פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 12/2018 מיום 20/06/2018

תאריך:29/08/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​עיריית באקה אל גרבייה
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 12/2018 

מיום 20/06/2018

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 12/2018 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום רביעי 20.6.2018. הישיבה זומנה לשעה 19:30 אך הישיבה נפתחה רשמית בשעה 19:48 לאחר השלמת מנין חוקי.

         חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
6. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
7. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
8. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
9. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה 
10. מר שריף שאייב - חבר מועצה
11. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
12. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
13. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה 
14. מר מחמוד מג'אדלה, חבר מועצה
            
חברי מועצה חסרים:
1. מר אחמד מואסי - חבר מועצה
2. מר חסן פדעוס – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. עו"ד חוסאם אבו פול,  היועץ המשפטי לעירייה
2. רו"ח עפיף אבו-מוך, מ"מ גזבר העירייה
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה

על סדר היום:
1. אישור מינוי מר שאדי דרוויש לתפקיד מנכ"ל העירייה.
2. אישור העסקת מנכ"ל עירייה, מר שאדי דרוויש, לפי חוזה בכירים בגובה 100% משכר מנכ"ל.
3. מינוי מר שאדי דרוויש בכל וועדות העירייה, חובה ורשות, בהן היה חבר מנכ"ל העירייה הקודם.
4. אישור העסקת גב' נור עתאמנה כעוזרת מנכ"ל.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: (ראש העיריה פתח את הישיבה וקרא בשמות הנוכחים). בישיבה הקודמת הצהיר אמונים חבר המועצה עבדאלמונעם מואסי. היום מצטרף אלינו לישיבה ראשונה חבר מועצה חדש חוסאם חאג' אחמד, והוא חייב להצהיר הצהרת אמונים לפי סעיף 24א לפקודת העיריות בנוסח: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שלחותי במועצה".

מר חוסאם חאג' אחמד, ח"מ: אני מצהיר ומתחייב.

סעיפים 1+ 2: אישור מינוי מר שאדי דרוויש לתפקיד מנכ"ל העירייה; אישור העסקת מנכ"ל עירייה, מר שאדי דרוויש, לפי חוזה בכירים בגובה 100% משכר מנכ"ל:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: למעשה צריך לאחד סעיפים 1 ו- 2 כך שהמועצה תתבקש לאשר חוזה ההעסקה ולא את המינוי, אישור העסקת המנכ"ל, מר שאדי דרויש, לפי 100% שכר בכירים, כמובן בכפוף לאישור משרד הפנים. אני מעלה להצבעה.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: לפני ההצבעה אני מבקש להבהיר שאין בפניי חומר כלשהו, ואני לא יודיע כלום על המנכ"ל. אם אפשר לקבל קורות חיים, חוו"ד משפטית, ואני הבנתי שהוא היה בועדת שירות. אני מבקש זכות עיון במסמכים. בכל זאת אם אני הולך להצביע אני צריך לדעת על מה אני מצביע ואם ההליך תקין.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: בחירת המנכ"ל הנה בחירה אישית של ראש העיריה.

(בשלב זה התייצב חבר העיריה מר שריף שאייב).

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: חוסאם בבקשה.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: מנכ"ל עיריה הינה משרת אמון לראש העיריה. בחירתו נעשית לפי סעיף 167(א2) לפקודת העיריות לפיו המועמד של ראש העיריה נבחן על ידי הוועדה לבחירת עובדים סטטוטוריים אשר נדרשת לאשר כישורתו והתאמתו לתפקיד. ועדת הבחירה, בהשתתפות נציגת שר הפנים מרשות אחרת, התכנסה ביום 22.3.2018 וקבעה שהמועמד כשיר ומתאים לתפקיד ונדרשה השלמה טכנית של אישור שקילות תואר. משרד הפנים בדק מול הרשות, מול מנהלת משאבי אנוש, את העמידה בתנאים ואחרי שנחה דעתו שהוא עומד בתנאים, הענין העובר לאישור ועדת השירות בשל קרבת משפחה. ועדת השירות בישיבתה מיום 24.5.2018 אמצה למעשה חוות הדעת המשפטית ואישרה ההעסקה בכפוף לחתימה על הסדרי ניגוד עניינים. ההסדרים נערכו על ידי ונחתמו, ולכן היום הענין מובא למועצה. בישיבה קודמת הענין נדחה כי לא קבלנו אז פרוטוקולי ישיבת ועדת השרות; דחיה טכנית.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: המועצה לא נדרשת ההעסקה, זה מינוי של ראש העיריה. המועצה נדרשת לאשר חוזה ההעסקה בשכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: להבדיל מעובדים סטטוטוריים אחרים, לגביהם נדרש אישור ההעסקה/המינוי ע"י המועצה, במנכ"ל נדרש אישור חוזה ההעסקה שלו בלבד.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור העסקת מנכ"ל העיריה, רו"ח שאדי דרויש, בחוזה בשכר בכירים לפי 100% שכר בכירים, בכפוף לאישור משרד הפנים:
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (14).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: מועצת העיריה מאשרת פה אחד העסקת מנכ"ל העיריה החדש, רו"ח שאדי דרויש, בחוזה בכירים לפי 100% שכר בכירים, וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים.

