פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 08/2018 מיום 22/05/2018

תאריך:22/05/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין