פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 2/2019 מיום 7/01/2019

מסמך:פרוטוקול 2-2019
תאריך:14/02/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​​​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 2/2019 ​​מיום 7.1.2018

​​​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה מן המניין מס' 2/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שלישי 7.1.2019 בשעה 19:30; הישיבה התחילה בשעה 19:52 לאחר השלמת מנין חוקי.


חברי מועצה נוכחים: 

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
6. מר אדריס מואסי - חבר מועצה
7. מר עאדל אבו-פרך – חבר מועצה
8. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
9. מר חוסאם חאג' אחמד  – חבר מועצה

​חברי מועצה חסרים:​

1. מר מחמוד מג'אדלה – סגן ראש העירייה
2. מר שריף שאייב - חבר מועצה
3. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
4. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
5. מר עבד אלמונעם מואסי – חבר מועצה 
6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
7. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:​

1. עו"ד חוסאם אבו-פול – היועץ המשפטי לעירייה
2. רו"ח עפיף אבו-מוך – גזבר העירייה
3. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה
​משתתף נוסף חסר:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העיריה.

על סדר היום:​

1.דיון והחלטה בהמלצת ועדת המכרזים בישיבה מיום 24.12.2018 במכרז מס' 24/2018, מכרז למתן שירותי תכנון להקמת מגרש דשא סינטטי לקהילה בעיר באקה אלגרבייה, לאישור התקשרות בהליך לפי תקנה 22(ח) לתקנות העיריות (מכרזים).

הקטע הרלוונטי מפרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים וכן חווה"ד המשפטית, צורפו להזמנה לישיבה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אנו מתכנסים היום כדי לדון בהחלטת ועדת המכרזים להמליץ על התקשרות ללא ממכרז לפי תקנה 22(ח) לתקנות העיריות (מכרזים), לביצוע עבודות תכנון מגרש דשא סינטטי לקהילה. החלטת ועדת המכרזים וכן חווה"ד המשפטית צורפו להזמנה לישיבה. בחווה"ד המשפטית הוצעו לועדת המכרזים 3 דרכי פעולה – לצאת למכרז חדש או שהעיריה תבצע העבודה בעצמה או לפעול לפי תקנה 22(ח) לתקנות והכל במתוות שפורט בחווה"ד. ועדת המכרזים לאחר שדנה בענין המליצה על התקשרות לפי תקנה 22(ח) לפיה: 
"(ח) לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה, או לא המליצה הועדה על הצעת כלשהי, או החליטה מועצת העיריה שלא לאשר הצעה של ראש העיריה לפי סעיף 48(ג) לפקודת העיריות, רשאית העיריה להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת העיריה החליטה על כך ברוב חבריה, ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא תביא תועלת."

ברור לכולם שהעיריה לא יכולה לבצע העבודה בעצמה. שני מכרזים נכשלו – הראשון היה ללא מציעים בכלל והשני היה עם מציע יחיד שנפסל.

כדי להתקשר לפי תקנה 22(ח) חייבים להתקיים מספר תנאים: 

1.לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה ולא הומלץ עליה או הוועדה לא המליצה על הצעה כלשהי.
2.המועצה החליטה ברוב חבריה להתקשר בחוזה ללא מכרז.
3.מועצת העיריה נוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא תביא תועלת.

מדובר במכרז תכנון למגרש סחבק, עלות הפרוייקט כ- 650 אלף ₪. במכרז הראשון לא היו מציעים. במכרז השני היה מציע אחד. מדובר במכרז שאינו כדאי כלכלית למציעים. יש עלויות של יועצים. הבעיה העיקרית הנה שהגורם המממן, הטוטו, מתנה לסיים ביצוע הפרוייקט עד סוף חודש פברואר השנה, אחרת נאבד אותו. זו התניה כללית לכל הרשויות. חלון הזמנים קצר ביותר ואינו מאפשר יציאה למכרז חדש, שממילא אינו כדאי כלכלית למציעים ולא יביא לכל תועלת.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי: לא אחזור על הדברים שאמר ראש העיריה. לפי התקנה מועצת העיריה חייבת להשתכנע כי בנסיבות הענין עריכת מכרז לא תביא תועלת, והחלטתה להתקשר ללא מכרז לפי תקנה 22(ח) חייבת להתקבל ברוב חבריה. במקרה שבפנינו, ואני מפנה לחווה"ד המשפטית ולא אחזור על הדברים, היו שני מכרזים, בראשון לא היו הצעות כלל וועדת המכרזים החליטה אז על יציאה למכרז חדש בשינויים. במכרז השני היו שינויים והנה מהנדס העיריה מאושר שהיו שינויים הבנתי אפילו כי אחוז התמורה הועלה מ- 6% ל- 7.5% כדי לעודד מציעים ובכל זאת היה מציע אחד שנפסל. על פניו כנראה מדובר במכרז לא כדאי מבחינה כספית למציעים ובמיוחד לאור עלויות שהם אמורים לשלם לשורה של יועצים. הפרוייקט עולה כ- 650 אלף ₪ וההצעה שנפסלה היתה זהה לאומדן 7.5%. מועצת העיריה נדרשת לשקול גם העובדה שיציאה למכרז חדש החל מהכנתו ועד לבחירת זוכה והתקשרות עמו, ככל שיהיה זוכה, תקח כחודש וחצי – חודשיים, 
ומשמעות הדבר שאנו מגיעים לסוף פברואר 2019 ללא פרוייקט, והעיריה תאבד הפרוייקט.

מר ג'אד ביאדסה, ח"מ: לא ניתן לבקש אורכה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני אענה. כבר תפסנו קרקע. יש קבלן זוכה לביצוע. הקבלן כבר מבצע עבודות להכשרת האדמה. היה קשה מאוד לתואם הקרקע. הפרוייקט ילך לאיבוד.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העיריה: הקבלן התחיל לבצע עבודות של ישור ומילוי הקרקע וזאת לפי תוכניות שמחלקת הנדסה הכינה לצורכי היתר. אני חושב שראש העיריה ויועמ"ש העיריה הציגו הענין; שני מכרזים שפורסמו נכשלים מכרז הראשון לא הוגשו הצעות, ובמכרז השני הוגשה הצעה אחת שנפסלה; מדובר במכרז שכדאיותו הכלכלית מוטלת בספק גדול. הפרויקט קטן יחסית ועלויות יועצים והוצאות נלוות גבוהות. כל הפרויקט עומד בסביב 650 אלף ₪ ודורש תכנון עם שורה של יועצים, דבר שהופך המכרז כספית כלא כדאי. בשני המכרז כן ניסינו בהנדסה לעניין מציעים פוטנציאליים לגשת למכרז אך ללא הצלחה; יציאה למכרז שלישי תהיה לשווא וללא כל תועלת, ולא יהיו מציעים; אנחנו נמצאים בשלב לאחר יציאה למכרז שני בתיקונים ולאחר חשיפת האומדן, וכיום אין לי מה לשנות יותר במכרז. מחלקת הנדסה לא יכולה לבצע העבודה בעצמה.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: אני מפנה למתווה שפורט בסעיף 24 לחווה"ד המשפטית ויש לפעול על פיו; יש למנות צוות לניהול מו"מ, כמובן על בסיס תנאי המכרז. הסכם שיגובש יובא לאישור המועצה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: לאחר קיום דיון והתייעצויות אני מעלה להצבעה הצעתי לפיה העיריה השתכנעה כי בנסיבות הענין אין תועלת ביציאה למכרז חדש, קיים סיכון ממשי שהעיריה תפסיד הפרוייקט, העיריה תפעל בהתאם למתווה שבסעיף 24 לחווה"ד המשפטית בהתקשרות ללא מכרז לפי התקנה 22(ח) לתקנות העיריות (מכרזים), הוועדה שתנהל מו"מ תורכב ממהנדס העיריה, גזבר העיריה, מנכ"ל העיריה, יועמ"ש העיריה ואחראי תיק תשתיות בעיריה – סגן ראש העיריה מר באסל באדוסי, כמובן גם יבוצע פרסום מתאים: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (9).

נגד: אין.

נמנע: אין.


החלטה: מועצת העיריה מאשרת פה אחד (שזה למעשה רוב חברי המועצה, כל חברי המועצה הנוכחים) כי היא השתכנעה כי בנסיבות הענין אין תועלת ביציאה למכרז חדש, ומאשר התקשרות ללא מכרז לפי תקנה 22(ח) לתקנות העיריות (מכרזים), לפי המתווה שבחווה"ד המשפטית ומאשרת הרכב הוועדה לניהול מו"מ כמוצע ע"י ראש העיריה.

________________
                  עו"ד מורסי אבו מוך
      ראש העירייה