פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 04/2018 מיום 09/05/2018

תאריך:09/05/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין