פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2018 מיום 14/02/2018

תאריך:14/02/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין