פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 10/2017 מיום 29/10/2017

תאריך:02/11/2017
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2017
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 10/2017 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 29/10/2017 בשעה 19:38.


המליאה יצאה להפסקה בשעה 20:45 וחזרה לישיבה בשעה 21:05. 
המליאה יצאה להפסקה בשעה 21:21 וחזרה לישיבה בשעה 21:30. 

ח"מ מוחמד אסעד אבו מוך יצא מהישיבה בשעה 21:38. 

חברי המועצה הבאים יצאו בשעה 23:00 מהישיבה: עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, אחמד מואסי, חסן פדעוס, בהאא מואסי. 

לגבי סעיף 13: 

ח"מ ג'מאל אבו מוך ויועמ"ש העירייה עו"ד חוסאם אבו פול יצאו לפני הדיון וההצבעה עקב חשש מניגוד עניינים. 
ח"מ עאמר אבו חוסין יצא בזמן ההצבעה ולא הצביע 
ח"מ טהא ענבוסי יצא בזמן ההצבעה ולא הצביע
ח"מ חסן פדעוס יצא בזמן ההצבעה ולא הצביע 

חברי המועצה הבאים יצאו לפני דיון והצבעה בסעיף 14 ולא חזרו עד תום הישיבה: אחמד מואסיף, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין , חסן פדעוס. 

חברי מועצה נוכחים: 

 1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר שריף שאייב – מ"מ ראש העירייה 
 3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
 4. באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
 5. מר טהא ענאבוסי  – חבר מועצה
 6. מר אמג'ד עויסאת  – חבר מועצה
 7. מר אחמד מואסי  – חבר מועצה
 8. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
 9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה 
 10. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 11. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
 12. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 13. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 14. מר איאד מואסי  – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה 
 2. רו"ח מג'די אבו מוך – גזבר העירייה
 3. עו"ד חוסאם אבו פול –  היועץ המשפטי לעירייה
 4. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה
 5. מר פאדי מואסי – מנהל מחלקת הנוער  

על סדר היום:

 1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3/17, פרוטוקולים ישיבות מועצה לא מן המניין מס' 4/17, 5/17, 7/17, 9/17.  הפנייה לתמלול עמ' 4, הצבעה עמ' 8. 
 2. אישור תיקון תוכנית המתנ"ס לשנת 2017. הפנייה לתמלול עמ' 10, הצבעה עמ' 12. 
 3. תב"ר חדש על סך 230,000 ₪ עבור "פסטיבל תרבות עירוני-באקה עיר השלום 2017 ". הפנייה לתמלול עמ' 13, הצבעה עמ' 15. 
 מימון: 
משרד התרבות והספורט 200,000 ₪ 
השתתפות העירייה, תקציב רגיל 2017 , 30,000 ₪ 
אישור תב"ר חדש על סך 277,000 ₪ עבור "אירועי תרבות, אומנות וספורט 2017" לפי הפירוט הבא: 
א. פסטיבל הדבקה הראשון,  עלות 82,500 ₪
מימון: המשרד לפיתוח הפריפריה 74,250 ₪
השתתפות העירייה 8,250 ₪
ב. פסטיבל באקה עיר השלום, עלות 82,500 ₪
מימון: המשרד לפיתוח הפריפריה 74,250 ₪
השתתפות העירייה 8,250 ₪
ג. 4 אירועי תרבות וספורט, עלות כוללת 112,000 ₪
מימון: המשרד לפיתוח הפריפריה 100,000 ₪
השתתפות העירייה 12,000 ₪.                הפנייה לתמלול עמ' עמ' 13, הצבעה עמ' 16. 
 • בוטל. 
 1. החלפת מורשי חתימה בבית הספר מקיף אבן אלהיתם: במקום גב' אנדירא – מוחמד ענאבוסי ת.ז 027596469. בנק לאומי, סניף 983, חשבון מס' 02382509, חשבון הורים: בנק לאומי, סניף 983 מס' חשבון 03101744. העירייה מסמיכה את מורשי החתימה לחתום על הטפסים הנדרשים ע"י הבנק  המצ"ב. הפנייה לתמלול עמ' 16, הצבעה עמ' 17. 
 2. תב"ר חדש ע"ס 318,000 ₪ עבור " התאמת נגישות (הנגשה כללית) לבתי ספר קיימים 2017". ההקצבה הינה המשך לתב"ר 353 שהסתיים, להשלמת ביצוע עבודות הנגשה לאותם בתי ספר (אבן חלדון, אבן אלהית'ם, אבן סינא, אלאנדלוס, אלראזי, אלשאפעי). 
        מימון : משרד החינוך. הפנייה לתמלול עמ' 17 , הצבעה עמ' 18
תב"ר חדש ע"ס 110,105 ₪ עבור "סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 " 
    מימון : משרד התחבורה 99,094 ₪ (90%)
              השתתפות הרשות, תקציב רגיל 2017 : 11,011 ₪. הפנייה עמ' 18 הצבעה עמ' 20
9. בחירת ואישור הרכב ועדת שמות לרחובות. השמות יוצגו ע"י חברי המועצה במעמד הישיבה. הפנייה לתמלול עמ' 21, הצבעה עמ' 28. 
10. בוטל.
11. אישור ההתקשרות בין עיריית באקה אל גרבייה לבין המשרד לשוויון חברתי – תוכנית לקידום שוויון מגדרי להעצמת נשים. התוכנית הינה לתועלת הציבור בהתאם להוראות סעיף 249 (ב) לפקודת העיריות, סעיף 6.1 לקול הקורא וסעיף 9 להסכם ההתקשרות. עמ' 29, הצבעה עמ' 31. 
12. אישור חתימת העירייה על טופס בקשה למגרש דשא סינטטי לקהילה, לרבות התחייבות לתחזוקת המתקן ושימוש ראוי בו. עמ' 31, הצבעה עמ' 33
13. ע"פ בקשת חברי המועצה: המלצת מועצת העיר בפני הממונה על המחוז להכיר בעמותות אקדמיית אלקאסמי וחסידי חוסני אלקואסמי כעמותות השייכות לעדה דתית (העדה הסופית).הפנייה לתמלול עמ' 34, הצבעה עמ' 55
14. ע"פ בקשת חברי המועצה: 
א. "דיון בנושא הקצאת קרקעות לעמותות".
"החלטה: הקצאת קרקעות ישנות וחדשות לעמותות ע"פ דין". 
ב. "דיון אי תשלום ארנונה ע"י עמותות". 
"החלטה: חיוב עמותות בתשלום ארנונה ע"פ דין ללא דיחוי וחיוב רטרואקטיבי". 

הערה: נוסח סעיף זה הינו מילה במילה כפי שנשלח במייל. 

הפנייה לתמלול עמ' 56, הצבעה עמ' 63. 
15. יציאה להתמחרות, באמצעות המשכ"ל, לאיסוף ופינוי אשפה. הפנייה לתמלול עמ' 63. 
16. אישור תב"ר חדש ע"ס 223,000 ₪ עבור "הנגשה פרטנית פיזית (מעלית) לבי"ס מקיף אלאנדלוס". הפנייה לתמלול עמ' 63-64. 
מימון: משרד החינוך. 
17. אישור תב"ר חדש ע"ס 282,176 ₪ עבור צירים מסחריים. הפנייה לתמלול עמ' 64. 
18. אישור תב"ר חדש ע"ס 1,200,000 ₪ עבור התייעלות אנרגטית תאורת רחובות. הפנייה לתמלול עמ' 64. 
19. אישור הסכם הפעלת כיתות אזרחים ותיקים בבתי ספר: הסכם עם ממשלת ישראל – המשרד לאזרחים ותיקים (הפעלת כיתה בחט"ב אבן – סינא). הפנייה לתמלול עמ' 64-65. התוכנית הינה לתועלת הציבור בהתאם להוראות סעיף 249(ב) לפקודת העיריות. 
20. יציאה להתמחרות, באמצעות המשכ"ל, פארק צפוני.  הפנייה לתמלול עמ' 65. 
21. אישור תב"ר חדש ע"ס 700,000 ₪ עבור ייעוץ לפיתוח ארגוני. הפנייה לתמלול עמ' 65. 
מימון: משרד הפנים. 

תוספת ראשונה: 

 1. אישור תב"ר חדש ע"ס 103,985 ₪ עבור "פעולות לבטיחות בדרכים – הקצאה מיוחדת לחברה הערבית 2017". 
מימון: משרד התחבורה.  הפנייה לתמלול עמ' 65-66. 
 1. אישור תוכנית מפורטת מס' 354-0546606 – אזור תעשייה. 

     תוספת שנייה: 

אישור עקרוני להקמת מתקנים סלולריים (לרבות אנטנות) לחברות הסלולר על גבי מבני ציבור. הפנייה לתמלול עמ' 66. 


עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 10/2017, מורסי אבו מוך נוכח, שריף שאייב נוכח, ג'סאן עתאמנה נוכח, באסל ביאדסה נוכח, טאהא ענבוסי נוכח, אמג'ד עוויסאת נוכח, אחמד מוואסי נוכח, בהאא מוואסי נוכח, ג'מאל אבו מוך נוכח, חסן פדעוס נוכח, סובחי ביאדסה נוכח, עאמר אבו חוסין נוכח, עאייד מג'אדלה נוכח, עבד אללטיף מסארווה נוכח, מחמד אסעד אבו מוך נוכח, איאד מוואסי נוכח, השעה שבע וארבעים, טוב גם הגזב"ר נוכח, היועץ המשפטי נוכח, המהנדס נוכח, וגם פאדי מוואסי נוכח.
סעיף 1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3/17, פרוטוקולים ישיבות מועצה לא מן המניין מס' 4/17, 5/17, 7/17, 9/17.  
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יש לנו כאן חמישה פרוטוקולים לאישור, על פי ההסכם שערכנו עם בכירי העירייה, אנחנו רוצים להביא לאישור רק את פרוטוקול ישיבה 09/2017, שאר הפרוטוקולים עדיין לא מוכנים, צריכים קצת תיקון, אנחנו רוצים להציג לאישור את פרוטוקול מס' 9/17, מדובר בסעיף מס' 1, בנושא התקציב.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : באיזה נושא?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בנושא התקציב.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : איזה תקציב? אה תיקוני התקציב, אני מאוד מצטער, ההחלטה תמוהה שצריכה הסבר מפורט למה אתם מחליטים לדחות, מכיוון שהפרוטוקולים מוכנים ומסודרים, התמלולים של הישיבות, אנחנו רוצים לדעת למה אתם דוחים, לא מספיק להגיד שאתם דוחים ככה, עובדה שאתם מחליטים שזה של התקציב שתביאו אותו לאישור, שזה כל כך חשוב וגם לי זה חשוב, אך שאר הפרוטוקולים גם כן חשובים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אתה רוצה שאנו נצביע גם עליהם היום?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אם יש בעיה בפרוטוקולים נציג אותה, ואז נצביע על כולם בטח.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני רוצה לדעת מה הבעיה עם הפרוטוקולים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: עדיין לא נבדקו על ידי שתי המחלקות,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : זו תמיד אותה הסיבה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בסדר, יש לנו כאן שתי הצעות שאני עומד להציע,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אני גם ביקשתי בקשות לתיקון גם כן, ואני לא ראיתי התייחסות בקשר לזה, תיקוני פרוטוקולים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה חלק מההחלטה.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אתה ביקשת בכל מיני ישיבות את התיקונים, אם אני לא טועה זה היה בדיון האחרון, ביקשתי מפורשות תיקונים מסוימים,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : זה נכון.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : ואתה זה שביקשת להוריד אותם מסדר היום, אם אני לא טועה,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : הוא ביקש סעיף 1, אל תגיד דברים לא נכונים,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : כדי לאפשר עבודה יותר טובה על הפרוטוקולים,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : הוא דיבר על סעיף 1, וסעיף 1 מתקנים אותו,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : דורש עבודה נכונה כבר שנתיים, אנחנו סובלים מהפרוטוקולים, התושב סובל, וגם אנחנו סובלים לפניו, אנחנו כבר לא זוכרים על מה מדברים בפרוטוקולים, אני עברתי על הפרוטוקולים, תראה האם אני אמור לעבור על פרוטוקולים כאלה, האם זה הגיוני לעבור על חמישה ביחד?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : יש לי חמש עשרה פרוטוקולים לחמש עשרה עיריות, ערבים ויהודים, אם זה מתקרב בכלל לשלנו.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : עם כל הכבוד אבו ח'אלד כבר התחייב מספר פעמים במספר ישיבות, שאחרי הישיבה בשבוע, שבועיים, שלוש מקסימום אנו מביאים את הפרוטוקול לאישור, ישיבה אחרי ישיבה, ואם יהיה משהו לתיקון או אם יש הערה מסוימת שזה יהיה קרוב, באמת, אנחנו דיברנו על זה מספר פעמים.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז אתה בעצם תומך במה שעאמר אומר?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני תומך במה שאתה אמרת כבר ארבע פעמים, אתה הבטחת לנו, ואתה מבטיח ולא מקיים, שברגע שאנחנו מסיימים את הישיבה, תוך שבוע שבועיים נקבל את הפרוטוקול, קוראים אותו שבוע שבועיים אחרי זה אנו מאשרים או דוחים או מערים, כבר כמה פעמים דיברנו על זה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם מישהו רוצה להוסיף עוד משהו חברה?! טוב יש לנו שתי הצעות על סדר היום, הצעה א' שהיא ההצעה של מר עאמר ומר בהאא, שנקיים היום הצבעה לכל הסעיף הקיים, ויש לנו הצעה מקבילה שאני הצעתי אותה, שנדחה את שאר הפרוטוקולים, ואין לי בעיה לקיים ישיבה לא מן המניין תוך שבוע שבועיים ונצביע על זה.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אם אתה רוצה לדחות את זה אנחנו רוצים סיבה משכנעת.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אבל אתה צריך סיבה משכנעת לעשות זאת.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יש לנו עדיין מחלקות שהן לא מוכנות, יש לנו הרבה הערות שאנו צריכים להכניס לפרוטוקולים.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : היה זמן סביר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זו דעתך, אני בינתיים מעלה להצבעה את ההצעה שלי.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אתה לא יכול לנצל את הדמוקרטיה על מנת להעביר עניינים לא הגיוניים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יש פה דמוקרטיה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אז מה יוצא לנו מכל זה, אתה משתמש בזה בצורה לא נכונה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב, יש לנו פה שתי הצעות,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יש לי הערה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה טאהא?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בסעיף 14 שעל סדר היום.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו בסעיף 1 אבל,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : על פ החוק, על פי פקודת החוק, אם יש שישה חברי עירייה שמבקשים משהו על סדר היום, אז זה צריך להיות ראשון בדיון.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בינתיים אנחנו כבר התחלנו בדיון, הסעיף הזה צורף והועבר עליכם בשתי הזדמנויות, לפני חודש בדיוק אחרי התיקון, כל התקופה הארוכה הזו, אתם ביקשתם, עאמר שלח לנו מכתב, ולא הייתה התייחסות למכתב, בינתיים אנו הולכים לדון בסדר היום כפי שהוא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ללא קשר לזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנו הולכים לדון בו כפי שהוא, חבל על הזמן, סדר היום איך שהוא מנוח היום על השולחן.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אי התייחסות למכתבים זה כבר עניין ידוע.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה לא משנה.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : זאת כבר מדיניות מורסי, יש לנו יועץ משפטי בדיון, האם אנחנו יכולים בבקשה לשמוע את דעתו לגבי סעיף 14.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כשנגיע לסעיף 14.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא, האם הוא צריך להיות סעיף ראשון או 14.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חוסאם חכה שנייה, תן לי לסיים את ההצבעה בסעיף 1, ואחרי זה נעבור לנקודה שלהם, קודם כל אנחנו רוצים לסיים את ההצבעה בסעיף מס' 1.
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : לא, יש נוהל, יש סדר ויש חוק, הוגשה בקשה, אף אחד לא התייחס אליה, אז זה אמור להיות בסעיף הראשון, אז בבקשה שהיועץ המשפטי ייתן לו את חוות הדעת שלו, האם אנחנו צודקים או לא צודקים.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני יכול להגיד לך מה חוות הדעת של חוסאם,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : שהוא יגיד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זו חוות דעת פשוטה, אתם ביקשתם חוות דעת, ואנחנו לא נתנו לכם מענה, אז יש מולכם שתי אופציות, אופציה ראשונה זה לדון בסעיפים כפי שהנחנו אותם, האופציה השנייה הייתה אחרי שאתם ראיתם שאנחנו לא נעתרנו לבקשה שלכם, הייתי יכול לפנות בכל ההליכים העומדים בפניכם, בינתיים אנחנו לא נעתרנו לבקשה שלכם.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : האם זה נכון חוסאם.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני אומר לך שלפי דעתי זו התשובה, חוסאם, בבקשה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : קודם כל, אין שום קשר בין סעיף 1 לסעיף 12 גם אם זה אישור פרוטוקולים, אבל בכל זאת נתייחס, אני מחפש את הסעיף,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : גם סעיף 13 צריך לעבור אישור, 13 ו 14.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף 13?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הסעיף שתוקן, אני אוהב סדר טוב זה הכל.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: על איזה סעיף אתם מדברים עאמר?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : סעיפים 13 ו 14.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף 14 לפקודה או לחוק?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : סעיף 14 בישיבה 9 א', תיקן אותי עורך דין רביע מקלדי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: 9 א' חוסאם.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : תצביעו ללא שום קשר, שיצביעו אחרי זה אני אדבר על זה, אהיה מוכן.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יש לנו שתי הצעות שמונחות על השולחן, ההצעה הראשונה היא להצביע היום על כל הפרוטוקולים, וההצעה השנייה היא לדחות היום את כל הפרוטוקולים למעט אחד, ההצעה הראשונה הינה ההצעה של החברים עאמר ובהאא שנצביע היום על כל הפרוטוקולים, מי בעד?
הערה: (הצבעה על סעיף 1 גרסה א'- הצבעה על כל הפרוטוקולים)
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בעד 5,טאהא נמנע,
הערה: (הצבעה על סעיף 1 גרסה ב', הצבעה רק על פרוטוקול 9/2017)
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אוקי, הרוב בעד.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 9/2017. שאר הפרוטוקולים יועלו להצבעה בישיבת מועצה אחרת. 
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עאמר אבו חוסין, איאד מואסי, מוחמד אסעד אבו מוך, חסן פדעוס, בהאא מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אחמד מואסי
נמנע: טהא ענאבוסי 

החלטה: אושר ברוב קולות פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 9/2017. 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב חוסאם האם אתה מוכן?

עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : כן.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנו חוזרים לשאלה ששאלו בכל הקשור לסדר היום, בבקשה חוסאם.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : בעיקרון, לפי מה שידוע לכולם, ואני לא מחדש כלום, ברגע שיש זימון לישיבה לא מן המניין, חובה לזמן תוך שבוע ימים באותם הסעיפים כמובן במסגרת החוק, באותם סעיפים לפי הנוסח שדורשים חברי המועצה, זאת אומרת גם אם בנוסח יש בעיה, ובנוסח שהוצע יש בעיה, הזימון יוצא בהתאם לכך, העובדה היא שהזימון יצא בהתאם לכך, דרך המלך היא לזמן ישיבה לא מן המניין מיוחדת לצורך אותו עניין, לצורך אותם סעיפים, הדרך החלופית אם הייתה תקופת זמן המוגדרת לפי סעיף 9' ב' לנוהל תוספת שנייה לפקודת העיריות לכלול אותם סעיפים במסגרת ישיבה מן המניין הקרובה, אז הם אמורים להיות הסעיפים הראשונים בסדר היום של הישיבה, ומה שנעשה כאן זה שהם נכללו בישיבה לא מן המניין, נכללו במיקום שהינו לא מיקום ראשוני, עדיף היה שזה יהיה במיקום הראשוני, אבל לפי החוק היבש, כשאני מעיין בתקנה 9 ב', התקנה מדברת על כלילתם כסעיפים ראשונים בסדר יום ישיבה מן המניין, הסעיף מדבר על זה שהיה והמועד הקבוע לישיבת המועצה בהתאם לסעיף 6
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אין התייחסות לזה?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : בתוך שבועיים ממועד הגשת הדרישה, רשאי ראש העירייה במקום לכנס ישיבה לא מן המניין כאמור בסעיף א', לכלול את ההצעות הנכללות בדרישה לכינוסה כסעיפים ראשונים בסדר יום הישיבה מן המניין הקרובה, כאן נעשה הליך שונה,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : רגע, האם אתה לא קיבלת את ההזמנה?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אבל אתה ביקשת ממני לענות על זה, אני עוד לא סיימתי את התשובה שלי,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : אתה טועה ואתה מביא אותנו לסיבוכים,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אני עוד לא סיימתי את התשובה שלי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תן לו לסיים את התשובה שלו, בבקשה חוסאם.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : דרך המלך הייתה צריכה להיות ע"י זימון ישיבה לא מן המניין לסעיפים, היום נוצר מצב שיש זימון קיים, הזימון כלל את הסעיפים במיקום מסוים, המיקום הזה לא תואם את סעיף 9 ב' ולא את סעיף 9 א', המצב משונה, המציאות נמצאת בפני המועצה, אם אתם רוצים להפוך אותם להיות ראשונים, תעשו  אותם ראשונים זו הדרך העדיפה, אם אתם רוצים להשאיר אותם, זו החלטה נתונה למועצה כרגע, זה לא ייתכן שנדון בעניין כזה בישיבת העירייה, זה לא שייך לזימון שלא כדין שוב פעם אבו מג'ד.
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : אתה הייתה יכול להעיר את תשומת לבם שיש כאן הזמנה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אנחנו התווכחנו על התפיסה הזו פעם, ואני לא רוצה לחזור על הוויכוח הזה שוב פעם.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חבל על הזמן אנחנו עוברים לסעיף מס' 2,
סעיף 2. אישור תיקון תוכנית המתנ"ס לשנת 2017. 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נשלח מכתב על ידי מר עאמר שמתייחס לסעיף מס' 2, וביקש חומר לגבי סעיף זה, להזמנה המתוקנת צורף מסמך אחד שהוא כביכול מופיע בו התיקון הנדרש,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אני חילקתי לכם פירוט לגבי הסעיפים אותם דרשת,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בוא נשמע את הגזב"ר בבקשה, מג'די?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : התוכנית של המתנ"ס אותה אישרתם בישיבה הקודמת, התקציב המאושר של המתנ"ס עמד על 7144000, היום המתנ"ס הגדיל את התקציב שלו והגיע לתקציב של 7831000 שקלים, כמון זה מצורף לכם בהזמנה, אני ניתחתי את השינוי בין שני הדברים, השינוי התרחש בארבעה סעיפים, הסעיף הראשון זה הגדלת התקציב של פרויקט תנובה, הפרויקט נקרא בית לגדול טוב, הם הגדילו אותו ב 200000 אלף שיקל, הם הגדילו את קייטנות הקיץ ב 433200, אני ביררתי את סיבת ההגדלה, ובאמת שיש השנה תקציבים ייחודיים ממשרדי הממשלה, בעבר היה כיתות מצומצמות, קייטנות קיץ, השנה
הם הגדילו את ההיקף ואחוז המשתתפים גדל בצורה רצינית, והתקציב של קייטנות הקיץ גדל בהמון, שזה 433000 הגידול שלו, הסעיף השלישי 25000 סעיף שנקרא קהילה ועסקים על מנת למנות רכז לפרויקט הזה, והסעיף הרביעי שגדל סעיף מנהלה 29000 שמיוחד לחשמל ותיקון, בארבעת הסעיפים הללו חל שינוי בתוכנית המתנ"ס לעומת התוכנית שאישרתם אותה.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : האם כל זה מתקציב העירייה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : לא הכל, אלה נוספו על התוכנית.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : פרויקט תנובה בפועל 200000 זה לא גדל.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה גדל, בתוכנית שאישרתם אותה היה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא היה בכלל בתוכנית שאישרנו אותה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זה היה, אבל היה בסמוך קטן יותר, בתוכנית שאתם אישרתם שזה 7144000, בית לגדול טוב, ההוצאות היו 300000, היום בית לגדול טוב עומד על 500000 זאת אומרת הם הגדילו אותו ב 200000.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : 500000 שיקל, 300 מתנובה ו 200 מהעירייה, 
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כל התוכנית הייתה בעבר 300000 שיקל, אנחנו הכרחנו אותו וביקשנו ממנו לקצץ את התוכנית אם אתה זוכר, הוא הגיד אז על סך 500 ואנחנו ביקשנו ממנו לעשות קיצוץ.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הוא השאיר את זה בחוץ,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : לא, הוא לא השאיר את זה בחוץ, הוא השאיר 300 אלף שיקל של התוכנית, היום הוא הגדיל אותה בחזרה מ 200 אלף שיקל ל 500 אלף שיקל.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אתה יכול לומר לי מה החלק של תנובה מהתוכנית הזו?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כן זה ברור,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : שנייה, אתה יכול רק לתקן אותי בעניין, תיקון התקציב האחרון היה על סך 300 אלף או 400 אלף?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אנחנו הגדלנו את תקציב העירייה ל 400 אלף שיקל, המתנ"ס הכין תוכנית עבור 300 אלף שיקל, לכן אנחנו מביאים תיקון לתקציב, אני מוריד 100 אלף שיקל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הם ויתרו על 100 אלף שיקל.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אז אני שאלתי אותך למה 400 אלף, אנחנו הורדנו 300 אלף, אז למה אתם מוסיפים עוד 400 אלף, ומה ענית לי מג'די? התמלול הזה טוב,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : התמלול טוב?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : כן לא כמו בעבר, הנה תוספת תקציב למתנ"ס 400 אלף שיקל, אני שאלתי אותך למה 400 אלף ולא 300 אלף, הנה אתה החזרת את זה שוב ל 300 אלף.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : הם ויתרו,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל אנחנו קיצצנו בתקציב של המתנ"ס למטרות אחרות.
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם יש עוד שאלות חברה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני עדיין לא קיבלתי תשובה בכל הקשור לפרויקט תנובה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : פרויקט תנובה המקורי היה על סך 500 אלף שיקל, כשאנחנו אמרנו למתנ"ס שאנו לא הולכים לתקצב אותם ב 1350000, אנחנו מקטינים את התקציב שלך ל 1050000, הם קיצצו בתוכנית, והקטינו אותה ל 300 אלף שיקל, בסדר? מה גורמים המימון שלו אז היו? 250 אלף מתנובה, ו50 אלף שיקל משתתפים, ביום כשאנו הגדלנו את התקציב שלו בחזרה, הוסיף 200 אלף שיקל מתקציב העירייה, והעמיד את פרויקט תנובה על סך 500 אלף שיקל, זהו זה ברור.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם מישהו מעוניין לשאול עוד שאלות?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : רשום לנו פה עסקים וקהילה, שכר רכז 15? וכל הפרויקט זה 95 אלף?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : קהילה ועסקים?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : כן,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : תראה שם מופיע לך בבירור, קהילה ועסקים, הפרויקט זה 55600 בדיוק,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : 55 או 95?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : 55600 במתוקן, 55600 בהוצאות.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תיקון תוכנית המתנ"ס לשנת 2017. 
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, 
אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, איאד מואסי, חסן פדעוס, עבד אלטיף מסארווה
נגד: מוחמד אסעד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי
נמנע: אין 

החלטה: אושר ברוב קולות אישור תיקון תוכנית המתנ"ס לשנת 2017. 

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב, אנחנו עוברים עכשיו לסעיף מס' 3, כמובן אנו מברכים את הצטרפותך מר פאדי,
סעיף 3. תב"ר חדש על סך 230,000 ₪ עבור "פסטיבל תרבות עירוני-באקה עיר השלום 2017"
מימון: 
משרד התרבות והספורט 200,000 ₪ 
השתתפות העירייה, תקציב רגיל 2017 , 30,000 ₪
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: משרד התרבות והספורט 200 אלף שיקל, השתתפות העירייה בתקציב רגיל 2017 30 אלף, עכשיו הסעיפים הקשורים בפאדי אלה סעיפים מס' 3 ומס' 4, האם אתם רוצים לדון בהם ביחד או בנפרד?!
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : זה תלוי באיזה סעיף מדובר.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם אתם רוצים שפאדי יסביר את שני הסעיפים ביחד?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : כן.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב, סעיף מס' 4,
סעיף 4. אישור תב"ר חדש על סך 277,000 ₪ עבור "אירועי תרבות, אומנות וספורט 2017" לפי הפירוט הבא: 
א. פסטיבל הדבקה הראשון,  עלות 82,500 ₪
מימון: המשרד לפיתוח הפריפריה 74,250 ₪
השתתפות העירייה 8,250 ₪
ב. פסטיבל באקה עיר השלום, עלות 82,500 ₪
מימון: המשרד לפיתוח הפריפריה 74,250 ₪
השתתפות העירייה 8,250 ₪
ג. 4 אירועי תרבות וספורט, עלות כוללת 112,000 ₪
מימון: המשרד לפיתוח הפריפריה 100,000 ₪
השתתפות העירייה 12,000 ₪.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה פאדי, תסביר את סעיף מס' 3 וסעיף מס' 4
מר פאדי מוואסי : שלום לכם חברה, ערב טוב,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אבל יש לי פה הערה קטנה לפני שפאדי יתחיל לתת הסבר לפרוטוקול, להבא, מכיוון שאנו לא חלק מהנהלת העירייה, ובגלל שלא מתייעצים אתנו 
בהחלטות, לפחות שנקבל תוכנית מלאה, פאדי אתה יכול לתקן אותי אם אני טועה, כשמגישים בקשה, אז אנחנו רוצים לראות את התוכנית מבעוד מועד, אולי אנו רוצים לערוך מלחמה ציבורית נגדך בנושא מסוים, מאיפה לך לדעת,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה פאדי,
מר פאדי מוואסי : שלום רב, במסגרת קול קורא, ישנם שם אירועי תרבות, אירועי תרבות גדולים ואירועי תרבות קטנים, לבאקה אל גרבייה מגיע שני אירועי תרבות בגודל (מילה לא ברורה) כל אירוע, שניים גדולים, ומגיע לבאקה עוד 5 אירועים קטנים, שמסגרת כל אירוע 25 אלף שקלים, אירוע קטן זה אירוע עד אלף איש משתתף באירוע, ואירוע גדול זה 3000 משתתף, ה 277 מתחלקים כך, שני אירועים, האירוע הראשון זה פסטיבל הדבקה הראשון, אנו מתכננים לערוך פסטיבל דבקה ראשון בבאקה אל גרביה, והאירוע השני הינו פסטיבל עיר השלום, התכנון שלו זה לסגור את כביש אל סיראט, מהדיוואן, הכביש ייסגר לחלוטין, ונקים שם סוג של מד רחוב עם אירועי תרבות בתוך המגרש, עם במה ענקית, גם בפארק ובמגרש הסינטינטי, בכל האזור שם  יהפוך למד רחוב.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אין זמרים?
מר פאדי מוואסי : אין זמרים, התוכנית שהוגשה כוללת זמרים, אך זמרים מקומיים כאילו, על מנת לקבל אישור המשרד, כי המשרד מבקש השתתפות של זמרים מקומיים, אז רשמנו שם "כוכבי המזרח" שזה לצורך קבלת האישור, האירוע 82 אלף, השתתפות הראשות 10%, 7500 שיקל, מוסיפים על זה 4 אירועים קטנים שזה 25 אלף פלוס 2500 שיקל שזה השתתפות הראשות, השתתפות הראשות הינה השתתפות סמלית יחסית, אז ביחד יוצא 277 אלף, זה משרד פיתוח הפריפריה והגליל, האירוע התרבות הגדול זה 230 אלף שיקל, וגם אותו עיקרון של סגירת רחובות אבל זה כולל מספר ימים, שלושה ימים סוגרים את הרחוב באזור אל סיראט, אותם אירועים, להפעיל את כל האזור שם כקריית ספורט וקריית תרבות ביחד, זה בגדול, מי שרוצה לראות את התוכנית התקציבית שהוגשה, אז היא נמצאת והוגשה למשרד וקיבלנו אישור, אתמול הגשנו עוד 160 אלף שיקל ליוזמות תרבות, לא הבאנו את זה למליאה כי רק אתמול זה הוגש, שני משרדי הממשלה הללו נותנים המון כסף לאירועי תרבות, צריך לנצל אותם כמו שצריך, ואם יש שאלות אני מוכן לענות?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יש שאלות.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : פאדי, אם יש אירוח ללהקות מחוץ לעיר, אז צריך לדרוש לבוש הולם, שלא יהיה משהו שיפגע במנהגים שלנו
מר פאדי מוואסי : אין דבר כזה, מה שהיה בעבר היה בעבר, זה לא בעירייה הנוכחית.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : יש סוגיה מאוד חשובה, התקציב הזה לא מובן מאליו, פאדי אמר שמגיע לנו, אבל פאדי ביחד עם הגזברות ועם עובדי העירייה, הם התאמצו להכנת תוכנית עבודה, והגישו קול קורא, וזה לא מובן מאליו שנזכה בו, זה לא כסף ייעודי, כלומר הם התאמצו עם תוכנית העבודה, ומג'די שריין מהכסף שיש לנו, מהמצ'יינג לתב"ר, זה היה מובן מאליו, באמת כל הכבוד על העבודה.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל למה שלא יתנו לנו?
מר פאדי מוואסי : אני אסביר לך מה הסיבות, אם נחזור שנים אחורה, הרשויות לא היו ניגשות לזה, ברגע שאתה מגיש אתה מקבל, אירוע שמתאים והולם לבאקה.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : ברגע שמפעילים לחץ אני מאמין שאנחנו יכולים לקבל.
מר פאדי מוואסי : בלי לחץ,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לחץ זה כתיבה, הגשת טפסים, במיוחד במקרים כאלה, ככל שאתה מגיש יותר אתה מקבל יותר.
מר פאדי מוואסי : דבר נוסף, היום בשעה טובה נפתחו שלושה בתי ספר קהילתיים נוספים, היום החלו, אל ראזי, אל שאפעי, ובית ספר אבן אל היית'ם, שלושה בתי ספר שפעילים שם קרוב ל 300 ילדים, בתקציב מטעם העירייה ומהמשרד, ושם מקבל חוגים בחינם.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב האם יש שאלות פאדי חברה?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אנו רוצים להודות לפאדי על המאמץ הכביר שהוא עושה.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה תב"ר חדש על סך 230,000 ₪ עבור "פסטיבל תרבות עירוני-באקה עיר השלום 2017".
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, איאד מואסי, חסן פדעוס, עבד אלטיף מסארווה,  מוחמד אסעד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי
נגד: אין 
נמנע: אין 
החלטה: אושר פה אחד תב"ר חדש על סך 230,000 ₪ עבור "פסטיבל תרבות עירוני-באקה עיר השלום 2017"

מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : יש לי הערה פאדי, אם אפשר להיות במיקום אחר, שאחד הפסטיבלים יהיה ברחוב האל סיראט, והשני יהיה בכניסת העיר, שיפעיל קהילה שונה,
מר פאדי מוואסי : אנו מתכננים ביחד עם הקב"ט לא לסגור רחובות שנחשבים לצירים מרכזיים, ושיגרמו לנזקים בתנועה, לא יכולים לסגור כביש ראשי או כביש עוקף.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש על סך 277,000 ₪ עבור "אירועי תרבות, אומנות וספורט 2017"  
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, איאד מואסי, חסן פדעוס, עבד אלטיף מסארווה,  מוחמד אסעד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי
נגד: אין 
נמנע: אין 
החלטה: אושר פה אחד תב"ר חדש על סך 277,000 ₪ עבור "אירועי תרבות, אומנות וספורט 2017".
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: פאדי תודה לך, סעיף מס' 5 בוטל,
סעיף 5. בוטל. 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף מס' 6.
סעיף 6. החלפת מורשי חתימה בבית הספר מקיף אבן אלהיתם: במקום גב' אנדירא – מוחמד ענאבוסי 
ת.ז 027596469. בנק לאומי, סניף 983, חשבון מס' 02382509, חשבון הורים: בנק לאומי, סניף 983 מס' חשבון 03101744. העירייה מסמיכה את מורשי החתימה לחתום על הטפסים הנדרשים ע"י הבנק המצ"ב.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם יש למישהו שאלות בכל הנוגע לסעיף הזה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : למה אתם מביאים את זה כל פעם לישיבה אבו כאלד?
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : למה המסמכים לא חתומים, מאיפה לי לדעת? אולי פרסמו שם אחר? למה זה לא חתום, אתה רוצה שנאשר מורשי חתימה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מג'די בבקשה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : את הטפסים הללו קיבלנו מבנק לאומי, אחרי שאתם תאשרו אנו הולכים לחתום, בעלי זכות החתימה בעירייה ידועים כמובן, שהם ראש העירייה, הגזבר, והחשב המלווה, אחרי שאתם מאשרים את מורשי החתימה, אנחנו נחתום על הטפסים, החתימה שלנו רק מעבירה את זכות החתימה מהגב' אנדירה, למר מחמד ענבוסי.
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : למה אתה לא החתמת את מר ענבוסי לפני?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : אני לא חייב להחתים אותו, אנחנו רושמים להם שזכות החתימה ניתנה למחמד ענבוסי, אנחנו חותמים עליו,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : אני חושב שזה לא תקין.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב הצבעה על סעיף מס' 6, מי בעד?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה החלפת מורשי חתימה בבית הספר מקיף אבן אלהיתם. 

בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, איאד מואסי, חסן פדעוס, עבד אלטיף מסארווה,  אחמד מואסי, בהאא מואסי
נגד: אין 
נמנע: מוחמד אסעד אבו מוך

החלטה: אושר ברוב קולות החלפת מורשי חתימה בבית הספר מקיף אבן אלהיתם.

מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : למה לא עושים וועדה מצומצמת לאישורי חתימה, עוד פעם אני לא מבין למה חייבים בישיבת המועצה אישור חתימה וכל זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה המצב,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זה באמת מיותר, יש הרבה דברים בוועדות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב בסדר, סעיף מס' 7.
סעיף 7. תב"ר חדש ע"ס 318,000 ₪ עבור " התאמת נגישות (הנגשה כללית) לבתי ספר קיימים 2017". ההקצבה הינה המשך לתב"ר 353 שהסתיים, להשלמת ביצוע עבודות הנגשה לאותם בתי ספר (אבן חלדון, אבן אלהית'ם, אבן סינא, אלאנדלוס, אלראזי, אלשאפעי). 
        מימון : משרד החינוך. 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה מר באסל,
מר באסל בידוסי, חבר עירייה : בתב"ר 353 היה לנו תקציב להנגשות בבתי הספר, ביצעו את ההנגשות, ויש חלק בביצוע עכשיו, הסכום שלו 1070000, יש תב"ר חדש הוספה לאותם בתי הספר, להגדלת התקציב, לצרכים אחרים ועבור השלמת דברים, לאותם בתי הספר.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : מה פירוט ההנהגשות?
מר באסל בידוסי, חבר עירייה : פירוט ההנגשות, יש מעליות, יש הנגשות לשירותים, יש הנגשות לרשת המים, יש הנגשות למעליות, יש הנגשות לכניסות, יש כל מני.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : ההנגשות מחולקות לשלושה סוגים, יש הנגשת שטח, ויש הנגשת שירותים, ויש מעלית.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : האם זו לא העבודה של המהנדס?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : מתחילים שלב אחרי שלב,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : זו לא תוכנית שהיא באחריות של מהנדס העיר? שהוא אמור להיות אחראי על זה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: ברור, סעיף מס' 7, מי בעד?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה תב"ר חדש ע"ס 318,000 ₪ עבור " התאמת נגישות (הנגשה כללית) לבתי ספר קיימים 2017".
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, איאד מואסי, חסן פדעוס, עבד אלטיף מסארווה,  מוחמד אסעד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי
נגד: אין 
נמנע: אין 
החלטה: אושר פה אחד תב"ר חדש על סך 318,000 ₪ עבור " התאמת נגישות (הנגשה כללית) לבתי ספר קיימים 2017".

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: פה אחד בעד, 
סעיף 8. תב"ר חדש ע"ס 110,105 ₪ עבור "סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 " 
  
  מימון : משרד התחבורה 99,094 ₪ (90%)
 השתתפות הרשות, תקציב רגיל 2017 : 11,011₪
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה מג'די,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : כמובן זה מימון של משרד התחבורה, יש שם סעיפים שאנחנו חייבים לבצע, לפי מסגרת סעיפים אלה, כמו מעקי בטיחות, תמרורים, פסי האטה, סימוני כבישים, זו תוכנית מותאמת בין מחלקת ההנדסה ומר מחמד גנאיים ביחד עם משרד התחבורה, השתתפות העירייה בסכום הזה הינה 10%, 11 אלף שיקל, והשאר זה מטעם משרד התחבורה 99 אלף.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם יש למישהו שאלות בנדון?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : שנה שעברה אנחנו צבענו את זה וזה החזיק שבועיים ונעלם, מעברי החצייה, כל הסימונים, אני מבקש שתדאגו לזה, אנחנו צבענו את זה לפני תחילת שנת הלימודים ולא החזיק מעמד, זה נושא מאוד חשוד לבטיחות הילדים שלנו, וכל שנה אתם שמים קצת צבע עם המים והולכים הביתה, אני רוצה לומר שיש לנו פה רשלנות, ורשלנות גדולה בעניין הזה, הם באים צובעים קצת צבע, זה מחזיק שבוע ואז זה נעלם, תראה באזורים של יהודים ומקומות אחרים, כשהם צובעים רחובות, זה מחזיק מעמד, מחזיק על החורף, זה נושא מאוד חשוב, הבטיחות של הילדים שלנו זה חשוב מאוד, ואני אומר שחבל לשפוך מאה אלף שקלים ככה,.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : זה באחריות של אבו פארס.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני מבקש שזה יהיה מקצועי, ואם לא אז עדיף שלא יהיה, חבל על ה 100 אלף שיקל, או שיהיה מקצועי או שלא יהיה, חבל על הזמן.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: רק לידיעה, ברגע שהתקבל התב"ר הזה, הבעייתיות בתב"רים אלה, שאנו אמורים לקבל אותם בחודש יולי ואוגוסט לפני פתיחת שנת הלימודים החדשים, התב"רים האלה מתעכבים במשרד התחבורה, הוא אמור להעביר את זה לערים לפני פתיחת שנת הלימודים, בדרך כלל זה נשלח אחרי פתיחת שנת הלימודים למרות שהם מיועדים לפתיחת שנת הלימודים, אז כל הזמן אנו מקבלים את זה מאוחר יותר, הדבר הראשון שאנו ביצענו ברגע שקיבלנו את ההרשאה התקציבית, בהרשאה התקציבית נרשמה שם ההערה שלי, בהמשך למה שאתה אומר, שהביצוע של הפרויקט הזה לפי התב"ר החדש שהתקבל יבוצע בתיאום עם מחלקת הנדסה, בעבר הביצוע של הפעילות הזו של סימון הכבישים היה נעשה במחלקה אחרת ולא במחלקת הנדסה, היום העבודה הזו תבוצע בתיאום עם מהנדס העירייה, בכפוף למהנדס העירייה, בעבר זה לא היה דרך מחלקת ההנדסה, והיום זה באחריותו של מהנדס העירייה, אם חס ושלום לא היה ביצוע כראוי אז האחריות נופלת על המחלקה הזו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אז מה הבעיה הזה שהמהנדס יוציא את ההזמנה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה סעיף תקציבי טאהא, סעיף תקציבי נופל תחת המחלקה שבה מקבלים את הכסף, אבל רשום שם,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : במקור כל המחלקה הזו אמורה להיות תחת מחלקת ההנדסה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא משנה, שם רשום שהביצוע בכפוף לאישור המהנדס, ברגע שהתקבלה ההרשאה, בבקשה מר איאד?
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אני רוצה להשיב את תשומת ליבו של המהנדס, שהבעיה שזה מחזיק רק שבועיים שלושה ואז הצבע נעלם, זה בשל סוג הצבע, יש צבע ב 500 שקלים, ויש סוג צבע אחרי שעולה יותר מ 2500 שקלים, אתה מבין מה הבעיה כאן?! אם אתה תעקוב אחרי זה, לא תהיה בעיה.
אנג’ מאג’ד ביאדסה, גזבר העירייה : לפעמים בשל המצב של הרחובות וללא קשר לסוג הצבע, הצבע נעלם, מתפורר,
הערה: (מס' גורמים מדברים ביחד).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנו עוברים להצבעה, תב"ר חדש ע"ס 110,105 ₪ עבור "סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 ". כאשר  העבודות יבוצעו בתיאום מראש עם מחלקת ההנדסה בסדר?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה תב"ר חדש ע"ס 110,105 ₪ עבור "סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 ". 
 
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, איאד מואסי, חסן פדעוס, עבד אלטיף מסארווה,  מוחמד אסעד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד תב"ר חדש על סך ע"ס 110,105 ₪ עבור "סימון כבישים והתקני בטיחות 2017 ". 

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: פה אחד, חוסאם אני יכול לתקן את הסעיף האם זה נכון?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אם כולם מסכימים אז אין בעיה
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כולם מסכימים.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : מג'די אתה צריך רק לבדוק שלא תהיה לך בעיה עם אישור התב"ר.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אין בעיה, כי בהרשאה שהתקבלה, אני רשמתי על ההרשאה שהביצוע בכפוף אישור מהנדס העירייה.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : בסדר.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף מס' 9, בחירת ואישור הרכב ועדת שמות לרחובות. השמות יוצגו על ידי חברי המועצה במעמד הישיבה, יש לנו הרכב ועדת שמות שמתייחס לרחובות שעד היום לא קיבלו שמות, אם מחמד אתה רוצה לתת הסבר אז בבקשה?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : בעבר התקיימה וועדת שמות שהם החליטו על שמות הרחובות בעיר, עכשיו נוספו לנו עוד רחובות חדשים, לכן יש פרויקט משותף בין משרד הנגב והגליל ומפ"י, שזה מרכז מיפוי ישראל, אחרי שהוועדה החדשה מחליטה לגבי שמות הרחובות החדשים, אנו שולחים את זה למשרד הפנים, משרד הפנים מאשר אותם, החלק הראשון אותו עשינו ב 2007-2008 נעשה בשיתוף עם משרד הפנים, משרד הפנים ביקש מאתנו הסבר לגבי כל רחוב וכל שם, שלחנו הסבר מפורט לגבי כל רחוב, אז הכינו את זה ג'מאל מוואסי ועודד, אחרי שעוברים על כל רחוב ורחוב מאשרים אותו זה בשלב הראשון, ובשלב השני אחרי קיום הוועדה, והוועדה מחליטה לגבי השמות, שולחים את זה למשרד הפנים, מאשרים אותם, אנחנו מכניסים את זה למיתז מיפוי נכון?
אנג’ מאג’ד ביאדסה, גזבר העירייה : נכון.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אנו גם יכולים לתקן את השמות של הכבישים הקיימים, אתם יכולים לתקן אותם, אחרי שיאשרו לנו, משרד הנגב והגליל יכינו לנו שילוט לכל הרחובות על החשבון שלהם, ויכינו לנו מוסדות הציבור, ויש 200 אלף שיקל אותם אישרתם עבור המספור, יכול להיות שהם ייתנו לנו את גם כן, ובכך אנו יכולים לוותר על התב"ר.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : מי הגיש את הבקשה הזו?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אני הגשתי את זה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יש לי הערה, אני אהבתי את העניין הזה כי יש הרבה שמות שנקבעו דרך הוועדה הקרואה, בכל זאת לא היו נבחרי ציבור, זה לא אושר בוועדה דאז, אני היום רוצה לשמוע את דעתו של היועץ המשפטי לגבי הסוגיה הזו,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : מה השאלה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה אתה אומר על זה? שהוועדה דאז לא אושרה במליאת העירייה, איך ההמשך?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : הרכב הוועדה אם אושר דאז על ידי הוועדה הממונה, כהרכב או לא, את זה אני לא יודע, אני לא זוכר.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא אושרה חד משמעית.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אני זוכר שברגע שעלה השם של השמות שאושרו, נעשתה בדיקה בעירייה, ואנו לא הצלחנו לאתר פרוטוקול הוועדה עצמה שמאשר כהחלטה סופית את רשימת השמות של הרחובות, לא מצאנו, אני אישית לא מצאתי,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : היה נציגי ציבור.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : הוועדה הזו,
מר באסל בידוסי, חבר עירייה : אנחנו אישרנו את הוועדה הישנה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הוועדה שתתקיים, היא יכולה לשנות את השמות של הרחובות, ולתת שמות חדשים לרחובות החדשים.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : הייתה וועדה, אני לא זוכר אם הוועדה אושרה במועצת העיר אז, בוועדה הממונה כוועדה לקביעת שמות למקומות ציבוריים, אך כשעלה העניין במסגרת 9922 אם אני לא טועה, על העניין שהעירייה צריכה להעביר את השמות עבור הפרויקט למשרד הפנים, נדמה לי משרד הפנים ביקש החלטת הוועדה שמאשרת את הרשימה של השמות, עם מיפוי מסוים, כפי שאני זוכר לא נמצאה החלטה סופית לוועדה שמאשרת את רשימת השמות, יכול להיות שיש אישור כזה, אני לא הייתי חלק מאותה הוועדה, אין לי מושג, אני לא יודע אם מג'די זוכר את זה,
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : גם אני לא הייתי חלק מהוועדה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זו המציאות הקיימת, בינתיים הוועדה הינה וועדת רשות ולא וועדת חובה, ההרכב שלה הינו כהרכב וועדת רשות, הוא יכלול חברי מועצה כמובן, 10% מחברי המועצה, שזה לפחות 2, אחד מחברי המועצה אמור להיות יושב ראש הוועדה, השאר נציגי  ציבור לפי סעיף 162 שהסיעות יכולות להציע אותם, שהם זכאים להיבחר, כלומר אתה לא יכול למנות נציג ציבור מחוץ לבאקה כדוגמא, אני מבקש שלא יהיו הערות ביניים לא מקובלות, מתחילת הדיון אני לא הערתי לאף אחד, אני מבקש כלפיי שאף אחד לא יעיר אף הערה לא במקומה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טאהא מה אתה רוצה עוד?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני רוצה לפתור את הסוגיה, אנחנו הצבענו על זה לפני שנה ושלושה חודשים, 200 אלף שיקל מקופת העירייה שנמצאות ללא ניצול, אנחנו רוצים למצות את העניין לטובת העירייה.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : יותר מעניין מ 200 אלף שיקל אבו כאלד, אם העירייה כבר עשר שנים לא מצליחה לבחור שמות לרחובות, באמת?! איך אתה תתרגם את זה?!
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אנחנו מתאמצים לעשות את זה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : כלום לא פעיל.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זו התלהמות מיותר, בפעם השלישית יש הערות לא ענייניות.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טאהא, בוא נהיה אמיתיים שנייה, הסעיף הזה מדבר על הקמת וועדת שמות, מה זה קשור לתב"ר שאתה מדבר עליו?! מה זה קשור לעידן של וואלד שאם הייתה וועדה שאושר או לא אושרה, מה זה קשור אם שלחו אז בעידן של וואלד, האם שלחו אישור כן או לא?! מה זה שייך, אנחנו רוצים להקים עכשיו וועדה מהחברה הקיימים, מאנשי הציבור הקיימים, יש להם שתי אופציות, האופציה הראשונה זה לתת שמות לרחובות בלי שמות, והאופציה השנייה שאם יש שם בבאקה שלא מוצא חן  בעיני הוועדה הקיימת, אז היא יכולה לשנות אותו, חבל על הזמן של כל האנשים שנמצאים כאן, באמת חבל על הזמן, לכן בואו נתקדם, מי מחברי העירייה רוצה להיות?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אתה יודע למה אני שאלתי את השאלה הזו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן בבקשה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : כשאנחנו באים ומבקשים, דווקא חבר מועצה מהקואליציה, וחבר מועצה מהאופוזיציה, הם מבקשים סעיף עדכונים, והאופוזיציה כבר קואליציה והקואליציה הפכה להיות אופוזיציה, ועדיין אין סעיף עדכונים, יש לי שלוש ארבע שאלות כלליות מאוד חשובים, אתה מוכן לקבל אותם?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בסוף הדיון, בינתיים אנחנו בסעיף של השמות עכשיו, סעיף השמות, אנחנו רוצים להיות מעשיים ובאמת רוצים להתקדם, חבל על הזמן, מי מחברי העירייה פה רוצה להיות חבר בוועדה הזו?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל צריך לתת זמן קצוב אבו כאלד אי אפשר ככה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי רוצה מחברי העירייה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : שתוך שישה חודשים נגמור עם הוועדה הזו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חג' שריף שאייב, חג' איאד מוואסי, ואבו אמיר, עאמר?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא אני לא רוצה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: איזה הצעות יש לכם עובר אנשי ציבור?
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד)
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני מציע את מר פארוק מוואסי, מר שריף מסארווה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : חברה צריך לתת הסבר עבור כל שם שנבחר,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : צריך למנות איש דת, שיש לו ידע בשמות "אל סחאבה",
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מחמד חוסני זה אישיות דתית,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אפשר למנות גם את השיח' בסאם עפיף.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב בהאא אתה הצעת את השיח' בסאם, אבו אחמד שזה אבראהים מוואסי, שריף מסארווה, ופארוק מוואסי,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני חושב שזה הרכב טוב, איש דת איש ספרות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טאהא בבקשה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : איש דת, מחמד חוסני כבהא, חסר בעמותת אל קאסמי, חבר בתנועה הסופית אל ח'לוותיה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם יש למישהו הצעה לעוד שמות?
סעיף 9. בחירת ואישור הרכב ועדת שמות למקומות ציבוריים. השמות המוצעים של חברי הוועדה: ח"מ שריף שאיב, ח"מ עאיד מג'אדלה, ח"מ איאד מואסי. נציגי ציבור: שייח' בסאם אבו מוך, פרופ'  פארוק מואסי, מר  איברהים מואסי, מר שריף מסארווה.
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : אני רוצה לענות לו, אם הבן אדם הזה הינו חבר באל קאסמי, אם אתה יכול להביא אישור מהעמותה אין לנו בעיה, אם הוא חבר בעמותה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חברה אנחנו מציעה כנ"ל
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : מי מהם יושב הראש?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הבן אדם שאל פה שאלה, אני רוצה לכבד אותו ולענות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה טאהא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : " אנחנו בני הקבוצה החל'וותיה הכוללת, אנחנו חסידי השיח' חוסני מחמד אחמד כבהא" אז תרשום בפרוטוקול בבקשה מחמד אחמד כבהא "חוסני", עם תעודת הזהות שלו, וגם החותמת שלו קיימת.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מודים לך על ההערה החשובה הזו,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : טאהא העלה סוגיה מעניית, מה דעתך על המכתב שאתה קיבלת בנושא הזה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כל מכתב שפוגע בכל חבר מחברי העירייה, זו דעתי, כל מכתב שנכתב ופוגע בכל חבר מחברי העירייה אני נגדו, וכל מכתב מטעם חבר עירייה נגד עמיתו מהעירייה אני נגדו, וכל אחד שמוציא את הנושאים מחוץ לשולחן הזה אני נגדו, זאת העמדה שלי, נעבור על ההצעה.
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : זאת אומרת שכל אחד שעושה דבר כזה הינו מגונה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לשמות, אני לא חושב שיש צורך להצביע על שלושת חברי העירייה, וכבר יש לנו את השמות, 
סעיף 9. בחירת ואישור הרכב ועדת שמות למקומות ציבוריים. השמות המוצעים של חברי הוועדה: ח"מ שריף שאיב, ח"מ עאיד מג'אדלה, ח"מ איאד מואסי. נציגי ציבור: שייח' בסאם אבו מוך, פרופ' פארוק מואסי, מר איברהים מואסי, מר שריף מסארווה.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : השמות שהוצעו, מישהו פנה אליהם?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אסור לצלם בדיון? סתם שאלה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אסור,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : למה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: ברור שזה אסור,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : למה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אסור לצלם בישיבת עירייה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לפי החוק אין איסור.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני אומר לך שזה אסור.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : יש שתי סיבות למאורע איסור צילום,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני אומר לך שאסור, מי שרוצה לצלם מוזמן שילך לעארה להביא צוו ולבוא לצלם, אני אומר לך שאסור.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל החוק מרשה לצלם.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני אומר לך לפרוטוקול,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : רק אם יש סוגיה שפוגעת בביטחון המדינה, 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כבוד לחברי העירייה, אין לי ספק ש 80% אם לא 110% מקליטים, אין לי בעיה, אבל לצלם את דיוני העירייה, אני נגד
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : זו הייתה שאלה כללית,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : על פי חוק זה לא אסור.
מר באסל בידוסי, חבר עירייה : זהו אין צורך, תסגרו את העניין,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בסדר, אבל ברגע שיש הערב משפטית, צריך להגיד את זה כהוגן על מנת לרשום את זה בפרוטוקול, מניעת הצילום בישיבות של העירייה זה רק במקרה סוציאלי, או ביטחון המדינה זה הכל.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בעיריות אחרות דווקא כן מצלמים, אני לא אכפת לי, זה לא משנה לי.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : חברי המועצה מאושרים פה אחד?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : כן.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הם ביקשו גם שעבד אל מונעם יהיה? האם אתה רוצה?
מר עבד אל מונעם מוואסי : לא.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני חושב שאנו צריכים להוסיף אישה לרשימה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יש לך הצעה לשמות?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : גברת פדווא מוואסי, והחג'ה סובחיה, או החג'ה רוקייה,

