​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 03/2017 מיום 29/03/2017

תאריך:05/04/2017
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2017
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 03/2017 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום רביעי  29/03/2017 בשעה 20:10.

חברי מועצה נוכחים:

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר שריף שאיב – מ.מ ראש העירייה
3. מר טהא ענאבסי  – סגן ראש העירייה
4. מר אחמד מואסי  – חבר מועצה
5. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
6. מר חסן פדעוס – חבר מועצה 
7. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה

חברי מועצה חסרים:

1. מר איאד מואסי  – סגן ראש העירייה
2. מר אמג'ד עויסאת  – חבר מועצה
3. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
4. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
5. מר גסאן עת'אמנה  – חבר מועצה
6. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
7. מר עאמר אבו חוסין  – חבר מועצה
8. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
9. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה

משתתפים נוספים :

1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. אינג' מגדי ביאדסה, מהנדס העירייה

על סדר היום:
1. אישור החלטת ועדת התמיכות בענייני הספורט.
2. אישור החלטת ועדת התמיכות בענייני בריאות. 
3. אישור החלטת ועדת תמיכות בענייני רווחת הקהילה וסיוע לנזקקים. 
4. אישור החלטת ועדת התמיכות בענייני דת. 
5. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2017.
6. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 1/2017.
7. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 2/2017.
8. אישור תקנון מלגות לסטודנטים לשנת 2017 ו- 2018.
9. מינוי נציג העירייה באיגוד ערים וטרינרי. 
10. מינוי נציג העירייה בוועדת ערר על קביעת ארנונה כללית. 
11. אישור הקמת ועדה מקומית לתכנון ובנייה עצמאית בבאקה אלגרבייה כחלק מחיזוק העצמאות התכנונית של העירייה וקידום אספקת שירותי תכנון, זאת במסגרת מדיניות הממשלה ביישום הרפורמה בתכנון ובנייה ע"פ תיקון 101, 104 ומימוש תכנית 922 לפיתוח היישובים הערביים.
12. אישור נוהל פרסומים עירוניים.
13. אישור נוהל "הליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל השפר, לפי סוג המשרה, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).
14. אישור יציאה להתמחרות באמצעות המשכ"ל להפעלת תוכנית ציל"ה.
15. אישור יציאה להתמחרות במאצעות המשכ"ל להקמת מגרש דשא סינטטי במימון הטוטו (מגרש "שחבק"). 
16. אישור העסקת מר סלאח אבו מוך לתפקיד עוזר ראש העירייה (משרת אמון), לפי חוזה בכירים  בגובה 45% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.
17. אישור מתן זכות חתימה לחשב המלווה בעירייה, מר מיכאל צור. 
18. אישור תב"ר חדש ע"ס 137,501 ₪ עבור "הנגשה פרטנית לתלמידים עם מוגבלויות-תשע"ז". 
מימון: משרד החינוך.
19. אישור תב"ר חדש על סך 66,000 ₪ עבור "פעולות בנושאי בטיחות בדרכים לשנת 2017".
מימון: משרד התחבורה 100%.
20. אישור תב"ר חדש ע"ס 200,000 ₪ עבור פתיחה ושיקום כבישים ברחבי העיר. מקור מימון: קרן עבודות פיתוח.
21. אישור סגירת תב"רים לשנת 2016.
22. דיון חוסר להעברת תחנת המשטרה הקיימת למתחם אחר. 
23. דיון במדיניות סולארית בעיר.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. התכנסנו היום לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 3/2017.

{ח"מ חסן פדעוס יוצא מאולם הישיבות}

סעיף 1: אישור החלטת ועדת התמיכות בענייני הספורט.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף זה כולל 3 החלטות למתן תמיכה לשלוש עמותות. בהמשך לבקשת חברי המועצה להענקת התמיכה בשתי פעימות, אני מבקש לציין כי הענקת התמיכה תיעשה עפ"י חוזר מנכ"ל 4/2006. אני מעלה להצבעה את החלטת ועדת התמיכות למתן תמיכה עבור עמותת אהלי באקה לקידום הספורט.  

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, מוחמד אבו מוך, שריף שאייב, טאהא ענבוסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד החלטת ועדת התמיכות למתן תמיכה עבור עמותת אהלי באקה לקידום הספורט. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לבקשת עמותת מועדון הספורט באקה (כדורסל). אני מעלה להצבעה את החלטת ועדת התמיכות. 

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, מוחמד אבו מוך, שריף שאייב, טאהא ענבוסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד החלטת ועדת התמיכות למתן תמיכה עבור עמותת מועדון הספורט באקה. 
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לבקשת עמותת השחר לקידום הספורט. אני מעלה להצבעה את החלטת ועדת התמיכות. 
מר מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה: על אף שהיועץ המשפטי התנגד למתן תמיכה עבור עמותת השחר, ולמרות שהתבחינים למתן תמיכות לשנת 2017 מחייבים הצגת אישור ניהול תקין לשנת 2017, כאשר אותם תבחינים אושרו ע"י חברי המועצה, אני והגזבר לא רואים מניעה ממתן תמיכה לעמותת שחר וזאת בהסתמך על חוזר מנכ"ל 4/2006. אני סבור שהסעיף שהתווסף בתבחינים לשנת 2017, לעומת התבחינים לשנת 2016, אינו עולה בקנה אחד עם הוראות חוזר מנכ"ל 4/2006. משכך, אנו מבקשים את אישור משרד הפנים למתן התמיכה האמורה, ואישור החלטת ועדת התמיכות יהיה בכפוף לאישור משרד הפנים.  
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בהמשך לדבריו של מנכ"ל העירייה, אני מעלה להצבעה את החלטת ועדת התמיכות למתן תמיכה עבור עמותת השחר לקידום הספורט. 

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, מוחמד אבו מוך, שריף שאייב, טאהא ענבוסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד החלטת ועדת התמיכות למתן תמיכה עבור עמותת השחר לקידום הספורט בכפוף לקבלת אישור משרד הפנים. 

{ח"מ חסן פדעוס חוזר לאולם הישיבות}

סעיף 2: אישור החלטת ועדת התמיכות בענייני בריאות. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 2 שעל סדר היום. 

מר מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה: עקב וויכוח בין חברי המועצה, ההצבעה על סעיף 2 מופסקת. ראש העירייה יוצא מאולם הישיבות ובמעמד זה הוא מבקש ממ"מ ראש העירייה, ח"מ שריף שאייב להמשיך את הישיבה.
ח"מ שריף שאייב, מ"מ ראש העירייה: אני מבקש הפסקה. בתום ההפסקה נעשה הצבעה מחדש. 

{תום ההפסקה, שעה 20:30} 

מר מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה: ח"מ מוחמד אבו מוך לא נמצא בישיבה. ככל הנראה הוא עזב את האולם.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 2 שעל סדר היום. 

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד החלטת ועדת התמיכות בענייני בריאות. 

סעיף 3: אישור החלטת ועדת תמיכות בענייני רווחת הקהילה וסיוע לנזקקים. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 3 שעל סדר היום. 

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד החלטת ועדת התמיכות בענייני רווחת הקהילה וסיוע לנזקקים. 

{היועץ המשפט לעירייה, עו"ד חוסאם אבו פול, יוצא מאולם הישיבות למניעת חשש לניגוד עניינים עם העמותה המבקשת תמיכה (בתחום הדת) – עמותת חסידי חוסני אלקואסמי}

סעיף 4: אישור החלטת ועדת התמיכות בענייני דת. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 4 שעל סדר היום. 

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד החלטת ועדת התמיכות בענייני דת. 

{היועץ המשפט לעירייה, עו"ד חוסאם אבו פול, חוזר לאולם הישיבות}

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע לדחות את סעיפים 5-7 לישיבת מועצה שתתקיים ביון רביעי 5/4/2017. נעבור לסעיף 8.

סעיף 8: אישור תקנון מלגות לסטודנטים לשנת 2017 ו- 2018.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את סעיף 8 שעל סדר היום.

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד תקנון מלגות לסטודנטים לשנת 2017 ו- 2018 בכפוף לביטול סעיף 4 ג' בתקנון ושינוי סעיף 2.2 (קוורום הוועדה מ-4 חברים ל- 5 חברים).

סעיף 9: מינוי נציג העירייה באיגוד ערים וטרינרי. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע למנות את מר זיאד גנאיים, מנהל אגף שפ"ע לנציג העירייה באיגוד ערים וטרינרי. אני מעלה את הצעתי להצבעה.

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד מינוי – זאיד גנאיים - נציג העירייה באיגוד ערים וטרינרי. 

סעיף 10: מינוי נציג העירייה בוועדת ערר על קביעת ארנונה כללית. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף זה יידחה. ואני מבקש להעביר את חומר הנציג המבקש עו"ד רסאלן עתאמנה, למחלקה המשפטית.


סעיף 11: אישור הקמת ועדה מקומית לתכנון ובנייה עצמאית בבאקה אלגרבייה כחלק מחיזוק העצמאות התכנונית של העירייה וקידום אספקת שירותי תכנון, זאת במסגרת מדיניות הממשלה ביישום הרפורמה בתכנון ובנייה ע"פ תיקון 101, 104 ומימוש תכנית 922 לפיתוח היישובים הערביים.

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה אחד הקמת ועדה מקומית לתכנון ובנייה עצמאית בבאקה אלגרבייה כחלק מחיזוק העצמאות התכנונית של העירייה וקידום אספקת שירותי תכנון, זאת במסגרת מדיניות הממשלה ביישום הרפורמה בתכנון ובנייה ע"פ תיקון 101, 104 ומימוש תכנית 922 לפיתוח היישובים הערביים.

סעיף 12: אישור נוהל פרסומים עירוניים.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף זה יידחה לישיבת המועצה שתתקיים ביום רביעי. 

סעיף 13: אישור נוהל "הליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל השפר, לפי סוג המשרה, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה נוהל "הליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל השפר, לפי סוג המשרה, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), בכפוף לשינוי תקופת פרסום מכרזים לקליטת עובדי הוראה (10 ימים וגם בעיתונאות).

סעיף 14: אישור יציאה להתמחרות באמצעות המשכ"ל להפעלת תוכנית ציל"ה.

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה יציאה להתמחרות באמצעות המשכ"ל להפעלת תוכנית ציל"ה.

סעיף 15: אישור יציאה להתמחרות באמצעות המשכ"ל להקמת מגרש דשא סינטטי במימון הטוטו (מגרש "שחבק"). 

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה יציאה להתמחרות באמצעות המשכ"ל להקמת מגרש דשא סינטטי במימון הטוטו (מגרש "שחבק"). 

סעיף 16: אישור העסקת מר סלאח אבו מוך לתפקיד עוזר ראש העירייה (משרת אמון), לפי חוזה בכירים  בגובה 45% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה העסקת מר סלאח אבו מוך לתפקיד עוזר ראש העירייה (משרת אמון), לפי חוזה בכירים  בגובה 45% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

סעיף 17: אישור מתן זכות חתימה לחשב המלווה בעירייה, מר מיכאל צור. 

בעד: 6 מחברו המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, שריף שאייב, טאהא ענבוסי, חסן פדעוס).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרה פה מתן זכות חתימה לחשב המלווה בעירייה, מר מיכאל צור.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיפים 18-23 יידחו לישיבת המועצה שתתקיים ביום רביעי 5/4/2017. 


בכבוד רב,


_______________ ________________
   מוחמד אבו פרך עו"ד מורסי אבו מוך
   מנכ"ל העירייה          ראש העירייתמלול ישיבה 
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר, נוכחים, מורסי אבו מוך נוכח, שריף שאייב נוכח, איאד מוואסי לא נוכח, טאהא ענבוסי נוכח, אמג'ד עוויסאת אינו נוכח, אחמד מוואסי נוכח, באסל ביאדסה אינו נוכח, בהאא מוואסי נוכח, ג'מאל אבו מוך אינו נוכח, ג'סאן עתאמנה אינו נוכח, חסן פדעוס נוכח, מחמד אסעד אבו מוך נוכח, סובחי ביאדסה אינו נוכח, עאמר אבו חוסין אינו נוכח, עבד אל לטיף מסארווה אינו נוכח.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : סדר יום ישיבת המועצה, ישיבה לא מן המניין מס' 3/2017.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב לפני שנתחיל בדיון יש לנו שני עדכונים קטנים, כמובן שאנחנו משתתפים בצערו של אבו מחמד ומר בהאא, וכל החברה כאן, על פטירתו של המנוח אבו מרוואן כמובן, וגם אבו איימן, עדכון שני שהוא גם כן קצר, שהוא בסוגיית משפחת פוקרא, היום היה לנו דיון, הדיון טענו בו, העתירה הייתה נגד מנהלת המחוז, ואנחנו טענו שהדיון שהיה במשפחת פוקרא הינו דיון פוליטי ואינו דיון מקצועי, ואנחנו ביקשנו לחייב את הועדה המחוזית לבדוק שוב את הדיון של הוועדה, ומהלך הדיון היה לטובתנו ברוך השם, ולא רק לטובתנו, השופט ביקש מנציגי הוועדה המחוזית שהיו נוכחים, הוא ביקש מעורכת הדין של הוועדה המחוזית שתעמדו ותתנצל, אני רוצה לקרוא חלק מהדיון שהיה, נציגת הוועדה המחוזית אומרת דבר כזה, בשם הוועדה אני מבקשת להתנצל בפני ראש העיר על ההתבטאות בפתח החלטה שביקש את אופן הטענות, אכן ראש העיר לא התייחס בטיעונו לסכסוך הישראלי ערבי, ולא היה מקום לומר זאת בפתח ההחלטה, בהחלטה שהם נתנו, בדיון שהתנהל מול משפחת פוקרא, הם הכניסו הרבה פוליטיקה בזה, השופט היום אנחנו היינו אצל רנאל, ורנאל כתנאי כדי שהוא יקשיב לדיון, אמר לה תחילה את תעמדי ותתנצלי.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : רנאל זה חריף.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מאוד חריף, הכיוון היה מאוד חיובי.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : בעזרת השם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו לא רוצים להוציא את ההצהרה הזו, אבל אני יכול להרגיע שבעזרת השם בכל הקשור לעניין של משפחת פוקרא שאנחנו בכיוון הנכון בעזרת השם.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : מה עם התוכנית שם?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הכל, אנחנו מתקדמים בהכל, ביום רביעי, ברביעי לרביעי יש לנו דיון,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אז יש התקדמות שם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בעזרת השם, על סדר היום בישיבת המועצה לא מן המניין מס' 3/17, אחרי שהוצאנו את ההזמנה לדיון שנקבע להיום, אני קיבלתי בתאריך עשרים ושבע לשלישי אלפיים ושבע עשרה, בקשה לדחיית הישיבה, או ביטול הישיבה שחתומים עליה שבעה חברי עירייה, שהם מר עבד מסאוורה, עאייד מג'אדלה, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, ג'סאן עתאמנה, אמג'ד עוויסאת וג'מאל אבו מוך, באותו היום שהם מסרו לי את המסמך, אני נתתי החלטה ואני אמרתי להם, ורשמתי שהישיבה תתקיים במועד, תגובתי המפורטת אני אמסור במעמד הישיבה שהיא היום, זו התגובה שאני מסרתי להם כשהם באו אליי, לאחר מכן אני לא קיבלתי שום מכתב, אני גיליתי היום מהאנשים שהם הגישו עתירה על מנת לדחות את הישיבה שמתקיימת היום, אני נכנסתי לאתר של בתי המשפט, והורדתי את העתירה שהם הגישו עם ההחלטה של בית המשפט, הם מגישים עתירה בתיק מס' 61973/0317 בעתירה הזו הם ביקשו צו כדי למנוע הקמת הדיון, השופט סירב לזאת, והשופט אמר שהעירייה יכולה להגיב עד תאריך החמישי לרביעי אלפיים ושבע עשרה, ונקבע דיון בתשיעי לרביעי אלפיים ושבע עשרה בשעה עשר, אבל זה לא העניין, מה שמעניין זה שאני עברתי על המכתב שהם שלחו בעשרים ושבע לשלישי אלפיים ושבע עשרה, ואני עברתי על העתירה שהם הגישו כדי לבדוק מה העילות מה הם בעצם מבקשים, מה שחשוב שאני לא מצאתי לא במכתב הדחייה ולא בעתירה שהם הגישו, אין התייחסות,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : הם התמקדו בשלוש הסוגיות שעלו
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר, תקשיב לי עד הסוף, אל תדאג בעניינים האלה, אין התייחסות לכל הסעיפים שקיימים בדיון היום, הם בעיקר מתייחסים לתב"רים, לעניין המשטרה, ואם אני לא טועה גם,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : לפרוטוקול.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לפרוטוקולים, לשלושת הנושאים האלה הם מתייחסים, שאר הסעיפים בהזמנה של היום הם לא מתנגדים לא במכתב ולא בעתירה שהם הגישו, לכן אנחנו יכולים לדון בכל זה, מה שאני מציע זה לעשות דבר כזה, אני מציע סדר דיוני כזה, שאנחנו היום נצביע על הסעיפים, 1, 2, 3, 4, שהם הקשורים בתמיכות, ואחרי שאנחנו נצביע עליהם, אנחנו נאשר אותם, ואנחנו גם נביא אותם לאישור נוסף, כאילו ההחלטה כבר מאושרת היום, אנחנו עומדים בזמנים שאנחנו צריכים לעמוד בהם, אבל אנחנו גם נביא אותם לאישור נוסף אם לאחד מהם יש משהו להגיב בנושא, למרות שאני לא חושב שיש להם רוב בסוגיה הזו, ככה אנחנו נוכל לעמוד לפי דעתי בהוראות החוק, בכל הקשור לסעיפים 18,19,20, סעיפים אלה נדבר עליהם בשלב יותר מתקדם, מה נעשה עם זה, ובכל הקשור לסעיף של תחנת המשטרה, לדעתי אני מאמץ מה שהם מבקשים אותו, אכן מדובר בבקשה לעיון חוזר בהחלטה, לפי צורך אמור לעבור שלושה חודשים, ובגלל שאנחנו לא ביקשנו ולא עמדנו במועדים, לכן אני מסכים שהדיון בתחנת המשטרה יידחה למועד אחר, כי אנחנו כאן מוגבלים מבחינת החוק,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : מה הם מבקשים בעניין?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מה זה?
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : מה הם מבקשים בעניין?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : דחייה, הם מבקשים דחייה, ואנחנו מסכימים לדחייה שלהם, אין לנו התנגדות לכך.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : הם לא מסכימים להעברת המשטרה כאילו?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לא. הם מבקשים שסעיף מסוג זה, כדי שאנחנו נדון בו צריכים לעבור שלושה חודשים מיום ההחלטה, ואנחנו מסכימים למה שהם אומרים.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : בסדר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו היה לנו כוונות להתקדם בעניינים האלה, אבל אנחנו מחויבים לכבד את הדעות של חברי העירייה בסוגיה זו, סעיף מס' 1 שהוא אישור ועדת התמיכות בענייני הספורט, סעיף זה חולק לשלושה סעיפים, שהם א' הפועל, ב' כדורסל בנוסף לכדור עף, ו ג' זה קבוצה בני באקה, לכן אני מציע להצביע שלב שלב, נתחיל בסוגית הפועל, בבקשה מחמד.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לגבי הפועל, התקיימה וועדת שלושה, ובוועדת שלושה אושר להפועל לקבל 470 אלף משמונה מאות, הייתה הסכמה פה אחד על הסכום, 470 אלף שקלים, כמובן הם עומדים בכל התקנים לפי חוזר המנכ"ל, לפי התבחינים של אלפיים ושבע עשרה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בשלב זה של הדיון חבר העירייה, חברה בכל הקשור לסוגיית הפועל, יש הסכמה שהתשלום יבוצע בשני שלבים, התשלום הראשון 350 אלף, והתשלום השני 120 אלף שקלים, נכון?
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : אה-הא.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז אנחנו מצביעים על ארבע מאות שבעים אלף שקלים להפועל, כאשר התשלום, את זה אנחנו נשאיר,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אתה לא יכול לתת בתשלומים.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : בהתחלה שלוש מאות וחמישים,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : יש חוז"ר שקובע את זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : שמה?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : הגזבר צריך להיות כאן, יש חוזר מנכ"ל שקובע איך מעבירים את התשלומים, זה עניין של הגזבר, אתה צריך לאשר רק את התמיכה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : שמה?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אתה לא יכולה בצורה כזו לקבוע את התשלומים.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : התשלום על פי הוצאות, ועל פי ההוצאות שהם מגישים,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : ויש גם דוחות פיקוח, והגזבר צריך לעקוב אחרי הדברים, יש נוהל חוז"ר מנכ"ל מסודר.
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : אנחנו מאשרים ושהם ימשיכו בסדר.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : אפשר לבקש ממנו לעשות את זה בשתי פעימות, נכון?
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : הוא אומר לך שיש נוהל לפי חוז"ר מנכ"ל.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : הוא חייב לפעול בהעברת כספים לפי החלטת חוז"ר מנכ"ל.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : שיפעל לפי הנוהל.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב ההעברה תהיה על פי חוז"ר המנכ"ל, חברי העירייה ממליצים
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : במידת האפשר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : במידת האפשר, אני מעל להצבעה סעיף 470 אלף שיקל להפועל, התמיכות ישולמו לפי חוז"ר המנכ"ל, ככל שניתן לפי בקשת חברי המועצה, שהתשלומים יבוצעו בשני תשלומים, הראשון זה 350 אלף שקלים באופן מיידי, והשני 120 אלף שקלים, מי בעד?
הערת המתמלל : (הצבעה)
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בעד כל החברים, נגד אין אף אחד, נמנע אין אף אחד, אתה יכול להכניס את חסן.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : לא, רגע, רגע,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אה סליחה, טוב חסן עדיין בחוץ, בקשר לסוגית הכדורסל,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הכדורסל גם בועדת השלושה הוחלט והוסכם לתת להם 180 אלף שקלים, הכדורסל עומדים בכל תנאי הסף לפי חוז"ר מנכ"ל, ולפי התבחינים של 2017.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : דעת שתיים נגד אחד,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בכדורסל.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : בכדורסל אני המלצתי 231 אלף.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן, אני ומג'די המלצנו על 180 אלף, וחוסאם המליץ על 231 אלף.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מה הרוב קבע?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : 180 אלף.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : אבל הבקשה שלהם הייתה ל?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : 220 אלף.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : 200 להם.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : 231 אלף שיקל.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : גם לכדורעף?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : כדורסל וכדורעף זו עמותה אחת, מועדון הספורט מאגד בתוכו גם כדורסל וגם כדורעף.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : אבל בתמיכה עצמה מה הם ביקשו?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : הם ביקשו למועדון עצמו, המועדון עם שתי היחידות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב אנחנו ברור לנו, ברור לנו
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אין אבחנה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ברור לנו אנחנו חברי העירייה שברגע שאנחנו מצביעים על העמותה הזו, אנחנו מצביעים גם לכדורסל וגם לכדורעף, בסדר, אז מי בעד?
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : אפשר פשוט לבקש סכום מסוים, על מנת שזה ענף חדש וזה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר, מי בעד?
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : על פי המלצה נכון?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כן.
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : 180?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כן.
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : נגד, אין אף אחד, נמנעים אין אף אחד, סעיף 3 הינו סעיף בני באקה.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בני באקה, בכל הקשור לבני באקה הייתה שם מחלוקת, אני והגזבר המלצנו לתת להם 150 אלף, היועץ המשפטי היה נגד מהסיבה שבני באקה לא הגישו נוהל תקין ביום הדיון בוועדה, בגלל שהיועץ המשפטי היה נגד, ואנחנו החלטתנו צריכה להיות בכפוף לאישור שלו, אני הבנתי מהישיבה שההחלטה לא כדין, לא שהיא לא כדין, שההחלטה היא כדין אבל הוא מתנגד כי אין נוהל תקין, אבל אני חייב להגיד משהו מאוד חשוב, שבתבחינים של שנת 2017 אתם הצבעתם על זה ב 2016, יש שם בתבחינים סעיף ברור להסרת כל ספק, שהוא סעיף ט', טי' להסרת כל ספק, אישור נוהל תקין שיוגש יהיה בתוקף לשנת התמיכה המבוקשת, זאת אומרת לפי התבחינים אסור לנו לתת להם, לפי התבחינים, אני והגזבר בדעה אחרת, כי אנחנו בדעה אחרת ואתם הצבעתם, אנחנו המלצנו שההחלטה תהיה בכפוף לאישור משרד הפנים, כי אם היועץ המשפטי נגד, ובתבחינים רואים ברור שזה נגד, אז יש לנו בעיה, לכן אנחנו ביקשנו בהחלטה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הם המציאו את האישור?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : המציאו את האישור, כן, הם הביא את האישור לפני יומיים,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : המציאו?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן, אבל זה היה אחרי הדיון.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כן.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בתבחינים זה רשום, להסרת כל ספק, אישור נוהל תקין שיוגש יהיה בתוקף לשנת התמיכה המבוקשת,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב, בינתיים הם המציאו את האישור.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הם המציאו את האישור.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר, אז אנחנו נצביע,
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : אבל אתם נתתם להם הארכה עד לסוף החודש לא?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : במידה, בדיון שאתם הייתם נוכחים בו, אתם לא רשמתם שם שבמידה ויומצא נוהל תקין,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא, זה לא חוקי מה פתאום.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : אה כן.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אבו אל מג'ד זאת העמדה שלנו.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : כמה הם ביקשו?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הם ביקשו 670 אלף.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : כמה?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הם ביקשו 670 אלף.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : מיליון ומאה אלף
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מיליון ומאה אלף?
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : מיליון ומאה אלף?
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : בני באקה?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : מיליון ומאה אלף, בני באקה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב אנחנו מעלים להצבעה, איך קוראים לעמותה,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : עמותת השחר,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו מעלים להצבעה לתת,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אבו ח'אלד יש סוגיה, אם היועץ משפטי מתנגד,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : הם ביקשו 679 אלף סליחה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ברור, אנחנו ממליצים אני מעלה להצבעה שאנחנו ניתן לעמותת השחר סכום של 150 אלף שקלים כמובן בכפוף לאישור משרד הפנים, בסדר?
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מי בעד, בשלב הזה אף אחד, מי נגד?
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : ואם יש דרך לעקוף את זה אין לי בעיה גם,
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : אי אפשר,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כפוף לאישור משרד הפנים, אנחנו ממליצים שהם ייתנו להם, בעזרת השם יהיה טוב, טוב, נגד אין אף אחד, ונמנעים אין אף אחד, ההצבעה הסתיימה, בשלב זה, לאחר סיום ההצבעה נכנס חבר העירייה חסן פדעוס לאולם, שיהיה ברור כאן שהתשלומים יבוצעו בצ'קים, בצ'ק
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : אנחנו יכולים להמליץ בצ'קים? אנחנו רוצים בצ'קים,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : עוד פעם יש חוזר מנכ"ל.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : יש נוהל, עזוב בשביל מה לסבך אותם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זה לא להפועל.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : למי הצ'קים זה לבני באקה?
הערת המתמלל : (הפסקת הקלטה)
הערת המתמלל : (חידוש הקלטה)
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר, סעיף  מס' לתמיכות, אישור החלטת ועדת התמיכות בענייני בריאות, העמותה ית'רב, בבקשה מחמד,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : עמותת ית'רב הוועדה החליטה ברוב קולות לתת להם 50 אלף שקלים, כמובן אני ומג'די אישרנו 50 אלף שקלים, חוסאם מתנגד, והוא יכול להסביר מה הסיבות לכך, אני ומג'די חושבים שהיא עומדת בכל תנאי הסף, בתבחינים של שנת 2017 בשנת 2016.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : טוב, בשנה שעברה הייתה לי את אותה העמדה, אותו דבר אני רואה שהעמותה לא עומדת בתבחינים, התבחינים מדברים על עמותה שנותנת שירות רק לתושבי באקה, אני מבין את הסוגיה, שירותי רפואה וחירום ודברים כאלה, התבחינים מדברים על משהו שונה, העירייה אמורה לפעול רק על פי התבחינים, בנוסף אם תקראו את ההחלטה, העמדה שלי בהחלטה אני פירטתי במספר סעיפים שנמצאים בחוזר מנכ"ל, שחסר בהם מידע, המידע הזה גם בהנחה שאנחנו רוצים להתגמש וללכת בכיוון שהעמותה, גם אם היא מספקת פעילות אחרת לתושבים שהם מחוץ לבאקה, צריך לספק לנו מידע מסוים כדי שתאפשר לנו לקבל החלטה, המידע הזה לא סופק, למיטב דעתי זה לא סופק, לכן אני לא יכולתי להגיע למסקנה לבחון אותם לפי חוזר מנכ"ל, בנוסף אני בחנתי את התקציב, את הצעת התקציב, לפי הצעת התקציב הם לא צריכים תמיכה, פירטתי בפסקה שלמה את המספרים, ואני רשמתי למה הדעה, תמונת המצב שעולה שיש ערבוב בין פעילות המסגד 187 אלף שקלים לפי התקציב אם אני לא טועה, לבין פעילות הרפואה, התקציב עצמו הינו תקציב אחד, למרות שיש הפרדה מסוימת, אם בוחנים את המספרים רואים שהם לא צריכים תמיכה, אני רשמתי במפורשות, בחינה מדוקדקת של הבקשה תוך הפרדת הפעילות עבור המסגד מעלה לדעתי תמונת מצב שלפיה העמותה לא זקוקה בכלל, כדי להעביר תמיכה בתחומים שונים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מאיפה ההכנסה שלהם חוסאם?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : יש להם הכנסה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מאיפה ההכנסה של העמותה הזו?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : יש להם הכנסה אחת שהיא ברורה, מהמנויים
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מנויים.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : ויש חלק מהתמיכות.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מאיפה הכנסת המסגדים?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : יש תרומות,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו רוצים לשאול, נכון שאתה בחנת את התקציב?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : בעל פה אני לא זוכר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : נכון שאתה בחנת את התקציב?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אני בחנתי את התקציב הממוצע, אני לא בחנתי את הפרטים
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז אין לכם פרטים.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : יש פרטים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב מאיפה התמיכה של המסגדים?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : עוד פעם השאלה הזו אינה רלוונטית.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : איך?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : כי אתה מדבר על תמיכה בתחום הדת, זה צריך להיות בתחום הבריאות ולא בדת.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : האם בתקציב שלהם רשום שהם חיים מהתמיכות?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : בתקציב שלהם יש מספרים, את המספרים אני מתח אותם איך שהם נמצאים, המספרים האלה מראות שהם מדברים על המסגד למשל 187 אלף, החומר המלא לא קיים, לכן זו תשובה על זה.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אבו ח'אלד לגבי בדיקת ההוצאות, אני לא מומחה בהוצאות, המומחה בהוצאות העירייה הינו גזבר העירייה, גזבר העירייה החליט שמגיע להם כסף, מבחינת מספרים, אז אני סומך על הגזבר, עכשיו בכל הקשור למה שחוסאם אמר לגבי התבחינים, שהפעילות של העמותה צריכה להיות ברשות, כאן הם הציגו מסמך ש 94% פסיק משהו מפעילות שלהם נמצאת בבאקה.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : זה המנויים, לא הפעילות.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : שנייה.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : הם הציגו מנויים, מספר מנויים, הם לא הציגו את הפעילות, אין שום מסמך שמציג במפורש מה היא הפעילות שלהם.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : 94% נמצאים בבאקה, 6% מי אלה? אלה המזדמנים, כלומר אם מישהו עובר מבאקה ועובר תאונה, כשהוא מברטעה, לא שולחים אותו לטיפול בברטעה, מכניסים אותו למרכז אל נור, או עובדים שהם מחוץ לבאקה ועובדים בבאקה, ונפלו מקומה שנייה, אנחנו שולחים אותם לאל נור, מבחינה חוקית ומבחינה מוסרית, אנחנו לא יכולים לשלוח אותם לג'ת, שלישית בנוהל התמיכות במוסדות ציבור, סעיף 5.3 רשום על אף האמור בסעיף 5.2 רשאית רשות מקומית במקרים חריגים לתת תמיכה למוסד ציבורי הקיים ופעיל מחוץ לתחומה, טוב האם יש יותר חריג מזה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : קל וחומר, אז עיקר הבעיה שהם מטפלים באנשים שהם מחוץ לבאקה?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : לא, עיקר הבעיה שהם נותנים שירות מחוץ לתושבים, לא רק לשותפים, זה יוצר מצב, התיעוד שמונח לנו לא מאפשר לנו.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : תעלה את זה להצבעה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב, אני מעלה להצבעה, ועדת תמיכות לענייני בריאות, העמותה היחידה הינה ית'רב, הסכום לעמותה זה 50 אלף מי בעד? מורסי, מי נגד? טוב בשלב הזה אני עוזב את האולם, תמשיכו את הדיון, ממלא מקום ראש העיר ימשיך את הדיון, בבקשה,
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : מה יש?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אתם צריכים לתאם איתו.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : מה?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : תאמו איתו לפחות.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : טוב יאללה שלום עליכם, אני גם יוצא מהדיון, אתה מבין אותי, אם היועץ משפטי אומר לא, אז זהו,
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : הבן אדם אומר לא, למה שאנחנו צריכים להחליט.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : תחליטו, או שתהיו חוקיים או שלא, למה הוא יושב פה, לה הוא יושב כאן? עם כל הכבוד לך ולמג'די, הוא אומר שהוא יועץ משפטי.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הוא לא אמר שזה לא חוקי,
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : זהו.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : האם אתה אמרת שזה לא חוקי?
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : אתם באים?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : שנייה, הוא לא אמר שזה לא חוקי, אם הוא יגיד שזה לא חוקי אני אצביע נגד.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : זה לא ככה.
הערת המתמלל : (הפסקת הקלטה)
הערת המתמלל : (חידוש הקלטה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ממשיכים את הדיון, נעלה להצבעה סעיף הבריאות שהוא לית'רב, שהוא 50 אלף שיקל,
הערת המתמלל : (הצבעה)
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מי בעד? מי נגד? נמנעים אין, סעיף מס' 3 אישור החלטת ועדת תמיכות בענייני רווחה לסיוע לנזקקים, בבקשה מחמד. גברת רוקיה, איך קוראים לעמותה?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : עמותת אל ופא ואל אמל, הוחלט פה אחד 50 אלף שקלים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הערת המתמלל : (הצבעה)
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אני יוצא בשלב זה מהדיון.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בשלב זה של הדיון עזב את האולם היועץ משפטי מטעמי ניגוד עניינים, הוא עבד בעבר אצלם, מחמד בבקשה,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הוחלט גם פה אחד לתת 75 אלף שיקל, הדת שהם המסגדים של אל קאסמי, הם עומדים בכל תנאי הסף ובתמיכות, כמובן הוחלט פה אחד עם היועץ משפטי, ואנחנו נתנו להם בכל השנים למעט בשנה שעברה שלא נתנו להם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר, מי בעד?
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אנחנו אמרנו שאנו מכניסים את מסגד אל סחאבה בזה לא?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב, אנחנו מעלים להצבעה סכום שהוא 75 אלף שקלים, כאשר חברי העירייה ממליצים שהסכום הזה יכלול גם את מסגד אל סחאבה,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : שזה יכסה רק את החשמל,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו ממליצים
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : רק תשלם להם עבור החשמל וזהו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : 25 זה טוב אבו ח'אלד?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מה שאתה מבקש,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : בסדר,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז אנחנו ממליצים 25 אלף שיקל, למסגד אל סחאבה, טוב מי בעד?
הערת המתמלל : (הצבעה)
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מי נגד? אין נמנעים, פרוטוקולים, אישור פרוטוקולים מס' 1/17 אישור ישיבת מועצה לא מן המניין מספר 1/17 אישור פרוטוקול ישבת מועצה לא מן המניין מס' 2/17, האם מישהו מהחברה שיש לו הערות או תיקונים? בסדר,
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : אני מעדיף שיהיה הרכב מלא, ראש העיר וחמש עשה חברי העירייה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מה שרציתי להגיד בפרוטוקול מן המניין 1/17, מים חמישי לשני 2017, סעיף מס' 30, אישור העברת מתחם המשטרה הנוכחי במרכז העיר למתחם חדש בחלקה 49, גוש 8773 באזור מחלף כביש חוצה ישראל, אני בטעות רשמתי שהסעיף הוסר, הסעיף שאחריו הוסר, הסעיף הזה לא הוסר, היה עליו דיון, וחברי המועצה היו נגד, וראש העיר היה בעד, אני מתקן את זה בדיון הבא.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב בסדר,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : באחד הפרוטוקולים
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מילא אנחנו הולכים לדון בזה בפעם הבאה,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אם אבו אל מג'ד היה נוכח או לא היה נוכח.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מכיוון שאולי לחברי העירייה שאינם נוכחים כאן אולי יהיו להם הערות על מה שהם אמרו, או נרשמו על שמם בפרוטוקולים, מטעמי כבוד אנחנו דוחים את הדיון בסעיפים 5 עד 7, סעיף מס' 8 אישור תקנון מלגות לסטודנטים לשנת 2017-2018, רק תיקון אחד, מה הוא חוסאם? 
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : יש סעיף 22 בטעות, יש טעות שנרשם שם בפורום הוועדה הנוכחות, הייתה טעות צריכים לרשום חמישה חברים, 
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : למה, זה שבע
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אתה צריך מס' אי זוגי,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אה-הא.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב חמישה, האם יש עוד תיקונים.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : יש עוד סעיף אולי מחמד לא שם לב שהערתי עליו, לגבי הלימודים רשום ספציפית לאוניברסיטה הפתוחה, סעיף ג' לימודים באוניברסיטה פתוחה, במסגרת 24 נק' או חמישה קורסים לפחות בשנה, מה זה שונה,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני מתכוון למי שנמצא באוניברסיטה הפתוחה, אם הוא יעשה 24 נק' יכול לקחת את זה, ויש הרבה שלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : בסדר, הוא יכול לקחת אם הוא עושה נק'.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אתה יכול לרשום למעלה האוניברסיטה הפתוחה ולמחוק את זה מתחת.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : האוניברסיטה הפתוחה חלק מזה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז בסדר, מוחקים אותו.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אבו ח'אלד אני מציע שזה יהיה לשנת 2017-2018-2019, לא צריכים בשנת 2019 להכניס את זה שוב, כי זו שנת בחירות,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : על סדר היום אתה הבאת סעיף לשנים 2016-2017-2018 אתה לא יכול  לשנות את זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הבעיה כאן זה שחלק גדול לא נוכחים, אז יכול להיות, אם היו נוכחים ויש לך הסכמה לזה אז בסדר, מעלים להצבעה את תקנון למלגות סטודנטים לשנת 2017-2018 מי בעד?
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : נגד אין, נמנעים אין, פה אנחנו צריכים סעיף לדיון הבא, חברים.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : יש תוספת.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בישיבה הבאה יהיה סעיף לחברים, בשיחה שהתנהלה מחוץ לאולם אנחנו דיברנו על סוג התמיכות שאנחנו יכולים לתת, החבר בהאא לא היה נוכח אתנו, במה למקד את התמיכות בהאא,
ח4 הכוונה לשנה הבאה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו מדברים על השנה הבאה.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : ספורט, ומה נשאר?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יש לנו הרבה סעיפים, חברי העירייה מבקשים שיערכו תבחינים חדשים לשנה הבאה, מראש, כמה שיותר מהר, כי אנחנו מתכננים לשנות את הכל
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : באיזה תחומים?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בספורט בעיקר.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אז אנחנו, הוועדה המקצועית צריכה להכין תבחינים ולהביא את זה עד לראשון ביולי?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כן, ספורט נטו,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מה ספורט נטו?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : רק ספורט.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : רק ספורט,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אין בעיה, אנחנו נעשה מה שאתם רוצים, בתבחינים, אפשר לשים מה שאנחנו רוצים בתבחינים, ואתה בסוף תחליט לפי התקציב.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לא זה לא אפשרי. טוב בסדר, זו ההערה. מחמד לדיון הבא,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בסדר לגבי התבחינים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יש לנו סעיף מס' 9, מינוי נציג העירייה באיגוד ערים ויטרנארי, לפי הצעת המנכ"לות, בהיות מר זיאד גנאיים התחיל לעבוד במחלקה אז אנחנו מציעים אותו כחבר האם למישהו יש הצעה לגבי חבר אחר? טוב בסדר, אני מעלה להצבעה מינוי זיאד גנאיים, מנהל מחלקת שפ"ע, כנציג העירייה באיגוד הערים הויטרנארי, מי בעד?
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כולם בעד, אין נמנעים, אין נגד, סעיף מס' 10, מינוי נציג עירייה בוועדת ערר לקביעת ארנונה כללית, יש לנו שניים שכבר קיבלנו חוות דעת לגבי השם שלהם, יש נציג נוסף שלישי ששמו עת'אמנה רסלאן, אנחנו נבקש מרסלאן להמציא את המסמכים שלו למחלקה המשפטית, בתקווה שתהיה חוות דעת כמה שיותר קרוב כדי להביא אותה להצבעה, טוב, בסדר אבו מחמד, אז סעיף מס' 10 לא בכפוף, הסעיף הזה יובא לדיון בישיבה הבאה, סעיף מס' 11 אישור הקמת וועדה מקומית (מילה לא ברורה) בנייה עצמית באקה אל גרבייה, חיזוק העצמאות התכנונית של העירייה וקידום אספקת שירותי תכנון, וזאת במסגרת מדיניות הממשלה ביישום הרפורמה על פי תיקון 101-104 ומימוש תוכנית 922, העיקר של הרפורמה הזו כדי להגביר את כוח האכיפה של העיריות בבנייה הבלתי חוקית, זה העיקר במונח כאן, לכן אני אישית ממליץ לאשר, ולאחר מכן, תסמכו עלינו אני וטאהא לשבת עם הגופים הנמצאים, כי לצורך הקמת הפרויקט הזה אנחנו צריכים 4 מיליון שיקל, המדינה היום אמורה לתמוך בכל הכסף הזה, אז אנחנו בעזרת השם נשיג את הכסף הזה ונקדם את הפרויקט,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אבו מחמד יש לו המון הערות לגבי הנושא הזה, צריך בולדוזר,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו בינתיים ממשיכים,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : עד שמכינים?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : ברור, אנחנו בינתיים ממשיכים, מה אנחנו מבקשים עכשיו? אנחנו מבקשים תקציב להקמת המקום, ואנחנו צריכים תקציב להפעלת המקום עצמו, אתה יודע מה,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : מחלקה משפטית, אתה צריך הכל,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : גם אם אחרי שלוש שנים הוועדה הוקמה, זה כבוד, אתה מבין
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה הרבה כסף, הרבה מימון
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו מגיע לנו מיליון ומאה אלף שיקל עכשיו מהוועדה,
ממלא מקום ראש העיר, מר שריף שאייב : הייתה אמור להביא את זה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הלכנו ביקשנו את זה, קיבלנו 700 אלף שקלים, בשלושה צ'קים, סעיף' מס' 12, אישור נוהל פרסומים עירוניים, מחמד בבקשה.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אני הייתי מציע, הנוהל מבורך, הרעיון מבורך, העבירו טיוטות נוהל ראשוני, בצדק מחמד רוצה לעשות סדר בכל הנושא של הפרסומים העירוניים, העברנו הערות, הנוהל המתוקן הזה עיבד חלק מההערות, ראיתי אותו בפעם הראשונה כשהוא מצורף להזמנה, יש מס' דברים שצריכים למחוק בוודאות ממנו, אבל חלק אחר שהייתי מציע לסדר אותו גם מבחינת הדפסה בצורה שונה, הניסוח בצורה שונה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז אני מציע ככה, אנחנו כחברי עירייה וכראש עירייה, כשאתם מביאים לנו סעיף מסוג זה, מבחינתנו מנהלי המחלקות אתם מוכנים
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אתה צודק, אבל אני לא ראיתי את סדר היום, אני ראיתי אותו רק לפני יומיים שלושה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו היום, אני מציע, ההצעה שלי להצביע על זה ולאפשר לכם לערוך את כל השינויים ואת כל התיקונים, ותביאו לנו אותו לאשר אותו,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : איפה ההערות שלך?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : שנייה, הסידור של זה מסודר היטב, גם הניסוח, אני לא אומר שאתה לא טיפלת ברוב זה, ולא בכל זה, יש ארבעה סעיפים לדוגמא,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה היה בעמוד וחצי, עם ההערות זה עבר להיות שש עמודים, אני עניתי על זה, כולם, חוסאם מדבר על העריכה, את זה אנחנו מסדרים לבד, הגופן והכתיב, וכל זה אנחנו נסדר את זה, מה עוד נותר שלא מוצא חן בעיניך?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : לדוגמא, מי שקורא את הנוהל, יש ערבוב שאתה לא מצליח להבין איפה אתה מפרסם, ומתי אתה צריך לפרסם, ומה אתה צריך לפרסם, לא בדיוק זה רשום, אני הערתי, אתם עשיתם העתק הדבק, במקום לעשות תיקון, נעשה העתק הדבק לסעיפים, לא ככה צריכים לעשות את זה, כשאני מעיר שצריך להקפיד על פרסום למשל באתר העירייה, צריך למצוא דרך איך להכניס את ההערה לתוך ניסוח סעיף, ולא לעשות העתק הדבק, זה אחד, שנית, בארבע סעיפים,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בבקשה,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : בארבע סעיפים שונים, רשומים דברים שלא צריכים להיות חלק מהנוהל, רשום ועדת רכש אולי תבחר,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בסדר עד לדיון הבא ביום רביעי הבא, אוקי בהסכמת כולם הסעיף הזה נדחה, סעיף מס' 13 אישור נוהל הליך בחירה שוויוני אני מבין שזה אותו הדבר.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אותו הדבר. תן לנו לשבת על זה ביחד עם מורסי עשר דקות
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני סומך עליכם.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : יש לנו מהשלטון המקומי, הנוהל של השלטון המקומי בסדר, והנוהל שאנחנו עשינו, ויש את ההערות שחוסאם קבע, אני שמתי את ההערות, כל הערה שציין חוסאם, ואני טיפלתי בזה, לבדור עורך הדין של השלטון המקומי הוא אומר שאנחנו צריכים לפרסם את זה שלושה ימים, חוסאם, אנחנו צריכים לפרסם שלושה ימים, זה מה שאומר לבדור, חוסאם רוצה שבועיים,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : זאת לא בעיה,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לבדור אומר שלושה ימים, וחוסאם אומר שבועיים, אני שמת את זה כשבוע, מה אני אהיה יותר ממה שיש בתל אביב, חוסאם אומר, הפרסום בכל אתר מקומי זה לפי שיקול הדעת שלנו, חוסאם רוצה בעיתון, העיתון זה מסבך אותנו, זה ייקח מאתנו הרבה מאוד זמן, אני מדבר אתך על תפקידים זוטרים, אני לא יכול כל פעם שאני רוצה להעסיק מישהו, אז אני אמור לשלוח הזמנה, ולחכות לחשב עד שיגיע, ועד שאיאד יתפנה ויחתום על זה, ואשלח את זה לעיתון לשבועיים, בשביל מה? החוק נותן לי, הוא אומר לי אתה יכול באתר מקומי, או לפי שיקול הדעת, ככה המטרה שאני רוצה להשיג, שאני רוצה לזרז, אני לא משיג אותה, אני חוזר לאותו המקום, אז מה עשיתי בזה? אלה ההערות שלו, אין משהו שאינו חוקי שהוספתי אותו, כאן רשום הרשות המקומית תפרסם על פי שיקול דעתה, למה שאני אשלח לשני עיתונים, לשיקול דעתה, אני שם באתר העירייה, ובאתרים המקומיים, השרתים, המכרז הזה למי? לשרתים, לעובדי הניקיון
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : לא זה לא נכון,
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : אני לפי דעתי צריך לקבוע מראש באיזה אתרים צריך לפרסם.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אין בעיה זה מה שאנחנו אומרים, עכשיו כאן שרתים, עובדי ניקיון, אני לא מפרסם את זה בידיעות אחרונות, שמישהו מרחובות יגיע לבאקה.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : מה לגבי המורים למשל?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : גם לגבי המורים אני מפרסם כאן
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : מה הבעיה לפרסם בעיתון.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני לא יכול, זה ייקח הרבה זמן,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : נכון להיום
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : השלטון המקומי אומר לי לפי שיקול דעתך, אני אלך לפרסם בשני עיתונים? ונגמר התקציב וקיבלנו תקציב, לא שאני לא רוצה לפרסם,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : רק דקה, למה אנחנו קיימנו דיונים מקצועיים פנימיים, סגרנו נוהל, העברנו אותו בנוסח המוסכם על כולנו, הבאנו אותו לדיון הקודם, וזה נמשך בדקה התשעים כדי להביא את זה לדיון הבא, למה היום אנחנו הבאנו נוהל שונה מהנוהל שסיכמנו לגביו? אתה לא אמרת? אני שלחתי לך מכתב, אני דיברתי אתך ואמרתי לך שזה לא תואם מה שדיברנו עליו,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בסדר.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אתה לא אמרת לי כלום
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : היום זו הפעם הראשונה שאני שומע ממך שאתה משנה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : שמעתי, רק שאלה פשוטה, שאלה חשובה
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : זה לא תפקיד שרת, מורסי אנחנו היום נוהגים לפרסם בעיתונות, למה אתה רוצה להוריד אותנו בדרגה.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : החוק אומר לי בשניים, למה עיריית באקה רוצה להגיד בחמש.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בדיוק, בואו נתמקד כדי שכולנו נבין זאת, עזוב את הנוהל, אני שואל אם יש משהו לא חוקי,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : הכלל זה ככה, יש תקנות (מילה לא ברורה) לתוקף, שביקשו להבטיח שבמשרות, תקנות המכרזים, תקנות העיריות למכרזים לקבלת עובדים, יש משרות מסוימות פטורות ממכרז, כעיקר המורים
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אנחנו במילא עושים מכרז, במילא אנחנו מפרסמים
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : לכן אני אומר כעיקר, כדי שאני אגיד לך שמה שאני אומר כאן,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אלה ראש העיר היה קובע אותם, אז הוציאו תקנות בחוק שאוסר לראש העיר לקבוע את ועדת השלושה של העובדים, טוב?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : התיקון הזה הכתיב לרשויות,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אחי האם יש משהו לא חוקי?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לבדור אומר שאם עשרה ניגשו למשרה מסוימת,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אתה חוזר על לבדור.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לבדור אומר שאם עשרה ניגשו למשרת שרת, העירייה תחליט כמה לזמן, חוסאם רוצה לזמן את העשרה, להביא אותם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : חוסאם העברנו לך אחד מספיק לך להיום.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אבל זה יותר רציני מורסי.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מה יש בזה משהו לא חוקי, הנה זה מונח מולך, תגיד לי מה לא חוקי כאן,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אתה חוזר על זה, לא חוקי, לא חוקי, אני אומר את הדעה שלי, אני בעד שקיפות מלאה, בעד חשיפה מלאה לכל תפקיד בעירייה שפטור ממכרז כדי לאפשר מועמדים, אנחנו בפועל נכון להיום נוהגים במכרזים  בתפקיד הזה לפרסם בעיתונות שזה בעיקר מורים, אתה היום מוריד אותנו דרגה, אנחנו ישבנו והתדיינו וסיכמנו ללכת במתווה הזה, היום אתה משנה אותו לבדך,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב הוספנו את העיתונות,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : השלטון המקומי אומר שהפרסום זה לשלושה ימים, ואתה רוצה שבועיים, אני אומר לך שבוע, הוא אומר לפי שיקול דעתך, אני אומר לך האתרים המקומיים והעיתונים בעיר, אתה רוצה שקיפות, מה אנחנו רוצים להיות יותר טובים מתל אביב
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : זה לא תל אביב.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני רק רוצה לומר לכם משהו, הוויכוח הזה
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אתה רוצה לומר שצריכים היינו לעשות אותו מקודם?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לא, קודם כל זה מכובד וזה בונה, ודווקא ככה צריך לעבוד, אבל לא מולנו, להפך, עצם זה שהוויכוח ביניכם היה מקצועי, אני מבסוט
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : היה וויכוח, וסגרנו את הנוהל,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : חוץ מהעיתונות מה עוד יש?
