פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2017 מיום 05/6/2017

תאריך:10/06/2017
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2017
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 06/2017 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 05/6/2016 בשעה 18:30.


חברי מועצה נוכחים:

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
3. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
4. מר גסאן עת'אמנה  – חבר מועצה
5. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
6. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
7. מר שריף שאיב –מ"מ ראש העירייה 
8. מר אמג'ד עויסאת  – חבר מועצה
9. עו"ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה

חבר מועצה חסרים:

1. מר איאד מואסי  –  סגן ראש העירייה
2. מר אחמד מואסי  – חבר מועצה
3. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
4. מר חסן פדעוס – חבר מועצה 
5. מר טהא ענאבסי  – סגן ראש העירייה
6. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
7. מר עאמר אבו חוסין  – חבר מועצה

משתתפים נוספים :

1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח מג'די אבו מוך, גזבר העירייה
4. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה

על סדר היום:

1. העברת סגן שלישי לראש העירייה ללא שכר, ח"מ טהא ענאבוסי, מכהונה, וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.
2. מינוי סגן שלישי לראש העירייה,  לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.
3. אישור האצלת סמכויות לסגן שלישי לראש העירייה לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.
4. העברת סגן שני לראש העירייה בשכר, ח"מ איאד מואסי, מכהונה, וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.
5. מינוי סגן שני לראש העירייה בשכר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975. מצ"ב אישור הגזבר והחשב המלווה.
6. אישור האצלת סמכויות לסגן שני לראש העירייה בשכר לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.
7. שינוי נציגי העירייה בועדת תכנון ובניה עירון.
8. שינוי נציג העירייה בתאגיד מי עירון.
9. שינוי הרכב ועדת מכרזים.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. סגן ראש העירייה, מר טהא ענבוסי הגיש את התפטרותו. יחד עם זאת, נביא את העברתו מכהונה וביטול סמכויותיו להצבעת חברי המועצה. 

סעיף 1: העברת סגן שלישי לראש העירייה ללא שכר, ח"מ טהא ענבוסי מכהונה וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את הצעתי להעביר את סגני השלישי, ח"מ טהא ענבוסי מכהונה וביטול סמכויותיו.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד העברת סגן שלישי לראש העירייה ללא שכר, ח"מ טהא ענבוסי מכהונה וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.

סעיף 2 : מינוי סגן שלישי לראש העירייה, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע למנות את ח"מ באסל בדוסי כסגן שלישי לראש העירייה, ואני מעלה את הצעתי להצבעת חברי המועצה.  

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד מינוי סגן שלישי לראש העירייה ללא שכר, ח"מ באסל באדוסי, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.

סעיף 3 : אישור האצלת סמכויות לסגן שלישי לראש העירייה, ח"מ באסל בדוסי, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע להאציל לסגן ראש העירייה, מר באסל בדוסי, סמכויות בתחום התשתיות, ואני מעלה את הצעתי להצבעת חברי המועצה. 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד האצלת סמכויות התשתיות  לסגן שלישי לראש העירייה, ח"מ באסל בדוסי, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975, בתחום התשתיות. 

סעיף 4 :  העברת סגן שני לראש העירייה בשכר, ח"מ איאד מואסי, מכהונה, וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את הצעתי להעביר את סגני השני, ח"מ איאד מואסי מכהונה וביטול סמכויותיו.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד העברת סגן שני לראש העירייה בשכר, ח"מ איאד מואסי, מכהונה, וביטול סמכויותיו לפי סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.

סעיף 5 : מינוי סגן שני לראש העירייה בשכר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975. מצ"ב אישור הגזבר והחשב המלווה.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע למנות את ח"מ גסאן עתאמנה לסגן שני לראש העירייה בשכר, ואני מעלה את הצעתי להצבעת חברי המועצה. 

 רו"ח מג'די אבו מוך, גזבר העירייה: אני מאשר כיסוי תקציבי למינוי. כמו כן, החשב לא יכל להגיע לישיבה זו. משיחה עימו הוא מסמיך אותי להופיע במקומו, ולהשיב לשאלות במקומו.  

מר מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה: זימנתי את החשב לישיבה זו, אך כפי שציין גזבר העירייה, החשב הודיע שלא יוכל להשתתף בישיבה. 

עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה: אני מאשר כי מינויו של הסכן נעשה כדין, ולפי הוראות הדין והנוהל, בכפוף להאצלת סמכויות כדין. אני מבהיר כי תשלום שכר מותנה וכפוף באישור משרד הפנים

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בהמשך לדברי הגזבר העירייה והיועץ המשפטי, אני מעלה להצבעה את הצעתי למנות את ח"מ גסאן עתאמנה לסגן שני לראש העירייה בשכר.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד, מינוי  מר גסאן עתאמנה כסגן שני לראש העירייה בשכר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975. 

סעיף 6 : אישור האצלת סמכויות לסגן שני לראש העירייה בשכר, גסאן עתאמנה, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע להאציל לסגן ראש העירייה, מר גסאן עתאמנה, סמכויות בתחום תקציבים וקשרי חוץ, ואני מעלה את הצעתי להצבעת חברי המועצה. 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד,  האצלת סמכויות קשרי חוץ ותקציבים  לסגן שני לראש העירייה בשכר, גסאן עתאמנה, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה – 1975, בתחום תקציבים וקשרי חוץ. 

סעיף 7: שינוי נציגי העירייה בוועדת תכנון ובניה עירון. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נציגי העירייה בוועדה שיבחרו כעת, יחליפו את הנציגים הקודמים. אני מציע כי  מורסי אבו מוך, אמג'ד עויסאת, עבד מסארוה, יהיו נציגי העירייה בוועדה. ואני מעלה את הצעתי להצבעת חברי המועצה. 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד, למנות עו"ד מורסי אבו מוך, עו"ד עבד אלטיף מסארוה, מר אמגד עויסאת כנציגים בועדת תכנון ובנייה, וזאת במקום נציגי העירייה הקודמים. 

סעיף 8: שינוי נציג העירייה בתאגיד מי עירון.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע למנות את עו"ד עבד מסארוה כנציג העירייה בתאגיד מי עירון, ואני מעלה את הצעתי להצבעת חברי המועצה. 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים.
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה מינוי עו"ד עבד אלטיף מסארוה כנציג העירייה בתאגיד מי עירון.

{בשלב זה, בשעה 18:44 נכנס ח"מ מר עאמר אבו חוסין לישיבה ומתלונן שכבר התחלנו ועזב מיד את אולם הישיבות}.

סעיף 9 : שינוי הרכב ועדת מכרזים

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע כי הרכב ועדת המכרזים יהיה: עאיד מג'אדלה (יו"ר), סובחי ביאדסה (סגן), גמאל אבו מוך, טהא ענבוסי, מוחמד אסעד. אני מעלה את הצעתי להצבעת חברי המועצה. 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים. 
נגד: אין
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה שינוי הרכב ועדת המכרזים כדלקמן:

1. מר עאיד מגאדלה, יו"ר ועדת המכרזים.
2. מר סובחי ביאדסה, סגן יו"ר ועדת המכרזים
3. מר גמאל אבו מוך , חבר ועדה
4. מר טהא ענבוסי, חבר ועדה
5. עו"ד מוחמד אסעד אבו מוך, חבר ועדה

הישיבה ננעלה בשעה 18:45.


בכבוד רב,

_______________ ________________
   מוחמד אבו פרך עו"ד מורסי אבו מוך
   מנכ"ל העירייה          ראש העירייה