פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2017 מיום 15/02/2017

תאריך:25/02/2017
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2017
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2017 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום רביעי  15/02/2017 בשעה 19:30.

חברי מועצה נוכחים:

1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר שריף שאיב – מ.מ ראש העירייה
3. מר איאד מואסי  – סגן ראש העירייה
4. מר טהא ענאבסי  – סגן ראש העירייה
5. מר אמג'ד עויסאת  – חבר מועצה
6. מר אחמד מואסי  – חבר מועצה
7. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
8. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
9. מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
10. מר גסאן עת'אמנה  – חבר מועצה
11. מר חסן פדעוס – חבר מועצה 
12. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
13. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
14. מר עאמר אבו חוסין  – חבר מועצה
15. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
16. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה

משתתפים נוספים :

1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה
2. רו"ח מג'די אבו מוך, גזבר העירייה
3. אינג' מגדי ביאדסה, מהנדס העירייה
4. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה

על סדר היום:

1. אישור תב"ר חדש לשיקום כבישים, מדרכות, מערכות תיעול ותשתיות נלוות לכבישים 67-68 (אזור מסגד אלשאפעי) ע"ס 1,033,000 ₪.
2. אישור תב"ר שדרוג תאורת רחובות לתאורת לדים בכביש ראשי אלקודס ע"ס 400,000 ₪.
3. אישור תב"ר חדש עבור סלילה ושיקום כבישים בשכונת אום אלואויאת ע"ס 1,751,700 ₪ .
4. אישור תב"ר חדש עבור שדרוג תאורת רחובות ללדים – המשך כביש ראשי וכביש אלסראט  ע"ס 300,000 ₪ .
5. אישור ביטול/שינוי תב"ר מס' 383 (רכישת משאית ומנוף לפינוי גזם).
6. אישור תב"ר חדש על סך 307,500 ₪ לפי הפירוט המצ"ב.
מימון: משרד הפנים.
7. אישור תב"ר חדש ע"ס 500,000 ₪ עבור "עיצוב ופיתוח חצר לימודית בי"ס אלח'ואריזמי".
מימון:  -     משרד החינוך 90% ע"ס 450,000 ₪  (מצו"ב התחייבות תקציבית).
- השתתפות הרשות 10% ע"ס 50,000 ₪ מתקציב רגיל 2017.
8. אישור תב"ר חדש ע"ס 144,000 ₪ עבור "הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים". 
מימון: משרד החינוך (מצו"ב אישור הקצבה עם פירוט בתי הספר המשתתפים).
9. אישור תב"ר חדש ע"ס 70,000 ₪ עבור "הצטיידות לבתי ספר המשלבים אמצעי קצה לתלמידים"
מימון: משרד החינוך (מצו"ב אישור הקצבה עם פירוט בתי הספר המשתתפים).
10. אישור תב"ר בסך 515,865 ₪ למימון תכנית אתגרים – קידום החינוך הבלתי פורמאלי (תשתיות) עבור בתי הספר הבאים:
בי"ס אלשאפעי בסך 384,865 ₪. 
בי"ס אלאנלדוס בסך 91,000 ₪.
בי"ס אלראזי בסך 40,000 ₪.
מימון: משרד החינוך.

תוספת ראשונה לסדר היום:

1. אישור שינוי ייעוד לתב"ר 365 על סך 500,000 ₪ אשר היה מיועד לתוספת ושיפוץ מבנה העירייה, שינוי הייעוד ל-:
שיפוץ בריכת שחייה עירונית  200,000 ₪
פריצה ושיקום כבישים ברחבי העיר 300,000 ₪
מימון התב"ר: משרד הפנים.
2. אישור שינוי ייעוד לתב"ר 383 על סך 600,000 ₪ אשר היה מיועד לרכישת משאית ומנוף לפינוי גזם, שינוי הייעוד ל-:
פריצה ושיקום כבישים ברחבי העיר 600,000 ₪ 
מימון התב"ר: משרד הפנים.

תוספת שנייה לסדר היום:
1. אישור העסקת מר סלאח אבו מוך, לתפקיד עוזר ראש העירייה, לפי חוזה בכירים בגובה 45% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.
מצ"ב חומר רלוונטי.
2. אישור תכנית המתנ"ס לשנת 2017.
3. אישור תוספת לתב"ר מס' 57 – תכנון כללי. 
סכום התוספת : 300,000 ₪. 
  מקור המימון: קרן עבודות פיתוח. 
4. אישור תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור " נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה גן ילדים אלג'זאל" 
מימון : משרד החינוך . 
מצ"ב התחייבות תקציבית
5. אישור תב"ר חדש ע"ס 460,201 ₪ עבור "שיפוץ ושדרוג אולם ספורט "
מימון:  טוטו בסך   322,141 ₪
           השתתפות הרשות, תקציב רגיל 2017 בסך 138,060 ₪ 
           מצ"ב אישור הקצבה טוטו .
6. אישור מתן זכות חתימה עבור גב' רולא ביאדסה ת.ז 061297685 בחשבון הורים בבית ספר יסודי אלחכמה. 
מצ"ב פרוטוקול ישיבת ועד הורים. 
7. אישור שמות הרחובות בעיר.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. התכנסנו היום לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 2/2017. לישיבה זו הוספנו שתי תוספות לסדר היום. נתחיל את הדיון בסעיף 1 שעל סדר היום. 

סעיף 1: אישור תב"ר חדש לשיקום כבישים, מדרכות, מערכות תיעול ותשתיות נלוות לכבישים 67-68 (אזור מסגד אלשאפעי) ע"ס 1,033,000 ₪.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 1 שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד אישור תב"ר חדש לשיקום כבישים, מדרכות, מערכות תיעול ותשתיות נלוות לכבישים 67-68 (אזור מסגד אלשאפעי) ע"ס 1,033,000 ₪.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 2 שעל סדר היום.

סעיף 2: אישור תב"ר שדרוג תאורת רחובות לתאורת לדים בכביש ראשי אלקודס ע"ס 400,000 ₪.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 2 שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד תב"ר שדרוג תאורת רחובות לתאורת לדים בכביש ראשי אלקודס ע"ס 400,000 ₪.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 3 שעל סדר היום.

סעיף 3: אישור תב"ר עבור סלילה ושיקום כבישים בשכונת אום אלואויאת על ע"ס 1,751,700 ₪.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 3 שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד תב"ר חדש עבור סלילה ושיקום כבישים בשכונת אום אלואויאת ע"ס 1,751,700 ₪

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 4 שעל סדר היום.

סעיף 4 אישור תב"ר חדש עבור שדרוג תאורת רחובות ללדים – המשך כביש ראשי וכביש אלסראט  ע"ס 300,000 ₪ .

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 4 שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת.
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד אישור תב"ר חדש עבור שדרוג תאורת רחובות ללדים – המשך כביש ראשי וכביש אלסראט  ע"ס 300,000 ₪.
עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 5 שעל סדר היום.

סעיף 5 : אישור ביטול/שינוי תב"ר מס' 383 (רכישת משאית ומנוף לפינוי גזם).

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 5 שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת.
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד אישור ביטול/שינוי תב"ר מס' 383 (רכישת משאית ומנוף לפינוי גזם).

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 6 שעל סדר היום.

סעיף 6: אישור תב"ר חדש על סך 307,500 ₪ לפי הפירוט המצ"ב.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 6 שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת.
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד תב"ר חדש על סך 307,500 ₪ לפי הפירוט המצ"ב.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 7 שעל סדר היום.

סעיף 7: אישור תב"ר חדש ע"ס 500,000 ₪ עבור "עיצוב ופיתוח חצר לימודית בי"ס אלח'ואריזמי". מימון: משרד החינוך 90% ע"ס 450,000 ₪  (מצו"ב התחייבות תקציבית). השתתפות הרשות 10% ע"ס 50,000 ₪ מתקציב רגיל 2017.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 7 שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת.
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד תב"ר חדש ע"ס 500,000 ₪ עבור "עיצוב ופיתוח חצר לימודית בי"ס אלח'ואריזמי

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 8 שעל סדר היום.

 סעיף 8 : אישור תב"ר חדש ע"ס 144,000 ₪ עבור "הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים". 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 8 שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד תב"ר חדש ע"ס 144,000 ₪ עבור "הפעלת תוכנית תכנות ורובוטיקה בבתי ספר יסודיים". 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 9 שעל סדר היום.

סעיף 9 : אישור תב"ר חדש ע"ס 70,000 ₪ עבור "הצטיידות לבתי ספר המשלבים אמצעי קצה לתלמידים". מימון: משרד החינוך (מצו"ב אישור הקצבה עם פירוט בתי הספר המשתתפים).

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 9 שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד תב"ר חדש ע"ס 70,000 ₪ עבור "הצטיידות לבתי ספר המשלבים אמצעי קצה לתלמידים"

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 10 שעל סדר היום.

סעיף 10: אישור תב"ר בסך 515,865 ₪ למימון תכנית אתגרים – קידום החינוך הבלתי פורמאלי (תשתיות) עבור בתי הספר הבאים:
בי"ס אלשאפעי בסך 384,865 ₪. 
בי"ס אלאנלדוס בסך 91,000 ₪.
בי"ס אלראזי בסך 40,000 ₪.
מימון: משרד החינוך.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 10 שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד תב"ר בסך 515,865 ₪ למימון תכנית אתגרים – קידום החינוך הבלתי פורמאלי (תשתיות) עבור בתי הספר הבאים:
בי"ס אלשאפעי בסך 384,865 ₪. 
בי"ס אלאנלדוס בסך 91,000 ₪.
בי"ס אלראזי בסך 40,000 ₪.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 1 שעל התוספת הראשונה לסדר היום. 

סעיף 1 לתוספת הראשונה  : אישור שינוי ייעוד לתב"ר 365 על סך 500,000 ₪ אשר היה מיועד לתוספת ושיפוץ מבנה העירייה, שינוי הייעוד ל-:
שיפוץ בריכת שחייה עירונית  200,000 ₪
פריצה ושיקום כבישים ברחבי העיר 300,000 ₪
מימון התב"ר: משרד הפנים.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 1 לתוספת הראשונה שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד אישור שינוי ייעוד לתב"ר 365 על סך 500,000 ₪ אשר היה מיועד לתוספת ושיפוץ מבנה העירייה, שינוי הייעוד ל-:
שיפוץ בריכת שחייה עירונית  400,000 ₪
פריצה ושיקום כבישים ברחבי העיר 100,000 ₪

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 2 שעל התוספת הראשונה לסדר היום. 

סעיף 2 לתוספת הראשונה :  אישור שינוי ייעוד לתב"ר 383 על סך 600,000 ₪ אשר היה מיועד לרכישת משאית ומנוף לפינוי גזם, שינוי הייעוד ל-:
פריצה ושיקום כבישים ברחבי העיר 600,000 ₪ 
מימון התב"ר: משרד הפנים.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 2  לתוספת הראשונה שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד שינוי ייעוד לתב"ר 383 על סך 600,000 ₪ אשר היה מיועד לרכישת משאית ומנוף לפינוי גזם, שינוי הייעוד ל-:  פריצה ושיקום כבישים ברחבי העיר 600,000 ₪

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 1 שעל התוספת השנייה לסדר היום. 

סעיף 1 לתוספת השנייה:  אישור העסקת מר סלאח אבו מוך, לתפקיד עוזר ראש העירייה, לפי חוזה בכירים בגובה 45% משכר מנכ"ל, בכפוף לאישור משרד הפנים.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: סעיף זה יוסר מסדר היום של הישיבה. כעת נעבור לסעיף 2 שעל התוספת השנייה לסדר היום. 

סעיף 2 לתוספת השנייה :אישור תכנית המתנ"ס לשנת 2017.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 2 לתוספת השנייה שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: 9 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי).
נגד: אין. 
נמנע: 7 מחברי המועצה הנוכחים (באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
החלטה: אושרו ברוב קולות  תכנית המתנ"ס  המתוקנת לשנת 2017

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 3 שעל התוספת השנייה לסדר היום. 

סעיף 3 לתוספת השנייה  : אישור תוספת לתב"ר מס' 57 – תכנון כללי. 
סכום התוספת : 300,000 ₪, מקור המימון: קרן עבודות פיתוח. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 3  לתוספת השנייה שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת)
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד אישור תוספת לתב"ר מס' 57 – תכנון כללי. סכום התוספת : 300,000 ₪. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 4 שעל התוספת השנייה לסדר היום. 

סעיף 4 לתוספת השנייה  : אישור תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור " נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה גן ילדים אלג'זאל" מימון : משרד החינוך . 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 4 לתוספת השנייה שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד אישור תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור " נגישות אקוסטית ליקויי שמיעה גן ילדים אלג'זאל" 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 5 שעל התוספת השנייה לסדר היום. 

סעיף 5 לתוספת השנייה  : אישור תב"ר חדש ע"ס 460,201 ₪ עבור "שיפוץ ושדרוג אולם ספורט" מימון:  טוטו בסך   322,141 ₪, השתתפות הרשות, תקציב רגיל 2017 בסך 138,060 ₪ .

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 5 לתוספת השנייה שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד תב"ר חדש ע"ס 460,201 ₪ עבור "שיפוץ ושדרוג אולם ספורט" במימון טוטו בסך  322,141 ₪ ובהשתתפות הרשות, תקציב רגיל 2017 בסך 138,060 ₪ .

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 6 שעל התוספת השנייה לסדר היום. 

סעיף 6 לתוספת השנייה :  אישור מתן זכות חתימה עבור גב' רולא ביאדסה ת.ז 061297685 בחשבון הורים בבית ספר יסודי אלחכמה. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 6 לתוספת השנייה שעל  סדר היום להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד אישור מתן זכות חתימה עבור גב' רולא ביאדסה ת.ז 061297685 בחשבון הורים בבית ספר יסודי אלחכמה

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 7 שעל התוספת השנייה לסדר היום. 

סעיף 7 לתוספת השנייה: אישור שמות הרחובות בעיר.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מדובר בסעיף העוסק באישור שמות הרחובות בעיר וזאת כפי שהוחלט בישיבת הוועדה לבחירת שמות לרחובות העיר. המועצה אמורה לאשר את החלטת הוועדה. אני מעלה להצבעה את אישור החלטת הוועדה לבחירת שמות לרחובות.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, טאהא ענבוסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג'ד עויסאת).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושרו פה אחד שמות הרחובות בעיר. בכבוד רב,


_______________ ________________
   מוחמד אבו פרך עו"ד מורסי אבו מוך
   מנכ"ל העירייה          ראש העיר

תמלול ישיבה
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מורסי נוכח, חג' שריף שאייב נוכח, איאד מוואסי נוכח, טאהא ענבוסי נוכח, אמג'ד עוויסאת נוכח, אחמד מוואסי נוכח, באסל ביאדסה נוכח, בהאא מוואסי נוכח, ג'מאל אבו מוך נוכח, ג'סאן עתאמנה נוכח, חסן פדעוס נוכח, מחמד אסעד אבו מוך נוכח, סובחי ביאדסה נוכח, עאמר אבו חוסין נוכח, עאייד מג'אדלה נוכח, עבד אל לטיף מסארווה אינו נוכח, אז כולם נוכחים למעט עבד אל לטיף מסארווה, על סדר היום ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 2/2017 המתקיימת ביום רביעי 15.02.2017, הדיון התחיל בשעה שמונה ועשרה בערב, באולם הישיבות בעירייה, על סדר היום סעיף מס' 1 אישור תב"ר חדש לשיקום כבישים, מדרכות, מערכות תיעול, תשתיות נלוות לכבישים 67,68 אזור מסגד אל שאפעי, על סך 1.033 מיליון שקלים, בבקשה טאהא.
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : תב"ר כבישים 67,68 הוא תב"ר ייעודי, קרן פיתוח משרד הפנים, אנחנו מדברים על כביש שלם כולל תאורה, תשתיות, תיעל ומדרכות, בסכום של מיליון שלושים ושלוש אלף שיקל, זה הכביש שמקשר בין שכונת אל בסה למסגד אל שאפעי, מצורף מפרט טכני, ותכנון בקרוב יצא בצורה הזאת,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : לא קרן פיתוח, אלא מענק פיתוח של משרד הפנים.
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : ממה שהבנתי שהאשור הטכני זה עם המהנדס.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : זה מרופד לא.
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : לא.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : זה לא הכביש שעולה מאל שאפעי לכיוון מעלה.
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : לא, אנחנו מדברים על הכביש איפה אזור אבו חשיש.
מהנדס העירייה, מאג'ד אל ביאדסה: הכבישים שנפרצו אבל עדיין לא נעשה להן פיתוח.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בשנה הקודמת הכבישים שנפרצו, חלק מהם היה עם כורכר, וחלק מהם אנחנו בנינו גדרות והרסנו את זה, אם אני לא טועה שם, היה אפילו מפעל, לא מפעל.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : מוסך.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : המוסך של טארק, יש סיפור גדול שם, אז האם יש למישהו שאלות לגבי סעיף מס' 1?
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : יעד ביצוע יש הערכה?
מהנדס העירייה, מאג'ד : מיידי.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : מיידי כן?
מהנדס העירייה, מאג'ד : כן.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : מה עם מערכת הביוב שם?
מהנדס העירייה, מאג'ד : הביוב זה עם התאגיד, תוכנית ההשקעות אנו כבר יושבים איתם, (מילה לא ברורה) מיידית אם זה יאושר.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כשהתב"ר יאושר.
מהנדס העירייה, מאג'ד : כשהתב"ר יאושר במאת האחוזים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו כאן צריכים מכרז,
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : אנחנו מדברים על מכרז.
מהנדס העירייה, מאג'ד : מה?
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : מכרז בנפרד, זה לא בתוך המסגרת.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לפי המסגרת של המכרז החדש של הריפוד שאנו עשינו, כל פרויקט, כל הזמנה שהיא מעל 800 אלף שמתייחסת לכביש אחד, לכביש אחד, אז אנחנו צריכים לצערי הרב מכרז, אז בינתיים אנחנו נמצאים במכרז הנוכחי, לכן גם כאן אנו ניאלץ לצאת למכרז, הצבעה, מי בעד?
הערה (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד כולם בעד, סעיף מס' 2, רק תיקון קטן, אישור תב"ר שדרוג תאורת רחובות ותאורת לידים בכבישים, בכביש הראשי אל קודס, אנו רוצים להוסיף לשם, גם כבישים צדדיים שמתחברים לכביש אל קודס.
מנכל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כבישים המובילים לכביש אל קודס.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : המתחברים.
מנכל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן, שמובילים לא אלודס.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אל קודס והמובילים לאל קודס.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : מה זאת אומרת, אבל אין לך לא כניסה ולא יצאה בכיוון אחד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כל הכבישים שיוצאים מכביש אל קודס.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : כל הכבישים שיוצאים מכביש אל קודס.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כל הכבישים שיוצאים מכביש אל קודס, טוב?
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : אוקי.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : האם יש למישהו שאלות כאן? טוב מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד, סעיף מס' 3.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : רק שאלה כאן, מחמד איך תב"ר כזה יוצא לפועל מחמד?
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : אנחנו מדברים כאן על פרויקט, את האמת לאחרונה מתגבשת החלטה בעירייה לגבי פרויקט עצום בשווי 4 מיליון שקלים, בנוסף לכספים שאנו אמורים לקבל.
מנכל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא, יש קול קורא.
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : שאם אנו מגישים אנחנו מקבלים עשרים אחוזים,
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : לא בדקתם עניין של תאורה וסלולארית.
מנכל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אנחנו כן בדקנו, יש קול קורא.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : חלק מהם זה תאורה וסלולארית.
מנכל העירייה, מר מחמד אבו פרך : יש לנו קול קורא, אנחנו עשינו סקר חשמל, העלות כדי לשנות את כל האורות בבאקה אל גרבייה הלידים, זה יצא 4.2 מיליון שקלים, יש קול קורא שהגשנו אותו עכשיו, שמעניקים לנו עשרים אחוזים, בערך 800 אלף שקל, יש לנו כאן בערך 700 אלף שקל, אז נותר לנו בערך 2.7 מיליון שאנחנו נבדוק אם יש אפשרות לפרוס את זה לחמש שנים,
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : יחסרו לנו 2.5 מיליון שקלים, בזמן הנוכחי אנחנו נפרוס אותם לחמש שנים.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : השאלה כאן איך,
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : אני לא מדבר לגבי ההיקף הכספי, לא היה עדיף שתהיה תאורה וסלולארית
מנכל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה לדים, זה לא סלולארי.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : אני יודע את זה, אבל יש גם כן תאורה וסלולארית.
מנכל העירייה, מר מחמד אבו פרך : יש אנחנו צריכים לעשות מכרז, אנחנו נעשה כל מיני בדיקות, אנחנו עכשיו בסקר שאותו עשינו אנחנו רואים שכדאי לעשות עם לדים, כי יש לך חיסכון בערך 40%.
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : היועץ לא המליץ.
מנכל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כאן הבעיה, אתה לא יודע אם הסוללה הזו נגמרת אחרי חמישה ימים.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : לא, דווקא זה הולך היום, אפילו בעולם כולו.
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : אנחנו פורסים את זה 2.5 מיליון שקלים, על חמש שנים, כאילו אתה מממן את זה מהחיסכון בחשמל.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : השאלה שלי איך עושים את הביצוע?
מנכל העירייה, מר מחמד אבו פרך : עושים את זה דרך ביצוע.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : על 400 מכרז.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד, לא ניתן לשמוע).
מנכל העירייה, מר מחמד אבו פרך : איך אנו אמורים לעשות את זה, אם זה דרך אשראי ספקים או הלוואה, זה בשלב יותר מתקדם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיף מס' 3 אישור תב"ר חדש עבור סלילת ושיקום כבישים בשכונת אום אל ואויאת על סך 1.7 מיליון, אם אתם זוכרים בעבר אנחנו אישרנו 1.3 מיליון, וזה עוד 1.7 מיליון, זאת אומרת ביחד יש לנו 3 מיליון, 3 מיליון כך,
הערת המתמללת : (חבר העירייה עבד מסארווה מצטרף למליאה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בשלב זה מצטרף עבד אל לטיף מסארווה לישיבה, עבד אנחנו עברנו על סדר סיימנו שני סעיפים, אנחנו עוברים עכשיו על סעיף מס' 3, סעיף מס' 3 אישור תב"ר חדש עבור סלילת ושיקום כבישים באום אל ואויאת, 1.7 מיליון, בבקשה טאהא.
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : אום אל ואויאת, אותו הדבר, מצורף מפרט טכני, אנחנו מדברים על שכונה שלמה, יש שם גם פריצת כבישים, יש כבישים שעדיין לא נפרצו, אנחנו מדברים גם על שיקום וגם על תשתיות, המתכנן כבר עובד בשטח, הוצאת הזמנה למתכנן שגם יהיה מפקח באותה שכונה, על הפיקוח.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב סעיף מס' 3 חברה, מי בעד.
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד, סעיף מס' 4 אישור תב"ר חדש עבור שדרוג תאורת רחובות ללדים, המשך כביש ראשי, וכביש אל סיראט, והכבישים שמתחברים לכביש אל סיראט, על סך 300 אלף שקלים, זה כסף שהוא ייעודי לפי המלצת משרד הפנים.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : זה התקציב שאושר ממשרד הפנים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיף התקציב שאושר ממשרד הפנים, טוב מי בעד חבר'ה?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיף מס' 5 אישור ביטוי, שינוי תב"ר מס' 383 שהוא רכישת משאית עם מנוף לפינוי גזם, אפשר (מילה לא ברורה- מדברים ביחד) עם סעיף מס' 2 של התוספת, אני לדעתי בואו נצביע עליו ואז נעבור לסעיף מס' 2, או אם אתם רוצים נצביע לאחר שנעבור לסעיף מס' 2 איך שאתם רוצים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : נלך לפי הסדר עזוב,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב נלך לפי הסדר, אישור שינוי תב"ר 383, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד, כי אנו רוצים להכין את זה, פריצה ושיקום כבישים ברחבי העיר, סעיף מס' 6 אישור תב"ר חדש על סך 307500 אלף לפי הפירוט המצורף בזה, משרד הפנים, אנחנו מדברים על סעיף מס' 6, סעיף מס' 6 אם אני לא טועה זה חינוך.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : לא זה חירום.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : חירום, אנחנו מדברים על שדרוג מחסן, ציוד, מכשירי קשר, כל זה ייעודי, סכום שהוא ייעודי.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : התקציב ממשרד הפנים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : האם יש למישהו שאלות לגבי סעיף מס' 6.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יש לך כאן פירוט,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני חושב שלא צריך להעלות את זה לשולחן הדיונים כאן, צריכים לטפל בזה, יש לנו קב"ט עירייה, הוא צריך לטפל בנושא הזה, זה הכל.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיף מס' 7 500 אלף עבור עיצוב ופיתוח (מילה לא ברורה) לימודים בבית ספר אל כווארזמי, על זה הצבענו בפעם הקודמת ואנו נצביע עליו שוב פעם מחדש,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : זה של אל כווארזמי?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כן 500 אלף.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אנחנו לא הצבענו על זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיף מס' 8 אישור תב"ר על סך 144 אלף עבור הפעלת תוכנית רובוטיקה בבתי ספר, אישור תב"ר על סך 144 אלף עבור הפעלת תוכנית רובוטיקה בבתי ספר יסודיים, סעיף מס' 8 בבקשה איאד.
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : הגשנו לפי קול קורא לכל בתי ספר היסודי, קיבלנו לארבעה, שהם אבן ח'לדון, אל ראזי, ואלחיכמה, לכל בית ספר קיבלנו 36 אלף שקלים.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מה זה?
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : רובוטיקה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : מי הבית ספר הרביעי?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : סעיף מס' 8.
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : אל ראזי, אל חכמה, ואל שאפעי.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אל שאפעי.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב יש למישהו שאלות חברה? מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הצבעה פה אחד, סעיף מס' 9, אישור תב"ר חדש על סך 70 אלף שקלים עבור הצטיידות לבתי ספר המשלבים אמצעי קציר לילדים, בבקשה איאד.