מר עבד מסארווה, חבר עירייה : תוסיף עוד שם, מר רסמי חסן ביאדסה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : למה לא הכנסת את השם של מי שהציע טאהא?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נחזור לזה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : למה אתה רוצה להצביע עליו לבדו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעלה להצבעה, הצעת חבר המועצה,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : כולם ביחד?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, אחד, אחד,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : לא, כולם ביחד.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא, ככה אתה פוגע בו,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : הוא תושב באקה, הוא מציע אותו, אם אתה לא רוצה אז תצביע נגדו.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בסדר גמור רשמנו אותו, זה מה שאני אומר, אנחנו הולכים להצביע על כל אחד ואחד בנפרד, על שלושת חברי העירייה יש הסכמה?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : יש הסכם?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: פה אחד, מה השמות שרשמנו?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : השיח' בסאם.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי בעד השיח' בסאם?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : כולם פה אחד?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : כן.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : פה אחד, פרופסור פארוק מוואסי?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי בעד?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : פה אחד?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : פה אחד.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: פה אחד.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : זה מאוד חשוב.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : האם אני יכול להוסיף עוד שם? עובד עירייה מותר?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, אסור.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : אבראהים מוואסי אבו אחמד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבראהים מוואסי? פה אחד יופי.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : מר שריף מסארווה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: פה אחד,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : פה אחד, זה הכל.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: השם מחמד חוסני,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : רגע אני רוצה תמיכה מהדודים שלי, אתה תתמוך בנו,
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : אני נגד,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אתה תתמוך בי,
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : אם מישהו פגע בך ובטאהא,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אנחנו רוצים להציב אותו, מה הבעיה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב ההצעה של מר טאהא, מחמד חוסני כבהא?
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : (אחמד)
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מחמד כבהא רשום בתעודת הזהות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מחמד (אחמד) חוסני כבהא, מי בעד?,
בעד: מחמד אסעד אבו מוך, בהאא,
נגד: השאר,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : החברה לא הרימו את הידיים,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : נו תצביעו?
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : תרימו מה הבעיה?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו מתנצלים למר מחמד חוסני כבהא על זה שהוא נכשל בהצבעה, 
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : מברכים אותו.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה בחירת ואישור הרכב ועדת שמות לרחובות.
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, איאד מואסי, חסן פדעוס, עבד אלטיף מסארווה,  מוחמד אסעד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד בחירת ואישור הרכב ועדת שמות לרחובות. חברי הוועדה: ח"מ שריף שאיב, ח"מ עאיד מג'אדלה, ח"מ איאד מואסי. נציגי ציבור: שייח' בסאם אבו מוך, פרופ' פארוק מואסי, מר איברהים מואסי, מר שריף מסארווה.
סעיף 10. בוטל. 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף מס' 11
סעיף 11. אישור ההתקשרות בין עיריית באקה אל גרבייה לבין המשרד לשוויון חברתי – תוכנית לקידום שוויון מגדרי להעצמת נשים. התוכנית הינה לתועלת הציבור בהתאם להוראות סעיף 249 (ב) לפקודת העיריות, סעיף 6.1 לקול הקורא וסעיף 9 להסכם ההתקשרות. 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה חוסאם או מג'די תתאמו ביניכם,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : המשרד לשוויון חברתי מעביר הסכמים שהמטרה שלהם זו העצמה נשית, בהסכם הקיים פה זה הסכם המשך הסכם לתקופה מוגבלת מיום החתימה שלו עד 31.12, עם אופציה, יש תוכנית שצורפה בנספח ג' להסכם, שמפרטת שורה ארוכה ל 28 פעילות שונה, סדנאות, קורסים, הרצאות, ימי עיון, הפקת אירועים וכו', העירייה נדרשת מכוח הקול קורא בעצמו, או מכוח סעיף 9 עצמו, ומכוח סעיף 49 2 לפקודת עיריות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חברה, תראו זה בלתי אפשרי,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אף אחד לא עוקב פה, זה חבל על הזמן,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: במצב הקיים עכשיו, באמת לא ניתן לקיים את הישיבה, באמת אנחנו רוצים להקשיב אחד לשני, אין לי בעיה לצאת להפסקה, אבל אנחנו חייבים להקשיב אחד לשני בבקשה, בבקשה חוסאם?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : שוב פעם, בהסכם המונח, חוות דעת משפטית 13.9.2017 צורפו להזמנה הנמצאת בפני כל חברי המועצה,אני מניח שקראתם את זה, בקיצור אנחנו מדברים על הסכם מוצע על ידי משרד לשוויון חברתי, שהמטרה ממנו להעצים נשים, המטרה שלו מפורטת בין השאר בתוכנית שצורפה, בתוכנית העבודה המפורטת כנספח ג' להסכם, התוכנית כוללת סדר גודל של 28 פעילות שונה, קורסים, ימי עיון, סדנאות, הראשות משתתפת בערך ב 12 אלף שקלים, מג'די תקן אותי אם אני טועה, המספר גם רשום בחוות דעת התקציב, המשרד משתתף בסדר גדול של 109 אלף שקלים, תקופת ההתקשרות היא עד 31.12.2017 עם אפשרות לאופציה, העירייה נדרשת מכוח סעיף 9 להסכם עצמו, סעיף 6.1 לקול קורא, כמובן מכוח הסעיף 249 (2) לפקודת העיריות, לאשר את ההתקשרות בהסכם, ולאשר בעיקר את הפרויקט שמוקם הינו לתועלת הציבור, ומסכימים להשתתף בהקמה בהחזקה ובניהול שלו, אם יש שאלות אני מוכן לענות, אני הערתי שלוש הערות לגבי סעיפים מסוימים בהסכם, זה נמצא בסעיף 8 לחוות דעת, האם יש צורך להסביר את זה מחדש?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טאהא בבקשה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : השאלה שלי האם קיבלנו תקציבים מהמשרד הזה שהוא חדש יחסית? בקדנציה הזו או הקודמת?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : זו פעם ראשונה שאנחנו מקבלים קול קורא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : קול קורא, אני ראיתי בדף הפייסבוק, אני מברך אותו אבו אמיר מחמד טאהר, עורך הדין מחמד טאהר ראש המועצה בג'ת, 600 אלף שיקל שנועדו להעצמת אזרחים ותיקים ולא רק נשים,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : יש לנו הסכם בדרך,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הוא קיבל,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אנחנו בדרך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם יש עוד הערות?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : האם אנו יודעים איזה תכנים רוצים להקים עבור הנשים? קידום מעמד האישה, איזה תכנים? איזה תוכנית?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : התוכנית צורפה כחלק מההסכם, נספח ג'.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : זה לא צורף.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מי מתווה את התוכנית? המשרד לשוויון או אנחנו?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : לא, העירייה.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : העירייה בונה את התוכנית, אז לא הם אלה שמכתיבים לנו,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : התוכנית חייבת לכלול העצמת נשים.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אני יכול לומר לך בגדול, יש קורס הכשרה מקצועית לחסרות מקצוע, יש קורס הסבה מקצועית לבעלות מקצוע, אני קורא את נספח ג' להסכם עצמו, זו תוכנית העבודה, קורס יזמות עסקית, קורס הכנה, סדנת זכויות נשים להעלאת המודעות, יום עיון על נשים בשוק העבודה, קורס ניהול תקציב המשפחה, קורס מנהיגות, יום עיון בנושא הורות שוויונית, כל נוגע בנושא עצמו בצורה עקרונית.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : מי אחראי על התוכנית ועל הפעלתה?
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : באקה מוואסי.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : באקה מוואסי.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : המועצה מאשרת את ההתקשרות ומאשרת לפי סעיף 249 (2) שהפרויקט לתועלת הציבור, והיא מאשרת את ההשתתפות,
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור ההתקשרות בין עיריית באקה אל גרבייה לבין המשרד לשוויון חברתי – תוכנית לקידום שוויון מגדרי להעצמת נשים.
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, איאד מואסי, חסן פדעוס, עבד אלטיף מסארווה, אחמד מואסי, בהאא מואסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד בידי כל הנוכחים ההתקשרות בין עיריית באקה אל גרבייה לבין המשרד לשוויון חברתי – תוכנית לקידום שוויון מגדרי להעצמת נשים. התוכנית הינה לתועלת הציבור בהתאם להוראות סעיף 249 (ב) לפקודת העיריות, סעיף 6.1 לקול הקורא וסעיף 9 להסכם ההתקשרות. 

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב חברה אנחנו יוצאים להפסקה של 5-10 דקות, אני מבקש שאף אחד לא יעשן בחדר הזה.
הערה: (הפסקה)
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הישיבה חודשה בשעה 21:05, כל חברי העירייה נוכחים, סעיף מס' 12.
סעיף 12. אישור חתימת העירייה על טופס בקשה למגרש דשא סינטטי לקהילה, לרבות התחייבות לתחזוקת המתקן ושימוש ראוי בו.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה לפי המכתב של עאמר, חסר כל חומר נלווה, לפי דעתי צורף, אבל בסדר, חוסאם בבקשה.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : המסמך השלם צורף להזמנת הישיבה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: עאמר המסמך צורף למרות שאתה טענת שלא צורף.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : באיזה סעיף מדובר?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנו מדברים על סעיף 12, במכתב שלך אתה טענת שחסר כל חומר.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא, אני רשמתי שסעיף 12, הצעת החלטה מוזרה, אני מבקש להסירה מסדר היום.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אוקי, אני אגיד לך מה הסיבה לכך, בבקשה חוסאם?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : המסמך השלם צורף לישיבת המועצה ומונח בפני חברי המועצה, אנחנו מדברים על בקשה שהעירייה אמורה להגיש למועצה להסדר הימורים וספורט, שהמטרה שלה, בקשה למתן הצבה לשם הקמת מתקן דשא סינטטי לקהילה, במסגרת התקציבית לצורך העניין כדי שיהיה ידוע מה העבודות שפורטו, השתתפות העירייה, שוב פעם החומר צורף, 40 אלף שקלים מתוך תקציב שלם ש/זה 790200 שקלים, כלומר ה 40 אלף זה חלק העירייה, המועצה להסדר הימורים בטופס עצמו בסעיף מס' 7 מבקשת שמעבר להתחייבות העירייה שקשורה לעצם ביצוע הפרויקט בעתיד, היא מבקשה שהעירייה תתחייב, שהמועצה מודעת שהיא מאשרת ומתחייבת לשאת בכל הקשור לא רק ברכישת המתקן והקמתו, אלא גם בנושאים הקשורים, אני מקריא מסעיף 7, לחשיבות העניין זה אמור גם להופיע בהחלטה, אלא גם הנושאים הקשורים באחזקת המתקן והשימוש, ברגיל זה ברור שהעירייה ברגע שהיא משתתפת בפרויקט מסוג זה, אז היא תתחזק את המגרש, אך המועצה להסדר הימורים היא מבקשת לקבל החלטה מפורשת, שמועצת העיר תאשר שהיא מודעת ומאשרת את ההתקשרות שלה לגבי התנאי הזה, והאישור הסופי אותו אני מאשר שמועצת העיר קיבלה החלטה.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : הם דורשים גם נספח שיווקי,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אני מדברת על המהות, מה שנדרש מהמועצה ברגע זה, כמובן  עד שנקבל את הכסף, ויאושר, ונקבל את התב"ר.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : פעם ראשונה שהם דורשים בקשה כזו, כאילו שיש להם רקע שאנו לא מתחזקים, זה מה שאני הבנתי מזה.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אלה הסטנדרטים של שמועצה להסדר הימורים.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אף פעם לא היה לנו סעיף כזה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אכן היה לנו, ואני מזכיר לך את  מה שהיה לנו עם מגרש הדשא הסינטיטי.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אני לא הייתי חבר דאז.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : במגרש סאחבק לא היה דבר כזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: גם במגרש סאחבק אני חושב שהיה אותו הדבר,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה לא משנה, סאחבק זה משהו אחר אבל, זו הדרישה שמופיעה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה זה אומר?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: עאמר בסדר?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : בסדר אני קיבלתי תשובה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בסדר האם יש למישהו עוד שאלות? טוב.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : יש לי הערה דרך אגב, החומר הזה צורף,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: במתוקן, המכתב שלך עסק בהזמנה הראשונה.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : בדיוק, זה נוסף אחרי הבקשה שלי, זה לא היה מצורף בחומר, אני לא ראיתי את זה.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור חתימת העירייה על טופס בקשה למגרש דשא סינטטי לקהילה, לרבות התחייבות לתחזוקת המתקן ושימוש ראוי בו. 

בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עאמר אבו חוסין, טהא ענבוסי, איאד מואסי, חסן פדעוס, עבד אלטיף מסארווה, אחמד מואסי, בהאא מואסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד בידי כל הנוכחים חתימת העירייה על טופס בקשה למגרש דשא סינטטי לקהילה, לרבות התחייבות לתחזוקת המתקן ושימוש ראוי בו.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : האם זה חייב תקציב מסוים לאחזקה שלו? להגדיר משהו מראש?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : בשלב הזה לא.
רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה : בשנה הבאה בתקציב אנחנו ניקח בחשבון את זה.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : נשריין.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב, בזמן ההצבעה חבר המועצה ג'מאל אבו מוך לא היה נוכח, והשאר היו בעד, עוברים לסעיף מס' 13.
סעיף 13. ע"פ בקשת חברי המועצה: המלצת מועצת העיר בפני הממונה על המחוז להכיר בעמותות אקדמיית אלקאסמי וחסידי חוסני אלקואסמי כעמותות השייכות לעדה דתית (העדה הסופית).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בשלב זה ובטרם דיון,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : רק שנייה חוסאם לאן אתה הולך? אנו רוצים חוות דעת לפני הדיון,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לאט לאט, סעיף מס' 13, הוגשה בקשה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : תקריא לנו את הבקשה מחמד בבקשה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה מונח מולך,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : במסמל ששלחתי היום יש את התיקון.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אתה שלחת את התיקון, אני רוצה את מה שרשמו.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יש לך את השניים, 
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : את המקור ואת התיקון.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : רק שנייה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הבקשה עצמה נמצאת?
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : ברור, גם הבקשה וגם התיקון.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה המקור, תראה עאמר, וזה התיקון,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : 13 זה התיקון,

מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : דף אחרי זה המקור.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יש שמות חסרים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בתיקון?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : כן,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל רשומים השמונה.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מי שלא הופיע במסמך הראשון איך הוא מופיע במסמך השני.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה אותם אנשים,
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : זה טעות שלהם שרשומים תשעה, במקור הם שמונה.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בתיקון זה שמונת חברי המועצה.
מר מחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה : נכון.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ומי שחתמו על הבקשה הראשונית היו שבעה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה זה משנה? מספיק שיהיו שישה.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מי חסר?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תבדוק את ההבדלים בין שני המסמכים ואת תראה.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני לא יכול לזהות לפי החתימות, אני לא מתנגד על השמות, אני אומר שבחתימות, בבקשה הראשונה שנשלחה אני לא יודע מי, רואים רק עורך דין עבד מסאוורה, באסל ביאדסה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: על סדר היום,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : שנייה, יש בקשה הוגשה כאן שחתומים עליה חברי המועצה, זכותך להיות בעד אל קאסמי וזכותך לא להיות בעדם, אתה חופשי, זכותך לחתום וזכותך לא לחתום.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל זה לא שייך לאל קאסמי.
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : זה לא משנה מי חתם על התיקון,קודם כל נכון מי אנחנו, לכן יש המלצה, ייתכן שיקבלו, וייתכן שלא יקבלו, אני ממליץ ככה וככה, זכותך לקבל וזכותך לא לקבל, אני לא מחייב.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב חברה תרגיעו,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אבו כאלד מה המטרה של סעיף זה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לפני זה, תהיו רגועים, לאט לאט, הנקודה החשובה כאן בהזמנה הראשונה היה מצורף הסעיף, במכתב מ 10.09.2017 בתאריך 14.10.2017 נשלח תיקון למכתב הקודם, אז אחרי שנשלח התיקון למכתב הקודם, בטרם שאנחנו שלחנו את ההזמנה המתוקנת, ההזמנה המתוקנת תוקנה בהתאם לבקשה של החברים עצמם, עכשיו נחזור לעניין הראשי, לכן מה שמונח בפנינו היון הינו המכתב האחרון מתאריך ה 14.10.2017 בנוסח שמופיע מולכם במכתב ואיך שהוא מופיע בהזמנה, בבקשה עאמר מה רצית להגיד?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : חוסאם רוצה לצאת בשל ניגוד עניינים האם זה נכון?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : חשש לניגוד עניינים.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : למה זה בכיף שלך, סליחה, 6 חברי עירייה הלכו לעתירה כשאתה היועץ שלהם, רק סליחה, אמרנו לך תפסול את עצמך ואתה לא הסכמת,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה זה קשור,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : וכאן אתה רוצה לפסול את עצמך, לא סליחה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: איאד?
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אנחנו רוצים לדעת את חוקיות המהלך כאן ממך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: רק שני דברים חג' איאד,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : דעתנו לגבי אל קאסמי ידועה, אנחנו בעד עוד 100 קאסמי בבאקה, זאת לא הבעיה, לא מקובל עליי, 
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : עוד משהו אני הגשתי בקשה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : רגע תנו לי לסיים, לדעתי זה לא שיש לי יועץ משפטי אלא שיש לי כאן פוליטיקאי הוא עובד כפוליטיקאי ולא כיועץ משפטי, זה לא בסדר, עבדו עליי בכל סוגית ביצורית, הוא אמר לי להחתים את ראש העיר ולהחתים את החשב המלווה, ולהחתים את גזבר העירייה, אני חייב להגיד את זה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה מר איאד, לפני שתמשיך, כל נושא שלא קשור לסעיף שנקבע לסדר היום, אנחנו לא מאפשרים להעלות אותו,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : זאת לא העלאה, הוא מדבר כאן על ניגוד עניינים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: רק שנייה.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אני מדבר על היחס אותו אנו מקבלים מהיועץ המשפטי, הוא מתנהג כפוליטיקאי ולא כיועץ משפטי הגון, אני אישית עבד עליי, אני הלכתי למג'די, ואליך, ולחשב מלווה ימים אחרי ימים, הוא ביקש ממני,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אם הוא רוצה לטעון שראש העיר לחץ עליו, שיגיד את זה, הנה בנוכחות ראש העיר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני אתן לך תשובה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : כל הפרויקטים של באקה תקועים אצלך, למה זה?! ועכשיו אתה רוצה לצאת למה? זה לא בסדר, למה זה צריך היות מונח במליאת העירייה? סוגית אל קאסמי, כולנו פה רוצים את אל קאסמי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז בוא נקצר,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : מתי שאתה רוצה זה חוקי ומתי שאתה לא רוצה זה לא חוקי?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תרגיעו, היועץ המשפטי הגיש חוות דעת בה הוא טען לניגוד עניינים, האם מישהו מכם לא קיבל או ראה את חוות הדעת הזו?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא ראינו אותה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הוא ערך חוות דעת בה הוא טען לניגוד עניינים לפי חוות הדעת הזו הוא מנוע להיות נוכח בסעיף הזה, תנו לי להשלים עד הסוף, במכתבים שאתם הגשתם, במייל שאתם הגשתם רשום שם במפורשות שבמידה ויש בכירים עם ניגוד אינטרסים, מי שכתב את המכתב היה טאהא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : כן אני כתבתי את זה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נא לדאוג למחליף במידה ויש מישהו מהבכירים עם ניגוד אינטרסים, זאת אומרת שאתם כבר ידעתם לפני הישיבה שככה וככה יקרה, בשלב הזה של הדיון לאור חוות דעת משפטית שהתקבל על ידי היועץ המשפטי, מי שרוצה את חוות הדעת אין לי שום התנגדות, היועץ המשפטי יעביר אותה, אני לא ארשה ולא אתן מצב שעובד עירייה יישב במצב כזה, בתשאול על דברים שהם בכלל לא מונחים על סדר היום, 
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : לא מכובד לתקוף יועץ משפטי.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : זה כן מכובד, והוא לא עובד כיועץ משפטי.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: רק דקה, אפשר לשאול את היועץ המשפטי שאלות אך ורק בסוגיית ניגוד העניינים שקשורים לסעיף, זה לא המצב שנשאל על כל דבר אחר שלא קשור לחוות הדעת, מי שרוצה לשאול על ניגוד העניינים זו זכותכם.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : הכל קשור אחד בשני.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי שרוצה לשאול על ניגוד העניינים זו זכותכם, בבקשה לפני שחוסאם ייצא, בנושאים אחרים אני מבקש לא לשאול, בבקשה.
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : טוב אז מר חוסאם מה ניגוד העניינים פה?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : חוות הדעת הועברה ב 14.09 למכתב של טאהא, זה התקבל על ידי טאהא, טאהא חזקה עליו שהוא העביר לכם, ושזה מוצב בפניכם, העובדות מפורטות, יש עוד נתון עובדתי חדש.
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : חוסאם אבל אתה משפטן, איך חזקה על טאהא להעביר לנו?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: רק שנייה, אבו פול חכה שנייה בוא נעשה סדר.
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : הייתה אמור להביא מישהו במקומך היום כיועץ משפטי.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אל תשיב, חוסאם, תרגיעו חברה, יש לנו שתי שאלות כאן, השאלה הראשונה מה הסיבה לניגוד העניינים פה? והשאלה השנייה סוגיית המחליף , חוץ מזה האם יש עוד שאלות?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : כן,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה עאמר.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אני טוען שגם לאבו חכים יש ניגוד עניינים ואני מבקש ממנו לצאת מהמליאה ביחד עם מר חוסאם.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אתם מפליאים אותי, אתם יודעים במאת האחוזים מה החשש לניגוד עניינים, היושרה המקצועית שלי אתם אמורים להצדיע לה, במקום לתקוף אותי.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : זה לא נכון, אין יושר.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, איאד, מה זה קשור לעניין הזה?!
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : זה לא מתקבל על הדעת.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל הסעיף חד משמעי וברור, אז בשביל מה לתקוף עובדי עירייה בנושאים שהם לא על שולחן העירייה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אנחנו כבר שנתיים מצביעים וזה נעצר אצלו?! מה עם בזק? מה עם משרד הפנים?!
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : אבל מה קשורים העניינים האלה, זה לא מכובד שתתקוף ככה בנוכחות האנשים, זה יועץ משפטי.
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : אבל אתה תקפת אותו גם לפני, לפני שמונה חודשים אתה כן תקפת אותו.
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : לא היה דבר כזה.
מר חסן פדעוס, חבר עירייה : לפני שמונה חודשים תיזכר בזה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב רק דקה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : תביא אותו לדיון.
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : תשלח מכתב רשמי.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : ראש העיר כבר שנה מבקש ממנו, והוא לא מסכים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו הסתנו את הדיון לדיון אישי, ולא מקצועי, על סדר היום, יש לנו היום סעיף שאנו אמורים לדון בו במקצועיות,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : איך אנחנו אמורים לדון בו בלי יועץ משפטי מורסי, זה לא מקובל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: עכשיו נדבר על הסוגיה הזו, בכל הקשור לחוות הדעת של ניגוד העניינים, חוות הדעת הזו נמצאת עם האופוזיציה לפי דעתי אולי יותר מחודש,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני לא עובד כשליח.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל האם לא קיבלת את זה?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : כן קיבלתי,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה הבעיה בזה?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : מה זה קשור?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז זה נמצא אצל האופוזיציה.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אוקי זה התקבל על ידי האופוזיציה, נדרשת להביא מחליף.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נדבר על הנקודה הזו,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : השאלה שלי ואני עומד על זה, שהוא יחזור וייתן חוות דעת לניגוד העניינים של אבו אל חכים.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : הוא לא ייתן,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: למה?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : יש ניגוד עניינים בינו לבין אל קאסמי, הוא לא חבר עמותה?
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : מה זה שייך.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חברה תרגיעו, קודם כל כמה דברים, בסוגיית ניגוד העניינים, יש חוות דעת משפטית קיימת, לגבי סוגיית המחליף, בהיות הסעיף שעל סדר היום הינו שונה מהסעיף שהיה בהזמנה הראשונה, אם אתה הייתה מבקש ממני לגבי סעיף ההזמנה הראשונה
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא, לא, יש הבדל בין שתי ההזמנות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל אני לא קטעתי אותך, תן לי לסיים, הסעיף הראשון דיבר על החלטה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : תרשה לי לקטוע אותך, אין לנו שום בעיה עם הסעיף,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תן לי לסיים, אני רק רוצה להבהיר לך את ההבדלים בין הסעיף שהיה לסעיף החדש,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : ההבדל בניסוח זה ההבדל.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : בהצעה הראשונה זה לא היה יכול לעלות להצבעה ולא לדיון בכלל, ואתה מודע לזה, כי אין החלטה ואין הצעת החלטה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יפה, אז על מה מדובר בסעיף הזה.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לפני שנתחיל את הדיון, אני רוצה ומבקש שמר ג'מאל יצא מהדיון, כי יש ניגוד עניינים.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: איזה ניגוד עניינים?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : ניגוד העניינים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : כמו שמר חסן יצא בדיון על קבוצת הפועל.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סוגיית הפועל היא שונה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : למה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כי אז היה בדיון על תמיכות, אתה רוצה להעביר לו כסף, אתה רוצה לתמוך בו כלכלית, לאל קאסמי מה אתה נותן?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : זה יכול להביא להם הרבה דברים.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כמו מה? איפה ניגוד העניינים?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : הם יכולים לקבל הנחה בארנונה.
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : אני חושב שזה סעיף מיותר, בשביל מה אתם מביאים אותו לפה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה זה שייך?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : זה לא מקובל.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : סליחה ג'מאל, הסעיף הזה לא משנה את החוק.
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : או שאתה מדבר לפי החוק, או לפי הרגשות, לפי החוק, אני לא הולך להעביר להם כסף כמו בתמיכות, אנחנו הולכים להצביע על זה שאנחנו דתיים, שייכים לכת הסופית, אז אם קיבלנו החלטה שהיא לא נכונה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : שוב פעם אני לא נגד ההצעה,
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : אני מדבר על היציאה שלי מפה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אתה חייב לצאת,
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : לא.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אתה כן חייב.
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : ההחלטה שלך לא מוציאה אותי.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : למה.
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : אם אנו מקבלים החלטה לא חוקית, אז אין לי בעיה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תראה אני מבטיח לך דבר אחד, אני מסכים אתך, בכל מקום שיש בו ניגוד עניינים אנחנו צריכים להיות קשוחים וללכת לפי הספר, איפה שיש ניגוד עניינים אנחנו נלך נגד הניגוד עניינים הזה, בסדר?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : בסדר.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל פה מדובר במצב שונה לחלוטין, אנחנו לא מדברים על מתן תמיכות, אתה חבר עמותה באל קאסמי?
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : כן.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז ניקח לנו הפסקה 3 דק'.
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : בשביל מה, לא צריך.
הערה: (הפסקה).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לאחר ההפסקה, מר' ג'מאל זע'ל, בשל יעילות הדיון, ומתוך כבוד לבקשת החברה פה, הוא החליט לצאת מהישיבה, והוא אמר בכנות מוחלטת שהוא חבר בעמותה, לכן לפי דעתי סגרנו את העניין, ג'מאל אל זע'ל מחוץ לדיון, השעה 21:30 אנחנו ממשיכים בסעיף מס' 13 כשג'מאל לא נוכח.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אני לא נגד אף אחד אישית, הנה לדוגמא מחמד אבו פרך, הייתה מחלוקת ביני לבינו על סוגיות כלליות ולא אישיות, אנו פונים לכל עובד עירייה על מנת להעביר דברים על דיוקם, כהוכחה על דבריי, ג'מאל זע'ל יצא עכשיו, בעבר הייתה הצבעה על תמיכות לאל קאסמי, ג'מאל זע'ל היה,  והוא לא דיבר, כל זאת בידיעת היועץ המשפטי וזה רק מוכיח איך הוא עובד.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : הוא לא יצא דאז?
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : לא, הוא לא יצא, ואין לי בעיה עם זה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : רשום בתמלול בצורה ברורה ובפירוש, אני לא חבר בעמותה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הנה עוד עתירה.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אם הם רוצים לקבל כסף שיבואו וייקחו את הכל זאת לא הבעיה, אבל ההתנהגות שלו,
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : אבל מר איאד, בדיון התמיכות אנחנו לא נכחנו בדיון, אתם אלה שנתתם את התמיכות, ג'מאל לא היה נוכח וגם אנחנו לא, אתה טועה ג'מאל.
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חברה יש סעיף על סדר היום, אנחנו באנו היום על מנת לדון בו, אם נמשיך לנהל את הישיבה בצורה בה אנחנו מנהלים אותה עכשיו אנחנו לא נצביע עד הבוקר, יש סעיף שעל סדר היום, הסעיף הזה התבקש על ידי חברי העירייה שהשמות שלהם מופיעים בדף שצורף להזמנה, שהחברה בבקשה יצגו את הסעיף, ולאחר מכן נדבר.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : תרשה לי אני רוצה לקחת את רשות הדיבור.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל הם עדיין לא הציגו את הסעיף
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני רוצה לדבר, מותר לי לדבר.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה, תן לו לדבר, חג' בהאא בבקשה.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בעירייה יש נוהל תמיכות, ונוהל..
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אם זה לא קשור לסעיף הזה, הסעיף שעליו אתה מדבר זה נוהל הקצאות, זה הסעיף הבא בתור, ולא הסעיף הזה, אז חבל על הזמן.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : טוב בבקשה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה עבד.
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : הגשנו בקשה על ידי חלק מחברי העירייה, בבקשה יש המלצה של המועצה בפני הממונה על המחוז להכיר בעמותות אל קאסמי, שתי העמותות, האקדמית של אל קאסמי, וחסידי חוסני אל קאסמי כעמותות השייכות לעדה הדתית שהיא העדה הסופית, כמובן אני אף פעם לא הייתי עם אל קאסמי ואף פעם לא הייתי נגד אל קאסמי, ואני ביקשתי מהנהלת העירייה את כל המסמכים המשפטיים והעובדתיים על מנת לבנות שיקול דעת לגבי ההצבעה על הסעיף ועל ההמלצה הזו, בסך הכל אנחנו ממליצים, ההמלצה שלנו לא מחייבת, ההמלצה בסופו של יום,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : תפרט לנו את החומר שאתה קיבלת,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אני אפרט,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : אתה קיבלת את החומר, וסימנת לך מטרה, אתה יכול להגיד לנו מה המטרה הזו? מה המשחק?
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : קודם כל זה לא משחק, אולי בשבילך זה משחק.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: רק רגע, עבד תפסיק בבקשה,
מר מחמד אסעד אבו מוך, חבר עירייה : זה לא מוסיף ולא גורע כל זה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בדיוק, יש לי בקשה, חבר עירייה שמדבר תכבדו אותו עד הסוף, תנו לו לסיים, ולאחר מכן למי שיש הערות הוא יכול להעיר ולשאול, מתחילת הדיון ועד עכשיו, אנחנו כבר שעה וחצי פה, עאמר וטאהא וחג' איאד כל אחד מהם דיבר לפחות מתחילת הדיון ואף אחד לא הפריע לאף אחד מהם, אז בבקשה גם כשהקבוצה השנייה מדברת, נקשיב להם עד הסוף, בבקשה עבד.
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אני דאגת לקבל  את החומר, וקיבלתי תעודה ורישום העמותה, העמותה היא במקור אקדמיית אל קאסמי, היא בעצם מכללת השריעה ולימודי אסלאם, שהגישה בשנת 2003 לשינוי שם, והפכה להיות אקדמיית אל אקאסמי, לגבי תקנון העמותה, מדובר באותו תקנון עמותה, אני מקריא בעצם מתוך התקנון דברים שהם בעצם מבחינתנו הן רלוונטיות לעניין ההמלצה, סעיף ג' מהתקנון, מטרות העמותה, הקמת ארגון ניהול ותפעול מרכז לחקר התרבות והדת, או כל נושא אחר, כמו כן להפיץ את תרבות האסלאם על כן כתרבות וחינוך בכל דרך חוקית אפשרית, כלומר המטרה של עמותת אקדמיית אל קאסמי, המטרה הראשית שלה זו תרבות האסלאם, אנחנו פה מדברים על האסלאם ועל השריעה האסלאמית, בתקנון שלהם לעניין החברות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הערה לפרוטוקול בשלב זה יצא מהאולם חבר המועצה מחמד אסעד אבו מוך, אתה יכול להמשיך
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : לא יתקבל אדם כחבר בעמותה ללא הסכמתו המפורשת בכתב של שיח' הכת הח'לוותיה, "סידנא" שיהיה לו שיקול דעת בלעדי ומוחלט בעניין זה, כלומר ברגע שנרשמת עמותה שיש בה אדם אחד שהוא השיח' של הכת, ככת דתית, ונרשם בתקנון שלה, אז לדעתנו בשלב זה זו אחת הנקודות החשובות, שאנחנו נמליץ להכיר בעמותה הזו כעמותה דתית סופית כמו כן, בתקנון נטען ששיח' הכת יהיה רשאי ליזום בקשה להוצאת חבר מהעמותה, שיח' הכת יכול להשתתף בכל דיון בעמותה או בוועדותיה, באמצעות נציג מטעמו, כלומר כאן לפי מה שאני מבין, אדם אחד שמכרים בו כשיח' הכת, אז הכת הינה סופית, דתית, כת דתית שאנו אמורים לכבד אותה, וזו שייכת לקבוצה מסוימת של אנשים, שבחרו בכת הזו ככת עבורם מבחינה דתית, מבחינת המנהלים בתקנון, בכל מקרה לא יתמנה אדם כמנהל אלא אם הוא חבר בכת הח'לוותיה, והוכיח זאת לפי הנחת דעתו של שיח' הכת שיהיה לו שיקול דעת מוחלט בעניין זה, אז מכאן אנחנו יודעים שלא כל בן אדם יכול להיכנס לעמותה הזו, או יכול להיות חלק בלתי נפרד מהכת הח'לוותיה, קודם כל הוא אמור להיות חבר בכת הח'לוותיה, כדי שיהיה חלק בלתי נפרד בעמותה שהיא אקדמיית אל קאסמי, ושיח' הכת הינו שיח' הכת אל ח'לוותיה, כלומר כשרשם העמותות קיבל את התקנון במצב כזה, כלומר הכת אל ח'לוותיה הינה כת דתית, שלפי דעתי כעורך דין ולפי דעתי כחבר בעירייה, לפני דעתי אנחנו צריכים להכיר בה כעמותה דתית, ולהמליץ בפני הממונה על המחוז להכיר בה כעמותה דתית, המועצה להשכלה גבוהה נתנה היתר למכללת השריעה ולימודי האסלאם, אני מציג אותו בפניכם, בו נאמר שניתן בזאת מאת המועצה תעודת היתר זו למכללת השריעה ולימודי האסלאם, כמו כן, המועצה להשכלה גבוהה.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אתה ביקשת שדברים שלא קשורים לסעיף לא להציג אותם, לא לדבר עליהם, אז מה זה קשור התעודה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה עבד מציג כאן,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : הוא מציג נתונים סותרים אחד את השני, עמותה דתית, ושהיא מלכ"ר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אנחנו לא יועצים משפטיים, ואנחנו גם לא עורכי דין, ואנחנו לא רשם העמותות פה,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : התכלית העיקרית,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: עאמר תן לו לסיים, יש פה סעיף ספציפי אותו ביקשו חברי העירייה.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אבל זה לא קשור לסעיף,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זכותם על פי החוק, 5 דק' כפול 8, יוצא 40 דק', ניתן להציג את זה לא ב 40 דק', ניתן לו עוד 5 דק' להציג את העניין ולאחר מכן אנו נעבור לשאלות, חוקית מגיע לו 40 דק' אבל ניתן לו פחות מזה.
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : המועצה להשכלה גבוהה הכירה ונתנה היתר למכללת האקדמית לחינוך, למכללת אלקאסמי בעצם, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני MED, להוראת לימודי האסלאם, הכוונה שכל תכליתה ותפקידה של העמותה זה להעשיר תלמידים ללמוד את דת האסלאם ואת השריעה האסלאמית הקיימת, במובן זה, העדה הסופית הקיימת, היא יותר מקפידה, ונותן יותר אפשריות לתלמידים שם ללמוד את השריעה האסלאמית ודת האסלאם, בהחלטת הממשלה מס' 2113 הכירו והעניקו למכללת אל שריעה ולימודי אסלאם היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה, ולקיים בו תוכניות אקדמיות לתואר בוגר הוראה, כלומר שאפילו הממשלה עצמה הכירה בהם כמכללה שרעית, ונתנה להם אפשריות ואופציות לפתוח עוד תחומים נוספים בתוך המכללה הקיימת.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : באיזה שנה זה היה עבד?
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : זה בשנת 2002, וגם בשנת 2002 יש עוד החלטה נוספת של הממשלה מס' 1775, לאשר את החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 15.07.2004, להכיר במכללת אל שריעה ולימודי האסלאם כמוסד להשכלה גבוהה, כמו כן נשיא המדינה נתן תעודת הוקרה לאל קאסמי מכללה אקדמית לחינוך והוקרה בגין הפיתוח שעברו, על ידי משה קצב, כמו כן יש מכתב מטעם המועצה המקומית בבאקה אל גרבייה משנת 1993, עליו חתום ראש המועצה דאז סמיר דרוויש, לכבוד השיח' מחמד עפיף אל קוואמי, שהוא מבשר להם שהחזירו להם חלקת אדמה, ושהוא מוקיר אותם ביחד עם חברי העירייה עבור השירותים שהם נותנים לתושבים ולדת שלנו, זה לפי המכתב של ראש המועצה לשעבר סמיר דרוויש, יש גם מטעם יצחק נבון שהופנה לראש המועצה הקודם סמיר דרוויש, שמשרד החינוך והתרבות מכירה במכללת השריעה המחוזית שתוקם בבאקה אל גרביה, יש עוד מכתב שנשלח לראש המועצה לשעבר סמיר דרוויש, ממשרד החינוך, שמברכים על היוזמה להקמת מכללה דתית אזורית בבאקה אל גרבייה, ומאחל להם הצלחה, כלומר אם משרדי הממשלה והשרים מכירים במכללה הנמצאת בבאקה אל גרבייה כמכללה דתית, אז לא בכדי הם הכירו בה כמכללה דתית אלא בעקבות הדרך לפיה הולכים שזו הכת הסופית, ויש גם מראש הממשלה יצחק רבין, שהוא מאחל גם שישכילו לשלב בלימודי הדת את האהבה לשלום לאחווה בין כל בני האדם, כלומר בכל המוסדות הממשלתיים המופיעים אצלנו במסמכים מכירים באל קאסמי כמוסד דתי לכל דבר ועניין, ועל  כן זה מחזק אותנו בעצם להמליץ בפני הממונה על המחוז להכיר בשתי העמותות הקיימים כעמותות דתיות, ויש עוד מסמך של שמעון פרס שאומר בו עמדתי מקרוב על הישגיכם בתחום החינוך הדתי ביישוב, כלומר המדינה כאן מכירה במיעוט הערבי האסלאמי הקיימת ומעניקה לה את הזכות להקים מכללה, ואחת המטרות היסודיות שלה זו השריעה האסלאמית ודת האסלאם, כמו כן אל קאסמי מוכרת להכשרת עובדי הוראה בנושאי דת האסלאם והשפה הערבית, וידוע כיום שהקאסמי היום מכשירה גם אנשי דת ואימאם למסגדים, ודרך אקדמיית אל קאסמי מקבלים תעודות לאימאמים במסגדים, בבקשה לרישום העמותה, אחת המטרות שנרשמו, זו מדעי דת האסלאם והאדם, הוצאת כתבי עת וספרים למדעי דת האסלאם והאדם, כל פעולות העמותה הן לא למטרות רווח, ואין לחלק רווחים, סיווג העמותה הינו דת, השכלה, חינוך, מדע, מחקר, מלגות לתלמידים, ספורט, ותרבות, כלומר גם במסמכים הרשמיים שהוגשו לרשם העמותות, למשרד הפנים ולרשם העמותות, הסיווג של העמותה הינו סיווג לעמותה דתית, אלה השיקולים אותם אנו שוקלים היום כשאנו רוצים להמליץ על הכרה בעמותות אל קאסמי כעמותות השייכות לעדה דתית, ועמותות דתיות, ובכל הקשור לחסידי חוסני אל קוואסמי, העמותה השנייה, המטרות שלה ברורות, בתקנון העמותה רשום, להחזיק לפתח ולנהל מוסדות דתיים בהתאם לחברי הכת,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : זה אותו התקנון.
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אותו תקנון עם שינוי קטן, להקים, להחזיק ולנהל מסגדים, בתי תפילה, בתי ספר, מוסדות דתיים, להפיץ את תרבות האסלאם, ערכי תרבות וחינוך בכל דרך חוקית אפשרית.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: עבד, חכה שנייה, בבקשה
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : להעסיק, ולהפעיל באופן קבוע או זמני מלא או חלקי, בתמורה וללא תמורה כל העובדים הדרושים לשם מילוי מטרות העמותה, לרבות ובמיוחד בלי לפגוע בכלליות האמור, אנשי דת, חינוך, מדריכים, מורים, מרצים ואנשי שירות נוספים שונים, מכאן אנו רואים שכל פעילות העמותה הקיימת היסודית הינה פעילות כלכלית, כמו כן, לא יתקבל כחבר בעמותה אדם שאינו שומר את מצוות דת האסלאם, שזו נקודה מאוד חשובה בעת ההערכה, ולא יתקבל אדם בעמותה אם תפיסת עולמו מנוגדת לתפיסת עולמו של שיח' הכת הח'לוויתה, כלומר העמותות הוקמו בהתאם לרוח של הכת הח'לוותיה הסופית ולפי המנהגים שלהם ולפי הכת שרואים בה כנכונה, כמובן אני קראתי על הכת הזו, והיא כת סונית, לפי הסונה והקוראן והסונה.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : במה אתה מנסה לשכנע אותנו סליחה?
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אני רק מציג למה אני רואה את הדברים כנכונים,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : למה האם אחד מחברי העירייה טוען שהיא עמותה חילונית או משהו כזה?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אוקי, בבקשה עבד תמשיך,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : מאז הקמתה היא נקראה כמכללת השריעה, היא דתית אנו יודעים, אנו יודעים את המקורות שלהם עוד משנות הארבעים.
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אני מציג לך למה אני רואה את הדברים בצורה הזו,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אין לנו מחלוקת אתך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: עבד,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : למה אני בכלל ממליץ,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני שוב חוזר על הנקודה, אנחנו לא מנהלים דיון בנושא הזה, בבקשה, תציג את הדברים, יאללה עבד תתקדם.
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : יש לנו כאן מכתב מהעידן של ראש העירייה לשעבר זיאד, והוא אומר בו שאגודת חסידי שריף חוסני הינה אגודת צדקה שעוסקת בפעולת חינוך ודת, כפי שטענתם כל חברי העירייה לא חולקים על הנקודה הזו שנטענת פה, לכאן ברגע שאנו יודעים מה תפיסת העולם שלהם, והדרך שלהם שהינה דרך חינוכית, ודרך שלאסלאם, אנו כחברי העירייה שהגשנו את  הבקשה, ראינו שזה נכון עבורנו להמליץ לממונה על המחוז או לכל מקבלי ההחלטות שיכיר במוסדות אל קאסמי וחסידי חוסני אל קוואסמה כמוסדות השייכות לעדה דתית שהיא העדה הסופית.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : הם אלה שממליצים ולא אנחנו,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : מי הם? המדינה?
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : כן.
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : גם המדינה ממליצה, וגם אנחנו ממליצים, אז מי שיקבל את ההחלטה הוא זה שיקבל את ההחלטה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: עבד האם סיימת?
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : כן אני סיימתי. כמובן שיש פה כמה דברים הקשורים למנהגים שלהם ולהשקפת העולם של הכת שלהם, וכמובן כולם יודעים בבאקה אל גרבייה שללא מוסדות אל קאסמי ואני טוען את זה בכנות מלאה, ללא מוסדות אל קאסמי אז כל באקה אל גרבייה לא הייתה על המפה, ואף אחד לא מכיר אותה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: עבד אתה לא בעניין, חברה תרגיעו, 
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אבו ח'אלד, חבל שסעיף אל קאסמי, עם כל הכבוד שלי אליכם, שהבאתם את זה לשיח הציבורי.
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : כמובן שהחומר הזה מהעירייה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב חברה, החומר הזה צורף לעלון שלהם בכל הקשור לארנונה,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אני אומר שחבל שמוסד כמו אל קאסמי, שיבוא בשיח ציבורי, חבל, כולנו יודעים מה החשיבות של ההשקעה, ואנחנו דורשים שבדיונים הבאים נעודד מפעלים, חברות, מכללות, אוניברסיטאות לבוא לבאקה ושנעזור להם בכל דרך שאנו יכולים, אם זה כספית או מוראלית, יש לי שאלה מאוד חשובה לראש העיר בבקשה, מכללת אל קאסמי משנת 2011 ועד היום, האם בנתה על קרקע מופקעת?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אתה מדבר על הסעיף הבא, אני חושב,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אבל אני רוצה לשאול,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה זה קשור?!
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אני רוצה תשובה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בתקופה שבה אנו מכהנים, בתקופה שאני מכהן בה הם לא בנו על ס"מ אחד שהוא מופקע,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני מעיד על זה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : זה נכון אבל אתה הייתה נוכח בוועדות ערר שאישרו את המופקעות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה זה?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : זה נכון אבל אתה הייתה נוכח בוועדות שדנו בהפקעות ישנות, שבנו במופקע, אתה הייתה נוכח בדיונים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בוועדת ערר?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא בוועדת ערר, אלה בוועדות עארה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אתה טועה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי שאמר לך את זה הטעה אותך, למרות שמי שאמר לך את זה הוא זה שהיה נוכח שם.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : מה זה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי שאמר לך את זה הוא זה שהיה נוכח שם.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : מי אמר לי?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני אספר לך מאוחר יותר, מי שאמר לך את זה הוא זה שהיה נוכח שם, אבו עומר בבקשה?
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : האם ההצבעה שלנו על הסעיף הזה היא בעלת השפעה על חוקיות שחלה על כל המוסדות?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לפי סעיף 14 לפקודה, העירייה לא יכולה להחליט לפטור בן אדם מתשלום הארנונה, או שתחייב אותו לשלם ארנונה, מי שיש לו סמכות כזו זה רק הממונה על המחוז בחיפה, ההחלטה היא של הממונה על המחוז, לכן מה רשום לנו פה?! הסעיף זה המלצת מועצת העירייה, ברגע שהסעיף הזה עבר, אז יישלח מכתב מטעם העירייה שבו אנו ממליצים לממונה על המחוז שיכריז על העמותות הללו כעמותות עדה דתית.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : ומה המטרה מזה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: המטרה, אהבת העם, טובת הציבור, אם אתה רוצה לשאול אותי? זאת לא חוות דעת משפטית, אבל אני מדבר אתך כעורך דין, זה לא מחייב, זה אותו דבר, אין שום שינוי.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אבל מה המטרה מזה? למה חברי המועצה העלו את זה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הם רוצים לשלוח לממונה על המחוז, להמליץ על העמותה כעמותה עדה דתית,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אבל לא הממונה על המחוז זה שממליץ, רשם העמותות זה שממליץ
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : עובדה ששינו הגדרה ממכללת שריעה ולימודי אסלאם לאקדמיית אל קאסמי דרך רשם העמותות.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הסמכות, לא, אני לא רוצה להיכנס לעניין, בסופו של דבר מה שאתה אמרת גם צודק, בואו נתקדם, האם מישהו רוצה להעיר?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה טאהא.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני רוצה יועץ משפטי שיאשר לי המשך דיון, אני טוען שאסור להביא את הסעיף הזה על שולחן הדיונים, וזה לא מקובל, אתה יכול לחזיר את זה ותוציא אותו בחזרה, אין לי בעיה, הגישו בקשה בעבר, עבד אומר שינוי שם, אני טוען שזה שינוי הגדרה, שינוי שם והגדרה, וזה על פי בקשה של משרדי ממשלה בעבר, על מנת לקבל תקציבים מהמל"ג, מהמועצה להשכלה גבוהה, בקדנציה של לימור לבנת, שוב פעם זה בגדר של טענה בפרוטוקול, אני חושב ואני רואה לנכון, כולנו באותם סטאטוסים כראש עיר וכחברי מועצה, אני מבקש להסיר את הסעיף הזה מסדר היום עקב אי חוקיות,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אין יועץ משפטי שיכול להגיד לנו אם זה חוקי או לא חוקי,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אנחנו ביקשנו לפני הדיון את החוקיות של הסעיף הזה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נגיע לזה, טאהא סיימת לדבר על הסעיף הזה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : כן.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה עאמר,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אנחנו מלפני הדיון ביקשנו חומר נלווה, קיבלנו אותו רק היום, מי מגיש בקשה, תיקון, כל הדברים האלה, קיבלנו את זה רק היום, שנית, אני עד לרגע הזה לא מבין מה המטרה מהבאת הסעיף הזה למליאה, ולהצבעת חברי המועצה,  אני שאלתי מקודם בבקשה שאני הגשתי, ואני טענתי גם שהצעת ההחלטה אינה חוקית ולא בסמכות מועצת העיר, אני ביקשתי חוות דעת משפטית בנושא,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מדברים על הסעיף הראשון?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : הסעיף הזה, שמדברים עליו, הסעיף הזה, לפי דעתי זה תקף לשניהם, הניסוח השתנה ואין לי בעיה עם זה, אני באמת, אבו עומר אמר זאת, ואני מצטרף למה שהוא אמר, מי אמר שיש חבר מועצה שיש לו משהו נגד מוסדות אל קאסמי כמוסדות?! מוסדות אל קאסמי מה שהן עושות עבור באקה אל גרבייה, אף אחד לא עושה דבר הדומה לו, מבחינת לימודים, שירותים, גנים, הכל מבורך, אבל בכל הקשור למנהלים שלה או העוסקים בה, מתעסקים בפוליטיקה בצורה לא בריאה, ומובילים את כל העיר ואת חברי העירייה לרמות נמוכות, מה שגורם לנו לעמוד דקה ולשאול מה אתם רוצים מאתנו?! כשאנחנו הגשנו את הבקשה הראשונה שלנו, לא היה לנו באמת אף עניין אישי נגד אקדמיית אל קאסמי כמוסד, אני כעאמר נרשמתי ואני מעוניין ללמוד שם, והתקבלתי, אני לא יודע מאיפה מביאים את ההמצאות האלה, עכשיו אני אגלוש קצת לסעיף הבא, אל קאסמי היא עמותה כשאר העמותות, ההתייחסות לה כמו שאר העמותות נטו, ללא שום שינוי, ומי שמבקש משהו חריג שלא מגיע לו לא יקבל אותו, סליחה, אנו נאמנים כל כספי הציבור, וכאן נק' המחלוקת שבינינו, אין מחלוקת בינינו על זה שהם עמותה דתית, סבא שלי, והסבא של סבא שלי כולם דרווישים, גם אני גדלתי שם, אז מי נגד אל קאסמי? אין לאף אחד כלום נגדם, אני אישית גדלתי במסגד שלהם, אני הייתי משתתף בטקס שלהם אחרי התפילה כשהייתי קטן, אין קשר לדת בעניין הזה, אנשים מובילים את השיח כאילו שיש חברי עירייה נגד אל קאסמי, עכשיו בשלב הבא, בסעיף הזה ספציפי, זה לא קשור אלינו, אין שום קשר לנו לזה, האחראים על הקאסמי מובילים אותה לשיח ציבורי לא בריא, לא מקובל, ושאין צורך בו וזה חבל, חבל.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב חברה, האם מישהו רוצה להוסיף?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : האל יתברך ויתקדש אומר בקוראן, שאלוהים מצווה על יושר וצדק, ושמירת הקשר עם קרובי המשפחה, והיא מצווה להתרחק מכל החטאים והרוע, אני רוצה לדבר בעברית לפרוטוקול, כל דבר בעירייה צריך להתנהל על פי חוק ועל פי נהלים, צריכים להיות וועדות שידונו בכל נושא לכלל האוכלוסייה ולא בפרט, כל העמותות יובאו לדיון אחד ומסודר משפטי טהור,  שיהיו חברי וועדה שימונו על ידי העירייה, ושהוועדה הזו תתכנס ותחליט, תכתוב פרוטוקולים, אני מבקש לרשום כל מילה, אני מעודד עמותות אחרות להגיש בקשות כאלה, כמו כן שהוועדה תתכנס ותיתן את המלצותיה החוקיות, ואני ממליץ שהעירייה תאמץ ועדה כזאת, לפי חוזרי מנכ"ל של משרד הפנים, ולפי נהלים מחייבים, ואני בטוח שבסמכות העירייה לתת דבר כזה, ולתת מענה לכל העמותות, ואני מצרף את קולי לאבו עומר שאנו דנים בדברים מיותרים, אם העירייה הזו הייתה משקיעה את המאמצים על השטויות שהיא משקיעה בהם, עשר שנים בשביל לתת שמות לרחובות זו בושה וחרפה, הרבה דברים לא מתנהלים כפי שצריכים להתנהל בעירייה, אם זה סלילת כבישים, אני רוצה לעבור לתשתיות, לחינוך, לכל הדברים, אנו ביקשנו ממך ששיטור קהילתי יתעסק בנושא סמים בלבד, הסמים בעירייה חוגגים.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בעירייה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בעירייה, בכותלי העיר הכוונה שלי, כמה פעמים אני הבאתי בפניך בקשות לטפל בזה, חבל, אתם מתעסקת בשטויות, ודנים בדיונים על שטויות וכל מיני נושאים שהם באמת זלזול באוכלוסייה, וזלזול בתושבים וזלזול בכל מה שנקרא אנשים, תשקיעו בבן אדם, אבו כאלד אני ביקשתי ממך יותר מפעם לטפל בסוגית הסמים בעיר, לטפל בסוגית הביטחון בכבישים, העירייה הולכת לשום מקום.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חג' בהאא.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני מסיים, אני אומר לשים את הכל על השולחן בשקיפות, הכל במקצועיות, תטפלו בנושאים החשובים לעירייה, באמת די.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תבורך, אנחנו נחזור,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : יש לי עוד שאלה קטנה, למה לא שהעמותה תגיש את הבקשה הזו? למה שחברי מועצה יעשו זאת.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שמונת חברי מועצה יכולים עכשיו לבקש דיון בכל נושא לפי החוק, יש לנו שתי בקשות פה, הבקשה הראשונה זה להוריד את הסעיף הזה מסדר היום, והסעיף השני, מה המטרה להביא את הסעיף הזה לדיון,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל אבו כאלד עם כל הכבוד זה לא להצבעה, אנו דורשים עורך דין,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני רק אומר את מה שאתם טענתם חברה, אתם אמרתם שני דברים, להסיר, ואתם אמרתם שאין מטרה עניינית להביא את הסעיף הזה לדיון, ואתם טענתם ששלחתם מכתב שסעיף זה אינו חוקי, אנו רוצים לסכם את העניינים העיקריים פה, בינתיים חברי העירייה שהגישו את הבקשה לא רוצים להסיר את זה מסדר היום, הם רוצים להשאיר את זה, ובכל הקשור לחוקיות הסעיף אם זה חוקי או לא חוקי, חברי העירייה יכולים להמליץ על מה שבא להם, כל עוד, חברי העירייה אינם מחליטים על תשלום או אי תשלום, חברי העירייה לא מחליטים על פטורים או לא מתן פטורים, סך הכל מדובר בהמלצה שתישלח לממונה על המחוז לפני שהוא אמור להמליץ זה כל מה שיש על השולחן הזה, עבד הציג את הבקשה של חברי העירייה, החברה הציגו את ההשגות שלהם, אני מציע שעל מנת להתקדם, חבל על הזמן, השעה כבר עשר, ואנו אמורים גם להשתתף בהלוויה, שנתקדם.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : על מנת להתקדם, אי אפשר שתיתן לי לשאת דברים מעל היכולת שלי כחבר מועצה, זה לא קשור לקואליציה או אופוזיציה, שאני אצביע על משהו לא תקין, אנחנו הולכים למקום לא נכון, מה שאתה הצגת אני מכבד, ואני מבקש שעורך דין יטען את זה, אני טוען שזה אסור בעליל להעלות את זה להצבעה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב, אני מורסי אבו מוך ראש עיריית באקה אל גרבייה מודיע בכל הקשור לסוגית החוקיות של הסעיף הזה, לאחר שבדקתי את הסוגיה המשפטית של אותו סעיף, הסעיף הזה הינו סעיף חוקי לחלוטין, חוקי לגמרי, ואין שום מניעה חוקית, אני מסכים עם המכתב ששלח עאמר, במכתב הראשון לגבי הסעיף הראשון, שאכן סעיף ההזמנה הראשונה היה לא חוקי, ואני לא הייתי מרשה להעביר עליו הצבעה, אך הסעיף הזה לאחר התיקון בנוסח הקיים כיום הינו סעיף חוקי לחלוטין, לכן יש לנו שתי אופציות פה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : יש לי רק שאלה, שמונת חברי המועצה, מה הם צריכים את מועצת העיר על מנת לשלוח את המכתב הזה, שישלחו אותו מי מחזיק אותם?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : הם, שישלחו את זה למחוז.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הם רוצים הצבעה על הסוגיה הזו, טוב חברה, אנו מעלים להצבעה את סעיף 13, צחוק בצד, העירייה כעירייה לא המציאה את המסמכים לעבד, המסמכים הם לא בחזקה שלנו, למרות שיכול להיות שהמסמכים הללו הם אותם מסמכים שצורפו להשגה ויכול להיות שאלה אותם מסמכים שצורפו לערר, יש שני הליכים שהיום מתנהלים בעירייה, אבל שוב פעם לא בסוגיה הקיימת אצלנו היום, כמובן וועדת ערר, פורסמו השמות לפני חודש, יש זכות לחברי העירייה לעין במסמכים האלה, אני מעלה להצבעה את המלצת מועצת העיר בפני הממונה על המחוז להכיר בעמותות אקדמיית אלקאסמי וחסידי חוסני אלקואסמי כעמותות השייכות לעדה דתית (העדה הסופית), סעיף זה הינו אותו סעיף שעלה בבקשה שהגישו אותה חברי המועצה בתאריך 14.10.2017, במעמד ההצבעה, לפני ההצבעה חבר העירייה ג'מאל אבו מוך יצא לפני הדיון בסעיף, במעמד ההצבעה חבר העירייה מחמד אסעד אבו מוך לא נוכח, לכן בגלל שאנו נמצאים במצב כזה, אני הייתי ממליץ לנקוב בשמות כדי שלא יהיה בלבול.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אפשר לקטוע אותך שנייה, בשלב זה אני רואה שהסעיף אינו חוקי, אז אני יוצא מהדיון.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בשלב זה של הדיון חברי העירייה טאהא ועאמר יצאו מהאולם, ואנו ממשיכים, וגם חסן יצא מהאולם.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את המלצת מועצת העיר בפני הממונה על המחוז להכיר בעמותות אקדמיית אלקאסמי וחסידי חוסני אלקואסמי כעמותות השייכות לעדה דתית (העדה הסופית). 
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה
נגד: אין 
נמנע: אחמד מואסי, בהאא מואסי

