנפרד:

1. מציע למנות את חברי המועצה מר ג'מאל אבו-מוך ומר אדריס מואסי כחברים בוועדה במקום חברי הוועדה המכהנים נכון להיום – מר בהא מואסי ומר איאד מואסי: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

2. מעלה להצבעה למנות את חבר המועצה מר ג'אד ביאדסי כיו"ר הוועדה במקום יו"ר הוועדה המכהן נכון להיום מר עאדל אבו-פרך:
בעד: מר ג'סאן עתאמנה – ח"מ, עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העיריה, מר ג'מאל אבו-מוך – ח"מ, מר ג'אד ביאדסה – ח"מ, מר איאד מואסי – סגן ראש העיריה.
נגד: מר מחמוד מג'אדלה – ח"מ, מר אדריס מואסי – ח"מ, מר עאדל אבו-פרך – ח"מ.
נמנעים: מר מאהר חואג'ה – ח"מ, מר חוסאם חאג' אחמד – ח"מ.

3. מעלה להצבעה לאשרר מינוי מר עאדל אבו-פרך כיו"ר הוועדה:
בעד: מר מחמוד מג'אדלה – ח"מ, מר אדריס מואסי – ח"מ, מר עאדל אבו-פרך – ח"מ.
נגד: מר ג'סאן עתאמנה – ח"מ, עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העיריה, מר ג'אד ביאדסה – ח"מ, מר איאד מואסי – סגן ראש העיריה.
נמנעים: מר מאהר חואג'ה – ח"מ, מר חוסאם חאג' אחמד – ח"מ.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד מינוי חברי המועצה ג'מאל אבו-מוך ואדריס מואסי חברים בועדת הנחות ארנונה ואישרה ברוב קולות מינוי חבר המועצה ג'אד ביאדסי יו"ר הוועדה, במקום החברים והיו"ר המכהנים נכון להיום.

(בשלב זה הצטרף לישיבה חבר המועצה מר באסל בדוסי, שעה 19:57).

סעיף​ 8: דיון בהרכב וועדת ערר ארנונה:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: יש לנו מועמד לכהונה כחבר בועדת ערר לארנונה, מהנדס אמיר עלי עויסאת. המועמדות נבדקם ע"י היועץ המשפטי לעיריה וניתנה חוות דעת חיובית ביום 14.2.2019. מהנדס עויסאת היה בעבר חבר בועדה. המינוי שלו ככל שיאושר יהיה אך ורק לעוד קדנציה נוספת של ארבע שנים. אני מעלה להצבעה מינוי מהנדס אמיר עלי עויסאת כחבר בועדת הערר לארנונה לקדנציה נוספת של 4 שנים: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה:  מועצת העיריה אישרה פה אחד מהנדס אמיר עויסאת כחבר בועדת ערר לארנונה לקדנציה נוספת של 4 שנים.