(בשלב זה ראש העיריה ביקש להכניס את מנכ"ל העיריה החדש).

סעיף 3: מינוי מר שאדי דרוויש בכל וועדות העירייה, חובה ורשות, בהן היה חבר מנכ"ל העירייה הקודם:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה מינוי מר שאדי דרוויש בכל וועדות העירייה, חובה ורשות, בהן היה חבר מנכ"ל העירייה הקודם:
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (14).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: מועצת העיריה החליטה פה אחד למנות מנכ"ל העיריה החדש, רו"ח שאדי דרויש, כחבר בכל ועדות העיריה, חובה ורשות, בהן היה חבר מנכ"ל העיריה הקודם.

סעיף 4: אישור העסקת גב' נור עתאמנה כעוזרת מנכ"ל:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור העסקת גב' נור עתאמנה כעוזרת מנכ"ל.

מר עבדאלמונעם מואסי, ח"מ: אני חבר עיריה מזה כשבועיים, אני ראיתי בהזמנה רק שמות, אין לי שום מידע נוסף.


עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אם אתה מתכוון למנכ"ל העיריה זו משרת אימון לראש העיריה, בחירה של ראש העיריה, כמו גם ממלא מקום ראש עיריה. כפי שהחוק נותן לי הכוח למנות הוא נותן לי גם את הכוח להפסיק. אני אישית הכרתי את שאדי לפני הגשת מועמדותו והתרשמתי ממנו מאוד טוב, אנחנו נשמע אותו בהמשך, נשמע אותכם חברי המועצה החדשים, ובהמשך בטוח שכולם יכירו אחד את השני.

מר בהא מואסי, ח"מ: האם לעוזרת מנכ"ל צריכים מכרז?

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: עוזרת מנכ"ל משרת אמון.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: משרת אימון למי, לראש העיר או למנכ"ל?

מר בהא מואסי, ח"מ: אני שואל היועץ המשפטי האם עוזרת מנכ"ל משרת אמון והאם חייבת מכרז?

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: עוזרת מנכ"ל משרת אמון למנכ"ל ואין חובת מכרז.

מר בהא מואסי, ח"מ: האם נעשה תהליך שוויוני של מי שרואה עצמה עוזרת מנכ"ל ויכולה להגיש, האם יש פרסום בעתון, האם יש תהליך כזה לפי החוק?

מר טהא ענבוסי, ח"מ: האם המנכ"ל החדש כבר מינה עוזרת? סגן ראש העיריה גסאן עתאמנה בן דודה שלה ואסור לו להשתתף בדיון ובהצבעה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני לא מסכים עמך. אין בינם קרבה ראשונה ולכן אין מניעה שהוא יהיה נוכח ויצביע, אם מה שאני אומר לא נכון מבחינה משפטית שביהמ"ש יחליט.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: הסכם ההעסקה שלה בוטל אוטומטית עם הפסקת עבודת מנכ"ל העיריה הקודם. אני בדקתי זאת. היא לא עובדת עיריה. היא לא קיבלה שכר מאז, וזה גם עלה בישיבת אחת הוועדות ונרשם בפרוטוקול.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני לא מסכים עמך.

מר עאיד מג'אדלה, ח"מ: כל באקה יודעים על הפגיעה האישית בי, אני מציע להסיר סעיף זה מסדר יום הישיבה.

מר באסל בדוסי, ח"מ: אני מתנגד להסרת הסעיף מסדר היום. אני דוחה כל טענה אישית על הבחורה ולא ארשה לאף אחד שיגיד עליה מילה אישית. אם יש משהו מקצועי אפשר.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: אתה רוצה עניינים מקצועיים. מספיק המכרז של הבריכה, אתם אלה שאמרתם שמכרז הבריכה זה רק בגללה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור העסקת גב' נור עתאמנה עוזרת מנכ"ל:
בעד: 8 חברים (עו"ד מורסי אבו-מוך, גסאן עתאמנה, איאד מואסי, גמאל אבו-מוך, באסל בדוסי, עבד מסארווה, חוסאם חג' אחמד, מחמוד מגאדלה).
נגד: 6 חברים (עאיד מג'אדלה, טהא ענבוסי, עבדאלמונעם מואסי, ג'אד ביאדסה, שריף שאייב, בהא מואסי).
נמנע: אין.
החלטה: הוחלט ברוב דעות של 8 חברים נגד 6 חברים לאשר העסקת גב' נור עתאמנה עוזרת למנכ"ל העיריה.
____________
     ראש העירייה                                                                                             
עו"ד מורסי אבו מוך