ח"מ ג'מאל אבו מוך ויועמ"ש העירייה עו"ד חוסאם אבו פול יצאו לפני הדיון וההצבעה עקב חשש מניגוד עניינים. 
ח"מ עאמר אבו חוסין יצא בזמן ההצבעה ולא הצביע 
ח"מ טהא ענבוסי יצא בזמן ההצבעה ולא הצביע
ח"מ חסן פדעוס יצא בזמן ההצבעה ולא הצביע 
החלטה: אושר ברוב קולות המלצת מועצת העיר בפני הממונה על המחוז להכיר בעמותות אקדמיית אלקאסמי וחסידי חוסני אלקואסמי כעמותות השייכות לעדה דתית (העדה הסופית).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תכניסו את חברי העירייה ואת היועץ המשפטי בבקשה, טוב חברה השעה 22:15, עוברים עכשיו לסעיף מס' 14, בשלב זה מר ג'מאל אבו מוך ומר חוסאם חזרו למליאה, גם כן עאמר וטאהא, בעצם יש לנו עכשיו נוכחות מליאה כפי שהתחלנו את הדיון למעט מחמד אסעד אבו מוך, עוברים לסעיף מס' 14, על פי בקשת חברי המועצה, הסעיף מחולק לשני חלקים, אני מחזיק פה את המייל אותו קיבלתי, לפני שאני אקרא את המייל, יש לי בקשה לפני זה, המיילים שמתקבלים בעירייה מטעם האופוזיציה, אני יכול להראות לכם באיזה איכות המיילים שמתקבלים,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : הפוכים?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן, המיילים הפוכים, וזו בעיה, לכן על מנת לקרוא מייל שאנו מקבלים, זה לוקח עשר דקות על כל דקה, לכן תשלחו את זה ממחשב, כל מייל שמתקבל מטלפון, יש לי את התיקונים, 
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : תרשום הערה לפרוטוקול, למה המיילים של חברי האופוזיציה מתקבלים בשפה הסינית, או תאילנדית, אלה שטויות במיץ עגבניות.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יש לנו שני סעיפים שהתקבלו,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זה באמת צחוק מהעבודה אבו ח'אלד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: למה? הנה תראה בעצמך,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מה הבעיה? מה הטלפונים שלנו שונים משאר הטלפונים, אני שולח 50 מיילים כל יום, ואני לא מקבל טענות מאף אחד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנו מדברים עכשיו ברצינות, זו לא הפעם הראשונה שההערה הזו מועברת לעאמר, וגם המיילים מתקבל במנכלות ושם גם לא ניתן לקרוא אותם, יש לי עותק מכל המיילים שלכם, יש בעיה, תשבו עם הממ"ר ותבדקו מה הסיפור, עכשיו לעניינו יש לנו שני סעיף, סעיף ראשון מדבר על דיון בהקצאת קרקעות לעמותות, בסדר? כמובן אני רוצה לערוך תיקון, הכוונה שלכם פה זו הקצאת קרקעות ישנות וחדשות לעמותות על פי דין, נכון? אני צודק?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : משמעות הדבר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה הסעיף הראשון שיש לנו, הסעיף השני.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : היה מקום לעשות הפרדה, אבל זה לא משנה, לא משנה הרבה גם בגלל ההחלטה, ולא להצבעה, העיקר להביא את הנושאים הללו לדיון הציבורי, זה מה שחשוב,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אתה רוצה שנעבור על זה כל סעיף בנפרד?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : איך שאתה רוצה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב, לפי דעתי לעבור סעיף אחרי סעיף, מי רוצה להציג את הסעיף הזה?
סעיף 14. ע"פ בקשת חברי המועצה: 
א. "דיון בנושא הקצאת קרקעות לעמותות".
"החלטה: הקצאת קרקעות ישנות וחדשות לעמותות ע"פ דין". 
ב. "דיון אי תשלום ארנונה ע"י עמותות". 
"החלטה: חיוב עמותות בתשלום ארנונה ע"פ דין ללא דיחוי וחיוב רטרואקטיבי". ההצבעה תתקיים בנפרד עבור תת סעיף א תת סעיף ב. 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חוסאם בבקשה, לפי דעתי צריך לקרוא את שני הסעיפים כי ההערות יהיו על שתי ההערות, הסעיף השני אי תשלום ארנונה על ידי עמותות, חיוב עמותות בתשלום ארנונה ע"פ דין.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אבל ההחלטה רשומה בפנינו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: התיקון שנמצא פה זה תיקון אישי שלי, בבקשה חוסאם.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : בעיקרון יש בעיה יסודית בהצגת הנושאים, שני הנושאים, ההקצאות והארנונה הוצגו בצורה רוחבית גורפת, יש לנו פה בעיה בהצגה, השאלה אם המטרה להתמקד בסוגיות מסוימות הקשורות לעמותות מסוגיות, או לגופים מסוימים, לפי דעתי צריך לעשות את זה ככה לדעתי, בקשר לנושא הראשון, דיון בנושא הקצאת קרקעות לעמותות הכוונה פה לפי שאני מבין זה הנוהל של הקצאת קרקע המוכר, לפי חוזר מנכ"ל 5' 2001, כלומר נוהל הקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית, יש תהליך של הקצאה, אך ברגע שהעירייה רוצה לעשות הקצאה יש לנו פה תהליך שלם של הקצאה שזה צריך לעבור דרך וועדה מקצועית על פי נוהל ההקצאות, לעבור את התהליך, להקים פרוגראמה, כל התשתית חייבת להיות קיימת, ולהביא לאחר מכן החלטת ועדה מקצועית, המלצה למעוצה, והאם המועצה תאשר או לא תאשר,  תעביר את זה לממונה על המחוז על מנת לקבל אישור, אנחנו מדברים על תהליך שלם, היום אם העירייה רוצה לתת החלטה גורפת שאנחנו באים להקצות,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא, היו הרבה מיילים והתכתבויות בנושא הזה, ואני ביקשתי שוב פעם, עזוב את הצעת ההחלטה, 
שים את זה בצד, אנחנו כחברי המועצה רוצים שהנושא יעלה לדיון, אנחנו ביקשנו חומר נלווה, הנושא עליו אתה מדבר אנו יכולים לדבר ולדסקס עליו ולערוך דיון, ולראות מה כן נכון לעשות, והאם מה שנעשה בעירייה זה נכון או לא נכון,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז אתה מדבר באופן כללי ולא ספציפי,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : להכין הצעת החלטה זה לא העניין פה, אני שולח בקשה, האם ישנה ועדת הקצאת קרקעות, אם ישנה אז מה הרכבה, האם העירייה באקה הקצתה קרקעות בתקופת כהונתך כראש עיר? והאם היו הקצאות בעבר? אתה לא מתייחס ולא עונה, כשאני מבקש ממך פירוט כל הקצאות הקרקע שנעשו בכהונתך, אתה לא מגיב.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל זה לא חלק מההזמנה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אדוני, כשאני רוצה להעלות נושא לדיון, אם אני רוצה לדבר על החינוך, מה זה קשור מה הצעת ההחלטה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה פתאום?!
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אני מבקש ממך חומר נלווה
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אתם ביקשתם לגבי סעיף ספציפי בסדר, תנו לחוסאם להמשיך ואז נחזור על זה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יש לי הערה קטנה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : מה שאני אומר, שברור לי שהמטרה קיימת, אבל אם מתקבלות החלטות פה, לטעמי אי אפשר לקבל החלטות גורפות, שתבוא מועצת העיר ותגיד פתאום שאנו מאשרים הקצאת קרקע על פי דין לכל פולש, או לכל מי שפנה ללא הקצאה כדין, אי אפשר לקבל החלטה מסוג זה, צריך לבחון את הדברים בצורה פרטנית, כל מקרה לגופו, אם יש מקרה שמישהו רוצה להביא לסדר היום בצורה פרטנית,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אז למה לא ענית על זה מהרגע הראשון וחסכת על המועצה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : הממונה על המחוז הנחה את ראש העירייה להזמין, ראש העירייה הזמין, מה אני יכול לעשות בנושא כזה?! כאילו היועץ המשפטי מושיע, ההצגה הזו אינה נכונה,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא רק שהוא מושיע, אל תגלוש לדברים כאלה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : חוות הדעת לא נמצאת במייל שלך?
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : למה אני אמרתי שאין לי את חוות הדעת?!
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אתה אומר שאתה לא קיבלת,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אנחנו קיבלנו את זה, אל תטען משהו שלא אמרנו, אנחנו אמרנו שקיבלנו אותה, האם זה נכון או לא?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אם אמרת כן אז כן.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אני לא עניתי כי אני מכבד את כולכם, ואני עושה כבוד לראש העיר.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : מצדי אתה יכול לא לכבד אותו,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אני מכבד אותך ואתה יודע את זה, 
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : חוסאם לגבי חוות הדעת אנו אמרנו שקיבלנו אז מה הקשר.
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : גם בסעיף השני זה אותו הדבר, הצגת הסעיף הינה הצגה כללית, החזקה בשני הסעיפים, שהעירייה ברגע שהיא עושה פעולה מסוימת עושה את זה על פי דין, כלומר אם העירייה רוצה להקצות קרקע, היא חייבת לעשות את זה על פי דין, אם העירייה רוצה לחייב בארנונה היא חייבת לחייב על פי דין, הכלל בארנונה בסעיף השני שכולם מחויבים בדין, אין עמותה פטורה ועמותה לא פטורה, הכלל הוא שמחויבים, כל נישום מחויב, השאלה לאחר מכן האם יש נישום ספציפי שהעירייה רוצה להביא אותו לדיון, מה קורה איתו?! האם הוא משלם?! האם הוא פטור?! האם הוא מקבל הנחה?! באיזה צורה קיבל, עוד פעם צריכים לעשות דברים פרטניים, החזקה היא שהעירייה חייבת לפעול בעניין הארנונה באופן חוקי, אין לה הנחות אלא אם ההנחות מובנות על פי דין, אם יש פטור חלקי, או הנחה חלקים, או פטור מלא, או הנחה מלאה, זה תלוי במצב משפטי, כדי שהעירייה תהיה לה היכולת לקבל החלטות בנושא זה, אז אותו דבר צריך לבחון באופן פרטני כל מקרה לחוד, הכלל שכולם חייב בדין, אם יש הנחה או יש פטור צריך לבחון כל מקרה לגופו, את ההחלטות הללו קשה לדעת עד כמה העירייה יכולה לקבל לגביהם החלטות, כי על מנת שהמועצה תאכל לקבל בכל מקרה החלטה, היא צריכה לבחון את המסד העובדתי, לבחון את כל מה שבדרך לקבלת החלטה, היא חייבת לבדוק אותם, סוג השימוש בנכס, כל הסוגיות שהצוות המקצועי אמור להתעסק בזה, ארנונה, הוני גבייה, שהעירייה תבוא ותקבל החלטה גורפת לחייב כדין זה לחייב כדין, לא צריכים החלטה עבור דבר כזה, השאלה היא מעבר לזה, אם יש מקרה פרטני צריך להביא אותו לשולחן, הזימון, אם מישהו רוצה להזמין ישיבה לא מן המניין, מה שצריך היה לקרות בשני הסעיפים הללו זה להתפייט על המקרה אם בכלל יש מקרה, אך ברגע אתה מדבר על הסוגיה כסוגיה ציבורית יותר.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אני מבין אותך, אבל ברגע שאתה מבקש מאבו כאלד חומר נלווה שהוא לא מתייחס אליה, הוא התייחס לבקשה של ממונה המחוז, ולגבי שאר הבקשות הוא מתעלם מהן, אז אנו מגיעים למצב כזה, אנחנו ביקשנו רשימת עמותות שחייבות ארנונה לעירייה, ביקשנו רשימת הקצאות קרקע שנעשו בארבע השנים האחרונות או בשש השנים האחרונות, ביקשנו וביקשנו.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אך בקשת הדיון שנשלחה לממונה אלה הסעיפים שקיימים פה, ואנחנו הבאנו את זה לפה.
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : למה אני אמור להגיע לממונה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל אתה פנית לממונה לאחר שלושה ימים,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : לא זה לא נכון,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז ארבעה ימים,
מר עאמר אבו חוסין, חבר עירייה : אחרי יותר מחודש, מחודש אוגוסט הבקשה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן טאהא?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יש לי 40 דק', סבלנות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, אין לך 40 דק', יש לך 25 דק' בבקשה.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מתן פטור 19.09, אבל בלי הפרעות, אני אראה לך שאתה יודע טוב מאוד לאן אנחנו הולכים בזה, ומותר לנו לבקש משהו כללי, ולהתמקד במשהו.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא מותר לך
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בטח שכן, אני אגיד לך למה, אנחנו אמרנו ללא הפרעות, תרשום על דף,
מר באסל בידוסי, חבר עירייה : רגע, מכיוון שחוסאם אומר שזו סוגיה לא חוקית, למה אנחנו דנים בזה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ב 19.09.
מר באסל בידוסי, חבר עירייה : אני רוצה תשובה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תראה עקרונית אין ספק שהסעיף הראשון כללי והסעיף השני הכללי, ועאמר חסך ואמר לך שההחלטה לא היא העיקר, אז באמת עצם העובדה ששני הסעיפים הינם סעיפים כלליים לגמרי,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : בכלל לא לגמרי, תן לי לומר לך למה.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז יכול להיות שאתה מדבר פה על עמותת הספורט,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : גם, זה ברור,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז אולי אתה התכוונת כאן לעמותת הספורט? אנו רוצים לדעת אולי יש אנשים שיושבים פה ויש ניגוד עניינים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : שוב פעם, ה 25 דק' שלי מתחילות ברגע שאני מתחיל לדבר ,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, אבל מה הסעיף, על איזה סעיף אתה רוצה לדבר,
מר באסל בידוסי, חבר עירייה : אני רוצה תשובה על השאלה,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
מר באסל בידוסי, חבר עירייה : אני רוצה תשובה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מבקש מכל הנוכחים למעל חברי העירייה לצאת, ואתם תחזרו שוב עוד מעט,עובדי העירייה יכולים להישאר.
הערה: (הפסקת הקלטה).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב הישיבה מתחדשת בשעה 23:00, נוכחים עבד מסארווה, איאד מוואסי, סובחי ביאדסה, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עוויסאת, עאייד מג'אדלה, ג'סאן, באסל, מורסי, שריף שאייב, רו"ח מג'די אבו מוך, חוסאם אבו פול, מנכ"ל, מג'ד ביאדסה, ופאדי מוואסי, הישיבה מתחדשת בשעה 23:00, שאר החברים לא נוכחים, אנחנו חוזרים לדיון בסעיף 14 שהוגש על פי בקשת חברי המועצה, הסעיף הראשון מדבר על דיון בנושא הקצאת קרקעות לעמותות, ההחלטה המוצעת הינה הקצאת קרקעות ישנות וחדשות לעמותות על פי דין, מי בעד?
מר באסל בידוסי, חבר עירייה : אני מתנגד להצבעה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : זה דיון אבל איך אמורה להיות הצבעה?!
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : זה דיון עם החלטה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אבל לא מובן על מה ההצבעה,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אבל אתם שהכנסתם את זה,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אני שמתי את זה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, איאד אינו חלק מזה, רגע,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : הם אמרו דיון, אז על מה אנו אמורים להצביע אם זה דיון?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כתוב, נרשם בקו אדום וירוק דיון מיוחד, הדיון המיוחד הזה אנו רוצים להצביע עליה, כדי שירשום בקו אדום מה הדיון המיוחד, וכשהוא חוזר הביתה כדי שירשום בקו הירוק, מה התוצאות שלה, סעיף 1 מי בעד הסעיף 1 וההחלטה שהוצעה?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה סעיף 14 א.  "דיון בנושא הקצאת קרקעות לעמותות".
"החלטה: הקצאת קרקעות ישנות וחדשות לעמותות ע"פ דין". 

