פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2017

תאריך:12/02/2017
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2017
סוג ישיבה:מן המניין

​פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2017 מיום 5/2/2017

נערכה בתאריך 5.2.17 בשעה 19:30 באולם הישיבות בעירייה


נוכחים מחברי המועצה:

- עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
- מר שריף שאיב –מ"מ ראש העירייה 
- מר איאד מואסי  – סגן ראש העירייה
- מר טהא ענאבסי  – סגן ראש העירייה
- מר אמג'ד עויסאת  – חבר מועצה
- מר אחמד מואסי  – חבר מועצה
- מר באסל בדוסי – חבר מועצה
- מר בהאא מואסי – חבר מועצה
- מר ג'מאל אבו מוך – חבר מועצה
- מר גסאן עת'אמנה  – חבר מועצה
- מר חסן פדעוס – חבר מועצה 
- מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
- מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
- מר עאמר אבו חוסין  – חבר מועצה
- מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
- מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה

משתתפים נוספים:

- מוחמד אבו פרך, מנכ"ל העירייה
- עו"ד חוסאם אבו פול –  היועץ המשפטי לעירייה
- רו"ח מג'די אבו מוך – גזבר העירייה
- אינג' מג'די ביאדסה – מהנדס העירייה

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 2/2016. 
2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3/2016.
3. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 4/2016.
4. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2016.
5. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 6/2016.
6. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 8/2016.
7. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 9/2016.
8. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 10/2016.
9. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 11/2016.
10. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 12/2016.
11. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 13/2016.
12. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2016.
13. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 15/2016.
14. הצגת תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת 2017.
15. דיון בדוח כספי חצי שנתי סקור 30/06/2016.
16. אימוץ ההנחות הקיימות בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג- 1993 בשיעור המקסימאלי הניתן ע"פ התקנות וקביעת מועד אחרון להגשת בקשות לקבלת הנחה ע"פ התקנות.  
17. דיון בדוח כספי ודוח מפורט לשנת 2015 והמלצות ועדת הביקורת.
18. אישור מתן הרשאה לשירות האינטרנט לצפייה בחשבון בי"ס יסודי אלח'וארזמי עבור מורשי החתימה של ביה"ס והסמכת בעלי זכות החתימה לחתום על הטפסים הנדרשים ע"י הבנק. 
19. אישור החלפת בעל זכות החתימה בשם העירייה מר שלמה רייך במקום רו"ח תופיק קרמאן (בכל הבנקים ובמסלקה בנקאית) והסמכת בעלי זכות החתימה לחתום על הטפסים הנדרשים ע"י הבנקים לצורך ביצוע ההחלפה.
20. אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון וועד הורים ב"ס אלחכמה.
21. אישור "הסכם ליישום התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה ברשויות המקומיות", תכנית שמיד 2017-2019.
מצ"ב מכתבו של היועץ המשפטי לעירייה מיום 5/1/2017.
22. אישור מר עודד פרומוביץ (מתכנן אורבני אסטרטגי במחלקת הנדסה) כנציג העירייה באיגוד ערים חדרה לאיכות הסביבה. 
23. מינוי ועדת התקשרויות להזמנת ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח -1987, לפי חוזר 8/2016.
24. עדכון הרכב ועדת כספים.
25. אישור נוהל "הליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל השפר, לפי סוג המשרה, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).
מצ"ב הנוהל.
26. החלטה עקרונית לרכישת מבנה בזק שבעיר.
27. החלטה עקרונית להקמת עמותה עירונית לספורט ותרבות. 
28. ביטול ההחלטה בעניין הקמת ועדה לפיקוח על השעות הנוספות עבור עובדי העירייה.
29. החלטה בדבר עריכת מבחני הערכה רוחביים לכיתות ו' ולכיתות ט' בבית הספר בעיר.
30. אישור העברת מתחם המשטרה הנוכחי ממרכז העיר למתחם חדש בחלקה 49 גוש 8773 באזור מחלף כביש חוצה ישראל (6).
31. החלטה בדבר שימוש בשטח הפנוי של מתחם המשטרה הנוכחי כחניון ציבורי. 
32. החלטה בדבר הקמת סניף/לשכה לרשות האוכלוסין. 

תוספת:
1. פרויקט "מיתוג עירוני": אישור לוגו חדש לעיריית באקה אלגרבייה. 
2. אישור נציגי העירייה בוועדת תכנון ובנייה עארה. 
3. אישור העסקת, מר וליד מגאדלה, מנהל מחלקת חינוך, לפי חוזה בכירים 75%, משכר מנכ"ל), בכפוף לאישור משרד הפנים.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. נתחיל את הדיון בסעיף 1 בתוספת שעל סדר היום. 

סעיף 1 לתוספת  : פרויקט "מיתוג עירוני": אישור לוגו חדש לעיריית באקה אלגרבייה

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 1 שעל  התוספת סדר היום להצבעה.


בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד פרויקט "מיתוג עירוני": אישור לוגו חדש לעיריית באקה אלגרבייה. בהחלטה התבקש מנמ"ר העירייה לנסות ולשנות את הפרח הקיים בעץ זית.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 2 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 2: אישור נציגי העירייה בוועדת תכנון ובנייה עארה. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 2 שעל  התוספת לסדר היום להצבעה.

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד אישור נציגי העירייה בוועדת תכנון ובנייה עארה , מר מוחמד אסעד אבו מוך , בהאא מואסי, ומר עבד מסארוה. כמוכן מר אמגד עוויסאת יהיה נציג בוועדת משנה.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 3 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 3 לתוספת : אישור העסקת, מר וליד מגאדלה, מנהל מחלקת חינוך, לפי חוזה בכירים 75%, משכר מנכ"ל), בכפוף לאישור משרד הפנים.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה את סעיף 3 שעל  התוספת סדר היום להצבעה.

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד אישור העסקת, מר וליד מגאדלה, מנהל מחלקת חינוך, לפי חוזה בכירים 75%, משכר מנכ"ל), בכפוף לאישור משרד הפנים.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מטעמי נוחות, אני מציע כדי נעלה להצבעה את הסעיפים 1-13 שעל סדר היום, העוסקים באישור פרוטוקולים, יחדיו. כל חבר מועצה המתנגד לפרוטוקול זה או אחר, מוזמן לציין זאת טרם העלאת ההצבעה. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 1 עד 13  שעל  סדר היום להצבעה

1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 2/2016. 
2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3/2016.
3. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 4/2016.
4. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2016.
5. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 6/2016.
6. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 8/2016.
7. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 9/2016.
8. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 10/2016.
9. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 11/2016.
10. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 12/2016.
11. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 13/2016.
12. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2016.
13. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 15/2016

בעד: 15 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך,  סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: באסל בדוסי.
החלטה: אושרו ברוב קולות הפרוטוקולים הבאים: 
1. פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 2/2016. 
2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 3/2016.
3. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 4/2016.
4. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 5/2016.
5. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 6/2016.
6. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 8/2016.
7. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 9/2016.
8. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 10/2016.
9. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 11/2016.
10. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 12/2016.
11. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 13/2016.
12. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2016.
13.   אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 15/2016

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 14 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 14: הצגת תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת 2017.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע לדחות את הסעיף לישיבת מועצה מאוחרת. אני מעלה להצבעה את  דחיית סעיף 14  שעל  סדר היום.

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד דחיית סעיף 14 לישיבה הבאה.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 15 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 15 : דיון בדוח כספי חצי שנתי סקור 30/06/2016.

{סעיף זה הובא לדיון חברי המועצה ואיננו סעיף המובא להחלטת המועצה}

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 16 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 16 לסדר היום: אימוץ ההנחות הקיימות בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג- 1993 בשיעור המקסימאלי הניתן ע"פ התקנות וקביעת מועד אחרון להגשת בקשות לקבלת הנחה ע"פ התקנות. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את  סעיף 16  שעל  סדר היום.

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד אימוץ ההנחות הקיימות בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג- 1993 בשיעור המקסימאלי הניתן ע"פ התקנות וקביעת מועד אחרון להגשת בקשות לקבלת הנחה ע"פ התקנות. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 17 שעל התוספת לסדר היום.

 סעיף 17  : דיון בדוח כספי ודוח מפורט לשנת 2015 והמלצות ועדת הביקורת.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצבעה את  סעיף 17  שעל  סדר היום.

בעד: 15 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: באסל באדוסי.
החלטה: אושרו ברוב קולות המלצות ועדת הביקורת בנוגע לדוח ביקורת לשנת 2015. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 18 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 18: אישור מתן הרשאה לשירות האינטרנט לצפייה בחשבון בי"ס יסודי אלח'וארזמי עבור מורשי החתימה של ביה"ס והסמכת בעלי זכות החתימה לחתום על הטפסים הנדרשים ע"י הבנק. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את  סעיף 18  שעל  סדר היום.

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד מתן הרשאה לשירות האינטרנט לצפייה בחשבון בי"ס יסודי אלח'וארזמי עבור מורשי החתימה של ביה"ס והסמכת בעלי זכות החתימה לחתום על הטפסים הנדרשים ע"י הבנק. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 19 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 19 : אישור החלפת בעל זכות החתימה בשם העירייה מר שלמה רייך במקום רו"ח תופיק קרמאן (בכל הבנקים ובמסלקה בנקאית) והסמכת בעלי זכות החתימה לחתום על הטפסים הנדרשים ע"י הבנקים לצורך ביצוע ההחלפה.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את  סעיף 19  שעל  סדר היום

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד החלפת בעל זכות החתימה בשם העירייה מר שלמה רייך במקום רו"ח תופיק קרמאן (בכל הבנקים ובמסלקה בנקאית) והסמכת בעלי זכות החתימה לחתום על הטפסים הנדרשים ע"י הבנקים לצורך ביצוע ההחלפה.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 20 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 20:  אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון וועד הורים ב"ס אלחכמה.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את  סעיף 20  שעל  סדר היום

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד  החלפת מורשה חתימה בחשבון וועד הורים ב"ס אלחכמה

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 21 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 21: אישור "הסכם ליישום התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה ברשויות המקומיות", תכנית שמיד 2017-2019.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את  דחיית סעיף 21  שעל  סדר היום

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה "הסכם ליישום התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה ברשויות המקומיות", תכנית שמיד 2017-2019.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 22 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 22: אישור מר עודד פרומוביץ (מתכנן אורבני אסטרטגי במחלקת הנדסה) כנציג העירייה באיגוד ערים חדרה לאיכות הסביבה.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע לשנות את זהות הנציג, והצעתי כי סגן ראש העירייה, מר טאהא ענבוסי, ימונה כנציג העירייה באיגוד ערים חדרה לענייני איכות הסביבה. אני מעלה להצבעה את הצעתי האמורה. 

בעד: 14 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, אחמד מואסי).
נגד: באסל באדוסי, גסאן עתאמנה. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר ברוב קולות שסגן ראש העיר מר טהא ענבוסי כנציג העירייה באיגוד ערים חדרה לאיכות הסביבה.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 23 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 23 : מינוי ועדת התקשרויות להזמנת ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח -1987, לפי חוזר 8/2016.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את  סעיף 23  שעל  סדר היום

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה מינוי ועדת התקשרויות להזמנת ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח -1987, לפי חוזר 8/2016.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 24 שעל התוספת לסדר היום.

 סעיף 24 : עדכון הרכב ועדת כספים

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני  מציע כי הרכב ועדת הכספים יהיה: שריף שאיב, אחמד מואסי, מוחמד אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עוויסאת. אני מעלה הצעתי זו להצבעת חברי המועצה.

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב ועדת כספים לפי ההרכב: שריף שאיב, אחמד מואסי, מוחמד אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמגד עוויסאת.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 25 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 25 : אישור נוהל "הליך בחירה שוויוני, הגון ושקוף ככל השפר, לפי סוג המשרה, למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: בהסכמת כל חברי המועצה, הסעיף הוסר מסדר היום. נעבור לסעיף 26 שעל סדר היום. 

סעיף 26 : החלטה עקרונית לרכישת מבנה בזק שבעיר.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את  סעיף 26  שעל  סדר היום

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד החלטה עקרונית לרכישת מבנה בזק שבעיר.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 27 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 27 : החלטה עקרונית להקמת עמותה עירונית לספורט ותרבות . 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את  סעיף 27  שעל  סדר היום.

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה  אחד   החלטה עקרונית להקמת עמותה עירונית לספורט ותרבות

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 28 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 28 : ביטול ההחלטה בעניין הקמת ועדה לפיקוח על השעות הנוספות עבור עובדי העירייה.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את  סעיף 28  שעל  סדר היום

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה  אחד ביטול ההחלטה בעניין הקמת ועדה לפיקוח על השעות הנוספות עבור עובדי העירייה.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 29 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 29 : החלטה בדבר עריכת מבחני הערכה רוחביים לכיתות ו' ולכיתות ט' בבית הספר בעיר.

בעד:  עו"ד מורסי אבו מוך, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, אחמד מואסי
נגד : ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, , גסאן עתאמנה
נמנע: אין. .
החלטה אושר ברוב קולות, עריכת מבחני הערכה רוחביים לכיתות ו' ולכיתות ט' בבית הספר בעיר וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 30 שעל התוספת לסדר היום.

 סעיף 30: אישור העברת מתחם המשטרה הנוכחי ממרכז העיר למתחם חדש בחלקה 49 גוש 8773 באזור מחלף כביש חוצה ישראל (6).

בעד:  עו"ד מורסי אבו מוך.
נגד : 15 מחברי המועצה הנוכחים (באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נמנע :  אין


עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 31 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף  31: החלטה בדבר שימוש בשטח הפנוי של מתחם המשטרה הנוכחי כחניון ציבורי. 
החלטה בדבר הקמת סניף/לשכה לרשות האוכלוסין

הסעיף הוסר מעל סדר היום.

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 32 שעל התוספת לסדר היום.

סעיף 32 : החלטה בדבר הקמת סניף/לשכה לרשות האוכלוסין. 

עו"ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה את  סעיף 32  שעל  סדר היום

בעד: 16 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, אמג'ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, איאד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, טהא ענבוסי, גסאן עתאמנה, אחמד מואסי).
נגד: אין. 
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה החלטה בדבר הקמת סניף/לשכה לרשות האוכלוסין. 
בכבוד רב,

_______________ ________________
   מוחמד אבו פרך עו"ד מורסי אבו מוך
   מנכ"ל העירייה          ראש העיר

תמלול ישיבה

ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : שלום עליכם לכולם, יש לנו כאן הזמנה, שהיא ישיבת מועצה מן המניין מס' 1/2017 וגם נשלחה היום תוספת לסדר היום, שלושה סעיפים, עכשיו אנחנו בכל הקשור לסעיף של נציגי הוועדה, אנחנו דיברנו עם חברי העירייה שנמצאים, התיקונים שאמורים להתרחש כמו שאני מבין יש הסכמה, לכן אני מבין שיש הסכמה שנדון לגבי התוספת היום האם זה נכון?
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : לגבי מה ההסכמה אבו כאלד?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מה זה?
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : על מה ההסכמה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : ההסכמה חברי היקר שעבד יישאר במקום שלו, אמג'ד עובר לוועדת משנה בתכנון ובנייה, ואז אנחנו ממנים מהקואליציה את הנציגים שלנו, טוב יקירי, טוב בואו נתחיל, טוב, בשם האל הרחמן הרחום, ישיבת יום עשרים ותשע לראשון אלפיים ושבע עשרה, על סדר היום ישיבת מועצה מס' 1/2017 עמכם הסליחה, אנחנו הולכים להיות נודניקים בדיבור כי ביקשו ממנו לפרט את הכל, על מנת בזמן שעושים תמלול להקלטה שהכל יופיע שם, לכן אנחנו הולכים לבצע דברים, שאין מה לעשות ככה הפרוטוקול מחייב, מורסי נוכח, חג' שריף שאייב נוכח, איאד מוואסי נוכח, טאהא ענבוסי נוכח, אמג'ד עוויסאת נוכח, אחמד מוואסי נוכח, באסל ביאדסה נוכח, בהאא מוואסי נוכח, ג'מאל אבו מוך נוכח, ג'סאן עת'אמנה נוכח, חסן פדעוס נוכח, מחמד אסעד אבו מוך לא נוכח, סובחי ביאדסה נוכח, עאמר אבו חוסין נוכח, עאייד מג'אדלה נוכח, עבד אל לטיף מסאוורה נוכח, וכמובן היועץ משפטי, הגזבר והמהנדס נוכחים, אנחנו נתחיל ברשותכם בתוספת, דווקא סעיף מס' 1, שמדבר על מיתוג עירוני, אישור לוגו חדש לעיריית באקה אל גרבייה, שאנחנו הולכים להציג אותו, בבקשה מחמד,
מר מחמד כוואג’ה : שלום רב, הייתה וועדה בכל הקשור ללוגו העירייה, אנחנו היום בשנת אלפיים ושבע עשרה, היינו בוועדה אני אבו כאלד והמנכ"ל, מר טאהא וחג' שריף שאייב ואבו באסל, הייתה לנו ישיבה על מנת לעשות מיתוג לכל העירייה, ולאחד כל מה שנקרא הדפסה,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : יש לי הצעה,
מר מחמד כוואג’ה : אני כמעט סיימתי.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני מציע, אתה רואה את המסך שיש לנו שם, שיהיה לנו את אותו המסך גם כאן,
מר מחמד כוואג’ה : הבנתי אותך.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : שיהיה לנו גם מסך פה וגם מסך שם, חברי העירייה שיושבים שם רואים את המסך שם, ומי שיושב כאן רואה את המסך הזה, בסדר
 מר מחמד כוואג’ה : אין בעיה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תדאג שיהיה הזמנה עבור זה
 מר מחמד כוואג’ה : בעזרת השם
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בבקשה מחמד.
 מר מחמד כוואג’ה : אנו רוצים להראות לכם את הלוגו החדש, אנחנו התייעצנו עם כולם פה על מנת שתראו אותו, בשם האל הרחמן הרחום, כמובן שהלוגו הישן מופיע אצלכם, והחדש נמצא כאן, אנחנו לקחנו משהו מודרני, וכל דבר שנעשה בלוגו הזה של העירייה מסמל משהו שקשור לעירייה של באקה אל ג'רבייה, ולשם של באקה, השם של באקה אל גרבייה, וכל המנהגים וכו', כמובן כולם יודעים שהירוק זו האדמה, הפרח זה "באקה", הצורה מימין זה המשולש, שאנחנו נמצאים במשולש, אין צורך להסביר לגבי הצריח, האזאן והתפילה, יש שם גם יונה שזו יונת השלום, את הצבעים אנחנו בחרנו בקפדנות כדי שזה יהיה רשמי יותר ממה שהיה מקודם, זה העניין בגדול, כדי שנתקדם במיתוג, כל מה שקשור לשילוט העירייה, וכל המוסד שלנו יהיה בכיוון הזה, זהו זה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, האם יש למישהו הערות בכל הקשור ללוגו הזה,
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מחמד זה יופיע על כרטיסי הביקור?
 מר מחמד כוואג’ה : זה יופיע על הכל, השלטים, על המשרדים.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : האם יש למישהו הערות
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אז אנו נשנה את כל המכתבים עכשיו
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : באסל מה אתה אומר על זה?
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : כזה ייגמר?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מה ייגמר?
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : המכתבים,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זו לא הסוגיה שלנו,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אלה הצבעים הקיימים
 מר מחמד כוואג’ה : אלה הצבעים שלקחנו, הירוק, כמובן שבמסך זה לא אותם הצבעים בהדפסה, אנחנו לקחנו צבעים שזה ייראה רשמי,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני דווקא רואה שהלוגו הישן מרשים יותר
מר מחמד כוואג’ה : זה מודרני יותר יפה
חבר העירייה, מר שריף שאייב : זו אהבה למולדת, ושייכות,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : רק שאלה, בעברית איפה זה יופיע.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אתם צריכים להציג אופציות ולא אופציה אחת,
מר מחמד כוואג’ה : תקשיב יש מאה ומשהו לוגאים, אי אפשר להציג את הכל במליאה הזו, אנחנו עשינו את הדבר הזה כדי שזה יהיה,
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : אז אתה כאילו אומר שזה בעברית יראה ככה
 מר מחמד כוואג’ה : אפשר לרשום מתחת להכל, אותו הדבר
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : האם יש למישהו הערה? טוב, מחמד כל הכבוד על העבודה, בעזרת השם זה הכיוון הנכון,
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : יש לי רק הערה אחת, שבמקום הפרח הזה יהיה עץ זית וזהו,
 מר מחמד כוואג’ה : טוב,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : הוא צודק, לא רואים שהלוגו הזה מסמל,
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : אני אמרתי לו הערה אחת בלבד, במקום הירוק, במקום הפרח הזה שהוא שם, שישים שם עץ זית וזהו,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב תהיה בקשר איתו אבו מחמד
 מר מחמד כוואג’ה : בעזרת השם
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : זה מאוד יפה, תודה לך.
 מר מחמד כוואג’ה : בסדר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : לא אהבתי את המיתוג.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עקרונית מאושר, עקרונית מאושר,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : להפוך את הפרח הזה לעץ זית
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : אם זה מסתדר אם לא מסתדר אין בעיה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב החלטה, תרגיעו חברה, עקרונית מאושר, עקרונית מאושר, הממ"ר ינסה לעשות את השיפור אם הוא יכול, אם הוא לא יכול מה שהצבענו עליו זה הסופי, טוב חברה?
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : בסדר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : סעיף מס' 2 מדבר על נציגי העירייה בועדת תכנון ובנייה עירון, אנחנו כמובן הגענו להסכמה בין הקואליציה והאופוזיציה, שזה אומר דבר כזה, שאבו אל מג'ד מחמד אסעד אבו מוך, ובהאא חמזה מוואסי, ועבד מסארווה יהיו נציגים בוועדה, ואמג'ד עוויסאת יהיה נציג בוועדת משנה, זה ההרכב, זה ההרכב, לא אל תדאג, טובת העיר מעל הכל, כל עוד אנחנו מסכימים ויושבים ככה, זה רק מה שאני רוצה, תאמין לי לא רוצה כלום יותר, כל עוד אנחנו יושבים פה, וכולנו מסכימים אז הכל טוב,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אז הסגנות תיגמר יענו?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : איזה סגירות?
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : שלא יהיה לך מקום, 
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : לא, זה בוועדת משנה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : שנייה, תסביר לי את זה, רק שנייה, מורסי, אני רוצה להבין את הוועדה, אתה אומר שאתה רוצה לצאת מוועדת המשנה?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בוועדת המשנה אני הכנסתי את אמג'ד.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : בוועדת עירון?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : נכנסים מחמד אסעד אבו מוך
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : ובהאא.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בהאא ועבד.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : ואתה סגן שם, אתה מוותר על הסגנות?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : נדאג שאחד מהחברה שלנו יקבל את הסגנות שם,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : למה נעשה דבר כזה ונאבד את הסגנות על דבר כזה, כאן השאלה,
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : ג'סאן, ג'סאן, תראה
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אבו אל אמיר אנחנו סיכמנו על משהו פשוט
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : כן.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אני שאלתי רק שאלה לשם הבהרה, לא יותר מזה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : ג'סאן
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אני תומך בכל מה שרוצים חמש עשרה החברים כאן, אני שאלתי את אבו כאלד שאלה פשוטה, בהאא שיהיה בעירון זה טוב, בחור מבאקה אל ג'רבייה, חרוץ ומשרת אותנו.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : תבורך.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : עבד אותו דבר, אבל אם אבו אל מג'ד ייקח את המקום שלו, השאלה שלי, אני דווקא שואל לגבי אבו אל מג'ד, יש לנו נציג, מי שמייצג אותנו היום מבאקה בתאגיד, מי זה? אבו אל מג'ד, עד היום הוא לא הגיע לתאגיד, השאלה האם יש לך תחליף, האם עאמר פנוי, או אם אחמד מוסא פנוי, או מורסי שמשרת אותנו בעירון, אתה יודע שיש ביני לבינו מחלוקת, שאני אוריד ראש עיר שיש לו קשרים, ועוזר לנו בעירון, כדי להעביר החלטה, זו השאלה שלי, הפתיע אותי בהחלטה שלו
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : אני לא חושב שהיה מקום לדבר על סגנות, טוב, אנחנו רצינו להעביר את העניין של עבר, ואת המשנה, בהסכמה כללית של שני הצדדים, אתה כבר מברר פה נושא שהוא לא על הסדר,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : זה על הסדר.
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : אולי, אולי, יכול להיות שאני שוקל להחליט החלטה אחרת
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : הסגנות בעירון זה שלנו, אם מורסי רוצה להתפטר,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : הסגנות לא שלנו, איך לא שלנו
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני הסגן
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מורסי סגן שם, חבל לוותר,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אתה יודע כמה אנחנו,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תרגיעו חברה, תרגיעו חברה, קודם כל ג'סאן
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אני יכול לשכנע את אבו אל מג'ד לא להיכנס לעירון,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תרגיע, תרגיע, אני יכול להבטיח לך רק דבר אחד על בטוח, במליאות של ועדת המשנה אני אהיה נוכח, ובמליאות של הוועדה הרגילה אני שם, אל תדאג, אנחנו נהיו נוכחים, אני בינתיים, המטרה שלנו כאן זה לתת ייצוג לכמה שיותר נציגים מהעירייה שיתרמו לעירייה ואני מאמין שכל עוד יש בינינו הסכמה והדדיות וכבוד, בינינו לבין חברי העירייה, אז העיר בשלום, התפקיד זה לא הכל תאמין לי, אם אני רוצה לתרום, אם אני רוצה לתרום היום בוועדה, אני אישית בהיותי ראש העיר,
הערת המתמללת : (יש רעשים אלקטרוניים בשל שיחות טלפונים הקרובים למיקרופונים, וזה מפריע לשמוע את הדוברים).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : חבר שם, אני ממילא, אני אגיד לך משהו, ביום שבת האחרון אני הייתי שם כמעט חצי יום, אני הייתי מכוח החברות שלי? לא, אני הייתי שם מכוח שאני ראש עיר, הנוכחות חובה, וחייבים להיות נוכחים, במיוחד בוועדת המשנה, וועדת המשנה אמג'ד אתה יודע אתה יושב הרבה, אולי אתה תשב לפחות פעמיים בחודש שמונה שעות כל פעם, יש לי רק בקשה אחת, שאם מישהו מוזמן לוועדה והוא לא יכול ללכת שיודיע לי, אני אלך, סיכמנו חברה? הנוסחא שאותה אמרתי האם היא מתאימה לכולם?! מתאימה, אנחנו יכולים להצביע על זה?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אז ברוב, פה אחד, זה מוכן, סעיף 3, אישור העסקת מר וליד מג'אדלה מנהל מחלקת חינוך לפי חוזה בכירים, כאן רשום שבעים וחמש, אנחנו נעדכן את זה לשבעים, בשכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים,
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : שבעים או שבעים וחמישה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אם שבעים וחמש אז אנו נדרשים לדחות את הסעיף
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : שבעים, שבעים במקום שבעים וחמש שבעים.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אנחנו מסכימים החמש עשרה.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : מה הסיבה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : יש מסמכים שצריכים לצרף לדף הזה, אם אנחנו רוצים להפוך את זה לשבעים וחמש
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : אה-הא.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אם אתם רוצים לדחות את זה לפעם אחרת כדי שנהפוך את זה לשבעים וחמש,
דובר מס’  11 : מה הבעיה?
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : אתם הגשתם את זה,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : חוסאם תראה
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : האם אנחנו יכולים להצביע על שבעים וחמש חוסאם?
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אנחנו בחוזה מנכל, ומגיע ל, מר עאייד אתה שאלת, בחוזר מנכ"ל מגיע משבעים עד שבעים וחמש, זה מתחיל בשבעים ונגמר בשבעים וחמש, נהוג להתחיל משבעים, מכיוון שמר וליד הינו ותיק במערכת, אני חושב שמשרד הפנים יאשר לו שבעים וחמישה אחוזים
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : טוב?
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לכן אנחנו ביקשנו שבעים וחמישה אחוזים
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : כן, יפה, מה אנחנו מעלים להצבעה,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : שבעים או שבעים וחמש
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : שנייה תנו לי לבדוק את זה עם חוסאם
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : תבדוק את זה
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני מציע שבעים וחמישה אחוזים.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מבחינה תקציבית, תקצבנו שבעים וחמישה אחוזים
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : יפה מאוד, שהיועץ משפטי עכשיו יגיד את חוות הדעת שלו,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : יש תקצוב,
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אתה שאלת אותי ואני חייב לענות, נכון שאתה שאלת אותי, אני לא מדבר על וליד, לוליד מגיע המקסימום, כשאנו מביאים למליאה סעיף כזה, אז לפי הנוהל צריך להיות מצורף בפני מועצת העיר מסמך ממשאבי אנוש, שיעמיד בפני המועצה מה חוזר המנכ"ל הרלוונטי, מה האחוז ההתחלתי לפי חוזר המנכ"ל, והיה ובמידה יש מקרה חריג, נאשר פעימה יותר גבוהה, כמו מה שנמצא כאן, שבעים וחמישה אחוזים לטובת העובד, לפרט את הנימוקים התומכים לקבלת החלטה מהסוג הזה, כדי שתמצא ביטוי בפרוטוקול המועצה, כדי שברגע שאנו שולחים את זה למשרד הפנים, יהיה ברור למה המועצה קיבלה החלטה מושכלת שאפשר להחל אותם עם הפעימה הראשונה של חוזר המנכ"ל, אנחנו כמעט נתקלנו בבעיה הזו כשהיה המקרה של המהנדס אם אתם זוכרים, ואז תוקן, תוקן בהתחלה
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אתה צריך לחדד את העניין, מקרה המהנדס שונה, בכל הקשור לווליד, אז ווליד ותיק, וליד בטווח בין שבעים לשבעים וחמישה, ניתן לתת לו שבעים וחמש, אני היו לי מקרים אני נתתי את המקסימום מהפעם הראשונה, היה לנו משרת אמון, חוזר מנכ"ל, שהשגתי את המקסימום לעומר, ווליד ותיק במערכת, אתה יכול לתת לו שבעים וחמישה, מקסימום לא אישרו את זה אז אנו נחזור למועצה שוב פעם, נבקש שבעים, אתם יכולים לשים בין שבעים לשבעים וחמש, זה לא אסון
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אני מדבר לטובת ווליד.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מה יקרה מקסימום משרד הפנים לא יאשר את זה.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : מחמד עם כל הכבוד לכם, שזה יהיה טובת ווליד, בשבילי טובת ווליד עדיפה על הכל,
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אז אני מדבר לא לטובת ווליד?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : חוסאם בקיצור בוא נתקדם.
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : בקיצור אנחנו מדברים על עובד (מילה לא ברורה), האישור של החוזה שלו למעבר לחוזה בכירים, אמור לעבור ליחידת שכר במשרד הפנים, יש שם רפרנט שבודק את העניינים האלה בצורה ספציפית חוץ מהממונה על המחלקה, מוני מעתוק, אחד הדברים שהם בודקים אותם שאנחנו מבקשים מהם לגבי (מילה לא ברורה) במיוחד, ולא לחוזר מנכ"ל, (מילה לא ברורה) במיוחד מבקשים לראות פרוטוקול, ממה שאני מבין, מתוך ניסיון, שלושה ימים יש לי ניסיון, מבקשים לראות פרוטוקול מועצה, והסברי עירייה, למה מבקשים את הקפיצה הזו לגבי אותו עובד, אז לטובת ווליד אני אומר, אחד משתיים או שעכשיו יפורטו בפרוטוקול בצורה מלאה ומדויקת כל הנימוקים בעד שבעים וחמישה האחוזים כדי שלא נכשל במשרד הפנים ויחזירו אותנו לשבעים אחוזים.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : או שתמצאו את הדרך לעשות את הדברים בצורה יותר מסודרת, טובתו מחייבת לדעתי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הבנתי, הבנתי, חברה, תרגיעו,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אפשר לדחות את זה לישיבה בחמש עשרה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא צריך,
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מקסימום יחזירו לשבעים מה הבעיה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו חוזרים לסעיף מס' 3 שהוא אישור העסקת מר וליד מג'אדלה מנהל מחלקת חינוך לפי חוזה בכירים שבעים וחמישה אחוזים משכר מנכ"ל, לפי ההסברים שעכשיו הולך להציג במנכלות, בבקשה מחמד.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בחוזר מנכ"ל, מגיע למנהל מחלקת החינוך משבעים עד שבעים וחמישה אחוזים, התחלתי שבעים, מקסימום שבעים וחמישה, בדרך כלל נותנים את ההתחלתי למי שמתחיל בעבודה, ואפילו במקרים חריגים, אם אני מביא תלוש לעובד שהוא היה מקבל שכר יותר משבעים אחוזים במקומות אחרים, אני יוכל לתת לו יותר משבעים וחמישה אחוזים, במקרה שלנו, מר וליד בהיותו ותיק במערכת, וגם אם הוא קיבל חוזה אישי לפני כמה שנים, השבעים וחמישה מזמן הוא היה מגיע אליהם, קפיצה החמש אחוז בסך הכל כל שנתיים, בגלל זה, ובגלל השכר, הקפיצה אינה משמעותית,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כמה הוא מקבל היום.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הקפיצה היא מהמצב הקיים, למצב החדש.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה היום.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני יכול להגיד את זה?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : האחוז, האחוז.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הקפיצה בברוטו היא ארבע אלף שיקל, בנטו זה אלפיים שיקל.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לא בכסף, באחוזים, באחוזים היום כמה הוא.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אין אחוז, עכשיו האחוז עד שבעים וחמישה אחוזים בברוטו, ארבע אלף, ארבע אלף בדרגות האלה זה חצי מזה, אלפיים ושיקל, זו הקפיצה של שבעים וחמישה אחוזים.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : על זה כל הבעיה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : פה אחד, אנו חוזרים לסעיף, אנחנו חברי העירייה מקבלים את ההסבר של המנכ"ל לגבי ההעסקה והגדלת אחוז הבכירים של ווליד מג'אדלה, אנחנו השתכנעו שבאמת מגיע לעובד לאור נסיבות העבודה שלו, ולאור התפקוד שלו, ולאור מהות המחלקה שהוא עומד בראשה, בגלל הסיבות הללו אנו החלטנו להצביע בעד, בסדר ככה חוסאם.
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : ובכפוף לאישור משרד הפנים.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנו חוזרים לסדר היום הרגיל, יש לנו סעיפים, קודם כל יש לנו סעיף ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 1/2017 ביום החמישי לשני אלפיים ושבע עשרה, על סדר היום, באישור הנוכחים אנו רוצים לעבור לסעיף המתייחס למתנ"ס שזה סעיף מס' 14, שהוא הצגת תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת אלפיים ושבע עשרה, בבקשה חוסני,
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : למה אנחנו יוצאים מהפרוטוקולים אבו כאלד.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : בוא נסיים את הפרוטוקולים ואז נעבור.
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : בבקשה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בבקשה מר חוסני,
מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : שלום עליכם, קודם כל, את התקציב של המתנ"ס אני הגשתי לכם את זה לפני חודשיים חודשיים וחצי, הכל קרא את זה, לפני שבועיים שלושה, נודע לי שהעירייה החליטה (מילה לא ברורה- הקול של הדובר נשמע מרוחק), לצמצם את תקציב המתנ"ס בשלושים אלף שקלים, ולכן ראיתי שאני חייב להציג את התמונה לכל הנוכחים, ובמיוחד, העירה לא הורידה, היא הוסיפה לתקציב המתנ"ס מאה אלף, התקציב היה תשע מאות וחמישים, ועכשיו זה הפך להיות מיליון וחמישים, לכן תרשו לי למסור לכם את הדף הזה, זה לא היה מצורף היום הכנתי את זה, אם יש אפשרות, תעברו על זה מהר, רק למידע.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : חג' חוסני?
מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : בבקשה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בגלל שתוכנית המתנ"ס הוגשה לנו בערך לפני חודש, והחברה העירייה עברו על זה וראו את זה, אני רואה שיש הסכמה אצל כולם שאנו נסתפק בתוכנית שהוגשה, ונתקדם, מה אתם אומרים חברה?
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אבל מורסי, יש כאן שאלה, שאני שאלתי אותו לפני ימים, והוא ענה עליו, עכשיו מעניין אותי מה חוסני אומר.
 מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : זה שאני צריך להבהיר, אני צריך להבהיר.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מה אומר חוסני, ממה שאני הבנתי ממך, אתה אומר את הנקודה הזו, שהתקציב היה, אנחנו שמענו שהתקציב היה תשע ומאות, ואתם הוספתם מאה אלף, ואני אמרתי שזה היה מיליון שלוש מאות וחמישים אלף,
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : העלינו חמישים אלף.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : כאילו קיזזנו ממנו שלוש מאות אלף, זה היה מיליון שלוש מאות חמישים אלף, הבנו מההסבר שנתנו לנו, מורסי כששאלו אותנו, השלוש מאות האלה היו לפיצויים ואני לא יודע מה, וזה נגמר, הסיפור הזה נגמר, ואנחנו הוספנו למתנ"ס מאה אלף, והחבר אומר שלא,
מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : אני רואה שחובה עליי להבהיר את העניין הזה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא, אני מציע משהו אחר,
מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : לא, תן לי לדבר.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני רוצה להקל עליך
מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : לא, אתם כבר מעייפים אותי ממילא.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : שנייה חוסני עם כל הכבוד, אתה כאן אורח יקר, בבקשה, ההצעה שלי שאנו נסתפק בתוכנית שהוגשה, עיריית באקה אישרה מיליון וחמישים אלף תקציב למתנ"ס, המתנ"ס בינתיים צריך להכין תוכניות לפי התקציב שבינתיים קיים, והתוכנית שהוגשה צריכה להיות בינתיים מותאמת לתקציב שאושר, המתנ"ס צריך לפעול בהתאם לתוכנית שאושרה, לכן אני לפי דעתי,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : התוכנית שהוגשה אבו כאלד הייתה על מיליון שלוש מאות וחמישים.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני יודע את זה, אני יודע את זה, הוא צריך להתאים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : התוכנית שיש לנו זה למיליון שלוש מאות וחמישים.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הוא צריך להתאים את התוכנית לתקציב.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : ואתם קיצצתם למיליון וחמישים.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כן.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אתם אמרת לנו שהשלוש מאות האלה היו לפיצויים של העובדים בפועל הפיצויים של העובדים מתברר שאלה מאה וחמישים ולא שלוש מאות, אז יש מאה וחמישים שהלכו כאן באוויר,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב אני לא מציע שניכנס לעניין הזה, לטובת המתנ"ס לפני טובת העירייה.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : למה אבל?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מסכים איתי חוסאם?
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : רק לגבי נושא הפיצויים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : עזוב את נושא הפיצויים,
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אתם מעלים אותה אבל.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בסדר.
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אתם מעלים אותה אבל.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עוד פעם אנחנו רוצים את טובת המתנ"ס המתנ"ס סיים את סוגיית הפיצויים, כל הכבוד להם, אנחנו לא רוצים לפתוח את הסוגיה הזו שוב, אני לא מציע שעל השולחן הזה, לא לטובת אף אחד שנחזור ס"מ אחורה, אני מציע רק להתקדם, אולי אני בהיותי עורך דין, ובגלל שחוסאם בהיותי עורך דין, מבינים את זה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בסדר, בגלל שיש רגישות אנחנו לא רוצים לפתוח את זה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כן לכן אני מציע, יש למתנ"ס תקציב שהוא מיליון וחמישים אלף שיקל, זה התקציב שעיריית באקה הצביעה עליו, צריכים לפעול לפי התקציב הזה, התוכנית שאתם הגשתם,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז הם צריכים לערוך תוכנית חדשה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הם צריכים להתאים את התוכנית לסכום, עכשיו אתה מבין מה הם צריכים לעשות.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בסדר.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בשלב יותר מתקדם, אם צריך שינוי, אבל בינתיים בחודש ינואר הם צריכים לפעול לפי התוכנית הקיימת, זה מה שיש בינתיים בסדר חג' חוסני?
 מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : אני מצדי זה לא בסדר, אבל..
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תאמין יש לנו את כל האמון בך, הנה חוסאם נמצא, כל האמון, שמה שאני עשיתי עכשיו בדקה וחצי הללו זה רק לטובת המתנ"ס נכון או לא חוסאם.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אבל אם אנו נבוא ונציע שההפרש של המאה חמישים אלף
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : טוב דברו עכשיו לגבי התקציב עצמו.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : המאה חמישים אלף ההפרש, להביא את זה בתיקון התקציב הבא,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זה בשלב יותר מתקדם, אם המתנ"ס רואה שהוא לא יכול,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אם זה לא הספיק לו לתוכנית.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : שהם יבואו ויגישו בקשה לעירייה אתה מבין, בשלב יותר מתקדם.
 מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : אבל המתנ"ס או אני אישית, חוסני, אני חיי על שמיעת שמועות מפה ומשם, וההזדמנות היחידה שאני יכול לבוא מול כולם, להבהיר את התמונה בצורה ברורה, ואתם חופשיים להחליט מה שאתם רוצים לאחר מכן, אבל אתם בעצם מה אומרים לי, תשתוק ותצא, זהו קח את המיליון וחמישים אלף ותסתדר, זה מה שאני מבין,
 חבר העירייה, מר איאד מוואסי : חוסני אבל כבר הצבענו על זה וזה מאחורינו, לא זה הסיפור.
 מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : זה בדיוק מה שאני אמרתי,
 חבר העירייה, מר איאד מוואסי : כלומר לא משנה מה שאנחנו אומרים, כבר הצבענו על התקציב.
 מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : אבל אתה הצבעת על התקציב, תסלח לי, בלי שתקשיב לבעל העניין.
 חבר העירייה, מר איאד מוואסי : לא, זה לא בדיוק ככה.
 מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : בלי שתבינו בדיוק מה המציאות ומה האמת, אני כבר יומיים עובד עבורכם ומכין לכם ניירת, והכנתי לכם תקציב חמישים דפים אני הכנתי את זה, ועכשיו אתם אומרים לי צא החוצה, לך הביתה אנחנו לא רוצים לשמוע אותך
 חבר העירייה, מר איאד מוואסי : לא גבר, זה לא העניין.
מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : אז מה כן העניין? אני ביקשתי שלוש דקות להבהיר את התמונה, ואתם לא רוצים להקשיב.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : תנו לו לדבר חבר'ה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : חג' חוסני.
 מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : בבקשה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : קודם כל תברך את הנביא, אני עם כל הכבוד, הגישה שלך, תרגיע קצת, ובסופו של דבר, מי שיושבים כאן הם הנציגים של עיריית באקה, והם הנציגים שבסופו של דבר קבעו את התקציב, ובסופו של דבר אנו אומרים לך שאנחנו קבענו את התקציב הזה, תתאים את התוכנית שלך לסכום הזה, כל הרחבה מיותרת בנושאים שהם לא קשורים לעניין, לפי דעתי אין בזה שום תועלת, אנחנו אומרים לך שיש לך היום מיליון חמישים אלף, אם אתה בשלב יותר מתקדם רואה שאתה לא יכול להחזיק מעמד, אתה תבוא לעירייה, ותגיד אני לא יכול להחזיר מעמד בסכום הזה, אנחנו נגיש בקשה לחברה שנמצאים פה, אם אשרו את תיקון התקציב, והתקציב יתוקן, בלי להיכנס ללחץ.
 מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : בסדר מקובל עליי,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אתה לא צריך להתעצבן,
מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : זה לכם ולא לי.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני יודע.
מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : אבל לא יכול להיות, לא יכול להיות, לא יכול להיות, שמה שקורה היום, שהם קיזזו שלוש מאות אלף בגלל שהם היו משלמים לי את זה על הפיצויים ונגמרו הפיצויים וכל הדבר הזה, אני הבאתי לכם את הניירת עם כל הפרטים, מה עיריית באקה נתנה, ומה מגיע לעיריית באקה ואיך נעשה הכל, אף אחד לא רוצה להקשיב לזה, מה אני אעשה? תגיד לי אתה מה אני אעשה? אם לא ניתנת לך ההזדמנות מול חברי העירייה הנבחרים, כדי להשמיע את קולו, ולהשמיע את העמדה שלו, אז איפה אני יכול לעשות זאת, ללכת למסגד ביום שישי, לפני תפילת יום שישי. בסופו של דבר אין בעיה, אם אתם רואים שזה ככה.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : חברה תרגיעו, מר סובחי דבר.
 חבר העירייה, מר סובחי ביאדסה : תנו לו לדבר שתי דקות,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב
 חבר העירייה, מר סובחי ביאדסה : הוא כבר חודשיים מכין את זה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בבקשה, רק אל תעלה את הנושא של הפיצויים לשולחן, בבקשה דבר מה שאתה רוצה.
הערת המתמללת : (מספר גורמים מדברים ביחד).
מנכ”ל מתנ”ס, מר חוסני גנאיים : מה זאת אומרת שמים 250 אלף שקלים והעירייה מחייבת 200 אלף שיקל, כלומר 450 אלף והתפקיד שלנו בנוסף לכך זה לגבות מהמשתתפים 50 אלף, אז הפרויקט מוערך בחצי מיליון שיקל, כשאתם אומרים שאנו רוצים לקזז 300 אלף שיקל, ואנחנו אומרים תורידו עוד 100 אלף שיקל עלויות חשמל בלבד, מהכסף הזה של המתנ"ס, אז אתם אומרים לי בקיצור לך תסגור את הפרויקט שנקרא "העיר הטובה).
חבר העירייה, מר שריף שאייב : כאילו לך ותסגור אותו.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : האם מישהו מגיע לשם?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כן, כן, עבד.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני רק שואל, יש לי את הזכות לשאול ולדעת.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מה שאתה אומר כאן, בכל הקשור לעניין של המתנ"ס אז אתה מגיע לכאן רק על מנת לתת לנו הסבר וללכת הביתה, כי זה כבר אושר, ההסבר שלך כבר מאוחר, למה?
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : לא מאוחר, למה מאוחר, זה לא מאוחר.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב תרגיעו חברה.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אנחנו רוצים להבין לגבי המתנ"ס הינו (מילה לא ברורה) או לעיריית באקה אל גרבייה, הבן אדם בא ומסביר על פרויקטים חיוניים, אם אתם חברי העירייה ביחד עם ראש העיר, רואים ומשוכנעים במה שהוא אומר, שנושא תנובה שזה חצי מיליון שיקל, חלק ממנו וחלק מתנובה, וחלק מההורים, אם אנחנו מכשילים את זה אז זה לא טוב, אז אם יש אפשרות בתיקון תקציב אם יש אפשרות לתקן את זה, והמאתיים אלף שלנו לא קשה למצוא את זה, אנחנו יכולים למצוא את זה, בזמן שאתם מדברים עכשיו אנחנו יכולים למצוא את זה.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : תסביר להם חברי, תסביר להם.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו חוזרים, מר חוסני, אנחנו קודם כל מקווים להצלחתכם, ואנחנו אומרים את זה שוב פעם, בינתיים עיריית באקה אל גרבייה החליטה מה שהחליטה, זה הסכום הקיים על השולחן, בסכום הזה אתה צריך לעבוד ואתה צריך להתאים את עצמך לו, אם במקרה ותוך שלושה ארבעה חודשים אתה רואה שאתה לא מצליח להתאושש ואתה לא מצליח להסתדר עם זה, הנה העירייה נמצאת כאן, תגיש בקשה, וחברי העירייה ידונו בבקשה שלך מחדש, בסדר?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז ממה שאנחנו מבינים, סליחה, שהסכום שנקבע לא היה בתיאום אותם, המיליון וחמישים?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הסכום נקבע לפי האילוצים של התקציב, אנחנו החלטנו לחלק ככה וככה, וזה הסכום שנקבע, סכום נקבע לכבישים, ולחשמל, וכו'.
חבר העירייה, מר אמג’ד עוויסאת : אז אתה בעצם אומר לו תצמצם פעולות ותעבוד לפי התקציב הזה.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : המצב אבו מחמד, המצב, אתה אומר לו תתאים את עצמך למצב שאושר, ואם אתה נתקע תבוא לעירייה, תגיש בקשה נוספת, ונבוא להצביע על זה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בסדר גמור, טוב אני מעלה להצבעה את תוכנית המתנ"ס שהוגשה בנייר לחברי העירייה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : צריך לדחות את ההצבעה כי התוכנית אמורה להשתנות.
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : התוכנית תשתנה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אתה כבר אומר לו תשנה אותה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא, לא.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : זה כבר אושר, אם יש לו בעיה הוא יגיש את זה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הוא צריך לשנות את התוכנית ולהתאים אותה לסכום.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו אמרנו לו שני דברים, תתאים את התוכנית שלך,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : טוב יפה הוא צריך להכין תוכנית חדשה, כדי לדעת מה הנזק.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אבל התוכנית שלו.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה הנזק של ה 300 האלה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב אבל בינתיים אי אישור התוכנית זה שגורם לנזק, כדי שנעביר לו כסף, על מנת שנעביר לו כסף אתה צריך לאשר את התוכנית,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אפשר להעביר לו 1/12 זה לא בעיה.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : לא, לא.
כל עוד התוכנית לא מאושרת, הוא לא פטור.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב אנחנו,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אין בעיה אז אנו נחכה עד לסוף החודש, מה הבעיה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אבל הוא נתקע במצב הזה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אפשר, אפשר.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : באסל התקציב שאושר לו זה מיליון וחמישים, חבל, עבד לא צריך את זה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : איך לא צריך את זה?
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : אושר לו מיליון וחמישים אלף.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אולי הוא לא רוצה את זה.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : הוא רוצה, הוא יתאים את עצמו לתוכנית הזו,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : בדיוק זה הנכון.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני רוצה לראות את התוכנית המותאמת לסכום שנקבע, איך אני אצביע על תוכנית שהיא למיליון שלוש מאות וחמישים, אלא אם יש הסכמה להחזיר לי תשובה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני רק רוצה לומר לך שאתה בזה מזיק למתנ"ס ואתה לא עוזר לו.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אבל הוא לא ביקש שנצביע, הוא אמר שהוא רוצה להכין תוכנית ולאחר מכן לחזור אליכם.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בצורה הזו אתה רק מזיק למתנ"ס ואתה לא עוזר למתנ"ס.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : איזה נזק?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני אסביר לך איך.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : הבן אדם כבר משלושה חודשים הגיש לנו תוכנית, האם זה נכון? התוכנית שהוא הגיש אותה, והכין אותה, זרקנו אותה, אנחנו אמרנו לו שכל מה שעשית לא נכון, מחפשים היום (מילה לא ברורה).
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : מר ג'סאן, תקציב המתנ"ס שמונה מיליון שקלים, בגלל שלוש מאות אלף שיקל מזה אתה רוצה לזרוק את התוכנית? אתה לא רוצה לזרוק אותה,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אנחנו רוצים שיכינו תוכנית מסודרת.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : לא, הוא רק צריך לעשות שינוי קטן, והוא לא אמור לזרוק את כולה.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : תכינו תוכנית מסודרת מאורגנת, לא סתם באוויר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב האם אתם רוצים לדחות את זה לחמש עשרה לחודש?
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : יותר טוב.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לדיון הבא, כדי לדעת מה הנזק שנגרם מההפרש.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : חברה אם התקציב לא אושר אז יש לו בעיה,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : תדחה את זה, אולי נמצא לו עוד מאתיים אלף, ושהוא ישאיר את אותה התוכנית.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : ג'סאן שנייה, תראה,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מה זה מאתיים אלף.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לצערי הרב, לצערי הרב, היועץ המשפטי שלי אומר לי שאתם צודקים במה שאתם אומרים.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה עם כל הכאב,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מה אתה אופוזיציה בלי ידיעתי?! אז דוחים את זה לחמש עשרה, עד אז,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : עד אז תביא את המעודכנת.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עד אז להגיש תוכנית על מיליון וחמישים אלף שיקל, טוב, אנו חוזרים לסעיף מס' 1, אישור פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 2/2016 הסעיף הראשון,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : בוא נעשה את הכל ביחד.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הסעיף הראשון, אישור פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 2/2016, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : את זה אישרנו.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : אבו פרך יש כאן מספר פרוטוקולים לכמה ישיבות, ממה שידוע לי וממה שנהוג, לפחות כל דיון בדיון פרוטוקול.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זה כבר אצלכם מזה שישה חודשים, זה קודם כל.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה מחודש שביעי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : קודם כל זה אצלכם כבר שישה חודשים, שנית אנחנו עברנו לפי החלטת העירייה הזו, עברנו לשיטת עבודה חדשה, עד שהתגברנו ולמדנו והתיישרנו בשיטת העבודה החדשה, שזה לא היה לנו קל בהתחלה, לקח לנו זמן, מהדיון של היום בעזרת השם הכל יהיה מסודר, דיון אחרי דיון כמו שצריך,
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : כלומר אחרי כל דיון בדיון שאחריו אנחנו נאשר את הפרוטוקול.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הדיון האחרון כבר נמצא חברי עאייד, מס' 14 ומס' 15 זה נמצא, רק התקציב לא נמצא, כי התקציב ממש גדול, הדיון של 15 אתם תקבלו אותו.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אז כל דיון, נאשר את הדיון שלפני.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי בסדר, אלה ישנים מאוד, אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 2/2016 מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בעצם פה, אחד, סעיף מס' 2,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני נמנע, אני נמנע מזה,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, נחזור להצבעה, סעיף מס' 1 אישור פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 2/2016 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אפשר לעשות את זה בפעם אחת חוסאם?
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אפשר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב הצבעה על סעיף מס' 2 אישור פרוטוקול ישיבה מועצה מן המניין מס' 3/2016 כולם בעד חוץ מאבו פארס נמנע, סעיף מס' 3 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 4/2016 הצבעה.
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כולם בעד חוץ מבאסל ביאדסה, סעיף מס' 4 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 5/2016, כולם בעד, נמנע באסל ביאדסה, סעיף מס' 5 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 6/2016, הצבעה.
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כולם בעד נמנע באסל ביאדסה, סעיף מס' 6 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2016 הצבעה
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כולם בעד נמנע באסל ביאדסה, סעיף מס' 7 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 9/2016 הצבעה.
הערת המתמללת : (הצבעה)..
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כולם בעד, נמנע באסל ביאדסה, סעיף מס' 8 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 10/2016,
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כולם בעד נמנע באסל ביאדסה, סעיף מס' 9 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 11/2016.
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כולם בעד נמנע באסל ביאדסה, סעיף מס' 10 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 12/2016.
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כולם בעד נמנע באסל ביאדסה, סעיף מס' 11 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 13/2016.
הערת המתמללת : (הצבעה)
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כולם בעד נמנע באסל ביאדסה, סעיף מס' 12 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2016.
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כולם בעד נמנע באסל ביאדסה, סעיף מס' 13 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 15/2016.
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עוברים לסעיף מס' 15, הצגת דוח כספי חצי שנתי 30.06.2016 בבקשה מג'די.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : חכה שנייה אבו באסל מה זה 30.06.2016?
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : מה זה 30.06? זה כאילו חודשים אחד עד שש?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הצגת דוח כספי חצי שנתי, בבקשה מג'די.
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : כמובן העירייה מגישה למשרד הפנים דוחות רבעוניים, כל שלושה חודשים מגישים דוח, הדוח של 30.06 שהוא כולל מחודש ינואר עד חודש יוני, הינו דוח שבא מבקר חיצוני מטעם משרד הפנים ועושה לו סקירה, ולא ביקורת מלאה, קוראים לזה סיקרה, והוא מפיק דוח, הוא עשה סקירה והוא אישר בעצם, הוא אישר בעצם את הדוח אותו מסרנו לו, לא תיקן בו שום דבר, הדוח בגדול מדבר על זה, שאנחנו נכון ל 30.06.2016 יש לנו גירעון של בערך 600 אלף שקלים, וזה היה גרעון זמני לאותה תקופה, שנבע מתת גבייה, בדרך כלל תושבי באקה אל גרבייה רגילים לשלם יותר בחצי השני של השנה, בסדר, אז עד 30.06 הייתה לנו תת גבייה, היינו אמורים לגבות 15 מיליון, ונכון לאותה תקופה אנחנו גבינו שלוש עשרה מיליון ושש מאות אלף, וזה פגע קצת בתמונה הכללית, הדוח מנוח בפניכם אם יש שאלה כלשהי אנחנו מוכנים לענות על זה.
