פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 05/2018 מיום 22.4.2018

תאריך:22/04/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין