פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01/2018 מיום 10/01/2018

תאריך:10/01/2018
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2018
סוג ישיבה:שלא מן המניין