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : יש כמה נקודות.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני אמנה לך את זה, קודם כל בכל הקשור לפרסום, חוסאם אומר שבועיים, לפי לבדור שאומר שלושה ימים, אנחנו שמנו את זה שבוע,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : חוסאם מבקש לשים בעיתון, ואני לא צריך לשים בעיתון אני יכול לפרסם באתרים המקומיים, בלובלאב ובאתר העירייה, אני מדבר,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב תמשיך.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני מדבר על תפקידים זוטרים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב תמשיך,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בקשר למועמדים זוטרים, לבדור אומר שאם למשל עשרה או חמש עשרה מועמדים ניגשו, אנחנו נחליט כמה לזמן מהם, אני לא אמור להביא את החמש עשרה ולהושיב אותם, חוסאם רוצה לזמן את כולם,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : זה לא נכון, אני לא אמרתי לזמן את כולם,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הנה
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : זה אתה רשמת לעצמך, לא אני.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בזה הוא אומר לא, מה עוד,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זהו זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב אני אגיד לכם מה ההצעה להצבעה,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : איזה עיתונים יש בבאקה,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אין עיתונים בבאקה, 
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אז בעיתון אחד,
הערת המתמלל : (מס' חברי עירייה מדברים ביחד)
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : העדיפות לתושבי באקה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני מציע משהו כזה, שאנחנו נוסיף את נושא העיתונות כהצעת תיקון, אך ורק בנושא מורים, אך ורק בנושא מורים, ושאנחנו נגדיל את התקופה בכל הנושאים לעשרה ימים,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אין היום דרגה שבע, כמעט אין, מורים בעיקר.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הם השרתים, עובדי אחזקה, סייעות, עובדי ניקיון, מה אתה תביא סייעות מפרדס חנה
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לא, 
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : מחמד מה הקשר.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : זה מקובל.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הפרסום רגיל איך שמחמד ניסח את זה, למעט המורים שזה צריך להופיע בעיתונות, לגבי התקופה לכולם זה עשרה ימים, בסדר? מי בעד?
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כולם, אישור יציאה להתמחרות באמצעות משכל בהפעלת תוכנית צילה, בבקשה מחמד.
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מי שמנהל את צילה היום זה המתנ"ס המתנ"ס ככה הנראה לא רוצים לנהל את צילה, אנחנו לא בטוח שנצא דרך משכ"ל, אנחנו נשאיר את זה כאופציה, אם אנחנו לא הצלחנו להוציא מכרז, אנחנו נצא דרך משכ"ל, כי למשכ"ל יש מכרזים המוכנים לצילה, כמובן זה לא מחייב שאנחנו נצא דרך המשכ"ל, יש לנו את האופציה הזו
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : במילא לפי זמנים, אין לנו חוץ ממשכ"ל, האם יש למישהו יש הערה, בעצם במקום המתנ"ס, היום המתנ"ס שם, אנחנו נצא דרך המשכ"ל כדי למנות חברה שהיא תפעיל את הפרויקט.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : זה כמו חברת הגבייה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בדיוק, 
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כולם בעד, אין נגד ואין נמנעים, סעיף מס' 15,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אפשר דרך המתנ"ס
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : המתנ"ס סיימו זהו, אישור יציאה להתמחרות דרך המשכ"ל, להקמת מגרש דשא סנטיטי במימון הטוטו, מגרש "סאחבק", בבקשה טאהא,
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : מגרש סאחבק הוא מגרש המוקם על בערך דונם, ארבעים עשרים ושתיים, דשא סנטיטי רב תחומי,
חבר העירייה, חסן פדעוס : כמה מטרים?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : ארבעים וארבע על עשרים ושתיים.
חבר העירייה, חסן פדעוס : מה זה בשכונה?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מגרש שכונתי אבל משופר, כלומר אתה יכול לאמן שם את ילדים א' וילדים ב'.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : דווקא זה מעולה לבוגרים.
חבר העירייה, חסן פדעוס : איפה זה.
ממלא מקום ראש העיר, מר שריף שאייב : בשכונת אל בסה, איפה משפחת אבו חשיש,
חבר העירייה, חסן פדעוס : מה התקציב שלו?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : שש מאות אלף,
חבר העירייה, חסן פדעוס : תגדיל אותו עוד קצת ותאשר אותו למשחקים, אם יש. כגדול לא, 
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה מתאים לטורניר אקס אל?
חבר העירייה, חסן פדעוס : אבל לשכונות כן.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב מי בעד?
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : נגד אין, נמנעים אין, סעיף מס' 16 אישור העסקת סלאח אבו מוך בתפקיד עוזר ראש העיר לפי חוזה בכירים 45% שכר מנכ"ל, בכפוף אישור משרד הפנים, מי בעד?
הערת המתמלל : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מי נגד?
ממלא מקום ראש העיר, מר שריף שאייב : 45%.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אין נגד ואין נמנעים, סעיף מס' 17 אישור מתן זכות חתימה לחשב המלווה של העירייה מר מיכאל צור, מי בעד?
הערת המתמלל : (הצבעה)
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אין נמנעים ואין נגד, סעיפים 18-20, בהסכמת סגן ראש העיר טאהא ענבוסי נדחים לדיון הבא, סעיף מס' 21 אישור סגירת תב"רים לשנת 2016, 
הערת המתמלל : (מס' גורמים מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : אל תצביע אל תעלה אותו, שאר התב"רים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיף מס' 22 דיון חוזר להעברת תחנת המשטרה למתחם אחר, אנחנו כבר קבענו שאנחנו דוחים ולא דנים בסעיף הזה, סעיף מס' 23 אני מציע לדחות אותו לדיון הבא, במיוחד המקרה הזה כי כולם צריכים להיות נוכחים
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה דיון לגבי האנטנות, יש תוכנית לאנטנות.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : האם אני יכול להוסיף סעיף על סדר היום?
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא, אתה לא יכול
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אתה כאן מבלבל בין סולארי לסלולארי, אנחנו לא מדברים על אנרגיה סולארית, אתה רשמת סולארי במקום סלולארי,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אנחנו טועים.
ממלא מקום ראש העיר, מר שריף שאייב : סלולארי,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הדיון הבא ביום רביעי, האם למישהו זה מפריע,
חבר העירייה, חסן פדעוס : אני לא אהיה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : למה?
חבר העירייה, חסן פדעוס : אני בתורכיה.
ממלא מקום ראש העיר, מר שריף שאייב : באיזה תאריך? 10? 9?
חבר העירייה, חסן פדעוס : אני חוזר ביום חמישי,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מתי אתה נוסע?
חבר העירייה, חסן פדעוס : ביום ראשון בלילה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בהאא ראשון עדיף לך?
חבר העירייה, חסן פדעוס : אנחנו סיכמנו שהדיונים בימי ראשון ושלישי, אבו אל סייד אנחנו סיכמנו או ראשון או שלישי הדיונים
הערת המתמלל : (מס' חברי העירייה מדברים ביחד).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אבו מחמד מה אתה אומר רביעי או ראשון?
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : זה לא משנה לי.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב בראשון?
חבר העירייה, חסן פדעוס : אם לא בראשון אז בשלישי הוא יהיה. בשלישי אתה פה,
מנכ"ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : השלישי הזה מתאים?
חבר העירייה, חסן פדעוס : אני לא כאן כל השבוע הזה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אז חסן ברביעי אתה בכלל לא יכול להיות?
חבר העירייה, חסן פדעוס : לא, אני יוצא בראשון בלילה, וחוזר ביום חמישי. ביום שלישי אפשרי, באחת עשרה לחודש.
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : ביום חמישי מה הבעיה,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : ערב יום מנוחה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב מחמד יום רביעי הבא,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אם יש משהו תסכם אותו לפני,
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : זה צריך להיות בשש וחצי, החלטת המועצה הייתה לקיים ישיבות בשעה שש וחצי, 
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : שבע וחצי.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : לא, בשש וחצי, בפעם הבאה כשיהיו כל חברי העירייה תשנו את זה לשבע וחצי,
סגן ראש העיר, מר טאהא ענבוסי : נעשה את זה לא מן המניין, לא ישיבות מן המניין, ההחלטה בשעה שש וחצי.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב ברביעי. 
סוף הקלטה.