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : מג'די אנחנו לא הצבענו על שום תיקון תקציב ב 2016, אז אנחנו חייבים להצביע על דבר כזה?
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : מה זה?
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אנחנו בכלל לא הצבענו ב 2016.
גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : זה לא קשור בתיקון תקציב, זה ביצוע נתונים כספיים בפועל מינואר עד יוני,
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אז זה רק להצגה.
גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : כן, מחייבים להציע אותו בפני חברי המועצה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב האם יש למישהו שאלה חברה, אמג'ד יש לך שאלה? טוב, אין הצבעה כאן, אוקי, הדוח הוצג אין שאלות, סעיף מס' 16, אימוץ ההנחות הקיימות בתקנות הסדרים במשק המדינה, הנחה לארנונה תשנ"ג 1993 בשיעור המקסימאלי הניתן על פי התקנות, וקביעת מועד אחרון להגשת בקשות הנחה על פי התקנות, בבקשה מג'די, בבקשה חוסאם, בבקשה מחמד.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אין לי כלום על זה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב שאף אחד לא יציג.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מה זה?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : שום דבר, כדי שאנחנו נוכל לתת הנחות לתושבי באקה אל גרבייה, לפי מה שנותנים הנחות במחלקת הגבייה, אנו צריכים לאשר את התקציב הזה, זה מה שאומר הסעיף הזה, הנה אני הסברתי אותו.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בגלל שלא אישרנו את הצו של המסים של 2016 לא אישרנו אותו בשנה שעברה, אז התקנות האלה, יש תקנות ויש הנחות, אנחנו צריכים עכשיו ספציפית לאשר אותם, סליחה, צו מסים של 2017 לא אישר אותו בשנה הקודמת.
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : המועד האחרון להגשת בקשות להנחה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מתי זה? טוב אני מציע שהמועד האחרון להגשת מועד ההנחות הוא 31.12.2017 אוקי?
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : 31?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : 31.12.2017 בסוף השנה, טוב אנחנו מעלים להצבעה את סעיף מס' 16, כאשר המעד האחרון הוא 31.12.2017 מי בעד?
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אבל מה הוצג לגבי הסעיף הזה, אף אחד לא הציג אותו.
גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : אני אציג את זה,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כדי לתת הנחות לתושבים, אנחנו צריכים לאשר את התקציב הזה.
גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : רק דקה אבו כאלד, אני רוצה להוסיף משפט אחד, אנחנו כל שנה מציגים בצו המסים את פירוט ההנחות שאנו נותנים לאנשים, מה אנחנו רושמים שם בסעיף מס' 4, אנחנו רושמים שאנו נותנים לאנשים הנחות בשיעור המקסימאלי, שהחוק מאפשר לנו אותו, המועצה רשאית, המועצה רשאית ולא חייבת, אז אנחנו מגישים לכם בקשה לתת לאנשים את ההנחות המקסימאליות שהם יקבלו, כמובן שבצו המסים בסעיף 4 יש עוד צו סעיפים, שגם אנחנו מבקשים כאן את האישור שלכם בהתאם לצווים שאנו מאשרים אותם כל שנה.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : צו מסים אתה רוצה להצביע עליו?
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : אנחנו מדברים כאן על צו המסים של שנת 2017 שהיה צריך להיות מאושר ב 2016 והבאנו אותו לאישור המועצה והמועצה לא התקיימה אז, בגלל זה, לכן בסעיף ההנחות אנו רוצים לאמץ את ההנחות כפי שהם מפורטים.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : במקרה הזה יש דברים חריגים.
גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : לא, אנחנו רוצים לתת את המקסימום, בסעיפים.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מה עם התאריך.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : ב01.07.2016 היינו צריכים להביא את זה לאישור המועצה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : יפה, אתה לא מבין אותי אבל,
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : בבקשה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אנחנו היום נותנים הנחות עד 31.12, אנחנו לא יכולים להאריך את זה עד ל 30.01.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : לא.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : יש אנשים שנלחצים בשבוע האחרון.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : החוק אומר שמי שרוצה לקבל את ההנחה אז הוא חייב לפרוע את יתרת החוב שלו לפני סוף השנה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אז בסדר, זו הייתה השאלה שלי אם יש אפשרות לדחוף את זה עוד חודש.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : אין לנו סמכות כזאת.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אוקי אז עד סוף השנה.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : אז מוטלת עלינו האחריות להסביר לאנשים, כדי שאף אחד לא יבוא בטענות אחרי שנצהיר על העניין הזה, שעד 31.12 מגיע,
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : את האמת אנחנו מסבירים את זה הרבה פעמים, רק משפט אחרון, בעבר זה לא היה קיים אצל האנשים, היו אנשים באים אחרי שהשנה הייתה מסתיימת ואז הוא היה מפסיד את ההנחה, אנחנו ברוך השם הצלחנו להחדיר לאנשים את המסר, שלבוא באותה השנה כדי שתקבל את ההנחה שמגיעה לך,
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : אם אפשרת להפיץ את זה בהסברה.
גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : טוב בסדר.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אז ההצעה, צריכה להיות כפי שאני מבין, כפי שאישרנו בשנים קודמות, מאמצת ההנחות בשיעור המסקמאלי שניתן,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זה מה שרשום.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : צריך לאשר את זה בצורה הזאת, אתם צריכים לשים לב לזה, ולגבי המועד זה עד 31.12 זה בעייתי.
אש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עד ל 30.12?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : גם 30.12 זה בעייתי, המערכת לא יכולה להסתדר ביומיים האחרונים, בדרך כלל עושים את זה עד 30.04 או 30.05,
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אז ב 24.12.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני מעלה להצבעה, השיעור עליו אנו מדברים זה השיעור המקסימאלי, ולגבי המועד שעליו אנו מדברים זה 31.12.2017 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הסעיף עבר בפה אחד.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אבו כאלד לגבי הסעיף הזה אני רק רוצה לשאול אותך לגבי נקודה אחת, כל באקה כבר התלוננו בשנה שעברה על זה, ואני ניסיתי לטפל בזה, עם הגורמים הקשורים, עם חוסאם ועם כולם שזה העניין שאנשים יקבלו את ההנחות, האם זה נכון? אז אני בהיותי יש לי ילדים מעל גיל 18 שלומדים בחו"ל, גיל 18, כל אחד שמגיע הם מטרטרים אותו בעניין הזה ובכל יום יש בעיה על זה, אז על מנת לפסול את זה, האם אנחנו יכולים להכניס את זה לישיבה להצבעה? אנחנו לא יכולים.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זה חוק
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אבל זה רק בבאקה עושים את זה.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : רק בבאקה, אבו כאלד אפשר לוותר על זה, זה לא חוק, זה חוק עזר, אפשר להסיר את זה, אנחנו צריכים להביא הצעה על סדר היום.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אנחנו יכולים לעשות את זה עכשיו.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, חברה, חברה, אין ספק שאתם מדברים על נושא
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני בדקתי מול החשב המלווה אני בדקתי מול החברה, בדקתי עם כל הגורמים, צריכים ישיבת עירייה, הצבעה, אנחנו היום כולנו מסכימים לזה, אז בואו נעלה את זה על סדר היום ונגמור את העניין.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בסדר, תרגיעו חברה.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני בעד.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אין ספק שאנחנו מדברים על עניין שהוא מבחינה ציבורית נושא מרעיש, נושא שבאמת צריכים לשים אותו על שולחן העבודה פה, על מנת לשמוע את חוות הדעת בכל הקשור לעניין הזה, אבל אני רוצה לומר לכם, שבגלל שאנו מדברים על נושא שמצריך הכנה מבחינת סעיפים וסעיפי חוק, וכל העניים האלה שקיימים, אז בחמש עשרה לחודש אנו נוסיף את הסעיף הזה שהוא קשור לנושא התלושים, ואנחנו בעצם, אומרים שלא צריך לשלוח הזמנה חדשה בקשר לסעיף הזה,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : לא צריך.
אש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מוסכם על כלום?
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מוסכם.
אש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב סעיף נוסף שאנחנו דנים בו,
 חבר העירייה, מר סובחי ביאדסה : אז מתי אנחנו מביאים אותו למליאה?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בחמש עשרה לחודש.
 חבר העירייה, מר סובחי ביאדסה : אבו כרים אתה יודע כמה אנו סובלים מהעניין הזה.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : אני כן יודע,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אבו כרים,
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני מבקש שמג'די סליחה מכם, אבו כרים, אבו כאלד, 
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תרגיעו חברה,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : תנו לי לומר משהו, אני מבקש שמג'די ממחר ישלח עד חמש עשרה לחודש ישלח מכתב לחברה שבינתיים לא יבקשו מהם את הדברים האלה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זה בלתי אפשרי עבד.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : זה אפשרי. גם חוקית זה לא אפשרי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אז בוא אני אבהיר לך את הנקודה הזו, כי צריך להבהיר אותה, אנחנו מדברים על סוגיה שיש בה חיוב כספי, על סוגיה שיש בה אחריות אישית, על סוגיה שיש בה חיוב אישי, הנושא אינו פשוט כמו שאתה מתאר לעצמך, אם אתה אומר לי שהם לא ייקחו, בסופו של יום כל הנחה שאתה תיתן שהיא "בניגוד לחוק" זו אחריות אישית על האנשים שנמצאים בעירייה הזו, אז אנו קובעים את זה לחמש עשרה, אם אתה כעורך דין רוצה לשבת ולהשקיע בסוגיה הזו אז אחלה, תבוא מוכן בחמש עשרה לחודש, ואנחנו נעלה את זה להצבעה,
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : איזה עיריות מפעליות את הסעיף זה,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני אביא לך עוד עיריות.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : סליחה אני רק שואל אל תקטע אותי.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : הוא רק שאל אותי שאלה אני עניתי.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני אומר שזה סעיף חשוב, ומה שעלה כאן זה מאוד נכון, אם יש החלטה עירייה בחמש עשרה לחודש, אז אני מבקש להכין את כל החומר בסוגיה זו, אני אישית יודע שזה רק בטמרה ואצלנו ובעוד עיר ערבית.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : בג'ת אין.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : שזה מופעל, רק בשלוש עיריות שבאקה היא חלק מהן, אז מן הראוי שהמעמסה הזו תבוטל מהאנשים, שזה מאוד מכביד ומאוד לא נכון.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בחמש עשרה לחודש נדון בזה, תרגיעו חברה, נעבור לסעיף 17, סעיף 17 דיון בדו"ח כספי בדו"ח מפורט לשנת 2015
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : 2014.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : 2015.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : 2015.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בהמלצות וועדת הביקורת,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : את זה אישרנו.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מאושר.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : לא, לא, דוח כספי לא אישרנו, אני יושב ראש הוועדה, לא דנו בזה אבו כאלד, לא דנו בדוח הכספי, יש לנו בעשרים ותשע לשני דיון, נדון בזה בעזרת השם. עם כל הכבוד לך לא דנו בדוח הכספי.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אנחנו לא דנו בזה, ואנחנו רוצים לדחות את זה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני ביקשתי, לא היה חומר,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב תהיו אתנו כמה דקות.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אנחנו צריכים לעשות עוד דיון,
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : בעשרים ותשע לשני,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : חברה תרגיעו קצת, אוקי, בסדר, יש כאן לפי דעתי אי הבנה מסוימת, יש לנו כאן את הדוח הכספי ויש לנו את הדוח המפורט, מג'די בבקשה, בואו קודם כל נקשיב לגזבר,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : יש לנו דיון לגבי הדוח המפורט בהאא.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : יש לנו שני דוחות, הראשון זה דוח כספי, שזה הנתונים הכספיים לעיריית באקה אל גרבייה בשנת 2015, ויש את הדוח המפורט שזה דוח הביקורת, אנחנו בוועדת ביקורת, ומה שאמר בהאא זה נכון, אנחנו דנו בדוח המפורט, שהוא בעצם המהות, השני זה רק נתונים כספיים, אין הרבה מה לדון בזה בוועדת ביקורת, אבל זה אפשרי שזה יעבור לוועדת ביקורת אין שום בעיה, אנחנו דנו בדוח המפורט בוועדת הביקורת, אם אתם רוצים שאנו נציג אותו בגדול.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : לא, לא עכשיו, בוועדת הביקורת ואנחנו נצביע נגד עליו.
גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : מה זה?
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אנחנו הולכים להצביע נגד עליו.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אבל אתם עברתם עליו כבר.
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אתם עברתם עליו.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אנחנו עברנו על המפורט.
גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : אני מדבר עליו.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אה אתה מדבר על זה.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : כן.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : אתה לא יודע על מה מדובר.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : הנה תשאל אותו לא עברנו על זה.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : ועדת הביקורת דנה בו ומצורף הפרוטוקול, ועדת הביקורת דנה בדוח, יש דוח מפורט שהוא גם דוח הביקורת.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מג'די, אנחנו דיברנו על המפורט, יפה?
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : שזה הדוח של הביקורת, ככה קוראים לזה.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : בדיוק לגבי הכספי אנחנו דחינו.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : כן, אנחנו עכשיו רוצים לאשר.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : הכספי נדחה, אנחנו לא דנו בזה,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : כן.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : אנחנו מדברים על הדוח של הביקורת.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : במורחב אנחנו דנו, בכספי לא דנו, הסעיף נדחה,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אז מתקנים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : תדחה את הסעיף וזהו.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : תדחה אותו.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : המבקר של משרד הפנים בא לערוך ביקורת אצלנו בימים האלה.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מה לעשות לכם?
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : מה נגיד לו אנחנו עדיין בעירייה בדוח הביקורת, הדוח הכספי תדחו את זה אין שום בעיה, אבל דוח הביקורת,
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : בדוח הביקורת אנחנו כבר דנו.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני מתקן, אני מתקן, אני מתקן את סעיף מס' 17, סעיף שהוא יראה ככה, דיון בדוח מפורט לשנת 2015 והמלצות וועדת הביקורת, מי בעד? מי נגד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : נגד, באסל, ג'סאן.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אתה הייתה אתנו בדיון.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אז כולם בעד, כולם בעד, עבד, עבד,
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : די עבד.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עבד, אגב מי שהולך לעשות תמלול בגלל הלך עליו, שיגעת אותו, שאלוהים יעזור לך, תקשיבו לי, אנחנו בהצבעה על סעיף מס' 17 כולם בעד, מתנגדים באסל ביאדסה,
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : תחזור על זה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : חזרתי על זה, דיון בדוח מפורט של שנת 2015 והמלצות וועדת הביקורת, מי שבעד זה כולם, מי שמתנגד זה באסל וג'סאן, נמנעים אף אחד, סעיף מס' 18, אישור מתן הרשאה לשירות האינטרנט לצפייה בחשבון בית ספר יסודי אל כווארזמי עבור מורשה החתימה של בית הספר, ומח"ט בעלי זכות החתימה לחתום על הטפסים הנדרשים עבור הבנק,
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : לזה צריכים למצוא פתרון, זה מיותר להביא את זה למליאה לכאן.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זו בקשה טכנית, חבל, סעיף מס' 18 הוחלט פה אחד, סעיף מס' 19, אישור החלפת בעל זכות חתימה בשם העירייה מר שלמה רייס, במקום רואה חשבון תוופיק קרמאן בכל הבנקים,(מילה לא ברורה) בנקאית, והסמכת בעלי זכות החתימה לחתום על הטפסים הנדרשים על הבנקים לצורך ביצוע ההחלפה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הערת המתמללת : הצבעה.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : פה אחד.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : פה אחד, סעיף מס' 20 אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון ועדת הורים בית ספר אל חכמה לעבד אל מונעם מוואסי.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : מי זה. אל שאער?
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : כן אל שאער.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי בעד? מי נגד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הוחלט פה אחד, סעיף 20,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אנחנו נגד אל שאער.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני שוב פעם מדגיש שההצבעה על סעיף 20, שהיא אישור החלפת מורשה החתימה בחשבון וועדת הורים בית ספר אל חכמה הוחלט בפה אחד, סעיף 21, אישור הסכם ליישום התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון ובמצוקה ברשויות המקומיות, תוכנית שמ"ט 2017-2019 מצורף לזה מכתבו של היועץ המשפטי של העירייה מיום 05.01.2017 האם יש למישהו שאלה כאן, מי בעד?
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : מה התוכנית הזו?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי בעד? מי בעד?
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : תסביר לנו על זה.
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אנחנו הסברנו את זה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הוחלט בפה אחד אישור סעיף 21, סעיף 22 אישור מר, אישור מנכ"ל העירייה כנציג העירייה, אישור מנכ"ל העירייה ו/או מטעמו כנציג העירייה באיגוד ערים חדרה לאיכות הסביבה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : האם אתה יודע על זה מחמד.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : למה לא חבר עירייה?
הערת המתמללת : (מס' דוברים מדברים ביחד)
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : חבר עירייה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי סעיף 22 אני מעלה להצבעה אישור מר שריף שאייב ממלא מקום ראש העיר כנציג העירייה באיגוד ערים חדרה לאיכות הסביבה, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי נגד? אף אחד, מי נמנע? באסל ביאדסה נמנע.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אבל האם הוא רוצה? חג' שריף?
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : כן אני רוצה, אני רוצה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : תן לאבו אל אמיר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : שנייה חברה, תרגיעו,
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : צריך לפחות תואר, זה אחד התנאים, השאלה אם לחג' שריף יש תואר או אין תואר.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : הנה אתה רואה. שלא יכעס עליי אבו כרים, אבו כאלד.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : רק רגע,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני אלך לשם מה הבעיה, אני אלך. אבו כאלד אני מעוניין, אני אלך לשם, מה הבעיה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי מעמיד את עצמו להצבעה בסעיף 22?
 חבר העירייה, מר טהא ענבוסי : אני.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : טאהא?
 חבר העירייה, מר טהא ענבוסי : כן.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עבד וטאהא,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אחד מאתנו.
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : זהו טאהא, הוא הציע את עצמו כי לא היה אף אחד שהציע את עצמו,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : בסדר, זה מקובל עליי.