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : אמצעי קציר לילדים, יש שילוב של הלימוד הטכנולוגי ביחד עם הפורמאלי, כלומר תשתית בסיסית של מחשבים, ראווטרים, טאבלטים, השילוב הזה כדי שבתי הספר והתלמידים יתרגלו לסגנון חדש בחיים, שיהיו מוכנים למאה העשרים ואחד, וזה מה שקיבלנו עבור בית ספר עומר אבן אל ח'טאב.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב מי בעד חברה?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הצבעה פה אחד, סעיף מס' 10 אישור תב"ר 515 אלף למימון תוכנית אתגרים, קידום החינוך הבלתי פורמאלי עבור בתי ספר אל שאפעי, 384865 אלף, אל אנדלוס 91 אלף, בית ספר אל ראזי 40 אלף שיקל, מימון משרד החינוך, בבקשה איאד.
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : זה תב"ר יש שני סוגים של התקציב הזה, יש סוג שקשור לפעילות, ויש סוג לתשדיר, התב"ר הזה ה 515 אלף מיועד לתשתית.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : יש תוכנית לביצוע?
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : כן כמובן, כמובן.
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : זה חצי מיליון שקלים.
סגן ראש העירייה, מר איאד מוואסי : כן כמובן, התב"ר שוב פעם, יש למחלקת נוער, התב"ר מחולק לשני חלקים, לתקציבי ולפעילות, יש פעילות ויש תשתית, התב"ר הזה מדבר על התשתית, בתי הספר שאמורים לפתוח בערב כדי לנצל את האולמות שלהם, אנחנו רוצים להכין להם תשתית, שאחרי הצהריים תהיה שם פעילות של יחידת הנוער, עכשיו הגענו לסיכום עם המנהלים לגבי העניין הזה, זה בבתי ספר אל שאפעי, שזה הכי הרבה, קיבלה את הסכום הגבוה ביותר, ובית ספר אל אנדלוס, ובית ספר אל ראזי, הפעילות הזו מנוצלת על ידי מחלקת הנוער, יש לנו עוד שלוש מקומות שהם יכולים להשתמש בהם.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני חושב שאתם צריכים להוסיף עוד סעיף על מנת שיהיה שם עוד איש ביטחון, שומר או משהו, כי כאשר פותחים את המתקנים, יש אנשים שבאים ועושים נזקים.
סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי : יש מפעיל לזה.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : האם יש ביטחון שישמור על הביטחון שם?! אבל האם יש לו תקציב,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב, הצבעה מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד, נעבור על תוספת סדר יום, יש לנו שם שני סעיפים, הסעיף הראשון אישור שינוי ייעוד תב"ר 365 על סך 500 אלף שיקל, המיועד לתוספת לשיפוץ מבנה העירייה, שינוי הייעוד לשיפוץ בריכת השחייה העירונית, סכום 400 אלף שיקל, זה לא 200 אלא 400 אלף, ופריצה ושיקום כבישים ברחבי העיר 100 אלף,
מהנדס העירייה, מאג'ד : יש אומדן ראשוני.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב, 400 אלף, 400 אלף מספיק לבריכה.
מהנדס העירייה, מאג'ד : אבל מערכת הסינון לבד עולה 220 אלף לפני מע"מ בלבד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : 400 אלף זה לא מעט, 400 אלף זה לא מעט, אם הבריכה תעלה לנו יותר מ 400 אלף בואו נשב שוב פעם ונחשוב על זה.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : מערכות הסינון לבד 220 אלף בלבד.
מהנדס העירייה, מאג'ד : לפני מע"מ
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : נו?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : זה רק מערכות הסינון, יהיה לך רק 130 אלף שיקל לשיפוץ.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : למה איפה מערכות הסינון שהיו?
מהנדס העירייה, מ' מג'די : הכל פגום.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : זה פגום?
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : זה מספיק מורסי אני חושב.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : זה כולל מסננים, בסדר, מה עוד צריך להשקיע שם.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : למה שזה יהיה על חשבון העירייה, למה מי מפעיל אותה, הוא לא שמר על המסננים האלה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : המסננים האלה אם אני לא טועה נמצאים משם, ושופצו, ונשארו ועבדו עם זה, טוב אנחנו מעלים להצבעה את זה, שיפוץ בריכת שחייה עירונית 400 אלף, פריצה ושיקום כבישים ברחבי העיר, זה סעיף מס' 1 100 אלף, בסדר? מי בעד.
הערת המתמללת : (הצבעה)
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד, סעיף מס' 2, אישור שינוי ייעוד תב"ר 383 על סך 600 אלף שקל אשר היה מיועד לרכישת משאית ומנוף לפינוי גזם, שינוי הייעוד, לפריצת ושיקום כבישים ברחבי העיר בסך 600 אלף שקלים, מימון התב"ר משרד הפנים.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : זה אישור מקודם.
מהנדס העירייה, מאג'ד : זה אישור מקודם.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אישרנו את הביטול.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : זה היה צריך להיות סעיף אחד הוא צודק, שמדבר גם על הביטול,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב מי בעד חברה?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד, סעיף מס' 3, יש לנו שני דברים כאן, תוכנית המתנ"ס, בתוכנית המתנ"ס הוסכם בדיון הקודם שנדחה את זה להיום, על מנת  שאנחנו נדון בסוגיה הזו, יש מסמכים שחלקנו אותם, זאת על מנת לאשר את הפעילות של המתנ"ס לסכום שאנחנו אישרנו אותו בסדר.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : שזה מיליון חמישים אלף.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : שזה מיליון חמישים אלף, שאנחנו מאשרים, אני מעלה להצבעה אישור פעילות ותוכנית המתנ"ס שהוגשה עד לסכום מיליון חמישים אלף שאושר בתקציב, מי בעד?
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אנחנו מאשרים את תוכנית המתנ"ס לשנת 2017.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : כן, שהיא על סך הכל מיליון חמישים אלף.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אנחנו מאשרים את כל התוכנית.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : בסדר שהיא על סך הכל מיליון חמישים אלף.
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : לא.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אנחנו מאשרים את תוכנית המתנ"ס, שהגיש המתנ"ס לעירייה, יחד עם זאת יודע, שהתקציב שהוקצה לו זה מיליון חמישים אלף שיקל, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מי נגד?
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : נמנעים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בעד, בהאא מוואסי, עאמר אבו חוסין, אחמד מוואסי, מחמד אבו מוך, שריף שאייב, מורסי אבו מוך, איאד מוואסי, טאהא ענבוסי, האם שכחתי מישהו?
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : חסן.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : חסן פדעוס בעד, תשעה בעד, נגד? אין? נמנעים, יש לנו עבד מסארווה, אתה בעד או נמנע?
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : נמנע, נמנע.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : עאייד מג'אדלה, באסל ביאדסה, ג'מאל אבו מוך, חג' סובחי, ואמג'ד וג'סאן נמנעים, סעיף מס' 4 חברה, יש הצעה, עבד רשמתי שאתה בעד,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : לא.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יש הצעה להקמת בית ספר לבנות בעיר, או בית ספר בהפרדה, יש עמותה, אני עדיין כאן, יש עמותה, יש עמותה שהם " אהל אל סונה ואל תרבייה" שהם מר אמג'ד קעדאן והחברים שלו, הם רוצים להגיש למשרד החינוך בקשה, הם מאמינים שהם יכולים לקבל אישור להקמת בית ספר לבנות מגיל חטיבת ביניים ומעלה.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : מכיתה ז' עד תיכון.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כמו בקלנסווה, אנחנו אמרנו להם,
חבר העירייה, מר שריף שאייב : מכיתה ז' עד תיכון.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני אישית בעד הרעיון הזה, כמובן מה שהם מבקשים, שאנחנו כביכול נשכיר להם את החלק, לא בית ספר עתיד, יש את הכיתות האלה בחזית בית ספר עתיד, שזה בין הבית ספר עצמו לבריכה, אתם יודעים על מה אני מדבר? הכיתות על הכביש, שזה בין בית הספר לבריכה, אנחנו מדברים על שתי הקומות שיש שם שישה חדרים, על מנת שהם יוכלו לקבל את האישור הזה שלנו, ויפנו למשרד החינוך ויקבלו את האישור.
מ"מ ראש העירייה, מר שריף שאייב : בית ספר אל עטאא.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : חג' איאד ישב איתם, וגם אנחנו ישבנו איתם, אנחנו עקרונית בעד הרעיון הזה, כמובן הדרך שלהם ארוכה בזה, אנחנו מקווים שיצליחו, אנחנו עקרונית מסכימים לרעיון הזה, כשנגיע לשלב של עריכת חוזה כמובן אנחנו נפעל אז לפי כל ההוראות שאמורים לפעול לגביהם לפי החוק.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : אז אני מבין שעיריית באקה אל גרבייה בעד בניית בית ספר לבנות.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : האם אתה מבקש הצבעה, אם אנו מסכימים או לא?
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : לא הצבעה, רק על מנת להבין את העניין.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : שכל אחד יסכים, באופן חופשי.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : לא, לא, צריך דיון בנפרד כדי לדון בכל העניין הזה, אי אפשר להחליט ברגע על גורל של בנות בבאקה אל גרבייה, בישיבת עירייה,
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : אבו אמיר, תראה הוא מעלה כאן סעיף אתה מבין אותי, אני אישית אומר לך אני נגד העניין הזה, תצביעו כל אחד יצביע איך שהוא רוצה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אבל אין צורך להצבעה.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : אני שאלתי אותו אם יש צורך להצביע.
סגן ראש העירייה, מר איאד מוואסי : האם אני יכול לדבר? אנחנו לא מדברים על זה שאנחנו רוצים לעשות את זה.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : זה לא משנה, אי אפשר, אתה יודע מה, אם יבוא מישהו מחר ויגיד לך אני רוצה לעשות בית ספר כזה, אי אפשר, יש חוק צריך להיות, בית ספר מעורב נקודה, אתם רוצים להחזיר את באקה שלוש מאות שנים אחורה? אסור לדון בזה, אסור לדון בזה, תשתוק, אסור להעלות את זה, תראו, אם כל אחד יבוא אליכם בהצעה אתם תביאו את זה.
סגן ראש העירייה, מר איאד מוואסי : רק דקה תרשה לי, אני רוצה לומר לך משהו, כאן הבאנו להצבעה, שהאם לעירייה מותר להשכיר לעמותות, וזהו, כל מה שנפתח בעניין הזה אין לו קשר.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : זה רק בענייני חינוך,
מ"מ ראש העירייה, מר שריף שאייב : זה מקודם היה עם חברה מהצפון מהגליל, עמותה.
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : סליחה חברה,
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : אבל יש להם, יש להם את "נאדי הדאיה" והם מפעילים אותו, אז בשביל מה בית ספר.
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : תרשה לי, הסעיף הבא האם מותר לעירייה להשכיר לעמותה, זה הסעיף, לאחר מכן כשהם יבואו להשכיר, אנחנו נדון בזה האם אתם מסכימים להשכיר פלוני או אלמוני, הסעיף כאן האם העירייה יכולה להשכיר לעמותה, או לא יכולה להשכיר לעמותה, את זה אנו מציעים.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : כשאתם מעלים לסדר היום סעיף שלא היה קיים, קודם כל יש פה עקרונית אם חלק מחברי העירייה מתנגדים, בהסכמה זה אפשר, אבל הבעיה הבסיסית כאן, זה לקבל החלטה עקרונית לגבי משהו, לעמותה לתת לה קרקע מובנה של העירייה, לפני שנבדוק את העניין מבחינה חוקית, אם ניתן או לא ניתן,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אני רוצה לומר לך משהו, גם אם אני אאלץ על מנת להקים בית ספר לבנות לעשות משהו שהוא לא חוקי, אז אני אעשה זאת, בסדר? זו העמדה שלי, זו העמדה שלי.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אצל היהודים יש בתי ספר לבנות, ואצל הנוצרים יש בתי ספר לבנות, ואלה של מאה שערים וזה, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אני לא מדבר על מדיניות.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : חוקיות, קטונתי לדבר, אתה איש החוק פה, אתה היועץ המשפטי
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : תראה, מורסי קודם כל בהצעה דיברת כאן על עמותה שבאה להקים, אם העירייה מחליטה שהיא רוצה לעשות בית ספר לבנות, אבל לא עמותה אחרת שהיא תבוא ותאמץ את הפרויקט.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לפי הניסיון.
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : אבו אל מג'ד, אל קאסמי פתחו בית ספר פרטי כעמותה, מה הבעיה בזה? אנחנו סך הכל רוצים להשכיר.
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : מה פתאום, אפשר לקבל אישור, למה אצל היהודים יש בתי ספר מיוחדים לבנות, גם אצל הנוצרים יש בתי ספר מיוחדים, יש בניינים משלהם.
סגן ראש העירייה, מר איאד מוואסי : טוב אם אנחנו השכרנו בניין זה פשע? סליחה?
חבר העירייה, מר מחמד אסעד אבו מוך : הוא רוצה לבדוק את החוקיות.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אתה עושה משהו אחר כאן, אתה קובע, תראה כמו שאמר ראש העיר, בסופו של דבר ההחלטה עקרונית, אם יש החלטה עקרונית על מדיניות, אני לא פותח את הפה כי זו  מדיניות שלכם, אבל כשאתה בא ואומר אני רוצה לתת לעמותה אקס, 
סגן ראש העירייה, מר איאד מוואסי : אני לא אמרתי עמותה אקס.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : הוא אמר ניתן לעמותות.
הערת המתמללת : (מס' דוברים מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : זה גם יבוא בשאלה משפטית טהורה, ליועץ משפטי, בסדר,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : לאן אתם נכנסים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הוא לא אמר עמותות, הוא אמר כמו עמותה,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני מבחינתי אפשר להעלות את זה כהצעה של העירייה אבו כאלד.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מה חברי?
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני אתך,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : הצעה של העירייה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יש הסכמה להצביע היום, או שאתם רוצים לדחות את זה?!
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אין לנו בעיה.
חבר העירייה, מר עאייד מג'אדלה : לדחות את זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בגלל שהסעיף הזה לא היה על סדר היום, אנחנו לא יכולים לדון בזה היום, ואנחנו הולכים לצרף אותו לסעיפים, אז בדיון הבא יש לנו כבר שתים עשרה סעיפים, יש לנו שלושה סעיפים, שאת האמת אנחנו קיבלנו את זה אתמול ושלשום,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה זה? תב"רים או סעיפים?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : תב"רים של מפעל הטוטו, טוב,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אין בעיה תעלה את זה.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב, יש לנו אישור, טוב יש לנו כאן המסמכים, יש לנו תב"ר שמספרו 57, אישור תב"ר איזה סעיף זה? סעיף מס' 5 לתוספת, סעיף מס' 5 לתוספת שזה אישור תב"ר על סך 60 אלף שיקל עבור נגישות אקוסטית, נגישות אקוסטית ליקוי שמיעה גן ילדים אל ג'זאלי, מימון משרד החינוך,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה חדש נכון?
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : כן זה חדש, עוד פעם אני חוזר על זה, סעיף מס' 5 לתוספת שזה אישור תב"ר על סך 60 אלף שיקל עבור נגישות אקוסטית ליקוי שמיעה גן ילדים אל ג'זאלי, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד, סעיף מס' 6 לתוספת הינו אישור תב"ר חדש על סך 460201 שיקל עבור שיפוץ ושדרוג אולם ספורט, שזה אולם הספורט בסך 322141 אלף שיקל, השתתפות הרשות בתקציב זה 138 אלף ביחד זה יוצא 460 אלף שקלים, אז יוצא 460 אלף ש 322 מהטוטו, ו 138 אלף מטעם העירייה, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : מאשרים פה אחד, סעיף מס' 7 לתוספת שזה אישור, יש עוד סעיף לתוספת,
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : תכנון כללי.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יש עוד סעיף טוטו,
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : אחת מהן זה לא הרשאה תקציבית, זה אישור עקרוני, אנחנו עובדים על ההרשאה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה כבר לזכאות
גזבר העירייה, רו"ח מג'די אבו מוך : כן זאת זכאות, ויש עוד אחת שהיא אישור עקרוני.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב סעיף מס' 7 אישור תוספת תב"ר 57 תכנון כללי, סכום 300 אלף שיקל, מקור המימון קרן עבודות פיתוח, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד, סעיף מס' 8 לתוספת שהוא אישור מתן זכות חתימה עבור גברת רולא ביאדסה, מס' תעודת זהות 061297685 בחשבון הורים בית ספר יסודי אל חכמה, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד, אנחנו בדיון הקודם בחרנו בעבד אל מונעם, מכיוון שהוא עובד בתל אביב, אז הוא לא יכול, אין לו זמן, אז אנו מציעים אותה, מי בעד?
הערה" (הצבעה).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : פה אחד, טוב, אנחנו.
יועץ משפטי, עו"ד חוסאם אבו פול : אין ועדת שמות, ועדת שמות לא ישבה ישיבה מסכמת לפי החומר שנמצא ואישרה אותה, אין מפה שאומרת איפה מפתח הקורדנאטות, בכל זאת זה נמצא בווייז,
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אבו כאלד בדיון הקודם ביקש ג'סאן אבו מחמד, הוא ביקש על מנת שנכסה את מי שרוצה הנחה בארנונה, צריכים להביא את זה עכשיו.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בהאא זה בסעיפים של הדיון הבא, אלה הסעיפים לדיון הבא.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : האם אתם יכולים לשלוח לנו את החומר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : בעזרת השם, הסעיפים שהצבענו עליהם היום, את זה חילקנו בדיון הקודם במליאה.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אין בעיה אני זוכר את זה,
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : יש לנו סעיף שאני אישית, יש לנו סעיף שמשרד הפנים מבקשים מאתנו לאשר את השמות של הכבישים שאנו שמנו ברחובות, השמות. אז אנחנו אומרים דבר כזה, זאת דעתי, למרות שאני לפי דעתי,קודם כל, כל הכבוד לכל האנשים שעשו במלאכה הזו, ואנחנו מברכים אותם ולא יודעים באיזה נסיבות הם עבדו, למרות שלדעתו שמות הרחובות לפי דעתי צריכים היו להיקרא על שמות אנשים מהעיר, שמגיע להם להנציח את שמם, זה לא ייתכן שכל הערים האחרות מכבדים ומנציחים את האנשים של אותה עיר חוץ מהעיר שלנו, אך הדבר הזה כבר קיים, אנחנו יכולים לאמץ את הרחובות החדשים שאנו אמורים לפרוץ, יש הרבה רחובות, אני מעלה להצבעה את אישור השמות הקיימים היום, וזהו, בסדר? מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : למה התוכנית תקועה, מספור העיר, יש תוכנית כזו, זה מקדנציה שעבר, זה היה אמור להסתיים.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : הם צריכים את השמות של הרחובות כדי למספר.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני מדבר על תוכנית שאושרה בתקציב של הקדנציה הקודמת, נכון או לא?
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : זה נכון.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : למה זה תקוע, ועדיין לא מוספרה העיר.
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : אוקי מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הערת המתמללת : (הצבעה).
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
ראש העיר, עו"ד מורסי אבו מוך : טוב תודה לכם.
סוף דיון