פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2018 מיום 4/3/2018

תאריך:04/03/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:מן המניין