פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2018 מיום 16/07/2018

תאריך:29/08/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​עיריית באקה אל גרבייה

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2018 
מיום 16/07/2018

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2018 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 16.7.2018. הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 19:37 לאחר השלמת מניין חוקי.

         חברי מועצה נוכחים: 
1. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
2. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
3. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
4. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
5. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
6. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
7. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
8. מר מחמוד מג'אדלה, חבר מועצה
9. מר חוסאם חאג' אחמד אבו-מוך – חבר מועצה 
10. מר שריף שאייב - חבר מועצה
11. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
12. מר אחמד מואסי - חבר מועצה
            
      חברי מועצה חסרים:
1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה (שוהה בחו"ל)
2. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
3. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
4. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול –  היועץ המשפטי לעירייה
3. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה
4. רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העירייה
5. מר וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך בעירייה.

על סדר היום:
1. היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט.
2. דיון ועדכון אודות סטטוס הפרויקטים של העירייה.
3. דיון בסטטוס גן האוטיסטים בעיר באקה אל גרבייה. מצ"ב מכתב ממנהל אגף החינוך. 
4. אישור צו מיסים לשנת 2019. מצ"ב מסמך הסבר. 
5. אישור תב"ר חדש ע"ס 130,000 ₪ עבור "הרחבת המערכים הטכנולוגיים למניעת אלימות במרחב הציבורי ברשת". מימון: המשרד לביטחון הפנים. מצ"ב מכתב אישור המענק. 
6. אישור תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור "אירוע תרבות פיס 2018". מימון: מפעל הפיס. מצ"ב מכתב אישור המענק. 
7. אישור תב"ר חדש ע"ס 230,000 ₪ עבור "פסטיבל באקה עיר השלום סל"ע 2018". מימון: משרד התרבות והספורט 200,000 ₪, השתתפות הרשות מתקציב רגיל 2018 – 30,000 ₪. 

מצ"ב מכתב אישור וועדת תמיכות של משרד התרבות והספורט. עם קבלת הרשאה תקציבית / תיקון תב"ר 134 (התאמת מבנה מקיף אבן אלהיית'ם), כמפורט להלן :
התיקון הוא במקורות המימון :
                                                תקציב מקורי           תוספת/הקטנה            תקציב מעודכן
משרד החינוך                8,623,438 ₪          224,959 ₪                 8,848,399 ₪  (תוספת הנדסית ציפוי אבן)
תקציב רגיל רשות          345,000 ₪            (224,959) ₪                120,039 ₪      (הקטנת השתת' העירייה בעקבות קבלת תוספת תקציב ממשרד החינוך)
סה"כ (ללא שינוי)           8,968,438 ₪              0                             8,968,438 ₪
מצ"ב אישור עדכני ממשרד החינוך, הכולל תוספות הנדסיות.
8. אישור תבחיני תמיכות לשנת 2019 .מצ"ב החלטת ועדת התמיכות המקצועית מיום 1 יולי 2018 ו התבחינים לשנת 2019 .
9. אישור הגדלת תב"רים מבנים בהתאם למתווה שהוסכם עם המחוז:
1. אישור הגדלת תב"ר מס' 130, גן ילדים אלביר: סכום תב"ר מאושר – 978,473 ₪. סכום הגדלה – 265,117 ₪. מצ"ב  אישור מהנדס העירייה מיום 1.7.2018.
2. אישור הגדלת תב"ר מס' 374, בית ספר אלשיפאא: סכום תב"ר מאושר – 8,852,890 ₪. סכום הגדלה – 3,758,801 ₪. מצ"ב  אישור מהנדס העירייה מיום 1.7.2018.
3. אישור הגדלת תב"ר מס' 376, תוספת בית ספר אלרחמה: סכום תב"ר מאושר – 2,213,680 ₪. סכום הגדלה – 774,778 ₪. מצ"ב  אישור מהנדס העירייה מיום 01.07.2018 .
4. אישור הגדלת תב"ר מס' 375, גן ילדים אום אלואויאת: סכום תב"ר מאושר – 2,860,544 ₪. סכום הגדלה – 840,163 ₪. מצ"ב  אישור מהנדס העירייה מיום 1.7.2018.
10. אישור פרוטוקולי ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 08/2018 מיום 22 מאי 2018 ומס' 09/2018 מיום 27 מאי 2018. מצ"ב פרוטוקולים.
11. תכנית שכונת חמדאן- מס' 354-0208397 שטח התכנית : כ- 90.0 דונם מיקום התכנית : גושים : 8778,8779, ו- 8780 .
מטרת התכנית : שינוי קרקע חקלאית למע"ר ) מגורים ומסחר(  ושטחים לצרכי ציבור .

תוספת ראשונה לסדר היום:
1. דיון בתוכנית מפורטת מס' 354-0655704, פוקרא – שכונת צפון מזרחית. מטרת התוכנית: הרחבת האזור הפתוח העירוני; הכללת מבנים למרחב העירוני המאושר. הדיון הינו ביוזמתה של העיריה.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: (יו"ר הישיבה קרא בשמות הנוכחים ומי שאינם נוכחים, ועבר לסדר יום הישיבה).

סעיף 1: היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט:

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: היערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט, חבר המועצה מחמוד מג'אדלה בבקשה.

מר מחמוד מג'אדלה, ח"מ: כפי שכולם שמעו ערכנו ישיבת היערכות לשנת הלימודים שבפתח בהשתתפות מנהלי בתי ספר ונציגי העיריה. דנו בשנת הלימודים החדשה. לשאלת חבר המועצה טהא ענבוסי אני עונה שהדרישות של המנהלים בישיבה עסקו הן בהיבט ההצטיידות והן בתכנים (פדגוגיה). קבענו מועד אחרון להעברת דרישות מנהלים והמועד כבר חלף.
מר וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך: מערכת החינוך בבאקה מסומנת במשרד החינוך בירוק, מערכת ללא תקלות. גם השנה התחלנו בהכנות מוקדם. השנה עמדנו על כך שאף כיתה לא תחרוג מהמס' המקסימלי של תלמידים (34), כולל ביסודי. פתרנו גם נושא שיבוץ לכיתות ז'. השנה יש עליה בגני ילדים. השנה יש הקפדה מצד משרד החינוך לגבי עמותות פרטיות בגני ילדים ואנו בעיריה פועלים בהתאם. בחינוך המיוחד כבר עברנו כל ועדות ההשמה, ושיבוץ תלמידי חינוך מיוחד. נותר שיפוץ מבנים קיץ. אנחנו כבר עובדים על רשימות הדרישות שהועברו ע"י המנהלים.

סעיף 2: דיון ועדכון אודות סטטוס הפרויקטים של העירייה:

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: דיון ועדכון אודות סטטוס הפרויקטים של העירייה, סגן ראש העיריה באסל בידוסי, בבקשה.

מר באסל בידוסי, סגן ראש העיריה: יש הרבה מה לאמר ואני מציע לצמצם.
מגרש אתלטיקה קלה אמורים להתחיל ביצוע תוך כ- 10 ימים. שני מגרשים מקורים – בקרוב. 4 מכרזים מבני ציבור (תוספת בי"ס אלרחמה; בי"ס אלשיפא; גני ילדים אלביר ואום אלואויאת) היו מכרזים, הוגשו הצעות והיום נצביע על הגדלת תב"רים. בי"ס אבן אלהייתם – בביצוע. כביש 6 שכבת אספלט שניה לקראת הסוף. כביש 3 הסתיים ונשאר הכיכר. היכל התרבות בשלבים מקדמים, נשאר כיסאות ופנישים. מכרז צעירים, הקבלן אמור להתחיל תוך שבוע/שבועיים. פרויקטי כבישים במסגרת תכנית 922 יצאנו למכרז תכנן, יבוצעו בקרוב; 6-7 תכנות מפורטות, יכסו מרבית שטח העיר; תכנית מתאר בשלבים סופיים לקראת הפקדה; יצאנו למכרז תכנון לפרויקטים תכנית 922 – פינת חי, פלטנריום, מגרש כדורגל.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: הבטחתם תשובה לגבי נעמה. למה לא הגיעה לישיבה. למשל תכנית כלכלית פלטנריום, למה זה כדאי לבאקה.

סעיף 3: דיון בסטטוס גן האוטיסטים בעיר באקה אל גרבייה:

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: דיון בסטטוס גן האוטיסטים בעיר באקה אל גרבייה. 

מר טהא ענבוסי, ח"מ: לא קיבלנו המכתב שאמור להיות מצורף. גם למה לא צורפה תכניות מפורטות, על מה נצביע.

מר וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך בעיריה:  אני אומר תוכן המכתב. משרד החינוך חילק התמחויות בחינוך מיוחד. המשרד לא מתקצב גן עם פחות מ- 6 ילדים. כיום יש לנו 3 ילדים בלבד, כאשר 3 ילדים אחרים הוריהם מסרבים לרשום אותם לגן. אחד הילדים מזה חודשים בבית. כדי לקבל תקן לגן חייבים מינימום 6 ילדים. שוחחתי עם ראש העיריה. משרד החינוך לא מאשר פתיחת הגן בפחות מ- 6 תלמידים, פתיחת הגן ע"י העיריה תהיה במימון העיריה בכ- 350 אלף ₪. 

מר ג'מאל אבו-מוך, ח"מ: אתה רוצה שנצביע על סגירת הגן. כולנו נגד ואבקש מכולם להתנגד ולעשות המקסימום להחזרת הילדים לגן.

מר וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך בעיריה: אם העיריה תמשיך להפעיל הגן חרף עמדת משרד החינוך תהיה עלות של כ- 350 אלף ₪ על העיריה. משרד החינוך כבר העביר המורה בגן בהעברה יזומה.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: וליד אתה מצד אחד אומר למועצה לא תוכלו לקבל החלטה כי אין תקציב משרד החינוך לא יתקצב, ומצד שני אתה מבקש מהמועצה להפעיל את הגן ולמנוע סגירתו. מה המועצה אמורה לעשות!

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: מה החלופה עבור הילדים.


מר וליד מג'אדלה – מנהל מחלקת חינוך בעריה: גן בכפר קרע.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העיריה: הבאנו הסעיף לסדר היום כי אנחנו מתנגדים לסגירת הגן. השאלה אם נוכל לעמוד בכך תקציבית וכן הפרוצדורה כיצד להשאיר הגן.

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: מבחינה תקציבית יש בעיה, אם אין מימון חיצוני. צריך לדעתי לטפל בליקוי למה זה קרה עם הילדים.

טהא ענבוסי, ח"מ: אני מבקש חוו"ד גזבר, יועמ"ש ומנהל מחלקת חינוך, אני נגד הצבעה.

מס' חברי מועצה מדברים ביחד נגד סגירת הגן ובעד המשך הפעלתו.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העיריה: בכל מחיר אנחנו נצביע והכיתה תשאר, שישלחו מכתבים נגדנו.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: אני מציע כי נוסח ההחלטה יהא כדלקמן: מועצת העיר רואה בדאגה את מצב הדברים כפי שהוצג בפניה. מועצת העיר מתנגדת באופן עקרוני לסגירת הגן ומבקשת מגזברות העיריה וממנהל מחלקת חינוך בעיריה למצוא ביחד עם הנהלת העיריה כל דרך אפשרית לשמירת הגן פועל.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: מעלה להצבעה ההצעה כפי שנוסחה ע"י יועמ"ש העיריה: 

בעד: חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה מאשרת פה אחד התנגדותה העיקרונית לסגירת הגן ומבקשת מגזברות העיריה וממנהל מחלקת חינוך בעיריה למצוא ביחד עם הנהלת העיריה כל דרך אפשרית לשמירת הגן פועל.

סעיף 4: אישור צו מיסים לשנת 2019:

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אישור צו מיסים לשנת 2019. צורף מסמך הסבר, בבקשה עפיף.

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: זה למעשה אותו צו מיסים משנה שעברה עם העדכון בשיעור של 0.32% לפי סעיף 7 לחוק ההסדרים.

מר ג'מאל אבו-מוך, גזבר העיריה: כמו שנה שעברה, אין שום סיווג חדש.

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: נכון.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: למה זה מובא באיחור. היינו צריכים לאשר עד 30.6.2018. הבנתי בעבר שאם נביא בזמן אפשר להעלות כל שנה עד 10% לגבי מוסדות כמו בנקים.

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: האיחור היה טכני. אחרי פרסום באתר העיריה, עד שפורסם.


עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: סעיף 276(א) לפקודת העיריות קובע כי החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 1 יולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה. השנה קרה מה שקרה גם בשנה שעברה כאשר צו המיסים מובא לאישור המועצה לאחר חלוף המועד האמור, ולכן לא ניתן לאשר צו מיסים כיום. במצב כזה חל המנגנון הקבוע בסעיף 10 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), לפיו בשורה התחתונה יחולו התעריפים והמועדים הקבועים בצו לשנה קודמת בתוספת עדכון התעריפים עפ"י החוק כפי שאמר מ"מ גזבר העיריה. עם זאת מועצת העיריה נדרשת עדיין לקבל החלטה באשר לאימוץ ההנחות עפ"י כל דין, כולל שיעור ההנחות, וכן אימוץ מפורש של תקנות מסויימות.

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: למעשה המועצה צריכה לאמץ ההנחות עפ"י חוק, והנחת תשלום מראש 2%.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העיריה: אנחנו עכשיו מאשרים רק ההנחות.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: מציע נוסח החלטה שתעלה בשם חבר מועצה כלשהו, אתם חופשיים לתקן, להגיד כן להגיד לא: המועצה מאשרת אימוץ כל ההנחות על פי דין, לרבות לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), וזאת בשיעור ההנחה המקסימלי בכל חלופה של הנחה על פי דין, ומאמצת תקנה 12 ו- 13 לתקנות ההנחה מארנונה כאשר תקנה 12 מאמצים ללא שינוי ואילו לגבי תקנה 13 – על אף האמור בתקנה 13 לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 13 מי שניצל זכאותו להנחה לפי תקנה 12 בגין אותו נכס, ולגביו ההנחה תהיה 50% למשך 24 חודשים נוספים בלבד, וכן המועצה מאשרת הנחת תשלום למשלמים מראש לפי התקנות בשיעור של 2%.

למען הסדר הטוב אבהיר כי המועצה אינה חייבת לאשר הנחה בתעריף מקסימלי והיא יכולה אף לקבוע מבחני משנה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העיריה: נאמץ השיעור המקסימלי.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: מעלה להצבעה ההצעה כפי שנוסחה ע"י יועמ"ש העיריה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העיריה מאשרת פה אחד אימוץ כל ההנחות על פי דין, לרבות לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), וזאת בשיעור ההנחה המקסימלי בכל חלופה של הנחה על פי דין, ומאמצת תקנה 12 ו- 13 לתקנות ההנחה מארנונה כאשר תקנה 12 מאמצים ללא שינוי ואילו לגבי תקנה 13 – על אף האמור בתקנה 13 לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 13 מי שניצל זכאותו להנחה לפי תקנה 12 בגין אותו נכס, ולגביו ההנחה תהיה 50% למשך 24 חודשים נוספים בלבד, וכן הנחת תשלום למשלמים מראש לפי התקנות בשיעור של 2%.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: כל שנה אני מבקש ממועצת העיריה לקבוע מועד אחרון להגשת בקשתו לקבלת ארנונה. יש חשיבות לקביעת מועד הן עבור התושב והן עבור העיריה.

מס' חברי מועצה מדברים יחדיו, נגד קביעת מועד אחרון. עמדתם לאפשר הגשת ההצעות עד סוף השנה.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: מעלה להצבעה לא להגביל את מועד הגשת בקשות למתן הנחה בשנה השוטפת:


בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה קובעת פה אחד כי ניתן להגיש בקשות למתן הנחה בארנונה בגין השנה השוטפת עד לסוף אותה שנה.

סעיף 5: אישור תב"ר חדש ע"ס 130,000 ₪ עבור "הרחבת המערכים הטכנולוגיים למניעת אלימות במרחב הציבורי ברשת". מימון: המשרד לביטחון הפנים: 
מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אישור תב"ר חדש ע"ס 130,000 ₪ עבור "הרחבת המערכים הטכנולוגיים למניעת אלימות במרחב הציבורי ברשת". מימון: המשרד לביטחון הפנים. צורף מכתב אישור המענק, בבקשה עפיף.
רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: התקנת מצלמות במרחב הציבורי. במימון המשרד לבטחון פנים. צריך להכין בהמשך תכנית. בינתיים מצביעים על התקציב.
מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: מעלה להצבעה הצעתי לאשר אישור תב"ר חדש ע"ס 130,000 ₪ עבור "הרחבת המערכים הטכנולוגיים למניעת אלימות במרחב הציבורי ברשת". מימון: המשרד לביטחון הפנים.
בעד: 11 חברי מועצה (מר איאד מואסי, מר ג'אד ביאדסה, מר באסל בדוסי, מר ג'מאל אבו מוך, מר עאיד מג'דלאוי, מר גסאן עת'אמנה, מר מחמוד מג'אדלה, מר חוסאם חאג' אחמד אב-מוך, מר שריף שאייב, מר עבדאלמונעם מואסי, מר אחמד מואסי).
נגד: אין.
נמנע: טהא ענבוסי.

החלטה: מועצת העיריה אישרה ברוב קולות (נמנע אחד) תב"ר חדש ע"ס 130,000 ₪ עבור "הרחבת המערכים הטכנולוגיים למניעת אלימות במרחב הציבורי ברשת"; מימון: המשרד לביטחון פנים.

סעיף 6: אישור תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור "אירוע תרבות פיס 2018". מימון: מפעל הפיס: 
מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אישור תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור "אירוע תרבות פיס 2018". מימון: מפעל הפיס. צורף מכתב אישור המענק, בבקשה עפיף.
רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: אירוע תרבות פיס 2018 במימון מפעל הפיס. 30 אלף ₪ בתחילת השנה ו- 30 אלף עכשיו. הכנת תכנית אירועים באחריות פאדי מואסי אין מצ'ינג.
מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור "אירוע תרבות פיס 2018". מימון: מפעל הפיס. 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אשרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור "אירוע תרבות פיס 2018". מימון: מפעל הפיס. 

סעיף 7: אישור תב"ר חדש ע"ס 230,000 ₪ עבור "פסטיבל באקה עיר השלום סל"ע 2018". מימון: משרד התרבות והספורט 200,000 ₪, השתתפות הרשות מתקציב רגיל 2018 – 30,000 ₪:
מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אישור תב"ר חדש ע"ס 230,000 ₪ עבור "פסטיבל באקה עיר השלום סל"ע 2018". מימון: משרד התרבות והספורט 200,000 ₪, השתתפות הרשות מתקציב רגיל 2018 – 30,000 ₪. צורף מכתב אישור וועדת תמיכות של משרד התרבות והספורט. עם קבלת הרשאה תקציבית / אישור תמיכה חתום ע"י חשב המשרד נצרף בהתאם, בבקשה עפיף:
רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: גם כאן אותו דבר. 232 אלף ₪ ממשרד התרבות. באחריות פאדי מואסי הכנת תכנית. בינתיים מאשרים רק התקציב. השתתפות עיריה 30 אלף ₪.
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אשרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 230,000 ₪ עבור "פסטיבל באקה עיר השלום סל"ע 2018". מימון: משרד התרבות והספורט 200,000 ₪, השתתפות הרשות מתקציב רגיל 2018 – 30,000 ₪. 
סעיף 8: תיקון תב"ר 134 (התאמת מבנה מקיף אבן אלהיית'ם), כמפורט להלן :
התיקון הוא במקורות המימון :
                                                תקציב מקורי           תוספת/הקטנה            תקציב מעודכן
משרד החינוך                8,623,438 ₪          224,959 ₪                 8,848,399 ₪  (תוספת הנדסית ציפוי אבן)
תקציב רגיל רשות          345,000 ₪            (224,959) ₪                120,039 ₪      (הקטנת השתת' העירייה בעקבות קבלת תוספת תקציב ממשרד החינוך)
סה"כ (ללא שינוי)           8,968,438 ₪              0                             8,968,438 ₪
מצ"ב אישור עדכני ממשרד החינוך, הכולל תוספות הנדסיות.
מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: תיקון תב"ר 134 (התאמת מבנה מקיף אבן אלהיית'ם), כמפורט להלן :
התיקון הוא במקורות המימון :
                                                תקציב מקורי           תוספת/הקטנה            תקציב מעודכן
משרד החינוך                8,623,438 ₪          224,959 ₪                 8,848,399 ₪  (תוספת הנדסית ציפוי אבן)
תקציב רגיל רשות          345,000 ₪            (224,959) ₪                120,039 ₪      (הקטנת השתת' העירייה בעקבות קבלת תוספת תקציב ממשרד החינוך)
סה"כ (ללא שינוי)           8,968,438 ₪              0                             8,968,438 ₪
צורף אישור עדכני ממשרד החינוך, הכולל תוספות הנדסיות, בבקשה עפיף.

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: היה מימון עיריה כמימון ביניים בסך של 345 אלף ₪. קבלנו תוספת מימון ממשרד החינוך בסך 224,959 ₪ ולכן מקטינים במקביל השתתפות עיריה בסכום שווה.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אני מעלה להצבעה הצעתי לאשר התיקון כמפורט בסעיף שעל סדר יום הישיבה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה מאשרת פה אחד תיקון תב"ר תיקון תב"ר 134 (התאמת מבנה מקיף אבן אלהיית'ם) ע"י הקטנת ההשתתפות מתקציב רגיל מ- 345,000 ₪ ל- 120,039 ₪ והגדלת המימון ממשרד החינוך בסך 224,959 ₪, סה"כ התב"ר נשאר ע"ס 8,968,438 ₪. 

סעיף 9: אישור תבחיני תמיכות לשנת 2019. מצ"ב החלטת ועדת התמיכות המקצועית מיום 1 יולי 2018 ו התבחינים לשנת 2019 :

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אישור תבחיני תמיכות לשנת 2019 .צורפה החלטת ועדת התמיכות המקצועית מיום 1 יולי 2018 ו התבחינים לשנת 2019, בבקשה חוסאם.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: גם השנה לא קיבלנו הנחיות מיוחדות ממועצת העיריה. לכן ועדת התמיכות המקצועית הכינה תבחינים לשנת 2019 בהתאם למתכונת התבחינים לשנת 2018 עם השינויים המחוייבים.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: מתי תתכנס הוועדה לדיון בבקשות לשנת 2019.

רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העיריה: לא ידוע לי.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אני מעלה להצבעה אישור תבחיני תמיכות לשנת 2019:
 
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה מאשרת פה אחד תבחיני תמיכות לשנת 2019 והמצ"ב כחלק עיקרי ובלתי נפרד מהפרוטקול.

סעיף 10: אישור הגדלת תב"רים מבנים בהתאם למתווה שהוסכם עם המחוז:
1. אישור הגדלת תב"ר מס' 130, גן ילדים אלביר: סכום תב"ר מאושר – 978,473 ₪. סכום הגדלה – 265,117 ₪. מצ"ב  אישור מהנדס העירייה מיום 1.7.2018.
2. אישור הגדלת תב"ר מס' 374, בית ספר אלשיפאא: סכום תב"ר מאושר – 8,852,890 ₪. סכום הגדלה – 3,758,801 ₪. מצ"ב  אישור מהנדס העירייה מיום 1.7.2018.
3. אישור הגדלת תב"ר מס' 376, תוספת בית ספר אלרחמה: סכום תב"ר מאושר – 2,213,680 ₪. סכום הגדלה – 774,778 ₪. מצ"ב  אישור מהנדס העירייה מיום 01.07.2018 .
4. אישור הגדלת תב"ר מס' 375, גן ילדים אום אלואויאת: סכום תב"ר מאושר – 2,860,544 ₪. סכום הגדלה – 840,163 ₪. מצ"ב  אישור מהנדס העירייה מיום 1.7.2018.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אישור הגדלת תב"רים מבנים בהתאם למתווה שהוסכם עם המחוז.

אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העיריה: נפלה טעות בסכום ההגבלה בתב"ר מס' 375. צריך להיות 840,163 ₪ ולא 265,117 ₪.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: אבקש לאפשר לי הצגה כללית מקדימה לארבעת הסעיפים. אח"כ אעביר השרביט למ"מ הגזבר לדיון בכל סעיף בנפרד.מר באסל בדוסי, סגן ראש העיריה: יש ארבע תב"רים לארבע מבנים. יש לנו תוספת עתידית שאנו עתידים לקבל אותם, לפי חוו"ד מהנדס העיריה יש תוספות שאנו אמורים לקבל, ועל פי מסמך זה אנחנו הלכנו וקיבלנו אישור חריג במשרד הפנים שאשרו לנו להגדיל תב"רים. היום מצביעים על הגדלת תב"רים. 

מר טהא ענבוסי, ח"מ: אני מבין שלא קבלנו את הכסף, האם הכסף נמצא במרכבה.

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: לא.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: אז אי אפשר להצביע.

רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העיריה: יש אישור מיוחד. היה הסכם בין העיריה לבין המחוז לפעול במתווה זה. זה דווקא היה הסכם מבורך במעורבות היועץ המשפטי לעיריה. הגדלת תב"רים לפי ציפי לקבלת תוספות עתידיות. משרד הפנים מאשר מתווה זה. לא יוצא שקל מהעיריה אלא בהזמנה, ולא תוצא הזמנה אלא אם יש הקצבה שהתקבלה.

חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: שיטת התקצוב של משרד החינוך מיצרת מצב אבוסרדי. מצד אחד מאשרים לרשויות לקדם פרוייקט בחבילה כוללת אבל בשלב ראשון נותנים להם הרשאה תקציבית חלקית, כאשר בהמשך הביצוע משרד החינוך מגדיל תקצוב בהתאם לאבני דרך מסוימות. חלק מהתוספות אפילו מקבלים לאחר שהרשות המקומית מסיימת הפרוייקט, כמו תוספת אבן. מצב זה גרם לקושי בקידום מכרזים וקידום ביצוע של פרוייקטים והבאתם לגמר. פנינו למחוז, המחוז השתכנע שיש בעייתיות, הבין הבעיה, והסכימו לגישה של העיריה והסכימו שמועצת העיריה תאשר תב"ר (הגדלת התב"ר) כולל התוספת לפי מכתב שמהנדס העיריה יפרט בו את התוספות שאמורות להתקבל וסכומיהן, כך שהתב"ר המתוקן יכלול הן את סכום ההרשאה התקציבית הקיימת והן את התוספות כאמור וכפי שיפורט במכתב המהנדס. התוספת שפירט המהנדס מבוססות על נוהל משרד החינוך.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: מעלה להצבעה אישור תיקון תב"ר כמפורט בסעיף 10.1 שעל סדר יום:

בעד: 12 חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד הגדלת תב"ר מס' 130, גן ילדים אלביר: סכום תב"ר מאושר – 978,473 ₪. סכום הגדלה – 265,117 ₪. סכום תב"ר חדש: 1,243,590 ₪

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: מעלה להצבעה אישור תיקון תב"ר כמפורט בסעיף 10.2 שעל סדר יום:

בעד: 12 חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד הגדלת תב"ר מס' 374, בית ספר אלשיפאא: סכום תב"ר מאושר – 8,852,890 ₪. סכום הגדלה – 3,758,801 ₪. סכום תב"ר חדש: 12,611,691 ₪.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: מעלה להצבעה אישור תיקון תב"ר כמפורט בסעיף 10.3 שעל סדר יום:

בעד: 12 חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.


החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד הגדלת תב"ר מס' 376, תוספת בית ספר אלרחמה: סכום תב"ר מאושר – 2,213,680 ₪. סכום הגדלה – 774,778 ₪. סכום תב"ר חדש: 2,988,458 ₪.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: מעלה להצבעה אישור תיקון תב"ר כמפורט בסעיף 10.4 שעל סדר יום:

בעד: 12 חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד הגדלת תב"ר מס' 375, גן ילדים אום אלואויאת: סכום תב"ר מאושר – 2,860,544 ₪. סכום הגדלה – 840,163 ₪. סכום תב"ר חדש: 3,700,707 ₪.

סעיף 11: אישור פרוטוקולי ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 08/2018 מיום 22 מאי 2018 ומס' 09/2018 מיום 27 מאי 2018. מצ"ב פרוטוקולים:
מר טהא ענבוסי, ח"מ: צריך לצרף קלטת או תמליל. צריך גם לפרסם. 
עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: מועצת העיריה אמורה לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה שמפרט עיקרי הדברים ושאר פרטים נדרשים לפי התוספת השניה לפקודת העיריות. מועצת העיריה אינה אמורה לאשר תמליל. נושא הפרסום זה סוגיה נפרדת, חייבים לפרסם פרוטוקול ותמליל (או הקלטה במקום תמליל).
מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקולי ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 08/2018 מיום 22 מאי 2018 ומס' 09/2018 מיום 27 מאי 2018:

בעד: 9 חברי מועצה (מר איאד מואסי, מר ג'אד ביאדסה, מר באסל בדוסי, מר ג'מאל אבו מוך, מר עאיד מג'דלאוי, מר גסאן עת'אמנה, מר מחמוד מג'אדלה, מר חוסאם חאג' אחמד אבו-מוך, מר אחמד מואסי)
נגד: אין
נמנעים: עבדאלמנועם מואסי, טהא ענבוסי, שריף שאייב.

החלטה: מועצה העיריה אישרה ברוב קולות (3 נמנעים, ואין מתנגדים) פרוטוקולי ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 08/2018 מיום 22 מאי 2018 ומס' 09/2018 מיום 27 מאי 2018.

סעיף 12: תכנית שכונת חמדאן- מס' 354-0208397 שטח התכנית : כ- 90.0 דונם מיקום התכנית : גושים : 8778,8779, ו- 8780 . מטרת התכנית : שינוי קרקע חקלאית למע"ר ) מגורים ומסחר(  ושטחים לצרכי ציבור .

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אני מציע להסיר הסעיף מסדר יום הישיבה.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: עפ"י החוק רק ראש העיריה יכול להסיר סעיף זה. מי שהביא הסעיף יכול להסיר אותו.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: ראש העיריה לא נמצא יש לי סמכות להסיר הסעיף. אני מעלה להצבעה הצעתי להסיר הסעיף מסדר יום הישיבה.

חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: הועלתה הצבעה להסרה.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: הוסר בלי הצבעה.

מר גסאן עתאמנה, ח"מ: הוסר לפי בקשת ראש העיריה.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: דרך אגב הסעיף הובא בזמן שיש ניגוד אנטרסים על שולחן המועצה, אם נדון בסעיף אפרט.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: לא דנים. ההערה מיותרת.

סעיף 13: תכנית הגדלת אחוזי בניה וצפיפות בניה לרווחת הדיור בבאקה אלגרביה- מס' : 354-05479599 .
שטח התכנית : כ- 5,850 דונם, מיקום התכנית : כלל הישוב, מטרת התכנית : הגדלת אחוזי בניה בכלל שטחי המגורים בישוב מ- 65% ל- 150%+ הגדלת צפיפות בניה מ- 6 יח"ד לדונם ל- 8 יח"ד לדונם + אפשרות בינוי עד 5 קומות:

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: תכנית הגדלת אחוזי בניה וצפיפות בניה לרווחת הדיור בבאקה אלגרביה- מס' : 354-05479599 .

אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העיריה: מדובר בתכנית להגדלת אחוזי בניה בכלל הישוב. אין נגיעה בהפקעות קיימות. מטרת התכנית הגדלת אחוזי בניה וצפיפות בניה לרווחת הדיור בבאקה אלגרביה, שטח התכנית : כ- 5,850  דונם, כלל הישוב, מטרת התכנית : הגדלת אחוזי בניה בכלל שטחי המגורים בישוב מ- 65% ל- 150%+ הגדלת צפיפות בניה מ- 6 יח"ד לדונם ל- 8 יח"ד לדונם + אפשרות בינוי עד 5  קומות.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: מעלה להצבעה אישור יוזמת העיריה לתכנית מס' 354-05479599להגדלת אחוזי בניה וצפיפות בניה לרווחת הדיור בבאקה אלגרביה:
שטח התכנית : כ- 5,850 דונם, מיקום התכנית : כלל הישוב, מטרת התכנית : הגדלת אחוזי בניה בכלל שטחי המגורים בישוב מ- 65% ל- 150%+ הגדלת צפיפות בניה מ- 6 יח"ד לדונם ל- 8 יח"ד לדונם + אפשרות בינוי עד 5  קומות:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד יוזמת העיריה לתכנית מס' 354-05479599 להגדלת אחוזי בניה וצפיפות בניה לרווחת הדיור בבאקה אלגרביה.

שטח התכנית : כ- 5,850 דונם, מיקום התכנית : כלל הישוב, מטרת התכנית : הגדלת אחוזי בניה בכלל שטחי המגורים בישוב מ- 65% ל- 150%+ הגדלת צפיפות בניה מ- 6 יח"ד לדונם ל- 8 יח"ד לדונם + אפשרות בינוי עד 5  קומות.

סעיף 1 על תוספת לסדר יום הישיבה: דיון בתוכנית מפורטת מס' 354-0655704, פוקרא – שכונת צפון מזרחית. מטרת התוכנית: הרחבת האזור הפתוח העירוני; הכללת מבנים למרחב העירוני המאושר. הדיון הינו ביוזמתה של העיריה:

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: דיון בתוכנית מפורטת מס' 354-0655704, פוקרא – שכונה צפון מזרחית. מטרת התוכנית: הרחבת האזור הפתוח העירוני; הכללת מבנים למרחב העירוני המאושר. הדיון הינו ביוזמתה של העיריה, בבקשה מאג'ד.

מר טהא ענבוסי, חבר המועצה: איפה התכנית. אי אפשר להצביע ללא התכנית. על מה נצביע.אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העיריה: לפרוטוקול, אני לא ידעתי על הסעיף. מדובר על תכנית שכולה שינוי יעוד מקרקע חקלאית למסחר ולמגורים. שטח התכנית 50 דונם. העיריה יזמה התכנית להצלת בתים של משפחת פוקרה והתכנית המקורית התרחבה ל- 150 דונם.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העיריה: יוזמת תכנית פוקרה אושרה בעבר ע"י המועצה. יש לנו היום אפשרות להרחיב שטח התכנית ולהציל עוד בתים. זה לא פוגע באף אחד. זה רק מטיב ומציל עוד בתים שבסכנת הריסה. הצבענו בעבר ומכירים התכנית.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: הצבענו בעבר על מנת שהעיריה תצא לתכנית לגבי אותם בתים. 50 אלף ₪. התכנית הורחבה ללא אישור המועצה. מבורך, אבל אבקש לעיין בתכנית לפני ההצבעה. הבתים קיימים על 2 דונם, 150 דונם זה הרבה. אני מבקש לעיין בתכנית.

מר עאיד מאג'דלה, ח"מ: תוכל לבקש לעיין בחומר.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: חוקית זה לא בסדר.

מר שריף שאיב, ח"מ: למה לא הבאתם את התכנית. אני נמנע. צריך לראות תכנית כדי לדעת על מה נצביע.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אני מעלה להצבעה אישור יוזמת העיריה דיון בתוכנית מפורטת מס' 354-0655704, פוקרא – שכונת צפון מזרחית. מטרת התוכנית: הרחבת האזור הפתוח העירוני; הכללת מבנים למרחב העירוני המאושר. התכנית הינה ביוזמתה של העיריה:

בעד: תשעה חברי מועצה (מר איאד מואסי, מר ג'אד ביאדסה, מר באסל בדוסי, מר ג'מאל אבו מוך, מר עאיד מג'דלאוי, מר גסאן עת'אמנה, מר מחמוד מג'אדלה, מר אחמד מואסי, מר חוסאם חאג' אחמד אבו-מוך).
נמנע: אין.
נמנעים: טהא ענבוסי, עבדאלמונעם מואסי, שריף שאיב.

החלטה: מועצת העיריה אישרה ברוב קולות (3 נמנעים, אין מתנגדים) יוזמת העיריה לתוכנית מפורטת מס' 354-0655704, פוקרא – שכונת צפון מזרחית. מטרת התוכנית: הרחבת האזור הפתוח העירוני; הכללת מבנים למרחב העירוני המאושר.

מר אחמד מואסי, ח"מ: טהא צודק. אנחנו לא מתנגדים ליוזמת התכנית אבל לא מקבל להכתיב דברים. אי אפשר להתנהל כך. כל ישיבה עושים בעיה. למה שזה לא יהיה מוכן. אנחנו בעד הצבעה אבל נגד הדרך.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העיריה: אין מניעה להביא התכנית בישיבה הבאה.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: אני מכריז על נעילת הישיבה.


____________________ ______________
        רו"ח שאדי דרויש    עאיד מג'אדלה                                                                                             
מנכ"ל העיריה, מרכז ישיבות המועצה          חבר מועצה, יו"ר הישיבה