בעד: אין 
נגד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאיב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עבד אלטיף מסארווה
נמנע: איאד מואסי 

החלטה: נדחה פה אחד סעיף 14 א. דיון בנושא הקצאת קרקע לעמותות. הקצאת קרקעות ישנות וחדשות לעמותות ע"פ דין. 
                             
                                                               אני מעלה להצבעה סעיף 14 ב. "דיון אי תשלום ארנונה ע"י עמותות". 
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חיוב עמותות בתשלום ארנונה ע"פ דין ללא דיחוי וחיוב רטרואקטיבי". 

בעד:                                                           אין 
נגד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאיב, ג'סאן עתאמנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, עבד אלטיף מסארווה
נמנע: איאד מואסי 

החלטה: נדחה פה אחד סעיף 14 ב. דיון אי תשלום ארנונה ע"י עמותות. חיוב עמותות בתשלום ארנונה ע"פ דין וללא דיחוי וחיוב רטרואקטיבי. 


סעיף 15. יציאה להתמחרות, באמצעות המשכ"ל, לאיסוף ופינוי אשפה.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה יציאה להתמחרות, באמצעות המשכ"ל, לאיסוף ופינוי אשפה.
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתמאנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד יציאה להתמחרות, באמצעות המשכ"ל, לאיסוף ופינוי אשפה.
סעיף 16. אישור תב"ר חדש ע"ס 223,000 ₪ עבור "הנגשה פרטנית פיזית (מעלית) לבי"ס מקיף אלאנדלוס".
מימון: משרד החינוך. 
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 223,000 ₪ עבור "הנגשה פרטנית פיזית (מעלית) לבי"ס מקיף אלאנדלוס".
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתמאנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד תב"ר חדש ע"ס 223,000 ₪ עבור "הנגשה פרטנית פיזית (מעלית) לבי"ס מקיף אלאנדלוס".
סעיף 17. אישור תב"ר חדש ע"ס 282,176 ₪ עבור צירים מסחריים. 
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 282,176 ₪ עבור צירים מסחריים.
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתמאנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד אישור תב"ר חדש ע"ס 282,176 ₪ עבור צירים מסחריים.

סעיף 18. אישור תב"ר חדש ע"ס 1,200,000 ₪ עבור התייעלות אנרגטית תאורת רחובות. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 1,200,000 ₪ עבור התייעלות אנרגטית תאורת רחובות. 
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתמאנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד תב"ר חדש ע"ס 1,200,000 ₪ עבור התייעלות אנרגטית תאורת רחובות. 

סעיף 19. אישור הסכם הפעלת כיתות אזרחים ותיקים בבתי ספר: הסכם עם ממשלת ישראל – המשרד לאזרחים ותיקים (הפעלת כיתה בחט"ב אבן – סינא). התוכנית הינה לתועלת הציבור בהתאם להוראות סעיף 249 (ב) לפקודת העיריות. 
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור הסכם הפעלת כיתות אזרחים ותיקים בבתי ספר: הסכם עם ממשלת ישראל – המשרד לאזרחים ותיקים (הפעלת כיתה בחט"ב אבן – סינא). 
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתמאנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד הסכם הפעלת כיתות אזרחים ותיקים בבתי ספר: הסכם עם ממשלת ישראל – המשרד לאזרחים ותיקים (הפעלת כיתה בחט"ב אבן – סינא). התוכנית הינה לתועלת הציבור בהתאם להוראות סעיף 249 (ב) לפקודת העיריות. 
סעיף 20. יציאה להתמחרות, באמצעות המשכ"ל, פארק צפוני.  
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה יציאה להתמחרות, באמצעות המשכ"ל, פארק צפוני.  
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתמאנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד יציאה להתמחרות, באמצעות המשכ"ל, פארק צפוני.  

סעיף 21. אישור תב"ר חדש ע"ס 700,000 ₪ עבור ייעוץ לפיתוח ארגוני. 
מימון: משרד הפנים. 
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 700,000 ₪ עבור ייעוץ לפיתוח ארגוני. 
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתמאנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד תב"ר חדש ע"ס 700,000 ₪ עבור ייעוץ לפיתוח ארגוני. 

סעיף 1 תוספת ראשונה. אישור תב"ר חדש ע"ס 103,985 ₪ עבור "פעולות לבטיחות בדרכים – הקצאה מיוחדת לחברה הערבית 2017". 
מימון: משרד התחבורה. 
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 103,985 ₪ עבור "פעולות לבטיחות בדרכים – הקצאה מיוחדת לחברה הערבית 2017". 
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתמאנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד תב"ר חדש ע"ס 103,985 ₪ עבור "פעולות לבטיחות בדרכים – הקצאה מיוחדת לחברה הערבית 2017". 

סעיף 2 תוספת ראשונה. אישור תוכנית מפורטת מס' 354-0546606 – אזור תעשייה. 
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תוכנית מפורטת מס' 354-0546606 – אזור תעשייה. 
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתמאנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד אישור תוכנית מפורטת מס' 354-0546606 – אזור תעשייה. 

סעיף 1 תוספת שנייה. אישור עקרוני להקמת מתקנים סלולאריים (לרבות אנטנות) לחברות הסלולר על גבי מבני הציבור. 
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור עקרוני להקמת מתקנים סלולאריים (לרבות אנטנות) לחברות הסלולר על גבי מבני הציבור. 
בעד: מורסי אבו מוך, עאיד מג'אדלה, שריף שאייב, ג'סאן עתמאנה, באסל בדוסי, ג'מאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, סובחי ביאדסה, איאד מואסי, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד אישור עקרוני להקמת מתקנים סלולאריים (לרבות אנטנות) לחברות הסלולר על גבי מבני הציבור.

ראש העירייה עו"ד מורסי אבו מוך מכריז על סיום הישיבה בשעה: 23:20.