פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 09/2018 מיום 27/05/2018

תאריך:27/05/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין