פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2017 מיום 6/8/2017

תאריך:20/08/2017
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2017
סוג ישיבה:מן המניין

​*התמלול מופיע מיד לאחר הפרוטוקול 

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2017 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 6/8/2017 בשעה 20:10.


חבר מועצה עבד אלטיף מסארווה וחבר מועצה אמג'ד עויסאת יצאו מאולם הישיבות בשעה 20:40 וחזרו ב-20:50.  


חברי מועצה נוכחים:

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר שריף שאיב – מ"מ ראש העירייה
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר טהא ענאבוסי  – חבר מועצה
6. מר אמג'ד עויסאת  – חבר מועצה
7. מר אחמד מואסי  – חבר מועצה
8. מר איאד מואסי – חבר מועצה 
9. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
10. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
11. מר חסן פדעוס – חבר מועצה 
12. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
13. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
14. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה

חבר מועצה חסרים:

1. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
2. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה 

משתתפים נוספים:

1. מוחמד אבו פרך – מנכ"ל העירייה
2. רו"ח מג'די אבו מוך – גזבר העירייה
3. עו"ד חוסאם אבו פול –  היועץ המשפטי לעירייה
4. אינג' מאג'ד ביאדסה – מהנדס העירייה

על סדר היום:
1. אישור התקשרות העירייה בהסכם "נספח לשינויים להסכם" עם גוף מוכר: ת.מ.י.ר. תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ; מצ"ב ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי לעייריה.
2. אישור תקנון עמותה עירונית: "העמותה לקידום הספורט בבאקה אלגרבייה"; העתק התקנון מצ"ב.
3. התנגדות העירייה לדרישות משרד הביטחון במסגרת תכנית אלנמלאת תכנית מס' 354-0274332.
4. אישור עיקרוני של יוזמת העירייה לתוכנית מפורטת להסדרת הבניה לאורך כביש מס' 78 בשכונת אבו אלהוא.
5. אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק של "הפסג"ה": גב' מייסר עתאמנה ת.ז. 056994635 במקום גב' סמחה חוסרי שפרשה לגימלאות. חשבון בנק מס' 23710/26 בבנק לאומי, סניף באקה אלגרבייה. מצ"ב בקשת גזבר העירייה במכתבו מיום 30.7.2017 אליו מצורף מכתב מנהל הפסג"ה מיום 27.7.2017.
6. אישור יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לבניית אולם ספורט בינוני.
7. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 7/2017.
8. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2017.
9. בחירת הרכב "ועדת מלגות מיוחדת" בהתאם לקול קורא "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס" .
ההרכב המוצע: 

א. פאדי מואסי, מנהל מחלקת קידום נוער 
ב. עביר גנאיים, מנהלת עיר ללא אלימות
ג. אימאן עתאמנה, מנהלת מחלקת רווחה
ד. גב' אעתמאד קעדאן, נציגת ציבור
ה. מר סמיח אבו מוך, נציג ציבור
ו. מר שריף מסארוה, נציג ציבור
ז. מר קרם אבו מוך, מנהל בית ספר על יסודי
ח. גב' באקה מואסי, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האשה 
ט. גב' הדיל עוואד, משקיפה בוועדה
י. מר מוסא קעדאן, רכז הוועדה
יא. מר נדב מונק, מנהל תחום פיתוח ארגוני וכותב פרוטוקול

10. בחירה ומינוי 3 נציגי ציבור, 3 חברי מועצה ו- 3 עובדים  בעמותה העירונית.

11. בחירת הרכב ועדת חינוך.

ההרכב המוצע:

1. עו"ד מורסי אבו מוך, יו"ר הוועדה
2. מר שריף שאייב, סגן יו"ר הוועדה
3. עו"ד עבד מסארווה,  חבר וועדה
4. מוחמד אסעד אבו מוך, חבר ועדה
5. אמגד עוויסאת, חבר ועדה
6. עלי בולבול, יו"ר ועד הורים, חבר וועדה 
7. חוסאם אבו מוך, מנהל בית ספר יסודי, חבר וועדה 
8. מר אחמד מוסא, חבר ועדה
9. מר עאיד מגאדלה, חבר ועדה
10. אשרף מקאלדה, מנהל בי"ס על יסודי וחבר הוועדה 
11. נציג מועצת התלמידים בעיר, חבר וועדה 
12. פאדי מואסי, מנהל מחלקת קידום נוער, משקיף, דעה מייצגת 
13. וליד מגאדלה, מנהל מחלקת חינוך, משקיף, דעה מייצגת
14. זכריה חרדאן, אחמד כבהא סנדס סיף, מפקחים בבתי ספר, משקיפים, דעה מייצגת 
15. אימאן עתאמנה, מנהלת מחלקת רווחה, משקיף, דעה מייעצת
16. רזאן מסארוה, גיל רך, משקיף, דעה מייעצת
17. פלסטין חג אחמד, מנהלת תוכנית 360, משקיף, דעה מייעצת


תוספת לסדר היום:

1. בחירת הרכב ועדת הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית
2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 4/2017
3. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2017
4. בחירת הרכב צוות לתיקון ליקויים


פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2017 מיום 6/8/2017


עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. 

סעיף 1. אישור התקשרות העיריה בהסכם "נספח לשינויים להסכם" עם גוף מוכר: ת.מ.י.ר. תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ; מצ"ב ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי לעיריה. הפנייה לתמלול עמ' 7. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור התקשרות העיריה בהסכם "נספח לשינויים להסכם" עם גוף מוכר: ת.מ.י.ר. תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ; מצ"ב ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי לעיריה.

בעד: מורסי אבו מוך, בהאא מואסי, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס,  אחמד מואסי, איאד מואסי, שריף שאיב
נגד: אין 
נמנע: טהא ענבוסי 

החלטה: אושר ברוב קולות אישור התקשרות העיריה בהסכם "נספח לשינויים להסכם" עם גוף מוכר: ת.מ.י.ר. תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ

סעיף 2. אישור תקנון עמותה עירונית: "העמותה לקידום הספורט בבאקה אלגרבייה". הפנייה לתמלול עמ' 9. 


עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תקנון עמותה עירונית: "העמותה לקידום הספורט בבאקה אלגרבייה"

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, אחמד מואסי, , טהא ענבוסי, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב
נגד: אין 
נמנע: באהה מואסי 

החלטה: אושר ברוב קולות תקנון עמותה עירונית: "העמותה לקידום הספורט בבאקה אלגרבייה"


סעיף 3. התנגדות העיריה לדרישות משרד הביטחון במסגרת תכנית אלנמלאת תכנית מס' 354-0274332. הפנייה לתמלול עמ' 11.  

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה התנגדות העיריה לדרישות משרד הביטחון במסגרת תכנית אלנמלאת תכנית מס' 354-0274332.

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי 
נגד: אחמד מואסי, טהא ענבוסי 
נמנע: אין 

החלטה: אושר ברוב קולות התנגדות העיריה לדרישות משרד הביטחון במסגרת תכנית אלנמלאת תכנית מס' 354-0274332.


סעיף 4. אישור עקרוני של יוזמת העיריה לתוכנית מפורטת להסדרת הבניה לאורך כביש מס' 78 בשכונת אבו אלהוא. הפנייה לתמלול עמ' 23. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור עקרוני של יוזמת העיריה לתוכנית מפורטת להסדרת הבניה לאורך כביש מס' 78 בשכונת אבו אלהוא.

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי, אחמד מואסי, טהא ענבוסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד אישור עקרוני של יוזמת העיריה לתוכנית מפורטת להסדרת הבניה לאורך כביש מס' 78 בשכונת אבו אלהוא.

סעיף 5. אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק של "הפסג"ה": גב' מייסר עתאמנה ת.ז. 056994635 במקום גב' סמחה חוסרי שפרשה לגימלאות. חשבון בנק מס' 23710/26 בבנק לאומי, סניף באקה אלגרבייה. הפנייה לתמלול עמ' 26. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק של "הפסג"ה": גב' מייסר עתאמנה ת.ז. 056994635 במקום גב' סמחה חוסרי שפרשה לגימלאות. חשבון בנק מס' 23710/26 בבנק לאומי, סניף באקה אלגרבייה

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי, אחמד מואסי, טהא ענבוסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק של "הפסג"ה": גב' מייסר עתאמנה ת.ז. 056994635 במקום גב' סמחה חוסרי שפרשה לגימלאות. חשבון בנק מס' 23710/26 בבנק לאומי, סניף באקה אלגרבייה


סעיף 6. אישור יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לבניית אולם ספורט בינוני. הפנייה לתמלול עמ' 27. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לבניית אולם ספורט בינוני.

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי, אחמד מואסי
נגד: טהא ענבוסי. הצביע נגד כיוון שלא קיבל מענה לשאלה ששאל בנושא
נמנע: אין 

החלטה: אושר ברוב קולות אישור יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לבניית אולם ספורט בינוני.

סעיף 7. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 7/2017. הפנייה לתמלול עמ' 31. 

הסעיף הוסר מסדר היום 


סעיף 8. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2017. הפנייה לתמלול עמ' 32. 


עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2017.

בעד: מורסי אבו מוך, ג'מאל אבו מוך, ג'סאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת, איאד מואסי, עאיד מג'אדלה, שריף שאיב,  באסל בדוסי, סובחי ביאדסה, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין
נמנע: בהאא מואסי, חסן פדעוס, אחמד מואסי, טהא ענבוסי. נמנעו כיוון שלא נכחו בישיבה זו. 

החלטה: אושר ברוב קולות פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2017.סעיף 9. בחירת הרכב "ועדת מלגות מיוחדת" בהתאם לקול קורא "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס" . הפנייה לתמלול עמ' 33. 

ההרכב המוצע: 

יב. פאדי מואסי, מנהל מחלקת קידום נוער
יג. עביר גנאיים, מנהלת עיר ללא אלימות
יד. אימאן עתאמנה, מנהלת מחלקת רווחה
טו. גב' אעתמאד קעדאן, נציגת ציבור
טז. מר סמיח אבו מוך, נציג ציבור
יז. מר שריף מסארוה, נציג ציבור
יח. מר קרם אבו מוך, מנהל בית ספר על יסודי
יט. גב' באקה מואסי, יועצת ראש העיר לקידום מעמד האשה 
כ. גב' הדיל עוואד, משקיפה בוועדה 
כא. מר מוסא קעדאן, רכז הוועדה
כב. מר נדב, כותב פרוטוקול

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה סעיף 9 בחירת הרכב "ועדת מלגות מיוחדת" בהתאם לקול קורא "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס". 

בעד: מורסי אבו מוך, ג'מאל אבו מוך, ג'סאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת, איאד מואסי, עאיד מג'אדלה, שריף שאיב,  באסל בדוסי, סובחי ביאדסה, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין
נמנע: בהאא מואסי, חסן פדעוס, אחמד מואסי, טהא ענבוסי 

החלטה: אושר ברוב קולות הרכב ועדת מלגות מיוחדת בהתאם לקול קורא שיתופי פעולה במיזם מלגות פיס. 

סעיף 10. בחירה ומינוי 3 נציגי ציבור, 3 חברי מועצה ו- 3 עובדים  בעמותה העירונית. הפנייה לתמלול עמ' 34. 

הוסר מסדר היום. 


סעיף 11. בחירת הרכב ועדת חינוך. הפנייה לתמלול עמ' 35. 

ההרכב המוצע:
1. עו"ד מורסי אבו מוך, יו"ר הוועדה
2. מר שריף שאייב, סגן יו"ר הוועדה
3. עו"ד עבד מסארווה,  חבר וועדה
4. מוחמד אסעד אבו מוך, חבר ועדה
5. אמגד עוויסאת, חבר ועדה
6. עלי בולבול, יו"ר ועד הורים, חבר וועדה 
7. חוסאם אבו מוך, מנהל בית ספר יסודי, חבר וועדה 
8. מר אחמד מוסא, חבר ועדה
9. מר עאיד מגאדלה, חבר ועדה
10. אשרף מקאלדה, מנהל בי"ס על יסודי וחבר הוועדה 
11. נציג מועצת התלמידים בעיר, חבר וועדה 
12. פאדי מואסי, מנהל מחלקת קידום נוער, משקיף, דעה מייצגת 
13. וליד מגאדלה, מנהל מחלקת חינוך, משקיף, דעה מייצגת
14. זכריה חרדאן, אחמד כבהא סנדס סיף, מפקחים בבתי ספר, משקיפים, דעה מייצגת 
15. אימאן עתאמנה, מנהלת מחלקת רווחה, משקיף, דעה מייעצת
16. רזאן מסארוה, גיל רך, משקיף, דעה מייעצת
17. פלסטין חג אחמד, מנהלת תוכנית 360, משקיף, דעה מייעצת


עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה בחירת הרכב ועדת חינוך.

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי, אחמד מואסי, טהא ענבוסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת חינוך. 

תוספת לסדר היום: סעיף 1. בחירת הרכב ועדת הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית. הפנייה לתמלול עמ' 38. 

הוסר מסדר היום 


תוספת לסדר היום: סעיף 2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 4/2017. הפנייה לתמלול עמ' 38. 

הוסר מסדר היום

תוספת לסדר היום: סעיף 3.  אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2017
הפנייה לתמלול עמ' 38. 

הוסר מסדר היום

תוספת לסדר היום: סעיף 4. בחירת הרכב צוות לתיקון ליקויים. א. מנכ"ל העירייה מוחמד אבו פרך, ב. עאטף קעדאן (מטעם הגזברות), ג. מהנדס הרשות (מטעם ההנדסה). הפנייה לתמלול עמ' 38. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה בחירת הרכב צוות לתיקון ליקויים. 

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי, אחמד מואסי, טהא ענבוסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד הרכב צוות לתיקון ליקויים. 

תמלול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2017 מיום 6/8/2017


עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. 

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: ישיבת מועצה מן המניין מס' 3/2017 השעה שמונה ועשר דקות, מורסי אבו מוך נוכח, שריף שאייב נוכח, ג'סאן עתאמנה נוכח, באסל ביאדסה נוכח, איאד מוואסי נוכח, טאהא ענבוסי נוכח, אמג'ד עוויסאת נוכח, אחמד מוואסי נוכח, בהאא מוואסי נוכח, ג'מאל אבו מוך נוכח, חסן פדעוס נוכח, מחמד אסעד אבו מוך נעדר, סובחי ביאדסה נוכח, עאמר אבו חוסין נעדר, עאייד מג'אדלה נוכח, עבד אל לטיף מסארוה נוכח, מג'די נוכח, חוסאם נוכח, מאג'ד נוכח, מחמד אבו פרך המזמין, 

סעיף 1. אישור התקשרות העירייה בהסכם "נספח לשינויים להסכם" עם גוף מוכר: ת.מ.י.ר. תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ; מצ"ב ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי לעייריה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חוסאם אתה מסביר את זה?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : בקיצור צורפה חוות דעת 97/17 שמונחת בפניכם, אנחנו בעבר אישרנו הסכם מסגרת, שהוא גם כן הסכם עם הגוף, המטרה שלו זה להסדיר את מתכונת ההתקשרות עם הגוף בו המדינה הכי כגוף מוכר, ודרכו אפשר לקבל תקצוב בכל העניין שנקרא אריזות, לפי חוק האריזות, ההכרה עבוד הגוף הייתה לחמש שנים, הגוף היה מוכר לחמש שנים, וההכרה בו חודשה, בעקבות החידוש ובעקבות המשא ומתן שהיה מעורב בו מרכז שלטון מקומי, נערכו גם תיקונים, תחילה נוצר צורך להאריך תקופה/ לחדש את תקופת ההתקשרות מצד אחד, ומצד שני נערכו מספר תיקונים לטובת הרשויות, החלק הרלוונטי לבאקה אל גרבייה בתיאום מנהל אגף שפ"ע, שהוא העביר את החומר הרלוונטי עבורי, נבדק, ובמבחנתי אני המלצתי בחוות דעת כתגובה, אני צירפתי את חוות הדעת הראשונה שלי מחודש אפריל/2014  שבה אושר ההסכם הראשון, אני ממליץ ומאשר למועצה שאנחנו חייבים במיוחד בקטע התקצוב, אנחנו חייבים לאשר הסכם נספח, את הנספח,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם יש למישהו שאלות,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני רציתי לדעת את האמת מה דעתו של זיאד גנאיים בעניין הזה?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זיאד לא נוכח, אבל עקרונית, החומר עבר אליי,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני לא רואה שהוא הוזמן בכלל, האם הוא הוזמן לדיון?! מעניין אותי שהוא בתור מחלקה, ובאותה הזדמנות, הבן אדם התחיל לעבוד בחודש פברואר, היום התאריך השישי לשמיני, אני לא יודע איך הבן אדם הזה מחזיק מעמד, הוא עובד בין שתים עשרה לארבע עשרה שעות ביום, אפשר להצדיע לו, שכולם ידעו שהבן אדם לא קיבל שיקל אחד מעיריית באקה, איפה העניין זה עומד? האם הוא מאושר בוועדה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : השאלה הזו לא בתחום שלי, אבל בסעיף 4 אני התייחסתי לזיאד, אני רשמתי שמי שהעביר לי את התיעוד של הבדיקה הינו מנהל אגף שפ"ע אני כתבתי מפורשות שהוא בדק ואישר את הנספחים הראשוניים לעירייה באופן ספציפית, אני בדקתי את המעטפה המשפטית, ויצקתי חוות דעת, אז עקרונית הוא אישר את הדברים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : איפה עומד נושא השכר של זיאד גנאיים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בואו נתקדם חבל, השכר שלו עבר למשרד הפנים, להחלטת משרד הפנים, נקווה שזה ייפתר, חוות דעת המשפטית של העירייה אישרה את ההעסקה שלו, אבל עדיין אין תגובה רשמית מטעם משרד הפנים.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : משרד הפנים אישר את ההעסקה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אין לנו עוד תשובה רשמית שלהם, טוב חברה האם יש למישהו עוד שאלות בעניין הזה? טוב הצבעה מי בעד?


עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור התקשרות העירייה בהסכם "נספח לשינויים להסכם" עם גוף מוכר: ת.מ.י.ר. תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ; מצ"ב ההסכם וחוות דעת היועץ המשפטי לעייריה.

בעד: מורסי אבו מוך, בהאא מואסי, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס,  אחמד מואסי, איאד מואסי, שריף שאיב
נגד: אין 
נמנע: טהא ענבוסי 

החלטה: אושר ברוב קולות אישור התקשרות העירייה בהסכם "נספח לשינויים להסכם" עם גוף מוכר: ת.מ.י.ר. תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בעצם כולם בעד למעט,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני נמנע כי אני לא מסתפק בחוות דעת משפטית, אני הייתי רוצה לשמוע את מנהל המחלקה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אוקי, כולם בעד וטאהא נמנע,

סעיף 2. אישור תקנון עמותה עירונית: "העמותה לקידום הספורט בבאקה אלגרבייה"

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה חוסאם תסביר את זה, 
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אין כלום מיוחד להוסיף,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: העתק התקנון צורף להזמנה, האם יש למישהו שאלות?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני, בעבר כשאנו היינו בקואליציה, אנחנו פנינו ליועץ חיצוני, עורך דין מעפולה, שאנו היללנו אותו שהבחור משכמו ומעלה, ומומחה לעמותות עירוניות, ודווקא התקבלו שמועות שאותה עמותה עירונית, שגיבש אותה המנכ"ל וגיבשה אותה העירייה, וכולנו  ביחד גיבשנו אותה כעירייה, אושרה במשרד הפנים, עיריית באקה השקיעה מכספי ציבור ארבעים, או ארבעים וחמש אלף שיקל, אני לא יודע למה אנחנו צריכים לעשות את זה מחדש היום, מה זה רלוונטי, ומה ההבדל בין העמותה העירונית הזו,לבין מה שהצבענו עליו בעבר, אני שואל כדי שכל האנשים ידעו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב בבקשה תמשיך,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני רציתי לדעת מה ההבדל בין מה שהצבענו עליו לפני שישה שבעה חודשים, מה ההבדל בין העמותה העירונית שאנו הולכים להצביע עליה עכשיו, התקנון הזה, לבין התקנון או העמותה העירונית שאושרה במשרד הפנים לפני שישה או שבעה חודשים, ולמה השקענו את הארבעים חמישים אלף שיקל, סתם חבל, אנחנו משקיעים במשך כל הזמן יועצים, ופרויקטים תכלס לא רואים כלום מהם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם סיימת?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ההבדל בין עמותה א' לעמותה ב', והאם תהיה עמותה ג'?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב חברה, העמותה הראשונה שדיברנו עליה אז כשהיית חבר בקואליציה, הינה עמותה שלא כוללת רק ספורט, זה ספורט וחינוך בלתי פורמאלי ועוד כמה גופים שאנחנו כעירייה לא מעוניינים שזה יצא מחוץ למסגרת העירייה, העמותה הראשונה שאתה מדבר עליה, היא כוללת כמעט את כל החינוך הבלתי פורמאלי, ואנחנו בעירייה כשבאנו ואמרנו שאנו רוצים לעשות עמותת ספורט, אמרנו שאנו רוצים לעשות עמותה שתשרת אך ורק את הספורט, כלומר כל מה שמשרת את הספורט בלבד, העמותה שעכשיו מונחת בפנינו הינה עמותה שאמורה לשרת אך ורק את הספורט ולא חינוך בלתי פורמאלי, להבדיל בין מה שהיה לנו בעבר למה שיש לנו היום, זה הוא ההבדל העיקרי והמשמעותי, התקנון שצורף עם ההזמנה הזו אם תשווה אותו לתקנון שצורף באותה הזמנה, אתה תראה שההבדל היחידי בין התקנון הזה לבין התקנון השני, שהתקנון הזה מדבר רק על ספורט, ואותו תקנון מדבר על חינוך בלתי פורמאלי,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מי ערך את התקנון הזה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה התקנון המקורי שהיה קיים בנוסף לתיקונים על ידי הנהלת העירייה החדשה והמחלקה משפטית, בסדר. בזה העניין, אנחנו מההתחלה דיברנו על עמותה שתשרת אך ורק את הספורט, תודה לך,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה הצפי שהיא תאושר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו אמורים להתחיל לגלגל את הסיפור הזה תחילה ממחר, המטרה שלנו שהכל יהיה מוכן עד חודש מרץ, אם הכל יזרום אתנו בעזרת השם אז עד חודש מרץ העמותה תהיה מאושרת, אם אושרה אז בסדר, אם לא אושרה, הבעיה כאן היא לא אישור העמותה, כי בסופו של יום משרד הפנים יאשר את העמותה, העניין כאן תלוי בסעיפים שמשרד הפנים הולך לדרוש, אנחנו בינתיים מדברים רק על ספורט,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל באמת מעניין אותי לדעת, כי אני יודע שיש פה אנשים שבאו כנציגי מועדון הספורט, ומסקרן אותם לדעת
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב, אז אני חוזר על מה שאני אמרתי, מכיוון שהמטרה שלנו היא אך ורק לשרת את הספורט, התקנון שמצורף היום, ומונח על השולחן בפנינו מדבר אך ורק על ספורט, זה הכל, בסדר, האם יש למישהו עוד שאלות חברה? מי בעד?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תקנון עמותה עירונית: "העמותה לקידום הספורט בבאקה אלגרבייה"

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, אחמד מואסי, , טהא ענבוסי, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב
נגד: אין 
נמנע: באהה מואסי 

החלטה: אושר ברוב קולות תקנון עמותה עירונית: "העמותה לקידום הספורט בבאקה אלגרבייה"

סעיף 3. התנגדות העירייה לדרישות משרד הביטחון במסגרת תכנית אלנמלאת תכנית מס' 354-0274332.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה תסביר את זה,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : מדובר בתוכנית מפורטת ביוזמת העירייה, וזה על מנת להסדיר את המבלעת החקלאית שנמצאת בשכונת "אל נמלאת", שטח התוכנית 286 דונמים, בשנת 2015 הופקדה לוועדה המקומית, אושרה והועברה למחוזית, והמחוזית דנה בזה בחודש פברואר 2016 אושרה בתנאים לקבלת אישור משרד הביטחון,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : 286 זה חוץ מ "אל שלבי" ומבית העלמין נכון?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : מה זה.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : 286 זה לא כולל את בית העלמין?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : זה כל השטח, כל השטח, בחודש פברואר 2016 דנה בזה הוועדה המחוזית ואושרה בתנאם, אחד התנאים היה קבלת אישור משרד הביטחון, משרד הביטחון אחת הדרישות שהוא דרש הייתה קודם כל להוציא את הקו הכחול, זאת התוכנית הראשונה שהופקדה, וזו התוכנית המיוחדת, ניקח את השטח כאן ליד הגדר, הקו הכחול כאן, משרד הביטחון סירב, ביקשו להחזיר את הקו כחול עד לכאן, ותוציא את אלה מחוץ לתוכנית, זאת הכוונה שלו, אז בכל השטח הזה שהוא בערך 35 דונם, שזה 50 מטרים על 600 מטרים, הם הוציא את השטח הזה מהתוכנית, הם הזיזו לכאן את הקו הכחול, והשאירו את כל זה כשטח סטרילי, עם עיבוד חקלאי, היום העירייה עקרונית מתנגדת בעניין הזה, למה מפקירים את האנשים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : איזה אנשים?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : בשטח של החמישים דונמים האלה, 
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : מה הבעיה איתם? זה נשאר בבעלות של הבעלים שלהם,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : זה נשאר בבעלות של הבעלים שלהם,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : נו?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זה כמו בעזה מותר לך לעבד את הקרקע שם, אך אסור לך לעשות משהו אחר שם,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : בדיוק, עיבוד חקלאי בלבד,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : בנייה אסורה?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : לא, רק עיבוד חקלאי, וביקשו על החמישים מטרים, לבנות חומה, קיר בטון, גדר הרמטי בגובה שני מטרים וחצי,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : זה שער כל בקפין וכל האזורים האלה.
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : כן שטח לעיבוד חקלאי שהוא שטח סטרילי.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : השייך לתושבים של באקה.
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : כן, זה לתושבי באקה, לבעלים שלהם.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : בכמה דונמים מדובר?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : מדובר כאן ב 35 דונמים, שש מאות מטרים על חמישים מטרים.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני מפנה את שאלתי לאבו כאלד, למה אבו כאלד באזור "אל נמלאת" לא מכינים תוכנית מסודרת, שזה לא יהפוך להיות כמו מחנה פליטים, כל אחד בונה שם, למה שהעירייה לא מקבלת את החלק שלה שם, ותכין משהו מסודר, למה אנחנו באים ככיבוי שריפות, למה שלא תיזום העירייה את התוכנית, אני לא מדבר על חמישים המטרים האלה, אלא כל "אל נמלאת".
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב חברה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : התוכנית הינה ל 286 דונמים זה בסדר, אבל למה שלא תוסדר תוכנית מסוימת, שנוציא את חלקת העירייה בזה, שנקבל את החלק הציבורי של העירייה, תכנון הרחובות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה מה שעשינו, זו התוכנית הקיימת,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני לא רואה את זה בפועל, בתוכנית הקיימת,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : מה אחוז ההפקעה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מעל ארבעים, מעל ארבעים,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : אז לנו כעירייה כמה דונמים יש שם?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בכל שטח "אל נמלאת"?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : בתוכנית הזו בחמישים מטרים שהיו, אחוז ההפקעה היה בין 35% ל 40%.
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : אנחנו בכלל לא נסכים על זה, זה לא בא בחשבון, אנחנו רוצים את הזכויות שמגיעות לבאקה אל גרבייה, מגיע לנו שם מאה דונמים, בסדר, אז מגיע לבאקה אל גרביה מאה דונמים.
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : אבל את האנשים ששם הוצאת מחוץ לתוכנית, מה תעשה איתם אלה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אנחנו איתם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כדי לא להיכנס לוויכוחים מיותרים, אנחנו מדברים על מצב כזה, יש תוכנית מפורטת, הוגשה תוכנית מפורטת, המדינה אחרי שאנחנו הגשנו את התוכנית המפורטת הם באו ואמרו שהשטח הזה שמסומן אצלי בצבע כתום, השטח הזה הינו שטח שלא ניתן להשתמש בו,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לבנייה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, לא, לא לבנייה, אתה לא יכול להשתמש בו כבעלים לשום דבר בערך, בשטח הזה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : למעט מעיבוד חקלאי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, גם זה בספק,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : עיבוד חקלאי,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : הם מאשרים עיבוד חקלאי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אפילו עיבוד חקלאי מותנה, הם אומרים שעל עיריית באקה לבנות גדר,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בגובה שני מטרים וחצי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בגובה שני מטרים וחצי, והכניסה תהיה לאנשים מורשים, זה דומה לכניסה למחנה צבא, אז על איזה בעלות אנחנו מדברים, אז אנחנו באנו ואמרנו להם, ניהלנו מולם משא ומתן, מה המטרה שלנו הייתה, כמו שאלה שייכים לבאקה גם אלה שייכים לבאקה, לא יכול להיות מצב, אם אתם תסתכלו על ההמשכיות, המשכיות של הבנייה, תראה באזור של "אל נמלאת" כל התושבים בונים בשטח אפס ליד הגדר, ההמשך איפה אזור "אל נזלה" כל באקה בונים בשטח אפס מול הגדר, אז איזה הנחיות חדשות אנחנו קיבלנו היום מהצבא, הם רוצים שהשטח הזה יישאר סטרילי, כמובן מה המניעים ומה המטרות מכך, ומה האינטרס שלהם מאחורי זה, אני לא חושב שהם יספרו לנו על זה, המחלוקת שלנו איתם היום הינה בעניין הזה, המחלוקת שלנו איתם היא כזו, על מנת לבדוק עד כמה הם רציניים בעניין הזה כשטאהא היה עדיין בקואליציה, אנחנו אמרנו להם שאנחנו רוצים לעשות שם בית עלמין, האם אתה זוכר את זה טאהא, אמרנו להם אנחנו רוצים לעשות שם בית עלמין, אנחנו רצינו לבדק האם לחברה יש מחשבה עתידית שהם ישתלטו על הקרקע או לא, אפילו בית עלמין הם לא הסכימו, אמרנו להם אבל כאן אתם לא שילמתם פיצוי, ולא הפקעתם, ולא שום דבר, כלומר אתם לא רוצים לשלם פיצויים, ואתם לא רוצה להפקיע את האדמה, ואתם לא רוצים לתת קרקע חלופית לאנשים שנמצאים פה, סך הכל אתם אומרים שאסור לכם להשתמש בזה, לכן בגלל זה העלינו את הסעיף היום על השולחן, רק בגלל סיבה אחת, הרי המפורטת היום כבר, שלצערי עבדנו עליה מאוד קשה, שנתיים שלוש באגף ההנדסה, היום היא לא רלוונטית כבר בגלל הסיטואציה הקיימת בפנינו, המפורטת הייתה לגבי כל השטח כולל ה 35 דונמים האלה, מה שאני מציע היום, על כמה בעלים אנחנו מדברים פה? על ה 35 דונמים?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : לא יודע בדיוק אבל הרבה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בערך מאה חמישים, מאתיים.
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : לא, בסביבות, מאה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ה 35 דונמים?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן, 
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : אני לא זוכר בדיוק את המספרים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: המטרה שלנו היום, העירייה התחילה בתכנון בשנת 2014-2015,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : ב 2015 זה הוגש לראשונה בוועדה המקומית,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שהשטח הזה בזמנו היה כמעט ריק, אבל בשל ההתנגדות של משרד הביטחון ושל הצבא בעניין, הגענו למצב הזה, אז מה שאני מציע הוא דבר כזה, מכיוון שיש לנו חובה מוסרית, שאנחנו נפנה בתהליך, בעתירה, בג"ץ, עתירה מנהלית, אני לא יודע איך נקרא לזה, במטרה שההתנגדות הזו מטעם הצבא לא תצליח, מה הדאגה שלנו כאן, הדאגה שלנו כאן לא על ה 35 דונמים האלה, אם הם הצליחו וגברו עלינו ב 35 דונמים האלה, ואז מה יהיה בכל האזורים האחרים, באזור התעשייה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני לא חושב שהם ישנו סטאטוס קוו על הקו הישן, לא יכול להיות, לא ירחיקו לכת ויבואו להרוס בתים ליד הגדר.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא אני לא מדבר על זה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זו עובדה קיימת, הם לא יכולים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה עם האזורים הפתוחים, אנחנו מדברים על האזורים הפתוחים חג' בהאא,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בצפון?!
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל מה זה קשור לצפון העיר?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה זה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה הקשר?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : עם צפון העיר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כל האדמות של באקה שנמצאות צמוד לגדר, אם זה עבר פה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : דווקא בצפון העיר זה יותר קרוב לקפין,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז מה, יש לך שם קרקעות מנהל, וקרקעות של בעלים פרטיים, יש לך את האזור של "אל שוקפאן" ובכל ההמשכיות הזו, אתה מדבר על מרחק שיכול להרוס שטח אדיר, אגב החוצה עצמו לא פגע בבאקה כמו ההחלטה הזו, אז אני מציע לפנות בעתירה לבג"ץ נגד משרד הביטחון ונגד הצבא לגבי הסוגיה הזו, מה שטוב כאן העמדה של המשרד, של הועדה המחוזית, בוא נגיד היא לא אנטי, לא אנטי לגמרי, הועדה המקומית הגישה התנגדות ברוח הדברים עליהם אנחנו מדברים, הם אלה שהמליצו לנו, ויש סיכוי גדול גם כן שהם יצטרפו להליך המשפטי שאני מציע אותו, האם יש למישהו שאלה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : כמה העלות התקציבית יכולה להגיע עבור העתירה הזו, והאם אתה רוצה לשתף בזה את בעלי האדמות, כיוון מחשבות,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : אתם מדברים על עתירה, אני בכלל בעד להחליף תוכנית, פשוט מאוד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: התוכנית נעצרה אבו מחמד, התוכנית לא קיימת,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : אז אם אין תוכנית כבר אז בשביל מה אנחנו מגישים בג"ץ.
מר שריף שאייב, חבר עירייה : על החמישים מטרים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הצבא אומר לך ש 35 דונמים האלה שייכים לי, ושאף אחד לא יגע בזה, אז מה אתה רוצה שאני אגיד להם בסדר זה שלכם?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : חמישים מטרים על כל הגדר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הם אומרים לך שאנו לא רוצים לא להפקיע, ולא להחליף,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : אם אתה מגיש תוכנית אז הדיבור משתנה, אבל אתה כל הזמן מאשר להם את התוכנית,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: השטח הזה הכתום הזה, זה גם אצלם מצויר כשטח כתום, מה להגיד להם טוב?! אם עוד עשר שנים האנשים שיגלו שהיה דיון במחוזית, והסוגיה הזו עלתה על שולחן הוועדה המחוזית, והיה ייצוג של העיר באקה והיו נציגים של הצבא, והצבא אמרו שזה שלנו, ואף אחד התנגד.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : היום לפני האישור של מפורטת, מה הסטאטוס היום של ה 50 מטרים האלה, מה הצבא עושה שם, זה עם האנשים או עם הצבא?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אף אחד לא יכול להשתמש בזה עכשיו
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בחזקה משפטית,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : שום דבר יענו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה זה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : כמו המצב אחרי המפורטת, זה אותו המצב?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אתה מתכוון מלפני המפורטת,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מלפני המפורטת,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אותו שימוש כמו אחרי המפורטת, כלומר כלום לא השתנה, אז למה האנשים בעצמם לא הלכו ולא תבעו עד היום לגבי השימוש, אם הצבא בולש לקרקעות שלהם, שנית אני רציתי להתייחס היסטורית על השתלשלות הדברים לגבי המפורטת, קודם כל חשוב מאוד לציין לחברי העירייה ולתושבים שמשרד הביטחון התחיל עם 120 מטרים, נכון.
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : זה נכון,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לאחר מכן, הגיעו מטעמי העירייה או מטעם מחלקת ההנדסה הקודמת, לפני שהחבר מג'די נכנס, משרד הביטחון התפשרו על שבעים מטרים, וכשאנו נכנסנו לתמונה וכו' ומשא ומתן מחדש, זה ירד לחמישים מטרים בתנאי,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : התנאי של חומה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : שהתכנון יתחיל אחרי ה 50 מטרים כולל חומה של 2.5 מטרים, חשוב לציין שמשרד הביטחון כן שילם לחלק מהתושבים פיצוי, אלה שדרשו, ואלה שהסכימו, ויש אנשים מבאקה אל גרבייה שדווקא קיבלו פיצוי סביר והולם, והם מרוצים, בנוסף,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : תרשה לי, האם העירייה לא מודעת לזה שהם קיבלו פיצויים?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אף אחד לא קיבל פיצוי שם, זה לא נכון.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה באסל
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל אני לא סיימתי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו נחזור אליך,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : מדובר בכאן ב 35 דונם למאה בני אדם, מאה בני אדם בבאקה, אני אישית לא מוכן לקחת אחריות עליהם, שמחר יבואו ויגידו לנו למה הפקרתם אותנו, מסרתם אותנו לצבא, מסרתם אותנו למדינה, והם לקחו את הקרקעות שלנו, ואנחנו לא מצליחים לקבל מהם פיצוי או שכירות או שום דבר, אני חייב ללכת להליך משפטי נגד הצבא על מנת לנסות להציל את האדמות האלה, אם משפטית אני לא מצליח אז אני נלחם בכל הדרכים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: החוצה, כשהחוצה היה בכביש מאור, איך זה עבר? זו שאלה אחרת,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : התוכנית הזו שמונחת היום על השולחן, הם נהנים, מהחלק הזה ופנימה הם נהנים כולם, בונים ונהנים מזה, אלה אנשים סליחה על הביטוי, הם יישרפו, אני היום מקפיא את כל התוכנית, אני מקפיא את כל התוכנית, או הליך שוויוני עבור כולם, או שאני לא עושה כלום, אני עכשיו הולך להילחם באלה, אני רוצה להילחם משפטית עם הצבא, אני רוצה לקבל או פיצוי או לקבל חלופי, אני מוכן להתפשר איתם, אם הם מתעקשים, אז לקבל משהו חלופי שהאנשים יסכימו עליו, כי אני לא הולך להפקיר את האנשים האלה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : כמובן אנחנו לא נסכים להפקיר אותם, אף אחד לא מסכים להפקיר אותם,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : על מנת להציל אותם, כי אנו מחויבים להם, כמו כן אנו מחויבים להכין להם תוכנית מפורטת שהם ייהנו ממנה, כמו שהאחרים נהנו, ואנחנו מחויבים להגן עליהם,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : אבו פארס כמו שאתה דורש את זכויות התושבים, אנחנו גם כן דורשים את הזכויות של העירייה, יש לנו מאה דונם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הצבא לקח 35 דונם, אתה אומר לי זכותה של העירייה?
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : נשארו עוד שבעים, תן לנו את זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: איזה שבעים?! הם לא מסכימים לזה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אבו מחמד, סליחה אתה מתבלבל בין שני דברים, אנחנו מדברים על המפורטת הזו, יש כאן הפקעות עבור העירייה בסך של 40%, זאת לא התוכנית הישנה, זה שמור, אני מדבר על ה 35 שאחרי זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יפה, יפה, אבו מחמד אתה הזכרת משהו עקרוני, אנחנו אמרנו להם, תחשבו את הקרקע הזו מההפקעה שלנו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה האחוז של אבו עימאד מה 35 דונם?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבו עימאד?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני לא יודע, תשאל אותו, אני לא יודע, כשאנו באנו ואמרנו להם תחשבו את זה, מאחוז ההפקעות שקיים פה, הם לא הסכימו לכך, אמרנו להם משהו אחר, אמרנו להם בוא לתכנון על בנייה קומה, ואז גם סירבו, אז אחרי השטח הזה ייווצר לך מצב כזה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : השורה הראשונה תהיה קומה ראשונה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שורה ראשונה מפה, זה חוץ מה 35, השורה הראשונה מותר לך לבנות קומה אחת, השורה השנייה, מותר שתי קומות, השורה שלאחר מכן מותר שלוש קומות, אתה מבין על מה הם מדברים?!
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אם הדבר שמור, אז למה לא לעשות התנגדות משפטית, ונתחשבן איתם ציבורית, ובכנסת בכל מקום,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : זה מה שאנחנו הולכים לעשות, הליך משפטי, בצמוד לו אנו נעשה מאבק ציבורי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: על האיחוד של החלוקה אתה צריך לפחות שנה וחצי של עבודה, תוכנית איחוד החלוקה על מנת שתתחיל את זה מחדש, ותוציא את ה 35 דונמים, ותתחיל מחדש, זה ייקח לך לפחות שנה וחצי, זאת לא תוכנית רגילה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל לגבי ה 35 דונמים אין מאה בעלים, אני יודע על שניים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: גם אם זה אחד,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : דקה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נגיד שיש על ה 35 דונמים יש רק אחד,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : שנייה, אתה רוצה שמות?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : כן אני רוצה שמות, אני יודע שיש, אז למי אלה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ה 35 דונמים שייכים אולי ל 4 או 5 אנשים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, לא, יקירי לא, אני אומר לך שלא, בוא נסכם דברים,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אנחנו מתנגדים, נגד ההפקעה של משרד הביטחון וזהו, אין דיון במפורטת נכון?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אין מפורטת,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : נלך למאבק משפטי נגד הצבא,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : אנחנו נתנגד שהם ייקחו את זה, זה משהו טבעי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב האם מישהו רוצה להתנגד?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הם כבר לקחו את זה אבל,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : לא, אנחנו נתנגד, מה התפקיד שלנו, כנציגי ציבור,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אתה יודע שהיסטורית כביש 6, אם תושבי באקה הגיבו בזמנו בצורה נכונה, הוא היה יוצא בסוף בכביש מאור?! אתה רוצה שעוד עשר שנים שיגידו איפה הייתה עיריית באקה בשנת 2016-2017, בכל זאת מי רוצה להוסיף משהו?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מעניין אותי לשמוע מה המהנדס אומר על זה, זה דבר ראשון, ואני רוצה לדעת מה העלות של המפורטת הזו,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : איזה מפורטת?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : המפורטת שנעשתה
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אנחנו מדברים על הליך משפטי,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : על העלויות של ההליך  המשפטי זה, ואם אפשר לא לחייב רק את תקציב העירייה בלבד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אוקי,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : כמו שהם מקבלים פיצוי, אז שהם שייטלו חלק גם בחובות וגם בזכויות,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אבל האם כשאתה מכין מפורטת לבן אדם הזה אתה גובה ממנו כסף?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא, אני מדבר על כולם,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אז למה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא, תרשה לי, גם לזה וגם לזה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : את המקופח אתה רוצה לקפח אותו עוד יותר ולקבל ממנו כסף?!
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני שואל הפותיטית , אם אתה לא קיבלת מהשני,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : האם לקחת מזה?
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : לא.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אז אל תיקח מזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: פיראס תשאל אותי, מה אתה רוצה לשאול אותי? אם אתה יכול לעזור לנו, מה אתה רוצה לשאול אותי,
גורם חיצוני, פיראס ענבוסי : אנחנו באנו היום בכל הקשור לעניין הפועל, התקציב של הפועל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה יש לו?
גורם חיצוני, פיראס ענבוסי : זה על סדר היום או מה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב,
גורם חיצוני, פיראס ענבוסי : שאלתי אותך, נו מה?!
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני אענה לך, הסוגיה עכשיו פשוטה וברורה, היום יש לנו שתי אופציות, המפורטת היום כבר לא קיימת, לא ניתן להתקדם בזה, היום יש לנו שני מצבים, או שהעירייה אומרת שאנחנו לא רואים, ולא יודעים, או שהעירייה תגיד אנחנו היום נלך לנקוט בצעדים משפטיים, על מנת להילחם בסוגיה הזו
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל למה החבר כאן התחיל לתכנן מחדש?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי מתכנן?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : המהנדס, וחג' עלי, התחילו לתכנן מהחמישים מטרים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : לא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : האם התחלתם לתכנן או לא?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : לא, נעשה כסוג של הצעה, וזה נעצר לאחר מכן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הוכנה הצעה על מנת להגיש את זה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אני לא אמכור את הקרקעות של באקה גבר,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : למה אתה מוכר את הקרקעות של באקה?
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : כן אני לא מוכר את זה, אתה רוצה לתת לו את ה 35 דונמים האלה, מי הולך לתת את החשבון על זה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה זה?
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : מי הולך לתת את החשבון על זה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : קודם כל בכל העניין,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אני רוצה למצות כל אפשרות קיימת,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : שבע שנים, שבע שנים, בלי מפורטת אחת, אני לא יודע אם היא אושרה או לא, אני רוצה לברר, כלום לא אושר,
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : טאהא שמענו את דעתך, הדעה שלך הייתה מעניינת, ושמענו את דעתו של אבו פארס, אז בואו נתקדם,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא, לא, תרשו לי, הדיון ענייני מאוד, צריכים לשלב,
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : אבל אנחנו כבר חוזרים על עצמנו,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : ההליך משפטי חייב להיות מגובה בהליך ציבורי, צריך לערב חברי כנסת, לערב את כל העולם, את וועד המעקב, למה הם מפקיעים לנו שבעים דונמים כשאנו שותקים, אף אחד לא יודע מזה,
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : הדעה שלך טובה, אנחנו נעשה את המאבקים האלה, אנחנו לא ניכנע,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : זה מהלך, זה תהליך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב, האם מישהו רוצה להוסיף עוד משהו?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אנחנו ישבנו בכל הקשור לעניין הזה ארבע חמש פעמים האם זה נכון, כל הזמן המחלוקת שלנו הייתה בכל הקשור,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנו הולכים לעתירה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אנחנו נלך, נלך לעתירה, בנושא הזה אנחנו התכנסנו אולי ארבע או חמש פעמים, אף פעם לא הגענו להסכמות האם זה נכון
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נכון,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מותר לנו שיהיו בינינו מחלוקות בעניין הזה האם זה נכון?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כמובן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אולי האינטרס הציבורי בעיניים שלי זה לא אמור להיות אותו הדבר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כמובן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אם אתה רוצה לשרת את ה 100 אנשים האלה, ואני רוצה לשרת את ה 100 אנשים אחרים זה בסדר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל טוב שלא אני ואתה אלה שמחליטים, אלה שיש לנו כאן 17 אנשים , והרוב מחליט,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : כמה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כל חברי העירייה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : שש עשרה וחסרים שניים, אתה מחליט,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : המחלקה משפטית היא זו שתיקח את הנושא עליה אבו מחמד? או עורך דין חיצוני,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו נצא להתמחרות, ולפי ההתמחרות אנחנו יכולים לדעת מה המחיר,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אז לקייס,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : תענה לי בבקשה על שתי השאלות שלי, מג'די או מורסי, קודם כל אני רוצה לשמוע את הדעה המקצועית של המהנדס בסוגיה הזו, למרות שההחלטה בסופו של יום אמורה להיות פוליטית, אני מאוד מעוניין לשמוע את המהנדס, אני גם הייתי מעוניין לשמוע את עלי נאטור מה דעתו בעניין, השאלה השנייה כמה עלתה לעיריית באקה המפורטת הזו עד היום,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב בסדר, עזוב את השאלה השנייה, תענה לו על השאלה הראשונה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה עם המחיר.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו נדבר על זה ביחד, הוא שואל כמה עלתה המפורטת, אותה מפורטת שהצבא מתנגד לה, כמה היא עלתה לעיריית באקה, אגב חלק מהתביעה שאנו הולכים להגיש אולי אנחנו נחייב אותם בעלות של המפורטת גם מבחינה משפטית,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אני שותק, כי אתם מתלהבים יותר מדי מהקטע המשפטי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תנו למהנדס לענות ואז אנחנו נתקדם, בבקשה מג'די,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : חשוב בכל תוכנית מפורטת כשמגישים אותה, קודם כל לקבל את כל האינטרס הציבורי, שהוא השירות הציבורי לכל דבר ועניין, אבל נותרה לנו סוגיה שהיא באמת רגישה, שיש כאן אנשים שדחפו אותם מחוץ לתוכנית, הם מקבלים לפי הטענה, האם כן הם מקבלים פיצוי או לא מקבלים פיצוי, צריך קודם כל ללכת להליך משפטים לברר את זה מבחינת לא להפקיר אותם, זאת כל הסוגיה הקיימת,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל לידיעתך בדיון שהתקיים בוועדה המחוזית, אנחנו שאלנו אותם את השאלה הזו, האם באמת יש תושבים מבאקה אל גרבייה שקיבלו פיצוי, או קיבלו כל מיני דברים, הנציגה מטעם הצבא שהייתה נוכחת שם היא אמרה אני נמנעת מלמסור תשובה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מלמסור מספרים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, תשובה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : גודל הפיצוי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, הפרוטוקול נמצא, והוא מפורסם, תקרא את זה, היא אמרה אני נמנעת מלתת תשובה, והיא לא הסכימה לתת שום תשובה, העמדות ברורות נראה לי, אני מעלה להצבעה את הסוגיה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : עורך הדין רוצה לדבר? אם יש לנו סיכויים בעתירה הזו?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אני לא יכול לבחון את העניין על סמך שיחה, סיכוי על סמך שיחה במליאה, לא ניתן, יש משהו אחר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: יש לנו סעיף מספר 2, אישור תקנון לעמותה, סעיף מס' 3, זה בקשר להתנגדות שאנו דיברנו עליה, הסביר אותה המהנדס, אני מעלה להצבעה את הסוגיה שדיברנו עליה, שנצא להתמחרות, שנפנה למשרד משפטי שיגיש עתירה משפטית,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : הליך משפטי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: או הליך משפטי, כל הליך משפטי שהוא רואה בו מתאים, על מנת לשמור על האינטרסים של התושבים האלה, כמובן אנחנו מצפים שכל הגופים כמו עדאלה שיצטרפו עתידית לסוגיה הזו, כי אני חושב שזו סוגיה ארצית ואינה סוגיה של באקה בלבד,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : באמת חשובה הסוגיה הארצית,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז מי בעד?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה התנגדות העירייה לדרישות משרד הביטחון במסגרת תכנית אלנמלאת תכנית מס' 354-0274332.

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי 
נגד: אחמד מואסי, טהא ענבוסי 
נמנע: אין 

החלטה: אושר ברוב קולות התנגדות העירייה לדרישות משרד הביטחון במסגרת תכנית אלנמלאת תכנית מס' 354-0274332.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב עכשיו אנחנו עוברים לסעיף מס' 4,
סעיף 4. אישור עקרוני של יוזמת העירייה לתוכנית מפורטת להסדרת הבניה לאורך כביש מס' 78 בשכונת אבו אלהוא.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה מג'די, אנחנו הטרחנו אתך היום.
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : יש לנו כאן תוכנית בשכונת "אבו אל הווא" באזור של ביתו של המורה עבד אללה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מג'די אפשר הערה קצרה?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : בבקשה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אם אפשר שבפעם הבאה יהיה מקרן, הנה מחמד נמצא פה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אל תדאג, אנחנו נסדר לך את העניין בפעם הבאה,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : זה ליד ביתו של המורה עבד אללה קעדאן, מעלה איפה אזור שכונת "אבו אל הווא",
הערה: (מס' גורמים מדברים ביחד ומפריעים לשמוע את השיחה, מהנדס העיר מדבר רחוק ממקור ההקלטה והקול שלו נשמע מרוחק).
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : כביש 78 אנחנו רוצים לערוך שינוי ברחוב על מנת שנוכל להסדיר את הבנייה כאן, אנחנו נעביר את הרחוב לכאן,כדי שנצליח להסדיר את הכביש ואת הבנייה הקיימת שם,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : איפה כביש 71?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טאהא, חברה, הבעיות עם כל משפחת ביאדסה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני יודע, אני יודע מה מספרו של הרחוב, והרחוב ליד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הסוגיה כאן כלהלן, מג'די האם סיימת, טאהא לך תסביר
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא אני לא מסביר את זה
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מג'די תסביר אנחנו לא הבנו כלום,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אנחנו לא רוצים להסדיר רחוב אחד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אתה רוצה להסדיר את הרחוב מההתחלה ועד ליציאה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : טאהא תן לנו להבין מה קורה פה,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : יש לנו כאן את הכביש בפועל קיים היום,
הערה: (המהנדס מדבר רחוק מאוד ממקור ההקלטה, ולא ניתן לשמוע אותו בבירור),
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : והייתה באמת בעיה רצינית, כל פעם הם מזמינים משטרה לשם, החברה האלה מקופחים, כל הכביש אצלם בפנים, אנחנו רוצים להזיז את תוואי הרחוב מכאן, נשנה את אחוז ההפקעה שלהם פה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב בואו אני אבהיר לכם את העניין, שלא יגידו אנשים שזה בגלל הדוד שלו עבד אללה, תסתכל עליי טאהא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא, אני דווקא יודע שהמורה עבד אללה ועמיד מקופחים ודווקא אתה צריך לעמוד איתם בזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: הנושא כלהלן חברה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל מה מספר הרחוב שם?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : 78, 78.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ל 78, הכביש שעולה למעלה בשביל להגיע עד למעלה,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : 31.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : 31.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תראה טאהא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מורסי יש כאן הזדמנות לפריצה, לפריצה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה אנחנו נעשה, פה זה ככה, הבתים כאן ביאדסה, ביאדסה, ביאדסה, קעדאן, קעדאן, כל השכונה הזו,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : בנו באמצע הדרך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: גנאיים, כל השכונה הזו בנו באמצע הדרך, אנחנו מדברים על בנייה שרוב המבנים נבנו לפני 15 שנים, אז בפועל איזה מצב נוצר, באו משפחת קעדאן כאן רצו לשים גדר מסביב הקרקעות שלהם, ברגע שהם שמו את הגדר, הם סגרו את הרחוב,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : קטעו את הדרך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן, אז הדרך כאן, הבעיה כאן לא רק שהם בנו בתוך הרחוב, הם בנו ושמו את הגדר שלהם איפה? באדמה פרטית, אז הם עשו את זה מלמעלה, יש לנו כאן שתי אופציות, אופציה שאנחנו בפועל, החברה האלה סוגרים על עצמם, אז אין שום דרך שתוביל לפה, האופציה השנייה, להזיז את הרחוב לאזור של משפחת קעדאן שנמצאים פה, השטח שאנו לוקחים עבור סלילת הכביש הזו, אנו נשמור על אחוז ההפקעה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ומה עם האנשים שבנו ברחובות?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה מחמש עשרה שנים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא, לא כולם, יש חדשים, ארבע שנים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלושה בתים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה זה?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלושה בתים מתוך חמישים, הדירות החדשות זה שלושה בתים, אתה הייתה שם חמישים פעמים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אף פעם, רק כשחילקתי הזמנות לחתונה של אח שלי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אם אתה הייתה נציג את העירייה ואתה לא מודע לבעיה הזו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא, שם יש מאיפה לפרוץ, כביש 31 מאוד חשוב שם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב זאת היא הסוגיה, אם מישהו רוצה לשאול שאלות אז בבקשה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני אומר שהבעיה הזו חוזרת בכל הרחובות של באקה, ואני אישית ביקשתי ממך, קח לך דחפור ותפתח את כל הרחובות המאושרת, אנו מחכים עד שאנשים בונים שם, ואז מתחילים בתחנונים, בעיות וקטטות, משטרה, ירי בתי כלא, גירושים, כשאתה צופה בהם, תפתח את הכבישים, באמת בכל באקה, אנחנו נתנו לך גיבוי, הקואליציה הקודמת, והקואליציה שהייתה, וכל הקואליציות, כל כביש מאושר תפתח אותו, תביא דחפור ותפתח אותו, אל תרפד אותו, אבל תפתח אותו פיזית,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם מישהו רוצה לשאול, אנחנו הפסקה לאחר מכן ,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אנחנו רוצים להתייעץ בכל הקשור לסעיף הזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה הדעה שלי כל כך לא חשובה? אני רוצה להתייעץ,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב תתייעץ בבקשה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא, צריך סיגריה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : כמה הם החזירו להם? מה שהם לקחו להם?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : מה זה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מטר מול מטר?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : לא, עדיין יש רק החלטה עקרונית, אם ללכת על זה או לא, עוד לא עשינו שום דבר,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא יכולים להוריד את הגדרות האלה?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : יש בתים,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בתים או רק גדרות?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : יש גם בתים,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא גדרות?!
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : לא, יש בתים,
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : הוא אומר לך שיש 47 בתים בנויים מחמש עשרה שנים
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : יש בתים,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני שאלתי אם יש גדר או אם יש בית?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : לא, יש בתים, הגדרות זה לא בעיה, אבל יש בתים,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בסדר, כי מי שעושה עבירה הוא לא צריך לקבל פרס,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : מה שאני סימנתי באדום כאן אלה בתים,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני מבין, אבל מי שעושה עבירה הוא לא צריך לקבל פרס,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חייבים להתקדם בסעיף הזה לזרום, סעיף מספר 4 מי בעד?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור עקרוני של יוזמת העירייה לתוכנית מפורטת להסדרת הבניה לאורך כביש מס' 78 בשכונת אבו אלהוא.

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי, אחמד מואסי, טהא ענבוסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד אישור עקרוני של יוזמת העירייה לתוכנית מפורטת להסדרת הבניה לאורך כביש מס' 78 בשכונת אבו אלהוא.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני בעד בתנאי, שזה יהיה כולל פריצה שם איפה שאפשר, ולהכניס לתוכנית גם את כביש 31 כי שם המצב זוועתי,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : אתה מתכוון לכביש שמוביל אליו, אני לא זוכר בדיוק את המספר
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : להכניס לתוכנית את כביש מס' 31 פריצתו של כביש 31 שזה כולל פריצה,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : בוא נגיד שזה הכביש המוביל,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לפני שאתה תתחיל במפורטת הזו, אתה תפרוץ קודם כל תפרוץ,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : הכביש המוביל, כביש המוביל,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הכביש המוביל מ 71 ל 78, הוא 31.
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : כן בדיוק,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בסוף יש התחברות למעלה? אה מג'די?
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : מה זה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : בסוף יש התחברות למעלה? לעוד כביש? או שיש בית שם שחוסם את זה? זה לא מתחבר?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב סעיף מס' 5.
סעיף 5. אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק של "הפסג"ה": גב' מייסר עתאמנה ת.ז. 056994635 במקום גב' סמחה חוסרי שפרשה לגימלאות. חשבון בנק מס' 23710/26 בבנק לאומי, סניף באקה אלגרבייה
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אנחנו אמרנו שזה אחרי ההפסקה,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : יאללה נעשה את זה במהירות,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם יש למישהו שאלות לגבי סעיף מספר 5? מי בעד?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק של "הפסג"ה": גב' מייסר עתאמנה ת.ז. 056994635 במקום גב' סמחה חוסרי שפרשה לגימלאות. חשבון בנק מס' 23710/26 בבנק לאומי, סניף באקה אלגרבייה

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי, אחמד מואסי, טהא ענבוסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק של "הפסג"ה": גב' מייסר עתאמנה ת.ז. 056994635 במקום גב' סמחה חוסרי שפרשה לגימלאות. חשבון בנק מס' 23710/26 בבנק לאומי, סניף באקה אלגרבייה
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף מס' 6 אישור יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לבניית אולם ספורט בינוני, האם יש למישהו שאלות על זה?
סעיף 6. אישור יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לבניית אולם ספורט בינוני.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : איפה זה? מה הגודל? מה התקציב? איפה זה הולך להיות?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זה הולך להיות ליד התיאטרון, התקציב בערך 8 מיליון שיקל,
אניג’ מאג’ד ביאדסה, מהנדס העירייה : ליד מד"א, מעל מד"א
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מעל מד"א?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן, בסביבות 8 מיליון שיקל, האם יש למישהו עוד שאלות? מי בעד?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני רוצה להתייחס לסוגיה שקשורה באמת למשכ"ל, שזו לא הפעם הראשונה שקורה דבר כזה, ב 28.05 אנחנו היינו אני ומג'די,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : האם סגרתם את ההצבעה, כי זה לפעמים פעמים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, אנחנו נחזור על ההצבעה אחרי ההערה שלך,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ב 28.05 אנחנו היינו אני ומג'די בבית ספר אבן אל היית'ם בביקורת, ב 29.05 נשלח מכתב מהמהנדס שאני הייתי מכותב בו, אני רק חזרתי מהעבודה, יש לי חום, ואני התייצבתי כי חשוב לי הדיון כאן, חשוב לי העניין הזה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בסדר, בבקשה טאהא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ב 29.05 נשלח מכתב מטעם מהנדס העירייה, לגבי מספר דברים, שחלק מהם, קונסטרוקטיבית הקוצים קודם כל, הקלונסאות לא היו במקום, היה סעיף כזה, היה עוד סעיף, אני מדבר על המכתב מ 29.5 אם אתה רוצה לחזור עליו אני אשלח לך את זה גם כן, קלונסאות לא במקום, שנית הקוצים, מהעמודים לא יוצא המשך בנייה, והעניין החמור ביותר שהיה אז, שזה קשור לשני מרכיבים לכל קוב בטון, לקוב בטון על מנת לאשר אותו, שאחד מהם, שאנו קוראים לזה ב' 200 או ב' 300 שזה החוזק של הבטון, והדבר השני שהוספנו בעשר השנים האחרונות, שזה דרגת חשיפה ללחות, ולקרינת שמש, חשיפה ללחות ולשמש,עכשיו מה שחמור שם, מה שדרוש שם זו דרגת חשיפה 3, ובפועל לפי מה שרשום בתעודה דרגת חשיפה 1, אני רציתי לדעת מה חדש עם המכתב הזה, אז הם אמרו לנו טעות דפוס, את האמת זה לא היה טעות דפוס,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אתה מדבר על המכתב מחודש מאי?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : ב 29 למאי, אני לא ראיתי המשך התכתבות בו, חשוב לי, זו פשלה של המשכ"ל בסופו של דבר,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : יש עמדת מפקח,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה זה?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אמור להיות מפקח מבאקה עליו, מי המפקח?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אם יש תשובה אני רוצה לשמוע על כך מהמהנדס, מה חדש עם זה, והאם לתת את אולם הספורט למשכ"ל כן או לא,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב, אנחנו מדברים על הפרויקט בבית ספר אבן אל היית'ם, הייתה הערה של המהנדס לגבי סוג הבטון וכל הדברים האלה, בקשר למייל מ 29.05
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אני מתנגד להכניס כל סעיף שהוא לא על סדר היום, זה יכול להיות, אנחנו היינו דורשים לשים סעיף על סדר היום שישה חודשים מלפני ולא היו שמים את זה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : זה לא סעיף,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אז אי אפשר להכניס סעיף ושאילתות.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא, זה חשוב,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : על חשבון זמננו, אני לא מסכים לזה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הגוף שעובד, הגוף שאתה בא להעסיק אותו, אני אין לי אמונה בו,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : אני מתנגד לסעיף, אתה יכול לדבר על כל סעיף שעל סדר היום, משהו שהוא לא על סדר היום אני לא רוצה לדבר עליו,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא, מותר לו,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : לא,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל זה לא סעיף,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זו זכות דיבור זה לא סעיף,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : זו הבהרה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זכותו של חבר עירייה לדבר, אין,
הערה: (מס' חברי עירייה מדברים ביחד).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האווירה מתחילת הדיון ברוך השם הייתה חיובית, מה שבאסל אומר זה נכון, וגם ההערה שטאהא אתה צריך לקחת בחשבון, וצריכים לבדוק אותה, ולראות מה עושים עם זה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : תפנה למהנדס והוא ייתן לך הבהרות, וייתן לך תשובות,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני יודע מתי לפנות למהנדס,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אז תפנה אליו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אם אתה רוצה להצביע על עיוור, ולא מעניין אותך,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אני לא רוצה להצביע על עיוור, מה פתאום,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אז תרגיע, אני יודע איפה לשאול, תירגע, אני לא ביקשתי ממך,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד)
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : טאהא אנחנו נתנו לך שעה וחצי וכולנו הקשבנו לך, אז תרגיע,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זה לא נחשב הוספת סעיף.
מר ג’סאן עתאמנה, חבר עירייה : טאהא תהיה פורמאלי,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה זה שייך להיות פורמאלי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: חברה תרגיעו, האם אתה רוצה להוסיף עוד משהו למה שאמרת?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : עכשיו יש לי עוד שאלה, באמת קודם כל האם אתה שמעת אותי מציע סעיף על סדר היום?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זו לא הצעת סעיף,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יש מבקרים כאן באולם זה לא יפה, אני לא הוספתי סעיף על סדר היום, על מנת להצביע, אני רוצה שהמשכ"ל יבנה את אולם הספורט, אני רוצה להיות בטוח בעצמי שהמשכ"ל עושה את העבודה בפרויקטים אחרים כמו שצריך,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : הם לא עושים, לא עשו קודם לכן, ולא עשו עכשיו, והם לא הולכים לעשות,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : במיוחד שהייתה הפרשה של הגנים בקדנציה הקודמת, שהתגברנו עליה, המהנדס הקודם התגבר עליה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : סליחה, יש לך גם מהנדס ויש לך גם מפקח תפנה אליהם,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יש לך מהנדס, אני אין לי מהנדס,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : יש לך מפקח על הפרויקט תפנה עליו,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני יש לי ראש עיר אני פונה אליו, אני נגד לפנות לפקידים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב טאהא, הנקודה ברורה, צריכים לשמור, באסל קח את זה לחשבון, אם אתה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אולי הבן אדם טיפל בזה, תן לנו להקשיב למה שהוא רוצה להגיד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו בינתיים יש לנו שני דברים שהם מאוד חשובים, זה לא שאנו רוצים חס ושלום להעלים או להתחמק, אנחנו נלך לפי הסדר, אנחנו מדברים על פרויקט משכ"ל, משכ"ל יבצע פרויקט, זה עניין עקרוני, יש אנשים בעד ויש אנשים נגד, בסדר?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא מה פתאום,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני עקרונית דווקא בעד,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל העניין כאן שאנו מדברים על יציאה לפרויקט שמדבר על אולם ספורט, מדברים על אולם ספורט, אנו לא מדברים על בית ספר אבן אל הייתם, לא בכלל מדברים על הנושא הזה, אז מצד שני, היום אני יכול לשאול אותך על כל סעיפי המשכ"ל שמדברים על בתי ספר אבן סינא ואל ראזי, ועשרים גנים וכל ההתכתבויות האלה, אתה מדבר על מכתב מ 29.05, אני הייתי מציע שנתמקד בסעיפים שיש לנו פה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אז אפשר להוסיף את זה כסעיף עדכונים, יש אפשרות? אני אמרתי לך מקודם לשים סעיף עדכונים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: באסל ביקש עדכונים, הוא ביקש סעיף עדכונים כשהוא היה באופוזיציה, כשהוא הפך להיות קואליציה אמר לי תסיר את זה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא, כשאני הייתי בקואליציה אני זה שהצעתי לך סעיף עדכונים, 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני אמרתי את זה בצחוק, אני אומר שני דברים,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מותר לך להעלות סעיף,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני לא רוצה, אני סך הכל רציתי לשמוע את דעתו של המהנדס בסוגיה הזו, זה הכל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני יודע, ואני שמח מזה, טוב אנחנו לוקחים את כל מה שאמר טאהא ואת כל התגובות שנאמרו לתשומת לבנו להמשך טיפול, סעיף מס' 6 להצבעה, אישור יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לבניית אולם ספורט בינוני, מי בעד?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לבניית אולם ספורט בינוני.

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי, אחמד מואסי
נגד: טהא ענבוסי. הצביע נגד כיוון שלא קיבל מענה לשאלה ששאל בנושא
נמנע: אין 

החלטה: אושר ברוב קולות אישור יציאה להתמחרות באמצעות משכ"ל לבניית אולם ספורט בינוני.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני נגד, אבל הערה, אני לא נגד המשכ"ל, אני נגד כי אני לא קיבלתי תשובה על השאלה שלי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף מס' 7 לפי בקשת הקואליציה אנחנו מבקשים לדחות אותו למועד אחר, כי אנחנו לא הספקנו, יש חומר אדיר וארוך מאוד,
סעיף 7. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 7/2017.
הסעיף הוסר מסדר היום
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : איזה סעיף
מר שריף שאייב, חבר עירייה : סעיף מס' 8.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל יש לי הערה לבי זה, לתשומת לבכם, יש בסעיף מס' 4 שם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל אנחנו הורדנו את הסעיף מסדר היום,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבל תנו לי דקה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : כשנעלה את הזה תדבר על זה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אל תענה לי, שהוא יגיד לי אני לא רוצה לענות לך,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טאהא, לא,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אני אענה לך
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני לא רוצה שאתה תענה לי,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אני ממלא מקום, אני יכול לענות לך, מה אתה אומר,
הערה: (מס' דוברים מדברים ביחד).
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אנחנו משכנו את זה מסדר היום, סעיף שהורד מסדר היום
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : יש לי הערה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני רק רוצה להזכיר לכולם בעניין אחד,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אתה תראה אם זה באמת לעניין או לא לעניין, סעיף 4 בתוספת הראשונה בדיון 7/2017 לא מן המניין, על זה מדברים שם?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אז בסעיף הזה שאנו מדברים עליו, בתוספת הראשונה, אנחנו הצבענו על הבחור הזה כאחראי על תיק הספורט, ואז אני התנגדתי להעלות את זה להצבעה כי הוא היה באיסטנבול, ואז חג' שריף בא ואמר, הבן אדם אמר לי, האם זה נכון?
מר שריף שאייב, חבר עירייה : זה נכון,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : שהבן אדם אמר לי, כן תצביעו לי, ואני רוצה את זה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אני ובאסל,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : עכשיו אני רוצה לשאול אותו, ועכשיו זה עניין של יועץ משפטי, הבן אדם אומר לי אני לא הסכמתי, אני לא רציתי, מטעים אותם,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : הסעיף הזה הורד מסדר היום,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: רגע, רגע,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני רציני עכשיו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: גם אני רציני, הסעיף הזה נדחה לדיון הבא, אתה יכול לומר את הדברים האלה בדיון הבא, אם חס ושלום מישהו כאן מטעה, ומטעה פרוטוקולים, כאן אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא אתה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זכותו של חסן,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : הפרוטוקול היה נכון,
סעיף 8. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2017.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: זכותו של חסן בדיון הבא להעלות את כל מה שהוא רוצה, ואם חסן רואה שהייתה הצבעה במקום חסן שהיא לא מתאימה לו, אני מציע לו, אני מציע לו שהוא יגיש הודעה לנו, על מנת שנכניס את זה לסעיף הדיון הבא, ונתייחס להצבעה שמתייחסת לו, זו זכותו אל תדאג, סעיף מס' 8, אישור פרוטוקול לישיבת המועצה לא מן המניין מספר 8/2017 האם יש למישהו הערה על זה? אבל כאן היה חסר משהו אני חושב, היה חסר הזמן בו אנו התחלנו את הדיון אני חושב,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : האחרון? זה שהתקיים באל ראזי,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : שעת תחילה.
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : רשום שם שעת תחילה ושעת סיום,
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : זה של בית ספר אל ראזי, הנה השעה 20:41 בדף מספר 2.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אוקי, בסדר, טוב
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : וזה נגמר ב 45.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אבו אל סייד היום אנחנו התחלנו בשעה 20:10.
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : כן בשעה 20:10.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב, האם יש למישהו הערות מסוימות לגבי הפרוטוקול? טוב, מי בעד?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2017.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני נמנע,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : גם אני נמנע,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בהאא נמנע, טאהא נמנע, חסן נמנע, אחמד?
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : נמנע, זה הדיון בו לא נכחנו נכון?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן,
מר אחמד מוואסי, חבר עירייה : אז זהו,
בעד: מורסי אבו מוך, ג'מאל אבו מוך, ג'סאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת, איאד מואסי, עאיד מג'אדלה, שריף שאיב,  באסל בדוסי, סובחי ביאדסה, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין
נמנע: בהאא מואסי, חסן פדעוס, אחמד מואסי, טהא ענבוסי. נמנעו כיוון שלא נכחו בישיבה זו. 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב סעיף מס' 9, 
סעיף 9. בחירת הרכב "ועדת מלגות מיוחדת" בהתאם לקול קורא "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס" .

ההרכב המוצע: 

כג. פאדי מואסי, מנהל מחלקת קידום נוער
כד. עביר גנאיים, מנהלת עיר ללא אלימות
כה. אימאן עתאמנה, מנהלת מחלקת רווחה
כו. גב' אעתמאד קעדאן, נציגת ציבור
כז. מר סמיח אבו מוך, נציג ציבור
כח. מר שריף מסארוה, נציג ציבור
כט. מר קרם אבו מוך, מנהל בית ספר על יסודי
ל. גב' הדיל עוואד, מנהל התוכנית
לא. מר מוסא קעדאן, רכז הוועדה
לב. מר נדב מונק, כותב פרוטוקול

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו מדברים על מיזם מלגות שמעורבים בהם מפעל הפיס, פרח, ועיריית באקה אל גרבייה, אומנם לא הייתה חובה שנעשה הרכב מקצועי וועדה מקצועית על מנת לבחור את הזוכים במלגות האלה, אבל למען השקיפות אנחנו החלטנו לעשות את ההרכב על מנת שההחלטות יהיו החלטות מקצועיות, המוצעים הם, פאדי מוואסי, עביר גנאיים, אימאן עתאמנה, המורה אעתמאד, המורה סמיח, המורה שריף, המנהל כרם, אלה הם בעצם החברים, הדיל עואד הינה מנהלת התוכנית, חג' מוסא הינו רכז הוועדה, ונדב מונק כותב הפרוטוקול, אם יש למישהו שאלות, מי בעד? מי נגד? ומי נמנע?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה סעיף 9 בחירת הרכב "ועדת מלגות " בהתאם לקול קורא "שיתופי פעולה במיזם מלגות הפיס". 

בעד: מורסי אבו מוך, ג'מאל אבו מוך, ג'סאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת, איאד מואסי, עאיד מג'אדלה, שריף שאיב,  באסל בדוסי, סובחי ביאדסה, עבד אלטיף מסארווה 
נגד: אין
נמנע: בהאא מואסי, חסן פדעוס, אחמד מואסי, טהא ענבוסי 

החלטה: אושר ברוב קולות הרכב ועדת מלגות מיוחדת בהתאם לקול קורא שיתופי פעולה במיזם מלגות פיס. 
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אז רק שני אנשי ציבור אתה הכנסת, שריף מסארווה והמורה סמיח?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, שלושה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מה זה? גם אעתדאל?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אעתמאד, המורה סמיח, המורה שריף,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל היא פקידת עירייה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, היא לא עובדת עירייה,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : עובדת רשת,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם יש לך מישהו שאתה רוצה להכניס?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא, אין לי, אני רק שואל, עדיף שהם יהיו מחוץ למערכת,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: האם יש לך מישהו? שאתה רוצה להציע?
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני לפי דעתי הם צריכים להיות מחוץ למערכת, אין לי אישית עכשיו מועמדים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אבל עתידית,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אני מציע שיהיו מחוץ לכל מישורי העירייה, זאת ההערה שלי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אם בעתיד תהיה לך הצעה למועמדים אנו נשמח לשמוע, סעיף מספר עשר, מכיוון שאנו עדיין לא בחרנו אז אנו דוחים את הסעיף הזה, אנחנו ממילא לקבל הצעה לפני האישור,
סעיף 10. בחירה ומינוי 3 נציגי ציבור, 3 חברי מועצה ו- 3 עובדים  בעמותה העירונית.
הוסר מסדר היום.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה זה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף מס' 11.
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מינוי שלושה נציגי ציבור, שלושה חברי מועצה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מינוי שלושה נציגי ציבור, שלושה חברי מועצה, ושלושה עובדים בעמותה העירונית, אף אחד מהם לא נבחר עדיין,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : מה עם סעיף 10?
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני בסעיף 10.
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אז דחית את סעיף מס' 9,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, 
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אנחנו הצבענו על דחיית סעיף מס' 9.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף מס' 11, בחירת הרכב ועדת החינוך, אבל שוב פעם אנחנו מדברים על סעיף מספר 10 אנחנו אמורים לבחור אנשים, שהשמות שלהם תעבור למחלקה המשפטית לפני ההצבעה בסדר, למרות,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אתה בלבלת אותנו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף מס' 11 הרכב ועדת החינוך, טוב סעיף מספר 11,
סעיף 11. בחירת הרכב ועדת חינוך.

ההרכב המוצע:
1. עו"ד מורסי אבו מוך, יו"ר הוועדה
2. מר שריף שאייב, סגן יו"ר הוועדה
3. עו"ד עבד מסארווה,  חבר וועדה
4. מוחמד אסעד אבו מוך, חבר ועדה
5. אמגד עוויסאת, חבר ועדה
6. עלי בולבול, יו"ר ועד הורים, חבר וועדה 
7. חוסאם אבו מוך, מנהל בית ספר יסודי, חבר וועדה 
8. מר אחמד מוסא, חבר ועדה
9. מר עאיד מגאדלה, חבר ועדה
10. אשרף מקאלדה, מנהל בי"ס על יסודי וחבר הוועדה 
11. נציג מועצת התלמידים בעיר, חבר וועדה 
12. פאדי מואסי, מנהל מחלקת קידום נוער, משקיף, דעה מייצגת 
13. וליד מגאדלה, מנהל מחלקת חינוך, משקיף, דעה מייצגת
14. זכריה חרדאן, אחמד כבהא סנדס סיף, מפקחים בבתי ספר, משקיפים, דעה מייצגת 
15. אימאן עתאמנה, מנהלת מחלקת רווחה, משקיף, דעה מייעצת
16. רזאן מסארוה, גיל רך, משקיף, דעה מייעצת
17. פלסטין חג אחמד, מנהלת תוכנית 360, משקיף, דעה מייעצת

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: ההרכב המוצע של ועדת חינוך, אם יש צורך שאני אקרא את זה אני אקריא את זה, מורסי, שריף, מחמד, אמג'ד, וליד, אחמד, עאייד, נציג מועצת תלמידים, פאדי, זכרייה, חוסאם, עלי בולבול, אימאן עתאמנה, רזאן, פלסטין,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : דקה מורסי יש לי הערה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : יש בלבול, קודם כל הסיפור של זה, אם מנתחים את הדברים בצורה נכונה זה יוצא לנו עשרה חברים, שזה מספר זוגי, וזה אסור, שנית, חסר לנו, יש לנו מנהל בית ספר חוסאם אבו מוך, נראה לי מנהל בית ספר יסודי, האם זה נכון,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אנחנו חייבים גם אחד שהוא על יסודי, יענו תיכון, אנחנו חייבים אחד יסודי, ואחד תיכון, הבחירה שלהם מהארגון כמובן מההסתדרות, אבל בשום קשר, למרות החשיבות לכאורה, זה ברור לכולם, בכל הקשור למפקח ובכל הקשור לפאדי, זה ברור שהם מתאימים לדבר מהסוג הזה, אבל הם לא יכולים להיות חברים, זו ועדת חובה, ועדת חובה ההרכב שלה קבוע לפי 149 ט', זה אפשרי שתהיה משקיף, אבל  בינתיים שני אלה מופיעים כחברים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי הם? תקריא את השמות, פאדי משקיף, ומי עוד?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זכרייה חרדאן המפקח,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: משקיף, טוב בסדר,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אם הם משקיפים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנו צריכים אחד שהוא על יסודי, תנו שם של מנהל שהוא על יסודי,
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אשרף
מר שריף שאייב, חבר עירייה : מאהר, מאהר
מר עבד מסארווה, חבר עירייה : אשרף מקאלדה, הנה אשרף מקאלדה, 
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז אשרף מקאלדה, בוא נחזור על הרכב הועדה, אני מתקן את עצמי בכל השמות שאני אמרתי מקודם, אני מתקן את זה, מורסי, שריף, מחמד אסעד, אמג'ד עוויסאת, וליד, אחמד, עאייד, נציג מועצת תלמידים, פאדי משקיף, זכרייה משקיף, חוסאם עלי אימאן רזאן פלסטין, אשרף מקאדלה, כל השמות שאני הזכרתי כאן הם חברים למעט פאדי ומר זכרייה שהם משקיפים,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : לא, לא, צריכים תיקון, תעבור שם, שם,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מה הבעיה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : ראש העיר יכול להיות, חברי עירייה יכולים להיות כמובן, אנחנו צריכים לשמור על מספר אי זוגי, מנהל מחלקת חינוך למרות החשיבות, אני שוב פעם חוזר על זה, אני פספסתי, למרות כל החשיבות של ההרכב, לצערי בפקודה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תגיד לי את הניסוח של הפקודה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : הניסוח של הפקודה הוא כזה, ראש העיר, או ממלא המקום שלו, הוא היושב ראש,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : שלושה עד שישה חברי מועצה בתנאי שסך הכל מספר החברים יהיה אי זוגי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אין בעיה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : שני נציגים בית ספר, אחד מהם מנהל בית ספר יסודי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: את זה פתרנו כן,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : נציג ועד ההורים העירוני זה חבר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : כי רשום משקיף, יושב ראש מועצת התלמידים העירונית, סך הכל המספר הכולל צריך להיות אי זוגי,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בסדר,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : יענו ראש העיר זה בסדר, מבחינת ההרכב, גם חבר המועצה זה בסדר, גם ממלא מקום,
הערה: (מספר דוברים מדברים ביחד).
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : זהו סיימנו,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: עזוב את המשקיפים עכשיו, עזוב את המשקיפים,
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : עורך דין מורסי אבו מוך יושב ראש הוועדה, מר שריף שאייב סגן יושב ראש הוועדה, עורך דין מחמד אסעד אבו מוך חבר ועדה, אמג'ד עויסאת חבר ועדה, וליד מגאדלה מנהל מערכת חינוך משקיף,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : למעשה הוא תמיד מוזמן כחבר,
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : מר אחמד מוסא חבר ועדה, מר עאייד מגאדלה חבר ועדה, נציג מועצת התלמידים בעיר משקיף,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : לא, פה צריך להיות יושב ראש מועצת התלמידים,
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : יושב ראש מועצת התלמידים חבר, בסדר, פאדי מוואסי מנהל תיק הנוער משקיף, זכרייה חמדאן, מחמד כבהא, סיף מפקחים ומשקיפים, חוסאם אבו מוך מנהל בית ספר אל ג'זאלי יסודי,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : מה עם אשרף?
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : עלי בולבול יושב ראש ועד הורים חבר, אימאן עתאמנה מנהלת מחלקת רווחה משקיפה, רזאן מסארווה משקיפה, אשרף מקאלדה מנהל בית ספר על יסודי חבר, נכון
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : עכשיו יש לנו דבר כזה, מה שהוא אמר זה נכון, יש לנו בסך הכל עשרה חברים, יש לנו מספר זוגי, זה מחייב הורדת חבר מועצה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: לא, אנחנו נוסיף,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : או הוספת חבר מועצה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי רוצה להיות חבר. עבד מסארווה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : טוב,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אז עכשיו לפני ההצבעה, מחמד תקרא את זה במדויק, עכשיו כל מה שאמרנו מקודם אנחנו מתעלמים ממנו ומעלים להצבעה את הסעיף, בבקשה מחמד.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה בחירת הרכב ועדת חינוך.

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי, אחמד מואסי, טהא ענבוסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת חינוך. 

תוספת לסדר היום: סעיף 1. בחירת הרכב ועדת הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.

הוסר מסדר היום 


תוספת לסדר היום: סעיף 2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 4/2017


הוסר מסדר היום


תוספת לסדר היום: סעיף 3.  אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2017


הוסר מסדר היום
תוספת לסדר היום: סעיף 4. בחירת הרכב צוות לתיקון ליקויים. א. מנכ"ל העירייה מוחמד אבו פרך, ב. עאטף קעדאן (מטעם הגזברות), ג. מהנדס הרשות (מטעם ההנדסה).
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: כן יש תוספת, יש תוספת חברה,  מה זה?
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : כאן היה המהנדס הישן, עכשיו הולכים למנות את המהנדס החדש,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זאת לא בעיה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו רק נצביע על עוד סעיף בבקשה באסל, שזה סעיף מס' 4 בתוספת, שזה בחירת צוות תיקון ליקויים,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : תיקון הרכב צוות תיקון ליקויים,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תקריא את זה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : תיקון הרכב צוות תיקון ליקויים, לפי סעיף מס' 170 רבתי, 1 א' רבתי
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : למה זה משמש?
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זה הצוות מוקם מכוח סעיף 21 א' ב' לחוק מבקר המדינה, מוגדר שם, והתפקיד שלו לדון בדרכים המועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העירייה שנדון על ידי המועצה לפי סעיף,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו מחליפים את המהנדס,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבל מתי התקיימה וועדה לתיקון ליקויים בעירייה,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : יש דוח ועובר כל התהליך, ודנים בליקויים,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא בקדנציה הזו ולא בשנה קודמת התכנסה הוועדה הזו,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : אתה הייתה בה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אתה מדבר על ביקורת העירייה, זה ביקורת לתיקון,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : האם הוועדה הזו התכנסה?
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : לא,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : שלוש שנים היא לא התכנסה,
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : כשהביקורת נותנת ממצאים אנחנו אמורים לתקן את הליקויים,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : נתחיל מהבסיס, זה צוות חובה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : תיקון ליקויים של מבקר משרד הפנים,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : חובה תהיה וחובה שתתכנס,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אתם מדברים על משהו ואני מדבר על משהו אחר, אתם שואלים חובה או לא חובה, אני עונה על מה שאני יודע, מה שאני יודע זה שהעירייה צריכה למנות,
הערה: (מס' דוברים מדברים יחדיו)
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אנחנו מעלים להצבעה את מג'ד ביאדסה במקום זוהיר מקאלדה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : מי חברי הוועדה? אנחנו לא יודעים כלום,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : אנחנו מחליפים את המהנדס, אנחנו מוציאים את המהנדס מהשלושה ומכניסים מהנדס חדש,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : אבו אל סייד מי חברי הוועדה?
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : צריך להיות נציג של המנכלות, ונציג מהגזברות, ונציג מההנדסה, מההנדסה,
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אנחנו רוצים נבחרי ציבור,
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : מהנדס הרשות, ומהגזברות,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : זו וועדת חובה?
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא, אתם צריכים לבדוק שיהיו גם כן נבחרי ציבור,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : זה ההרכב שלה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: טוב אנחנו מעלים להצבעה, עניין פשוט מאוד, המהנדס החדש במקום המהנדס הישן, מאג'ד ביאדסה במקום זוהיר מקאלדה, זה הסעיף שאנו הבאנו להצבעה היום,
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : מהגזברות נשאר עאטף,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי שהיה בעבר נשאר, אם אתם רוצים להביא את זה לדיון הבא אין בעיה,
מר בהאא מוואסי, חבר עירייה : לא, זה בסדר.
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מי בעד? מי נגד?
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה בחירת הרכב צוות לתיקון ליקויים. 

בעד: מורסי אבו מוך, גסאן עתאמנה, באסל ביאדסה, אמג'ד עויסאת, ג'מאל אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מג'אדלה, עבד אללטיף מסארוה, חסן פדעוס, איאד מואסי, שריף שאיב, בהא מואסי, אחמד מואסי, טהא ענבוסי
נגד: אין 
נמנע: אין 

החלטה: אושר פה אחד הרכב צוות לתיקון ליקויים. 
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : אני נגד כי אני אוהב את המהנדס ומלא לקויים,
מר שריף שאייב, חבר עירייה : המהנדס מתקן לקויים?!
מר טאהא ענבוסי, חבר עירייה : לא,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מאג'ד מברוק, באסל וג'מאן אתם יכולים לדבר,
עו”ד חוסאם אבו פול, יועץ משפטי : ננעלה הישיבה?
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : אבו פרך?
מר מחמד אבו פרך, מנכל העירייה : כן?
מר ג’מאל אבו מוך, חבר עירייה : תרשום בפרוטוקול שלשיח' איאד יש לו ייפוח כוח ממני, מנוטריון, להצביע במקומי, ולהיכנס לועדות במקומי, אם זה חוקי.
מר איאד מוואסי, חבר עירייה : תבורך על האמונה מר ג'מאל,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה באסל,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : מכיוון שהיה דיון בנושא הספורט עם נציגים מהעמותה, עם נציגים של הפועל ביום שבת או ראשון, או שלישי, היה להם בקשה לקבל את אמון חברי העירייה בעניין מסוים, אם חברי העירייה מרשים לנו לשמוע מחברנו ח'אלד מה הבקשה שלהם, ואם חברי העירייה יכולים לעזור,
גורם חיצוני, מחמד גנאיים : קודם כל מר באסל תודה לך, תודה לך על הבקשה,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: תרגיעו חברה,
מר באסל ביאדסה, חבר עירייה : טוב במקום חברנו כאלד, אז עורך הדין פיראס ידבר,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בבקשה,
גורם חיצוני, פיראס ענבוסי : שלום עליכם, אנחנו היינו כאן ביום שלישי, למי שלא היה מחברי העירייה, אנחנו  היינו כנציגים של קבוצה הפועל באקה, קבוצת הפועל באקה נמצא עכשיו במצוקה כספית, וההנהלה הישנה התפטרה מניהול הקבוצה, ואנחנו באנו לכאן כדי לתווך, כנציגים של הקהל, באנו לתווך בין ההנהלה הישנה לבין העירייה, והיו כאן נציגים של העירייה, אבו כאלד היה נוכח וגם חברנו שריף.
סוף הקלטה