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : הוא הציע את עצמו לפני.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אם טאהא רוצה את זה אני אתן לו את זה מה הבעיה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב אז אנחנו מעלים להצבעה את טאהא ענבוסי נציג העירייה באיגוד הערים חדרה לאיכות הסביבה, מי בעד? מי נגד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אתה יכול לשים אותי גם ממלא מקום לטאהא, אם הוא לא יכול ללכת אני אלך במקומו.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : באסל נגד?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כן.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : החלטה, כולם בעד למעט באסל ביאדסה נגד.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : גם ג'סאן.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : גם ג'סאן.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : וג'סאן נגד, אז שוב פעם בכל הקשור להצבעה על סעיף 22, אנחנו בסעיף 22 שזה אישור סגן ראש העיר טאהא ענבוסי כנציג העירייה באיגוד הערים חדרה לאיכות הסביבה, הצביעו בעד כל הנוכחים, הצביעו נגד באסל ביאדסה וג'סאן עתאמנה, נמנעים אין לנו, סעיף מס' 23 מינוי ועדת התקשרויות, לא זה בוטל,
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה בסדר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : סעיף 23 מינוי ועדת התקשרויות להזמנת ביצוע עבודה מקצועית הדורשת יידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, לפי תקנה 3.8 לתקנות העיריות 1987 לפי חוזר 8 2016, תסביר לנו את זה חוסאם.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : יש תקנה שלוש שמונה, בתקנות עיריות, מאפשרת לעיריות מקומיות למנות לעבודות מסוימות עם פטור ממכרז, במשך שנים היו דילמות ויכוחים וביקורת ופסיקה ומבקר המדינה ומשרד הפנים מעורב איך עושים את הדברים, בחודש 11 – 2016 פורסם חוזר מנכל 8-2016 שקבע בין השאר כחלק מחוזר המנכל, התהליך המתווה בחוזר המנכל שתוקם ועדת התקשרויות, לפי חוזר המנכל, מנכל הרשות ימונה ועדת ההתקשרויות, שהחברים בה יהיו המנכל או נציג מטעמו של ראש הוועדה, היועץ המשפטי או נציג מטעמו, הגזבר או נציג מטעמו, זאת אומרת, זה כבר מובנה.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : האם אנחנו יכולים להגביל סכום מסוים?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : לפי חוזר המנכל יש הרכב קבוע לוועדה, אנחנו הצגנו לכם את זה כדי שתהיו מעודכנים, וכדי שתמנו את הוועדה, את ההרכב הזה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מה הוועדה אמורה לעשות?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה במקום היועצים.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה לפי חוזר המנכל.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : זה לא במקום, חוזר מנכל של משרד הפנים, שהופק על מנת להסדיר את הסוגיה, וחלק ממנו זה ועדת ההתקשרויות הזו,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מה התפקיד שלה?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : הועדה אמורה לדון בהתקשרויות בפטור ממכרז לפי סעיף מספר 3 8, בהתאם לנוהל המתווה בחוזר המנכל, לאשר התקשרויות או לא לאשר התקשרויות מסוג זה, כמובן חוזר המנכל מחייב הרבה עבודה נוספת, מינוי הוועדה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : האם הועדה הזו עושה נוהל משלה, או הועדה הזו בוחנת כן לקבל.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : בחוזר מנכל יש לה תפקידים שונים, אחד מהם שהיא תלווה תהליך קביעת הנוהל ובניית הנוהל יש הרבה עבודה צפויה,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : האם היא יכולה להגביל סכום כספי מסוים?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : לא סכום כספי.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני שואל האם אפשר להגביל אותה עד סכום כספי,
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אתה שואל בכיוון אחר.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : חוזר המנכל מגביל סכום מסוים.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : התקנה הזו לא מדברת על (משפט לא ברור- מס' דוברים מדברים ברקע)
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : ההתקשרויות זה לא נאמד בכסף
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : התקנה הספציפית לא מדברת (מילה לא ברורה) אלא על הנוהל,
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ברקע שמפריעים לשמוע את היועץ המשפטי שמדבר רחוק ממקור ההקלטה).
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : או יחסי ארגון מיוחדי, על זה היא מדברת ולא על סכומים.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אוקי בסדר.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : כל הרשויות היו בתהליך הזה, אני מקווה שנספיק.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז כאן בסעיף הזה אתה מאשר את הוועדה, ואחרי זה אתה מאשר את הנוהל,
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : מאשרים את הרכב הוועדה,
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : הנוהל בסופו של דבר מה שנחליט נביא אותו לאישור, אבל בגדול יש חלקים, דברים עקרונית שנמצאים בחוזר המנכ"ל, אבל הפירט שלו וקביעת קריטריונים, ותהליכים, יש עבודה ארוכה שצריכים לעשות כדי להגיע למוצר מוגמר לכל מחלקה,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כשחוזר המנכל אומר שהוועדה הם נציגים X, Y, Z, מה אנחנו נאשר?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : מביאים אותה לאישור כדי שהיא תוקם בצורה רשמית, זה צריך להיות מוכן במאת אחוזים לפי חוזר מנכל.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה מיותר.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : איך אנחנו נבחר אם הם כבר בחרו.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הם כבר בחרו.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : הניסוח של חוזר המנכל לא מוצלח.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : עד הראשון לשביעי אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על זה, חייבים,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תראה מהניסיון שלי לצערי הרב למדתי בעבר, שכל מה שהבאתם לפה והצבענו עליו בעיניים עצומות בסופו של דבר אני אכלתי אותה, לכן, אם ניקח דוגמא, הנושא הכי פשוט, הסטודנטים, שהיה צריך להיות הדבר הכי קל בעולם, תראו, בגלל שזה (מילה לא ברורה) משרד הפנים, אז אני עם היוזמה, אבל אני לא יודע, יש לי תחושה כאן, אני לא יודע.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : השאלה האם יש ברירה אחרת אבו מחמד
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : לא.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אם אין ברירה אחרת אז זהו.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בראשון לשביעי אנו אמורים להתחיל בזה. צריך להכין מאגר.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה התחליף לזה?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אין תחליף, אין תחליף.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אתה בטוח?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : זה חוזר מנכל.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אין כל כך הרבה ברירות בזה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אבו באסל מה דעתך על זה, האם ראית את זה?
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : זה חוזר, אנחנו חייבים ללכת לפיו, אין לנו ברירות.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה טוב לנו? מקל עלינו?
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : תראה אם זה מקל או מקשה, אנחנו בסופו של דבר חייבים ללכת לפיו,
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אבו כאלד אתה לא יכול אחרת, זה חוזר מנכל, אתה צריך לעבוד לפי זה, חייבים לעבוד לפי חוזר המנכל. אם הם הגבילו אותנו בוועדה, אז חייבים לעבוד לפי זה.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אם מג'די אומר את זה, והיועץ המשפטי אומר את זה, אז אנחנו עושים לפי זה.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : מה הסוגיה שמפריעה.
 חבר העירייה, מר טהא ענבוסי : בוא נעשה הפסקה.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : למה ההפסקה?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב אני מעלה להצבעה, מעלה להצבעה סעיף מס' 23 שהוא מינוי וועדת התקשרויות להזמנת ביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים ויחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, הנציגים שאנו מציעים אותם הם הגזבר והמנכ"ל והיועץ המשפטי,
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : או נציגו.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אז הגזבר או ממלא מקומו, המנכל או ממלא מקומו, היועץ משפטי או ממלא מקומו, מינוי ממלא המקום יהיה לפי חוזר המנכל, לפי הוראות חוזר המנכל, זה בסדר, את זה אני מעלה להצבעה, האם יש משהו לא נכון בהעלאה?
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : האם יש אפשרות לצרף חבר עירייה?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : לא
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אי אפשר?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : המנכל הוא יושב ראש הוועדה, או נציג מטעמו, במקום שכל פעם נביא את זה, אם בגזברות עסוק, ובישיבה הוא לא רוצה להגיע ורוצה לשלוח אחד מטעמו, כל פעם שהוא שולח אחד מטעמו לוועדה אז אנו אמורים להביא אותו לאישור במועצה?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אבל לא ככה רשום בחוזר המנכל.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : חוזר המנכל אומר, מנכל יושב ראש או נציג מטעמו, גזבר או נציג מטעמו, יועץ משפטי או נציג מטעמו.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : טוב, האם יש לנו אלף יועצים?! שלושתנו מה הבעיה.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : אם צריך אז אני מעכשיו אומר את זה, איאד עוויסאת במקומי, אם צריך,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הנה הוא נתן שם במקומו, מחמד מי במקומך?
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה פעם בשנה אבל.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : למה אתם לא מגיעים לסיכום על זה לפני?!
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : איאד מבין יותר טוב ממני,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תראה לי את סעיף ממלא המקום כאן.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : אם עלינו להחליט עכשיו, יכול להיות שאנו לא צריכים,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו מצביעים עכשיו, אנחנו חוזרים לנוסח ההצבעה שאני אמרתי לפני, אנחנו חוזרים לנוסח ההצבעה שאני אמרתי לפני, אנו מעלים להצבעה מינוי ועדת התקשרויות לפי
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : לפי חוזר מנכל.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לפי חוזר מנכל 8/2016 שהם הגזבר, המנכל והיועץ משפטי, המינוי של ממלא מקום, אם מישהו מהם צריך מילוי מקום, זה ייעשה לפי הנחיות החוזר עצמו, מי בעד? מי נגד, מי נמנע?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב בזמן ההצבעה על סעיף 23 נעדר מהישיבה חברי העירייה אמגד עוויסאת וסובחי ביאדסה, ומי שהצביעו, מי שנמצאים עכשיו באולם הם, מורסי אבו מוך, שריף שאייב, איאיד מוואסי, טאהא ענבוסי, אחמד מוואסי, בהאא מוואסי, ג'מאל אבו מוך, ג'סאן עתאמנה, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, עאייד מג'אדלה, ועבד אללטיף מסארווה, אנחנו ממשיכים בסעיף מס' 24 עדכון הרכב וועדת הכספים, ועדת הכספים, השיחה שהתנהלה ביני לבין החברה לפני הדיון הוסכם על הרכב שהוא כנ"ל, מחמד אסעד אבו מוך, אבו מחמד, עאמר, ג'סאן ואמג'ד, זה ההרכב,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אני רוצה, איפה אמג'ד,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : ג'סאן?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כמה יש? 6?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא, 5, עאמר, מחמד, עאמר, 
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : חג' שריף לא מחמד.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אמר לך חוסאם שצריך שלוש ושתיים.
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : שלוש ושתיים, אז תמנה את חג' שריף.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : אני אחמד ומחמד.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אתה אחמד ומחמד, מי היושב ראש?! מי היושב ראש אבו כאלד?!
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אבו באסל,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : בסדר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אז אנחנו מציעים ככה, אחמד מוואסי, מחמד אבו מוך, שריף שאייב, ג'סאן עתאמנה, אמג'ד עוויסאת, הם חברי ועדת הכספים,
חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : הוא עדיין במקומו, מחמד אסעד,.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי אני מעלה להצבעה את מה שהגענו אליו, ההסכמה שהגענו אליה, שאומרת, חג' שריף שאייב, חג' אחמד מוואסי, חג' מחמד אבו מוך, וחג' ג'סאן עתאמנה, וחג' אמג'ד עוויסאת, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הוסכם בפה אחד, סעיף 25 אישור נוהל הליך בחירה שוויוני, לסעיף 25 אנחנו עדיין לא מוכנים, אנחנו הולכים לדחות את זה, סעיף 26, אני לא רוצה לחזור על זה, 
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : בשלב החתימות תהיה לך בעיה, אז תחליט מה אתה רוצה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : סעיף 26 החלטה עקרונית לרכישת מבנה בזק שבעיר.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מה אתה רוצה לעשות עם זה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, יש את המבנה של בזק,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אני מכיר אותו, מה אתה הולך לעשות בזה,
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : החומר צורף.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מבנה בזק, אנחנו הולכים לעשות שם קריית ממשלה, אנחנו רוצים לעשות קומה לביטוח הלאומי, קומה למשרד הפנים, וכל משרד ממשלתי שאנו יכולים להכניס לשם אני אכניס לשם,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : צעד מבורך.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : כמה זה עולה אבו כאלד?
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מה העלות.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו מינינו שמאי, מינינו שמאי, מי זה מג'די?
 מהנדס העירייה, מר מג’די : זחאלקה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : השמאי זחאלקה, שהוא אמור לעשות שמאות לנכס עצמו,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אנחנו מדברים על המבנה ללא אדמה, האדמה לנו נכון?
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : האדמה למנהל.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא שלנו.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : למה? איזה אדמה מופקעת שם.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תכנס עכשיו.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : זה מופיע אצלך בחומר המצורף.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הופקעה? פורסם עליה סעיף.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, מאושר חברה, סעיף מס' 26 מאושר?
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : כן.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : החלטה פה אחד.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : החלטה פה אחד, סעיף 27 החלטה עקרונית להקמת עמותה עירונית לספורט ותרבות, בבקשה מחמד.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הייתה בקשה מחברי העירייה לעשות עמותה עירונית לספורט.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : הבקשה ממי אבו פרך?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מחלק מחברי העירייה,
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : מי הם? קואליציה ואופוזיציה?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מה זה?
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : קואליציה ואופוזיציה?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : קואליציה ואופוזיציה משני הצדדים.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : אוקי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כן בבקשה,
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : להקים עמותת ספורט ותרבות שהיא עמותה שתאחד את כל קבוצות הכדורגל ו כדורסל וכדורעף, נכניס ספורט נשים וספורט נכים, שחמט אתלטיקה, הכוונה שננסה להתייעל כאן, שגם אנחנו גם נגדיל את ההכנסות, עמותה עירונית הינה חברה כלכלית, עמותה העירונית נקראת תאגיד עירוני חברה כלכלית, אנחנו בשלב, להחליט על הקמת עמותה עירונית לאחר מכן אנחנו צריכים להביא יועץ שיכתוב תוכנית עבודה מסודרת, התוכנית העבודה הזו תועבר למשרד הפנים, משרד הפנים מאשר את זה, התהליך לוקח בין שנה לשנה וחצי, ואחרי זה אנחנו מביאים אותו שוב למועצה עם התוכנית העסקית המסודרת, למה כדאי לנו להקים עמותה עירונית, מה היתרונות של זה ומה החסרונות, למשל להעביר את כל המתקנים של הספורט, כל הסעיף הזה של הספורט כל זה יועבר לעמותה העירונית, למשל הבריכה בעתיד תהיה בעמותה העירונית, את כל זה עושים בתוכנית עסקית מסודרת, ותועבר למשרד הפנים משרד הפנים מאשר את זה, ובודק את הכדאיות הכלכלית אם הוא מאשר אנחנו נביא לכם את זה לכאן שום, אתם מאשרים את זה, זה יועבר לשר והשר יאשר אותו, יש עמותה דומה לזו בגבעתיים, אני הייתי שם, היא מאוד מוצלחת, יש גם בנשר,
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : קבוצות הכדורגל נכללות בעמותה הזו?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כל דבר שנקרא ספורט.
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : תחת מטרייה אחת,
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : ואז גם עניין התמיכות יהיה סעיף תקציבי, כמו המתנ"ס. גם העבודה עם העמותה זה יותר קל, כלומר הגישה שהייתה הקודמת שהייתה שהתאגידים העירוניים הם מעבר (מילה לא ברורה) חס ושלום לשחיתות, היום רוב התקנות חלות על התאגיד.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : הפיקוח יהיה מטעם מי?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מה זה?
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : הפיקוח הוא מטעם העירייה?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני חושב ראש העיר אם אני לא טועה, אני לא רוצה להטעות אתכם,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אולי חוזר מנכל מונע מראש העיר או מהמנכל שיהיו חברים בה.
דובר מס' 24 : אבל מי יהיו החברים בה? מי החברים שיהיו, אבו אל סייד מי החברים בה? חברי העירייה?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : חברי עירייה, ראש עירייה, ויש נציגי ציבור, אבל הרוב לעירייה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : איפה התקנון.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מה זה?
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : איפה התקנון.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : רק רגע, סעיף מס' 27 פשוט, הוא אומר דבר כזה, אנחנו מדברים על החלטה עקרונית להקמת עמותה עירונית ספורט ותרבות, אמורים אחרי שמאשרים את זה, היועץ משפטי צריך לפנות לאנשים שהם מומחים בתחום הזה, לעורכי דין, לאנשים מבינים בעניין הזה,
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : זה לא אני, המנכלות.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : המנכל.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : המנכלות תפנה לייעוץ משפטי,
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : אתה התבלבלת.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני התכוונתי לזה.
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : הבנו אותך.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : הבנו את הכוונה שלך.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : יש לי שאלה, האם העניין של התרומות אפשר לצרף אותו בתוך העמותה הזו?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : התרומות החיצוניות שאז דיברנו עליהן, שהפלת את התיק עליי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא להפך.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני כבר עשיתי לך עבודה רצינית בנושא זה, אבו באסל האם אפשר לצרף את זה, השאלה גם אליך אבו מחמד.
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : אני אין לי מידע בנושא זה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אבו מחמד מה דעתך? האם העמותה יכולה לקבל, בהיותה שייכת לעירייה, האם היא יכולה לקבל תרומות?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אני צריך לראות את המוצר קודם כל, אין לי תשובה בשבילך לזה,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז בואו נוסיף סעיף בתוך ההחלטה, ונבדוק את זה, בואו נוסיף ספורט תרבות ותרומות.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : איזה תרומות?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : תרומות, תמיכות.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : לא,
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : החלטה עקרונית להקמת עמותה.
הערת המתמללת : (מס' דוברים מדברים ביחד).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני מבין אותך באסל, חברה תרגיעו, חברה תרגיעו,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לא מאנשים, אלא מהמוסדות,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : החלטה, אנחנו מעלים להצבעה דבר כזה, החלטה עקרונית להקמת עמותה עירונית ספורט ותרבות. המנכלות במהלך ביצוע הבדיקה שלהם וקבלת הייעוץ שהם אמורים לקבל, והכלת התוכניות הם ייקחו בחשבון בין היתר את סוגיית קבלת התרומות על ידי העמותה הזו בכל מה שקשור לספורט, האם דייקתי?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : ספורט ותרבות.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מה זה?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אם היא חברה כלכלית, אתה אמרת שזו חברה כלכלית
הערת המתמללת : (מס' דוברים מדברים ביחד, לא ניתן לשמוע אף אחד).
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הכוונה שלי, היא לא לגבי תרומות ספורט.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תרגיעו חברה
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הכוונה שלי, היא לא רק לגבי תרומות ספורט, הרי אתה תקבל גם תרומות לספורט, לקבל לא בעיה, השאלה כאן האם העמותה הזו יכולה לקבל תרומות מהמוסדות כמו קרן רוטשילד שנותנת לסטודנטים, ספורט נותנים לסטודנטים, הם נותנים הרבה כסף לסטודנטים, שהם רוצים מערכת או צינור שזה יעבור דרכם.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מפלט לדבר הזה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בדיוק, העירייה אצלו לא יכולה לקבל תרומות.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : נכון.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז אנחנו לא יכולים לתת את זה לתלמידים, האם העמותה יכולה לתת לנו פתרון עבור הדבר הזה, ואם כן אז צריך לפנות לעמותה בהתאם, אם לקבל את הכסף הזה, כדי להעביר אותם לתלמידים.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אלה סוגיות שונות, הסוגיה ברמה העקרונית ללכת למהלך או לא ללכת למהלך, עכשיו העניין של הקביעות גורפות מותר או אסור, עוד פעם אני לא שותף לזה, אני לא אומר שיש איסור מוחלט לקבל תרומות, (משפט לא ברור- מדברים ביחד)
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני אומר שאם אנחנו יכולים לשלב בתוך העמותה הזו.
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : אבו פארס הרעיון מצוין באמת רעיון טוב מאוד, אבל את זה צריך לפרט אותו בסדר, אנחנו נחליט עקרונית להקמת העמותה,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לגבי העמותה אני אתך.
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : לגבי העניין הזה, זה בעבודה של אבו מחמד.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שייקחו את העניין הזה בחשבון.
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : בדיוק ככה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אז אני יכול לומר דבר כנ"ל, שאנחנו מסכימים להעלות להצבעה החלטה עקרונית להקמת עמותה עירונית לספורט ותרבות, ואנחנו ממליצים בפני המנכלות שהעמותה הזו תפעל, בזמן שהיא עורכת את התקנון שלה שתהיה לה את היכולת והאפשרות לקבל תמיכות
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : ותרומות. ולתת תמיכות
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מחוץ לעירייה שהן קשורות לענייני ספורט תרבות וחינוך.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : ולתת לסטודנטים.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : ולהעביר, האם זו הכוונה.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : כן.
חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : להעביר את זה אתם צריכים לבדוק.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי האם זה מתאים?
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מתאים כן.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בסדר.
גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : אז צריכה להיקרא עמותה לספורט תרבות וחינוך,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : נכון.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : חינוך בלתי פורמאלי, זה פעילויות.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : להצבעה הסעיף שאנו העלינו, לסיכום, סעיף מס' 27 החלטה עקרונית להקמת עמותה עירונית ספורט ותרבות וחינוך, חינוך בלתי פורמאלי, על המקימים ועל המנכלות לדאוג שהתקנון של העמותה הזו, תהיה לו היכולת, תעזור לי אבו פארס, לקבל תרומות – מלגות – תמיכות, 
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : ולהעביר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מגופים חיצוניים וכן את היכולת להעביר את הכספים שהתקבלו
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לטובת האזרח.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לטובת האזרחים ו/או גופים שונים קיימים.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בסדר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הוחלט בפה אחד לאשר את הסעיף, סעיף מס' 28, סעיף מס' 28 ביטול החלטת עניין הקמת ועדה לפיקוח על השעות הנוספות עבור עובדי העירייה,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : בבקשה אבו מחמד מה דעתך אתה, אבו כאלד
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : שעות הנוספות נשארו עם אותו תקציב,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : רק דקה, לפני שתסביר את השעות הנוספות, אני ביקשתי ממך, לגבי השעות הנוספות בתקציב, אני עמדתי על זה, שיש לנו לא רק שעות נוספות, עוד פעם, יש לך סך הכל החבילה מורכבת, והערכה לפי החישובים שאני עשיתי , בסביבות שני מיליון ומאתיים אלף, תסביר, גם הכונניות והשעות הנוספות.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : למה לבטל את החלטה, למה שזה לא יהיה בפיקוח.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : תן לי לענות על זה, יש לנו אם אני לא טועה, שבע מאות או שמונה מאות שעות,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : שמונה מאות.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מאושר אצלנו אם אני לא טועה, שבע מאות שעות שהן שעות נוספות, וכונניות שש מאות שעות,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : סך הכל?
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אלף שלוש מאות,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : כסף?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני לא יודע כמה,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : תכפיל בחמישים וחמש
 גזבר העירייה, רו”ח מג’די אבו מוך : תכפיל כל שעה בחמישים וחמישה שקלים, כל שעה, כל שעה,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני רוצה לדעת מי עושה כונניות בבאקה אל גרבייה, מעניין אותי מאוד הסעיף הזה, למה הכונניות כל כך, יש הרבה שלא עובדים, מי שעובד צריך לתת לו, הכונניות האלה למי צריכים להגיע?!
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אני ממליץ שהוועדה תהיה כפופה ביחד עם ראש העיר ואתך, לעשות פיקוח, ואם אתם רוצים תחליפו את החברים בה, אני מתפטר ממנה, אני ממליץ שיהיו..
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : תשע מאות אלף שקלים בשנה,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אנשי ציבור,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אבל מה שאמר בהאא, שהם מילא ביום לא עובדים אז בלילה אני גם אתן להם.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : רק שנייה, רק שנייה.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : מי שלא עובד לא צריך לתת לו
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : רק דקה, 
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : לא באופן גורף.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני רוצה לענות, יש עובדים שמקבלים שעות נוספות, כונניות ועובדים, כל מי שמקבל שעות נוספות כונניות עובדים, עובדה בינינו עכשיו יש עובדים מה שהם עושים כאן זה שעות נוספות,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מגיע להם.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מי צריך להפעיל את ההקלטה, ומי צריך לעשות את זה.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אין לנו שום ספקות לגבי כל עובד בבאקה אל גרבייה.
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : אז מה עם וועדת הביקורת.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : נבחר ציבור לא יכול לבוא ולתת X או Y שעות נוספות, כי לא הוא זה שיודע, מה שאנשי ציבור יודעים זה לפקח על השעות, אתה יכול לומר לי אתה נתת ל X בוא תן לי הסברים למה נתת לו,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : פיקוח.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אבל אתה לא יכול לבוא ולהחליט לו, אתה לא יכול להחליט לו, חוץ מזה ההחלטה שעשינו בזמנו, חוסאם רשם לי 57 דפים, אני ראיתי את השורה האחרונה, אני קשה לי להבין אם ההחלטה שעשינו הייתה נכונה או לא הייתה נכונה, תסביר.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : האם נבחרי ציבוריים יכולים להתערב, למה הם לא יכולים להתערב בזה,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : רק דקה שאלה טכנית, אין לנו ספק שיש עובדים שמגיע להם שעות נוספות והם עובדים, ואין ספק שיש עובדים שהשעות הנוספות שלהם הינה בגדר תוספת שכר עבורם, על זה אנחנו מסכימים.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא אנחנו לא מסכימים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אנחנו כן מסכימים, אם אנחנו כבר מסכימים על זה, אז הדבר הזה מחייב פיקוח.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אין לי בעיה, תצביע על כל שם שאתם רוצים בעירייה אין שום בעיה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז תעשו פיקוח מקצועי, אבו מחמד יגיד לנו מה השיטה נכונה, נעשה פיקוח מקצועי, חברי העירייה ידאגו לכסף הזה,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : בדיוק.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אין לנו בעיה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, בואו נקשיב לעורך הדין בבקשה.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : יש כאן שתי סוגיות, הסוגיה הראשונה ההחלטה שהתקבלה אז אני מסרתי לגביה חוות דעת מפורטת, והיה תהליך קצת בעייתי כי זו הייתה החלטה גורפת מהיום למחר, למיטב הבנתי היא לא עמדה בתקנים המימאליים של איך מקבלים החלטה מנהלים, אני רשמתי למה, מידתיות סבירות הגורפת בצורה אחרת, שנית, כמו בסוגיה הראשונה לא היה ברור לי, ואני לא הצלחתי לדעת מה הייתה ההחלטה, האם ההחלטה הייתה פיקוח על השעות הנוספות וזהו, או כולל כונניות, או אם זה אישור שעות נוספות וכונניות, מה שהיה ברור זה לפי המידע שאני מבין, אני לא הייתי אז בדיון, זה לא שייך לכונניות, הכונניות אף אחד לא דיבר על זה, תבדוק הדיון היה רק לגבי השעות הנוספות, ההחלטה התקבלה רק עבור השעות הנוספות נשאר וויכוח האם הוויכוח הזה לאישור, בלי שום קשר הסוגיה השנייה היא בשאלה העקרונית שהאם המועצה יכולה לקבוע מנגנון בקרה מסוים, מנגנון פיקוח מסוים על השעות הנוספות התשובה היא חיובית, השאלה איך עושים את זה, בצורה כללית ההחלטה במדיניות היא לידי המועצה, המועצה יכולה לקבוע שבשנה הזו יש לי בעיה תקציבית, ולא רוצים לתת שעות נוספות, או רוצה לתת במינון מסוים, אז מראש קובעת מסגרת תקציבית מסוימת, שלוקחת בחשבון צריכים אלו או אחרים, היא יכולה לקבוע כמדיניות, אבל באמת יש קושי אמיתי כשאתה יורד לרזולוציה של השטח, בשטח מי צריך לקבוע למי מגיע ולמי לא מגיע באמת צריך מישהו שמכיר את העבודה.
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : מנהלי מחלקות.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : זה לא פסול שחבר מועצה יהיה מעורב בתהליך, זה לא פסול אבל ההחלטה המקצועית יש לה משקל מאוד כבד, אם גזבר העירייה יבוא ויגיד לי יועץ פרטי, אם היועץ הפרטי יגיד שיש לי עובד בלשכה שיוצא לדיון בשעה שבע מהבית שלו כדי שיגיע בשעה שמונה למחוזי בחיפה, מה אני צריך לעשות איתו או אם יש לי צו מניעה, אני סתם נותן דוגמא לעצמי כדי לומר איפה הקשיים שנתקלים בהם מנהלי המחלקות והעובדים בשטח,
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני לא חושב שיש קושי, מי שיצא בשבע אז מגיע לו בשבע,
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אם יש לי צו מניעה, וצריכים להתגייס בלילה יושבים כל הצוות שיש לנו, כל הצוות שיש לנו לשבת כדי לעבוד על צו המניעה על מנת להגיע לתשובה, איך אני יכול באיזה צורה אני צריך להתמודד, האם אני כמנהל מחלקה אעזוב צו מניעה ואזרוק אותו לפח וללכת הביתה? או שאני אמור להביא את הפקידה שלי להדפסה ועורך דין המתמחה בתחום הזה ועוזר לי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אין ספק שאין צורך, אף אחד לא אומר מכאן שאין צורך, אפשר לשלב את הפיקוח של העובדים, של חברי העירייה, בשילוב המנכל שהוא הגורם המקצועי, שהוא בקשר ראשי עם מנהלי המחלקות, שהוא יכול לתת את הטביעה המקצועית שלו, 
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב האם משיהו רוצה להוסיף משהו? טוב תראו חברה, אל תשכחו כשמונתה הוועדה הזו היה באותו זמן לא הייתה יציבות והיה בלגן, בואו נגיד שהיו בעיות, אז היום לפי דעתי ג'סאן, בהיות שבעירייה יש ראש עיר ויש לו שלושה סגנים שנמצאים בתוך העירייה שהם בעצם אמורים להיות הנציגים של חברי העירייה שנמצאים כאן, אני מאמין שהם יכולים לעשות את העבודה הזו, יש הנהלת עירייה שגם נמצאת ויש וועדת ביקורת.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : ואז הייתה הנהלה, הייתה וועדת ביקורת, היו חברי עירייה,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו כולנו יודעים באסל שניסיון העבר רק עשה בעיות והיה בלגן והיה אי בהירות, לא ייתכן שמורסי נמצא בבית, כל הזמן בבית, והוא רוצה לבוא לכאן ולהחליט כמה חג' שריף יקבל, אני לא יודע אבל כמה עובד חג' שריף, ואני באמת לא יודע אם הוא כן עבד או לא עבד, נכון או לא.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה הייתה ההצעה, אני לא שמעתי את זה סליחה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : ההצעה שהייתה, מכיוון שיש שלושה סגנים ויש ראש עיר, שלושת הסגנים ראש העיר והמנכלות תסמכו עליהם והם ידאגו לעניין הזה, אם אתם ראיתם שבמהלך ביצוע יש דברים שלא מוצאים חן בעיניכם נביא פירוט.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מה שאתה אומר זה בסדר אבל השאלה שלי,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : נביא פירוט, יש לך וועדת ביקורת שנמצאת בעירייה, היא יכולה לבדוק את זה.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : תעלה את הנושא.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : העובדים כפופים למי יותר?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מה הכוונה?
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מנהל המחלקה, ראש העיר, המנכל, מנהלי המחלקות, ועובדי העירייה, ככה כוח האדם
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : מחמד מה הקשיים לגבי הוועדה שהייתה קיימת, למה אתה רוצה לבטל את זה.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא שאני רוצה לבטל את זה, אני לא רוצה לבטל את זה, לא במובן לבטל את זה, הוועדה כשהיא התקיימה קודם כל מבחינה משפטית אני הייתי בספק אם היא תקינה או לא תקינה.
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : זה מאחורינו.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : נניח שהיא תקינה.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני אומר שאין לי שום בעיה שהשעות הנוספות, כל עובד עירייה, כל חבר מועצה יכול לפנות, ויכול לבוא ולהגיד לי למה נתת לו חמישים שעות, אין לי שום בעיה, אבל מה הכוונה שלי, היום, היום בהנדסה שרוצה לעבוד בלילה, אני לא יכול (מילה לא ברורה) לחבר המועצה לעבוד בלילה.
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : יש לך אבל השעות של המנכלות
הערת המתמללת : (מס' דוברים מדברים יחדיו).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב בואו נתקדם, בואו נתקדם,
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : מחמד אני רוצה לומר את זה בדיון בעירייה, יש מישהו מסכנין שאנחנו משלמים לו כוננות, וזה דבר שלא מקובל עלינו, אתה צריך להוריד אותו
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אני אגיד לך מה הבעיה איתו, אני ניסיתי להוריד אותו, ואני גם רוצה להוריד אותו
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : אתה תוריד אותו.
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אבל אני אגיד לך מה הבעיה איתו, הבעיה איתו, שהבן אדם הזה קיבל כוננות לפני שנת 98,
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : זהו תפטרו אותו, אחד שאתה נותן לו כוננות על מה אתה נותן לו.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אבל מה הוא עושה?
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : הוא לא עושה כלום גבר. זהו תפטרו אותו,
הערת המתמללת : (מס' דוברים ביחד).
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : טוב קודם כל יש עובדים שהתחילו לאיים והפריעו לתפקוד העירייה ולתפקוד המוסדות שיוצאות מהפועל של העירייה, בגלל שהם מחייבים אותנו לתת להם שעות נוספות שלא מגיעות להם וזה מפריע לי, שאתה מנצל את מגרשי הכדורגל ומנצל את הספורט ומנצל את התיאטרון זה לא מקובל עליי, עם כל הכבוד לכם, כל שיקל שאנו שמים נחשב עלינו, אז אם אנחנו מבזבזים את זה סתם אז מה אנו מרוויחים בזה, מי שעובד ומגיע לו תן לו
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : יש לנו וועדת ביקורת, קודם כל צריכים לשנות אותה, אנחנו כחברי אופוזיציה אנחנו צריכים לקבל אותה, אני מציע את עצמי ביחד עם מר עאייד,
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : וגם אני חבר אופוזיציה, גם אני מציע את עצמי
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : בהאא, זה לא ייתכן. קודם כל הוועדה צריך להשתנות, והיא צריכה לבקר את כל העירייה מהקטן לגדול, אבל שמג'די יתקשר אליי יגיד לי אני רוצה לתת לעובד שעתיים תשאל את חברי העירייה, ממתי זה חוקי?! קודם כל צריכים לשנות את הוועדה, אני ומר עאייד מציעים את עצמנו, ואם נקבל את הרוב, שהוא יהיה העומד בראשה, או אני, השעות הנוספות הללו בפעם הקודמת אתם לא התערבתם בזה, אבל כמו קוץ בגרון, כדי להראות לך מי אני, תשכחו מזה,
 חבר העירייה, מר אמג’ד עוויסאת : אל תציג את הדברים ככה.
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : תגיד לי איך להציג אותם, אין לי שום בעיה תלמד אותי
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : מה אתה רוצה עכשיו ג'מאל.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, אני מרגיש,
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : אפילו לממלא מקום ולסגן אין סמכות, זה הכל סתם, שהוא ייתן לפלוני שעות נוספות,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני יש לי הרגשה, וואלה יש לי הרגשה שהניקוטין נגמר אצל כולם, אז חג' סובחי, אנחנו יוצאים להפסקה, אז חמש דקות הפסקה, אנחנו יוצאים להפסקה ואז אנו נחזור לדבר על הנושא הזה.
הערת המתמללת : (הפסקת הקלטה)
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה השעה עכשיו היא עשר, סעיף 28 ביטול החלטה בעניין הקמת ועדה לפיקוח על השעות הנוספות עבור עובדי העירייה, ההצעה המוצעת להצבעה, שהנהלת העירייה, ראש העיר, הסגנים, והמנכלות הם אשר יפקחו על השעות הנוספות, במקביל ועדת הביקורת שנמצאת כמובן יש לה את הזכות בכל עת ובכל רגע לבדוק איך השעות הנוספות המחולקות, זה בעצם הסעיף שאנו מעלים אותו להצבעה, טוב חבר'ה, כלומר ביטול הוועדה שהייתה קיימת, הוועדה החדשה היא בעצם ראש העיר עם הסגנים, והמנכ"ל, זו ההצעה הקיימת,
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : סליחה אבל לא ייתכן שאתה תשים את הסגנים שלך כדי שיתערבו בשעות, סליחה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי, זו זכותך.
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : אין זכות כאן, אתה המנכ"ל ומג'די, או עם היועץ המשפטי, מה שהסגן והממלא מקום יעשו מה שהם רוצים,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי אני מעלה להצבעה, זכותך להתנגד, אני מעלה להצבעה
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : זה לא עניין שאם יש רוב, אז תשים מה שאתה רוצה,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : יש כאן ניגוד אינטרסים של הסגנים,
הערת המתמללת : (מס' דוברים מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר שריף שאייב : טוב שמענו את דעתכם.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני בדעתי כל עוד הם נושאים עליהם את האחריות בצורה אמינה, הם נשארים חברי עירייה,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : לא בהאא.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אבו אל מג'ד אצלי אותו הדבר כמו אבו עומר ואבו כרים, אני לא נגד, צריך להיות פיקוח וכשיש פיקוח, ואני רוצה לתת למי שכן עובד, אז מי שלא עובד לא מגיע לו,
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : אלה שני תפקידים שאסור לערבב ביניהם.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : זו לא הבעיה שלך כאן, מה אנחנו עושים כאן?
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : תביא משהו תקין לשולחן הזה ואין לי שום בעיה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי זאת הדעה שלך ג'מאל.
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : אם אתם רוצים להצביע.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אז חמשת חברי הוועדה יהיו שותפים.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עקרונית,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : עד שתשונה.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : מה הכוונה?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עקרונית וועדה מהסוג הזה אנו מציעים אותה כמו כל פעולה בעירייה, היא נתונה לביקורת מטעם הוועדה לביקורת,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז הפרוטוקולים של וועדה זו אנחנו נראים אותם.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בכל הקשור לשעות של העובדים אז זכותם לראות זאת מת שאתם רוצים, זה ברור.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הוועדה הזו תדון בשעות הנוספות, יהיה שם פרוטוקול שאנו צריכים לראות אותו.
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : איזה וועדה? איזה וועדה?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : פעם בחודש הוועדה הזו תתקיים או מה?
 חבר העירייה, מר עאמר אבו חוסין : זו לא וועדה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אפשר להסביר את זה,
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : אין לי בעיה שראש העיר יעמו בראשה, וחוסאם ואבו פרך.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : אז מה הבעיה שלך?
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : הבעיה שלי זה שאתם בעלי התפקידים אסור לכם.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : למה?
חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : ניגוד עניינים, מה אתם רוצים שנלך לספר החוקים ולבדוק ולפתוח את זה, אני לא מבקש לשים אף חבר עירייה שם,
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : הבקשה צודקת והוגנת.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב זה מוכן, באסל האם תרצה להוסיף משהו.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני רק רוצה להבין אם זו וועדה או לא וועדה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זו וועדה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : וועדה, אז בוועדה זו יש פרוטוקולים שאנו רוצים לראות.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי, הוועדה הזו נקבל את השעות הנוספות אלינו, אתם אמורים לראות את הפרוטוקול שעליו חתומים הסגנים וראש העיר.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : דנו בשמות, ודיברו, וכמה לכל אחד, וכל זה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כן.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אנחנו רוצים להוביל להתחייבות, אנחנו מצביעים על זה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : יש זכות לבטל את הוועדה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לא, לא, אני רק רוצה את פרוטוקול של הוועדה הזו שתתקיים.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אתה הנהלה בכל רגע אתה יכול קרוא לי, ולעשות מה שאתה רוצה, באסל עם כל הכבוד הוא חכם הוא מסנדל אותנו, לעשות פרוטוקול ונציג אותו כל פעם, למה שנעשה פרוטוקול.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מה אנחנו לא עובדים בסדר.
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : למה הוא מסנדל אותך?!
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שזה יהיה בינינו כאנשי מקצוע.
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : לא מעניין אותנו אם תשבו או לא, מאיפה אתם מביאים את זה, מסנדלים וזה,
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מקובל עלינו, יש לנו אמונה בעובדים.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מה מחמד אתה מתכוון לתת ימינה ושמאלה?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא מה פתאום.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מסנדל אותנו?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מתי שאתה רוצה אתה יכול לשאול,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אבל אתה אומר שאתם רוצים לסנדל אותנו,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אתה מבין,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : טוב או שיהיה פורום כמו שהיה מקודם, אופוזיציה שלושה,
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : לא, לא ככה, אבל אני לא מבין אתכם הבעיה שלכם כאן שאתם לא רוצים סגנים? להפך ככה אנחנו אמורים לפקח יותר.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : לא מה פתאום,
הערת המתמללת : (מס' דוברים מדברים ביחד, לא ניתן לשמוע כלום).
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : למה אתה לא רוצה שיהיו מפקחים?
חבר העירייה, מר שריף שאייב : בוא שב במקומי ותפקח עבד.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : הכבוד שלך מונח במקומו, מה אנחנו קשורים לך, למה אתה לא רוצה שאנו נהיה מפקחים, מורסי הנושא הזה מאוד חשוב לנו, ואנחנו לא רוצה את זה לפני הנוסחא שלכם, אנחנו רוצים לפי הנוסחא של חברי המעוצה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : שמה?
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : בעניין השעות הנוספות.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : שמה?
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : איך שהיה מקודם, וועדה המורכבת משלושה חברי אופוזיציה, ושני חברי קואליציה, שתהיה גם היום וועדה שתורכב משלושה חברי אופוזיציה, ושני חברי קואליציה,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא,
חבר העירייה, מר שריף שאייב : איזה מן דבר כזה,
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : מה נמשיך לעבוד אחד על השני, הסמכות אחת שתיים שלוש, אם לא יש חוות דעת משפטית, ואסור לערוך הצבעה, אסור לערוך הצבעה, אתם עושים כאן משהו שאינו חוקי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, 
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : אני רוצה חוות דעת משפטית.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו רוצים להצביע.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אין מניעה חוקית שראש העיר וחברי העירייה, הסגנים יהיו מעורבים.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : והחברים המשתתפים?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב אנחנו מעלים להצבעה,
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : מה יהיה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב באסל דבר, ואני ער לך,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זה כמעט עבר עליך.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני ער לחלוטין.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אם לא אלה שיושבים פה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני ער לך.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הזוג האלה שעומדים לידך.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בבקשה באסל.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מכיוון שאתם רוצים לבטל את הוועדה, וזו הכותרת של המליאה שלנו היום, מבטלים את ועודת השעות הנוספות, הכוננות כדי שנחגוג חופשי בעירייה,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא, לא.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז ההצבעה לבטל,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : זו הכותרת של ההתכנסות שלנו היום.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב אוקי, אני רוצה לענות על שני הדברים כאן,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אין מצלמות זה בסדר.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : החלק הראשון, בכל הקשור לעניין שוף,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : הכותרת יוצאת מאצלי.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מכיוון שהסעיף שמונח כאן זה ביטול הוועדה אני רוצה שתהיה בטוח, יש כאן קצת קיפוח בהכללות לעובדים.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לא, אני אמרתי שיש אנשים שיש לה,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, אני מעלה להצבעה סעיף 28 איכשהו, ביטול החלטה לעניין הקמת וועדה לפיקוח על השעון הנוספות עבור עובדי העירייה, מי בעד?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז אין וועדה בכלל? אז אני מבין שאין פיקוח על השעות הנוספות.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הפיקוח הקיים הוא זה שיש לך וועדה שנקראת וועדת ביקורת,
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : הוא לא רוצה סגנים, והוא צודק,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שנייה אם אתה מבטל אותה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני מבין את מה שאתה אומר, תסמוך עליי,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז אין וועדה ואנו חוזרים לשיטה הישנה,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : ברור.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לשיטה הישנה?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מאה אחוז.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז הוועדה שהייתה הינה החלטה שגויה, אנחנו מבטלים אותה עכשיו.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב העלאה להצבעה סעיף 28 ביטול החלטה בעניין הקמת וועדה לפיקוח על השעות הנוספות עבור עובדי העירייה, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
אש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי נגד? בעד שמונה.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : בעד שבע.
אש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : שמונה.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : שמונה, איך שבע.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : חסן לא הרים יד.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : חסן כן הרים.
אש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בעד, טאהא ענבוסי, איאד מוואסי, מורסי אבו מוך, שריף שאייב, אחמד מוואסי, בהאא מווסי, עאמר אבו חוסין וחסן פדעוס.
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : הוא מחויב,
אש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בעד שמונה, נגד זה השאר, סעיף מס' 29.
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : זאת התוצאה, מה יש לנו, אתמול זו הייתה חובה והיום לא?
חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : שילמו את זה בעל כורחנו, זה מה שיש.
אש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אין וועדה, הסעיף שהיה בוטל, סעיף 29 החלטה דבר עריכת מבחני הערכה רוחביים לכיתות ו' ולכיתות ט' בבית הספר בעיר, בבקשה איאד.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מה עם הפיקוח.
 חבר העירייה, מר איאד מוואסי : בנוסף לבחינות המיצב שמתקיימות בבתי הספר, אנחנו דנו ביחד עם ראש העיר ומנהל מחלקת החינוך לערוך מבחני מיון ליסודי ולחטיבות הביניים אם זה כיתות ה' או ח', ו' או ט', כדי שתהיה לנו תמונה, וכדי שמנהלי בתי הספר תהיה להם מודעות שיש בעירייה מעקב לתוצאות הבחינות אצלם, כדי לדעת את מצב התלמידים בבתי הספר האלה, בנושאים שיכולים להיות כמו נושאי מתמטיקה ואנגלית, וגם כן בשפה הערבית, לזה צריכים גוף חיצוני שיערוך את הבחינות האלה, כדי שיפקחו עליהם, ואנחנו היום דנים אם לבצע זאת, או בחינות המיצב הבאות יהיה התחליף לזה, בכל זאת עקרונית אם אנו מצביעים על זה, וממשיכים בזה, תהיה לנו החלטה מטעם העירייה לגבי זה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : על סמך מה אתם החלטתם שיש מקום לעריכת מבחנים? על פי חוזר מנכ"ל, או לפי מה? כי אתם כפופים למשרד החינוך.
 חבר העירייה, מר איאד מוואסי : יפה, שאלה יפה, העניין גם כפוף לאישורו של משרד החינוך.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : יפה, האם פניתם למשרד החינוך, יש חיה כזו במשרד החינוך, לפי מה שאני יודע זה אסור.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מתי שאתה רוצה שאני אתערב תגיד לי.
 חבר העירייה, מר איאד מוואסי : בבקשה, בכל הקשור למשרד החינוך, זה כפוף למשרד החינוך.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, המטרה של הסעיף הזה הינה פיקוח על בתי הספר מאצלנו, אנחנו יודעים שיש מבחני מיצב, אבל אנחנו מדברים כאן על כיתות ו' וכיתות ט', כיתות ט' ברגע שהם מסיימים את כיתות ט' אז הם עוברים לסמכות העירייה, כיתות י' כבר בסמכות עיריית באקה, אז מה שאנו מתכוונים אליו כאן שעיריית באקה אל גרבייה תערוך מבחן, שנדע באמת מה מצבם של התלמידים, אין ספק שקיום מבחן מסוג זה בסופו של דבר לא יפיק תוצאה שלילית בנושא החינוך, במיוחד כשהמורה יידע שיש לו בסוף השנה הזו בחינות מהעירייה לתלמידים, אין ספק שהנושא הזה יפיק לנו בסוף תשובות שהן חיוביות, אנחנו מודעים לזה שיש מצב שתהיה התנגדות מטעם משרד החינוך בנושא זה, את ההחלטה הזו אחרי שאנו מקבלים אותה אנחנו נפנה למשרד החינוך בזה, ואנחנו נקבל את תגובת משרד החינוך ואחרי שאנו מקבלים את תגובת משרד החינוך, אנחנו חוזרים אליכם שוב פעם לכאן, ואנחנו נראה איך אנו נתקדם, אבל עקרונית המסר פה, שחברי עיריית באקה אל גרביה, וראש עיריית באקה אל גרבייה מעוניינים לבדוק מה מצבם של התלמידים של באקה אל גרבייה, במיוחד שכל התלמידים הם באחריות שלנו, בבקשה באסל.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כיתות ו' וכיתות ט', הם לפני השלב ממנו עולים לחטיבות ביניים, ולפני שעולים לתיכון.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בכיתות ט' ברגע שמסיימים הוא עובר אלינו.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כיתות ו' עוברים לחטיבות ביניים, וכיתות ט' עוברים לתיכון.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אלינו לסמכות שלנו.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בפועל המבחנים האלה עשויים לשמש כמבחני מיון.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא, לא, ברור שלא.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : זה לא למיון, אלא להערכה, מבחני הערכה ולא מבחני מיון.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אם במבחנים האלה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני הבנתי אותך באסל, הערה יפה, הערה יפה ובמקומה, התוצאות של המבחנים האלה, הולכות להיות סודיות, כשהתלמידים עושים את הבחינות הללו הם לא רושמים את שמם על המבחנים, אנחנו מדברים על תעודות זהות, התוצאות נשארות במערכת החינוך בלבד, זה לא יגיע למנהלי בתי הספר, לתיכונים או לחטיבות הביניים, ההערה במקומה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אם זה יגיע לבתי ספר תיכון זה עלול לגרום להם להתחיל לבחור.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : ברור שזה לא יגיע, זה יפה אני אהבתי את ההערה, היא במקומה.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מורסי אני רק רוצה לשאול אותך שאלה בנושא הזה, אז המטרה כאן היה תיקון או שיפור החינוך בעיר באקה אל גרביה..
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זה ברור.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : אני רוצה לשאול שאלה, למה זה אמור להיות בכיתות ו' ו ט' שזה יחסית מאוחר, אני מציע שהיום אם אנחנו רוצים לדאוג לתלמידים שלנו.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עורכים להם מבחני מיצב גם.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : בסדר, עזוב את המיצב, בחינת המיצב לא שייכת לנו, המיצב עד שמקבלים את התוצאות וזה, אנחנו אומרים כאן, שאנחנו כעירייה, אם אנחנו רוצים להעלות מרמת החינוך בבאקה אל גרבייה, ומה שמעניין אותנו רק השירותים שאנו מעניקים לתלמידים ולבתי הספר, אני מציע לעשות את הדבר בכיתות ב' ו ג' ביסודי, הגרוע אצלנו שהילד מגיע בבאקה אל גרבייה לכיתה ט', ואתה עושה את הבחינות ואני יכול לומר לך מה התוצאות, לא צריך לערוך להם בחינות, התלמידים שלנו מסיימים י"ב בבאקה אל גרבייה כשיש לנו בעיה במתמטיקה, באנגלית, בערבית, למה? כי היסודות בבתי ספר יסודי המצב שלנו גרוע, תבדוק את התוצאות שלך בבתי הספר היסודיים, הילד מסיים את כיתה ו', הוא לא קורא ולא כותב, אתה רוצה לומר לו שאתה לא קורא ולא כותב, אז אם אתה רוצה לטפל, לפי דעתי צריך לעשות וועדה במחלקת החינוך, ואני מציע כאן למר איאד, שתהיה לנו וועדה פנימית שכפוף לה מר איאד, שישב איתם, שיעבדו שם, ולא רק שליפה, לא שאני חלמתי הלילה והחלטתי לעשות בחינה בכיתות ט' ובכיתות י"א אני יכול להגיד לך מה התוצאה, הם ייכשלו במתמטיקה ולא יגיעו ל 30% באנגלית, אולי יגיעו ל 26%, אלה התוצאות, אז זו לא חוכמה, החוכמה כאן איך לטפל, תביא יועצים, שב איתם במערכת החינוך, תעבדו על איך להציל את באקה אל גרבייה, את בתי הספר שלנו, ולא נתעסק בעניינים אחרים.
חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אם יש הערכה.
חבר העירייה, מר איאד מוואסי : מה שבאסל אמר, למה אני אמרתי מההתחלה כיתות ה' או ח', או ו' או ט', כי היועץ שאתה דיברת עליו, אמר שאם אתה תעשה ו' וט' יהיה לך מיון לאחר מכן, לכן אנחנו אמרנו שאנחנו הולכים להחליט שזה יהיה או ה' וח', או ו',
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מה אני אמרתי לך, תדבר עם היועצים, אני לא יועץ חינוכי,
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : סליחה אבו מחמד, האם יש הערכת עלויות.
 חבר העירייה, מר איאד מוואסי : עדיין אין.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני אומר שאי אפשר לעשות בקרת איכות לשום דבר בלי לעשות מבחן.
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : הסעיף עליו אנחנו מתווכחים עכשיו זה מיותר, אתה יודע למה, אין אישור של המשרד.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אם אתה רוצה הערכה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו טוחנים מים פה, אנחנו רוצים לקחת החלטה בסעיף הזה, לפנות למשרד החינוך, לקבל את התגובה של משרד החינוך ולחזור לשולחן כאן, שזה קיים.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אתה לא יכול, קודם כל אתה פונה למשרד החינוך,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : להעסיק את כיתות ו' וכיתות ט' במבחן מסוג זה, ולהעסיק את המורים, כדי שיראו למנהלים
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זה מה שאנו דורשים,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : שידאגו לאנגלית,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : כל החלטה שתתקבל זו החלטה פסולה, לא חוקית, תרשה לי,
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : תרשה לי.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אבל זה לא חוקי, אין חוזר מנכ"ל, זה היה בבאקה, והוגשה עתירה נגד אבן אל היית'ם, ובית משפט לעניינים מנהליים קבע פסק דין נגד המבחנים אותם הם ערכו בתחילת השנה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אבל אנחנו מדברים כאן על משהו אחר לגמרי.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : עכשיו אין לנו סמכות לקבל החלטה, זה קודם כל, שנית, זה נוגד לחוזר מנכ"ל, שנית משרד החינוך לא ייתן לנו, ולא יהגן בבית משפט על זה, למה אתן לך הסכמה עקרונית עכשיו, תפנה למשרד החינוך, אם משרד החינוך יאשר תבוא ונדבר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי בסדר תודה עבד, עבד מסארווה סיים, מי רוצה להוסיף עוד הערה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : זה לא חוקי לדעתי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אמג'ד עווסיאת.
 חבר העירייה, מר אמג’ד עוויסאת : לדעתי זה לא משקף, זה לא משקף איאד.
 חבר העירייה, מר איאד מוואסי : למה? המיצב לא משקף?
 חבר העירייה, מר אמג’ד עוויסאת : אתה מסבך את התלמידים סתם לדעתי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בסדר.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : לדעתי תערוך מבחנים למורים, אנחנו נדע מי המורים, זה הנכון.
 חבר העירייה, מר איאד מוואסי : זה רק להערכה חברה,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אסור, משרד החינוך לא יאשר, מה אנחנו מעל החוק, קצב נכלא, אולמרט לא קיבל חופשות.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בסדר.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מה אנחנו מעל החוק,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב בסדר,
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : בואו נצביע עכשיו, ואז נפנה למשרד החינוך.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : לא, תפנה ואם משרד החינוך ייתן לך נדבר, אם משרד החינוך ייתן לך אני מבטיח לך, שאני אפנה לבית משפט לעניינים מנהליים.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אבל תגיד לי עבד כשהם יעשו את התמלול איך יתמללו את זה, איך הם יתרגמו את זה, ג'מאל אבו מוך בבקשה.
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : חבל על הזמן, כל מה שבא לטובת הילדים שלנו אנחנו תומכים בו, אבל מה שאתם עושים לפי החוק, זה לא יעבור.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : זה לא חוקי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בעזרת השם,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : תפנו למשרד החינוך קודם כל.
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : תדאגו קודם כל לבתי הספר היסודיים, עזבו מחטיבות הביניים.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בסדר.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אף אחד לא ייתן לך.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו מעלים להצבעה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני לדעתי, מורסי תדחה את הסעיף הזה, תפנו קודם כל למשרד החינוך תראו מה העמדה שלהם, חבל, תגיעו אנחנו כל הזמן כאן, זה הכי טוב.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : עבד בקנדצייה הקודמת אתם לא הייתם עם כל הכבוד לכם, ואנחנו ערכנו בחינות,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : ועשיתם הערכות?
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : ועשינו הערכות לכיתות ט',
 חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : כשהיה 95% בבגרות.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : ומה קיבלו? מה קיבלו אבו כרים, מה תוכנית האב שעשיתם בעקבות העניין הזה, צריך תוכנית אב לבנים שלנו.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : רק דקה, רק דקה, אבו כרים אומר שנערכו מבחנים מסוג זה, אז יש תוצאות, אז אנחנו רוצים לדעת זאת, תסבירו לנו.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : אני לא אגיד לכם מה התוצאות עם הכבוד לכם,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : מה ילדי באקה לא מעניינים אותי לכן אתה לא רוצה לומר לי מה התוצאות?
הערת מתמללת : (מס' חברי עירייה מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אם אתה רוצה להצביע על משהו שלא חוקי, אז אתה פושע, ותחזיר את (מילה לא ברורה) שנתנו לך.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : רק שנייה, אתר שוף בבקשה,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מכיוון שלאבו כרים יש ניסיון בזה, אנחנו רוצים שהוא יסביר לנו מה תרמו לנו הבחינות הללו בקדנציה הקודמת.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי שערך המבחנים..
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : תן לאבו כרים.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בבקשה אבו כרים.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : שוב פעם אנחנו הרווחנו רק משהו אחד ויחיד, נכון ששאלתם שאלה, השאלה שלכם ברורה,
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר שריף שאייב : עשינו הערכה לכיתות ט', ערכנו בחינה לכיתות ט', וראינו מה המצב של חטיבות הביניים אצלנו, לא מעניין אותי עכשיו מה התוצאות היו ואני לא הולך לומר לכם מה היו התוצאות,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : התוצאות חשובות לנו, מה אנחנו לא חברי עירייה.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : כיתות ו' בגלל שהם מסיימים בתי ספר.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אנחנו שאלנו שאלה ואנו רוצים לשמוע את התשובה,
חבר העירייה, מר שריף שאייב : אני מדבר נכון?!
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : באסל, באסל, לצערי הרב, באסל ביאדסה, שאל שאלה, ג'סאן אתה מפריע לתשובה,
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : סליחה.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : עוד מילה, תקרא לסדר והחוצה,
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני מגן עליך אבל לא עד כדי ככה.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אני מציע לסיים את הישיבה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני עדיין לא קיבלתי את התשובה, מה הרווחנו מהבחינה הזו?
חבר העירייה, מר שריף שאייב : עוד פעם?
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כמה פעמים זה נעשה?
חבר העירייה, מר שריף שאייב : תרשו לי, תרשה לי באסל אתה שאלת תן לי לענות, לא ככה, אחרי שאני אענה לך אני אשתוק ודבר אתה, נכון ששאלת אז תן לי לענות לך,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב חברים.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : חברים המטרה של המבחן הזה הינו על מנת לתת הערכה, על מנת לבדוק את התלמידים שלנו, ואת הממוצע של התלמידים שלנו, המצב של בתי הספר, בתי הספר היסודיים, מה המצב שלהם בכל הנוגע למה שמקבלים התלמידים שלנו, למה החלטנו כיתות ו' וכיתות ח'.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : הוא תיקן את זה לכיתות ה' ו ט',
חבר העירייה, מר שריף שאייב : בכיתות ה' בכל מקרה עורכים בחינות מיצב כל בתי הספר,
חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : תן לו להשלים את התשובה שלו, אנחנו רוצים לשמוע את התשובה שלו. אבו כרים בבקשה.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : תודה לכם.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אנחנו רוצים לשמוע את התשובה חברים
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : באסל.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה היה בקדנציה הקודמת.
חבר העירייה, מר ג’סאן עתאמנה : מה זה מעניין אותנו הקדנציה הקודמת,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : באסל, אנחנו עכשיו כל הוויכוח הזה הינו וויכוח בלתי פורמאלי, חלק גדול מחברי העירייה לא נמצאים בחדר הזה, באסל שאל שאלה, חברי האופוזיציה הם אלה שמפריעים לתשובה באסל ולא מישהו אחר.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בבקשה חברה.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : אני סיימתי כבר את התשובה שלי.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לכן.
חבר העירייה, מר שריף שאייב : עם כל הכבוד לכם,
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אנחנו רוצים לשמוע קודם כל למה זה התבטל, למה זה לא נעשה, למה לא עשיתם את זה יותר,
חבר העירייה, מר שריף שאייב : את התשובה שלי אמרתי כבר.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני לא שמעתי את זה.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : זו בעיה של החברים שלך, אני זהו לא רוצים לענות יותר על זה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני רוצה תשובה על זה.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : אני עניתי, אני חוזר שוב פעם ואומר, זה נעשה במיוחד ביסודי, למה לא בכיתות ה' כי בכיתות ה' עושים מיצב, מכיוון שהמבחן הוא מבחן הערכתי, אנחנו בודקים מה המצב של התלמידים שלנו, והמצב של בתי הספר והמצב של המורים.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אז תעשה גם לכיתות ג' ו ד'.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : רק דקה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : עבד תן לו גבר.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : לכן אנחנו החלטנו על שני שלבים, שזה שלב המעבר מכיתות ו' לחטיבת הביניים, תקשיב לי,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עבד אני קורא לך לסדר.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : עבד אתה באמת הגזמת עוד מילה ואתה יוצא החוצה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תפסיק את זה.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : נעשתה הערכה ביסודי, ונעשתה גם לכיתות ט' שהיא בשלב המעבר מן חטיבות הביניים לתיכון, כדי להעריך את מצב התלמידים שלנו, ואת חטיבות הביניים, ואיפה עומדים התלמידים שלנו בעניין זה, שוב פעם בכל הקשור לפרסום, לא יהיה שום פרסום לבחינות, זה יהיה סודי בתוך העירייה במחלקת החינוך, לשום בית ספר או מנהל יועברו שום תוצאות.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני שאלתי אותך שתי שאלות.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : בבקשה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : נערכו בחינות בשנה הקודמת, מה הרווחנו מזה, מה הרווחנו מזה, אתם ראיתם את התוצאות, ומה עשיתם בזה.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : אנחנו עשינו בזה, שוב פעם, אנחנו פנינו לבתי ספר בחטיבות ביניים כשעשינו לכיתות ט', ואנחנו הסברנו להם מה המצב ואיפה הבעיות אצלנו, ואיפה הבעיות אצלם. אנחנו עשינו את זה רק פעם אחת.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : טוב חג' שריף למה אתם לא המשכתם לעשות את זה? אם אתם ראיתם שיש לנו בעיה כזו גדולה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : באותו זמן חג' שריף לא היה האחראי, השאלה הזו צריך להיות מופנה לאחראי,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : יפה למחלקת החינוך, ומה עם ההדלפות שיגיעו למנהלים.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : לא יגיע.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : איך לא יגיע?
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : אני מבטיח לך שלא יגיע?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אתה אומר כיתות ה', אז תעשו גם עבור כיתות ד', ככה אנחנו מעריכים.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, עבד, עבד, עבד אומר הערה, עבד אומר את ההערה האחרונה שלו לאחר מכן אנו עוברים להצבעה.
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אני לדעתי במקום לעשות את זה בכיתות ו' כשהילד כבר גמר את היסודי, אנחנו יכולים, מה הכוונה לתת הערכה עבור ילד בכיתות ו', אם אנחנו נעשה הערכה בכיתה ד', אם אנחנו שוב פעם, אם אני באתי היום ונתתי הערכה לתלמיד בכיתה ו', מה זה נתן לי? כלום, הוא כבר שש שנים ביסודי, אבל אם אני אבוא היום לילד בכיתה ד' ואני בא ועורך לו מבחן, אני מרוויח שיש לי בכיתות א' ב' ג', אני יכול בכיתה ד' להציל אותו ולעזור לו, לבדוק מי המורה החלש, לבדוק באיזה מקצועות התלמידים חלשים, אנחנו יכולים לתמרץ אותו, יש לנו לעשות זאת בכיתות ד' ה' ו', אבל אם אני אבוא לכיתה ו' מה אני הרווחתי בזה.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : יש דורות אחרים אחריו,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : אבל מה שאני אמרתי זה נכון,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עבד, עבד. תעלה את הרעיון שלך, ותן לנו להתקדם.
חבר העירייה, מר עבד מסארווה : טוב, אם אני אבוא היום לתלמידי בכיתה ד', ואני בא ואומר להם לעשות מבחן עליו מחליטה העירייה, בשיתוף פעולה עם אנשים המקצוע ובתי הספר, ככה אני יודע מה המצב של התלמידים שנמצאים אצלי בבית הספר, אבל אם אני אבוא לכיתה ו' אז יש לי בעיה, אני לא יכול לעקוב עבור כיתות א' ב' ג' ד' ה' ו', אתה מבין אותי, זה קודם כל, אני הייתי מעדיף שאם כבר אנו הולכים ליוזמה הזו, שאנחנו נעשה בכיתה ד' מבחן, ככה אנחנו נאכל לתת הערכה עבור בית הספר עצמו, אנחנו נעריך את המנהלים, אנחנו יכולים לתת הערכה גם עבור המורים וגם כן עבור התלמידים, לעניין חטיבת ביניים, בכיתה ט' אני לא צריך אותו, אם אני נותן לו הערכה בכיתה ח' אז אני יודע מה הם נתנו לו בכיתה ז', ואני יודע מה הוא מקבל היום בכיתה ח', ומה בית הספר צריך לשפר על מנת שהוא יצליח בכיתה ט', המבחן שאנו עושים, זה לא מבחן מיון, זה מבחן הערכה, אז אני מעריך באמצע ולא מעריך בסוף,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב תרגיעו חברה, אחרי ששמענו את כל הדעות, והדעות היו ברורות, יש אנשים בעד יש אנשים נגד, יש אנשים בעד עם שיפורים, כל זה, אני רוצה להעלות להצבעה, אני מעלה להצבעה החלטה בדבר עריכת מבחני הערכה רוחביים לכיתות ו' ולכיתות ט' בבתי ספר בעיר בכפוף,
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : תעשה פעמיים.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בכפוף לאישור משרד החינוך, מי בעד?
 חבר העירייה, מר עבד מסארווה : תעשה את השתיים, תעשה את השתיים?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, בעד, ג'מאל אבו מוך, חסן פדעוס, עאמר אבו חוסין, בהאא מוואסי, עאייד מג'אדלה אחמד מוואסי, מורסי אבו מוך, איאד מוואסי, טאהא ענבוסי, מי נגד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : נגד, עבד מסארווה, סובחי ביאדסה, באסל ביאדסה, ג'סאן עתאמנה, ואמגד עוויסאת, נמנעים אין, עוברים לסעיף 30, אישור העברת מתחם משטרה נוכחי ממרכז העיר למתחם חדש בחלקה 49 גוש 8773 באזור מחלף כביש חוצה ישראל מס' 6, מי בעד?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : רק דקה, המתחם שקיים עכשיו, אותה תחנה תעבור לשם, כולה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו רוצים להציע להעביר את אותה התחנה לשם.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה נציע? אנחנו כבר מצביעים.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מעלים להצבעה את העברת התחנה הקיימת כאן אצלנו לשם,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אוקי, השאלה האם האדמה עליה נמצאת התחנה, האדמה הזו הינה אדמה השייכת לעיריית באקה, מופקעת לעיריית באקה?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : האדמה עליה מוקמת התחנה הינה אדמה מופקעת, אני לא יודע, היא מופקעת, אבל אני לא יודע למה הייעוד של הקרקע.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לא הייעוד, האם היא מופקעת?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : היא מופקעת, אבל הייעוד.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לא, האם היא אושרה, ומופקעת, בטאבו זה רשום על שם עיריית באקה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא, הפקעות, למשל קופת החולים על אדמה מופקעת, אבל מה הייעוד שלה, בעלות מי.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כן על זה אני שואל.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אז אותו הדבר לגבי המשטרה, אם היא מופקעת אז היא כן מופקעת לצרכי ציבור, הייעוד שלה, למי? למי זה בדיוק אני לא יודע.
 מהנדס העירייה, מר מג’די : ממה שאני יודע שזה למשרד האוצר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : למשרד האוצר?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : למשרד האוצר, אז זה לא שלנו, אז למה שאני אוותר על חלקה שהיא לא לנו, ולתת להם חלקה שהיא שלנו?!
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : תראה אבל מה הסעיף שבא אחרי זה, אנחנו מצביעים על שני סעיפים.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אבל אין לך סמכות לעשות שם חניון אם היא לא שלך, היא בסמכות משרד האוצר, איך אתה אומר שאתה רוצה לעשות שם חניון.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הסוגיה הזו כבר להנדסה,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בדיוק, משרד האוצר צריך לוותר על האדמה כדי שאתה תיקח אותה, כדי שתוכל לעשות שם חניון,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אז תבדקו בהנדסה את שני הסעיפים האלה.
 מהנדס העירייה, מר מג’די : צריך לבדוק מצב תכנוני לשטח, שני שטחים, ההעברה לשם,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בבקשה מג'די.
מהנדס העירייה, מר מג’די : קודם כל צריך לבדוק את המצב התכנוני לקרקע שנמצאת עליה המשטרה היום, ולקרקע אליה עוברת המשטרה, אם מותר שהמשטרה תקבל שטח שהוא שטח ציבורי מטעם (משפט לא ברור- רעש של טלפונים), את זה אנו צריכים לבדוק.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב בסדר, אז נוריד את הסעיף הזה,
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : תצביע על זה.
 חבר העירייה, מר טהא ענבוסי : אני מבקש לעשות הצבעה אם לדחות או לא דוחים את זה.
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : אנו מבקשים מאבו כאלד שיביא את הניירת כדי לדעת להצביע בעד או נגד, אין לי בעיה, אבל מה שטוב לנו, נשתמש בחלקה בצורה אחרת.
הערת המתמללת : (מס' גורמים מדברים ביחד).
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אם אנחנו יכולים לקחת את האדמה הזו ויש לנו סמכות עליה, אני יכול להבין את זה,
 חבר העירייה, מר טהא ענבוסי : אני בדקתי את זה.
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אם יש לנו התחייבות מטעם משרד האוצר שאם ניתן למשטרה אדמה חלופית, ואם נצביע אז האדמה הזו הופכת להיות שלנו, אני מבין את זה, אבל לוותר על אדמה שהיא לא שלי, לוותר על אדמה שהיא שלי, על חשבון של אדמה שהיא לא שלי,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אני גם ככה לא מרוויח מזה, כאן הסוגיה לא יותר מזה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני מבין את זה, טוב בסדר, האם מישהו רוצה להוסיף עוד משהו? האם מישהו רוצה להוסיף עוד משהו? חוסאם.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אם אתם דוחים היום את הדיון לגבי זה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לא, אנחנו לא דוחים אנחנו נצביע.
 חבר העירייה, מר אחמד מוואסי : נצביע לא דוחים.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : כיועץ משפטי יש לי קושי אמיתי, לא בעיקרון אלא איך לאכול את הביצוע, כאן לכאורה מדובר בהחלטות עקרוניות, השאלה, כי זה מקשה על הבדיקה, ואם יש בעיות, ואיך מבצעים את זה בעתיד, יענו ההחלטה נניח כי ההחלטה העקרונית, נניח שהכל מותר, השאלה איך אנו נעביר אותם, באיזה הסכם אנו נעביר אותם לשטח החדש, כל עוד העניין לא סגור, אז נותרת אי בהירות מסוימת מבחינה משפטית, שקשה להתייחס לזה, זה הקושי האמיתי, אבל
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בהנחה שהקרקע היא קרקע של איזה משרד אמרתם?
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : משרד האוצר.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : של משרד האוצר, האם אנו יכולים לקחת עליה אחזקה? או בעלות
, יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : צריך לבדוק אם היו הפקעות שם או לא היו הפקעות, אפשר לדבר על החלטה עקרונית, שאתה רוצה להקים תחנת משטרה.
, חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : בואו נפקיע אותה לטובת העירייה מה הבעיה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב האם מישהו רוצה להוסיף?
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : האם יש ניגוד אינטרסים אבו כאלד להפקיע אותה לטובת העירייה?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אם היא?
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אם היא שייכת למשרד האוצר, ואנחנו לוקחים מהם 33%.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אין סיכוי בעולם.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אין סיכוי?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אלה הסכמים היסטוריים.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : טוב תסביר לנו את זה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אלה קרקעות שנחתמו, עיריית באקה בשנות הארבעים והחמישים חתמנו על זה, כמו קרקעות קופות החולים, הם היו חלק מתנאים להסכמים מסוימים, קשה.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : אוקי.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לכן בעקבות מה שאתה אומר כאן, שאין סיכוי שהאדמה הזו תהיה בחזקת עיריית באקה בחיים, אני לא הייתי.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי אמר את זה?
 מהנדס העירייה, מר מג’די : את זה אנו צריכים לבדוק, זה טעון בדיקה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : טעון בדיקה, אבל לא נראה לי שכחלון כל כך מתלהב לתת לנו חלקת אדמה בעיר באקה על מנת לתת לו משטרה במקום אחר, אני הייתי מציע שתבדקו את העניין, תבדקו מה יהיה עם הקרקע הזו, והייתי מציע לחשוב שוב איפה לתת את חלקת האדמה שאמורים לתת, חלקת האדמה המוצעת כאן שווה המון כסף, שלא הייתי מוותר עליה עבור תחנת משטרה, אז היה דיבור על בית משפט, היה מדובר על משהו ציבורי משהו שהאנשים אמורים להפיק תועלת ממנו, את המשטרה אתה יכול לשים באיזה פינה רחוקה, באדמה לא עולה הרבה, ושהם ידאגו להשיג את האישורים, תשימו אותם בקרקע חקלאית.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב חברה מעלים להצבעה סעיף 30 שמורה על אישור העברת מתחם המשטרה הנוכחי ממרכז העיר למתחם חדש בחלקה 49 גוש 8773 באזור מחלף כביש חוץ ישראל, מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי נגד? מי נמנע?
הערת המתמללת : (הצבעה).
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב סעיף 31 החלטה בדבר שימוש.
חבר העירייה, מר טהא ענבוסי : תגיד מי בעד,
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : החלטה בדבר שימוש במתחם המשטרה הנוכחי, החלטה בדבר הקמת
חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : רק דקה מי הצביע בעד?
מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : אף אחד.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אני הצבעתי בעד, מורסי הצביע בעד, סעיף 32, החלטת בדבר הקמת סניף לשכה לרישום האוכלוסין בעיר,
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : ב 31 מה הייתה ההחלטה.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אין שטח פנוי אז איפה אני אשים את זה,
יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אז זה הורד מסדר היום?
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הורד מסדר היום.
 חבר העירייה, מר טהא ענבוסי : הצבעה על 31.
ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מי בעד?
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : לאור העובדה שסעיף מס' 30 לא נתקבל, אז סעיף 31 הפך להיות מיותר, אנחנו עוברים לסעיף 32.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : להסיר אותו מסדר היום של הישיבה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : מסירים אותו מסדר היום של הישיבה, עוברים לסעיף 32, עוברים לסעיף 32 שזו החלטה בדבר הקמת סניף לשכת רשות האוכלוסין בעיר, בבקשה,
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : אפשר הסבר?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : בבקשה מחמד.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : משרד הפנים רוצה לפתוח אצלנו סניף כמו שפתחו בסכנין ובעוד עיר,
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : סניף או סניפון.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא סניף כמו בחדרה, לתעודות זהות
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : הוא נותן את כל השירותים לתושב?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מה זה?
 חבר העירייה, מר עאייד מג’אדלה : הוא נותן את כל השירותים לתושב?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא כמו בחדרה, אפשר להוציא תעודות זהות, דרכונים ודברים כאלה, ואחד התנאים, יש כאן חוזה שני שמתי בפניכם, זו החלטה עקרונית על מנת להשלים את ההליך.
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : אין את זה, זה לא צורף לסדר היום.\
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא צורף החוזה?
 יועץ משפטי, עו”ד חוסאם אבו פול : לא.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : יש כמה דברים שהם דורשים, שהבניין יהיה על החשבון שלנו, השכירות, הניקיון על החשבון שלנו, החשמל, עובד עירייה יהיה שם.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : מה עובד העירייה יעשה שם? אב בית?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : כן, תחזוקה.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא, לא תחזוקה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לאחזקת המקום הכוונה.
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : עובד לכל דבר.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : הם נותנים לו הסמכה, כדי שהוא יכול להתחבר למחשב.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז הוא עובד לא אב בית שם
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : לא, אב בית, הוא יכול להיות כל עובד מאצלנו, ראש העיר יכול להסמיך אותו, ויהיה גם במשרד הפנים, יעבוד בשני המקומות,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : יפה.
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : שם אנו צריכים לשלם חשמל, מים, תחזוקה, ושכירות, והם מביאים את העובדים מאצלם.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : כמה עובדים מטעמם?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : מטעמם אני לא יודע, לפי הגודל, לפי הגודל שהם דורשים לפי השטח, לפחות חמישים ושתיים מטרים.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : ההסכמה שלהם זה בתנאי שאנו נסכים לתנאים האלה?
 מנכ”ל העירייה, מר מחמד אבו פרך : כן, אלה הם התנאים שהם שלחו לנו.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : טוב, אנחנו היום מעלים להצבעה את ההחלטה באופן עקרוני, משרד הפנים התחילו גם בסכנין וגם בעוד עיר, עד שיגיעו לבאקה אנחנו מדברים על עוד כמה חודשים טובים, זה לא אוטוטו עכשיו, אבל אנחנו רוצים לקחת החלטה עקרונית על מנת לפנות למשרד הפנים, ולומר להם שעיריית באקה מוכנה לאמץ את הפרויקט הזה, ומסכימים לו, התנאים שלו כמובן.
 חבר העירייה, מר בהאא מוואסי : צעד מבורך, במקום ללכת לחדרה.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : אז אנו לא מצביעים על החוזה.
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : זה ברור, החוזה לא צורף, החוזה לא צורף, זו הצבעה עקרונית, מי בעד? מי נגד? מי נמנע.
הערת המתמללת : (הצבעה).
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אוקי הוחלט בפה אחד, אנחנו ככה סיימנו את הדיון, אבל לפני שנסיים את הדיון אנו רוצים למסור לכם שני עדכונים.
 חבר העירייה, מר ג’מאל אבו מוך : יש לי בקשה אבו כאלד בכל הקשור לוועדת הביקורת, אני עוד לא קיבלתי תשובה, בכל הקשור לי ולמר עאייד, לפי החוק, שלא תגידו קואליציה ואנחנו אופוזיציה וזה שלנו, אם אתם רוצים לומר שאתם הצבעתם בעד על הפרויקטים, שנתחיל להצביע על הפרויקטים כדי שנהיה אופוזיציה רשמית, אין לנו שום בעיה,
 חבר העירייה, מר שריף שאייב : אתה אופוזיציה ג'מאל?
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : הבקשה שלך ברורה, ג'מאל הבקשה שלך ברורה, ג'סאן, רק דקה, ג'סאן לא אני העליתי את ההצעה, יש שלושה נושאים שאנו רוצים לסגור מהר, הנושא הראשון אנו רוצים לבשר לכם שפאייז חנא זכה במנהל מחוז, יותר מזה אני לא יכול לומר, וסעיף מס' 2 אנחנו בתוכנית המתאר, היום היינו בוועדת היגוי, תוכנית המתאר תודה לאל מתקדמת מאוד יפה, אנחנו עדיין לא הגענו לחלופה סופית, אבל אנחנו,
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : לא כדאי לעשות עדכון לחברי העירייה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : עוד אין לנו חלופה סופית.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : בסדר אבל עדכון לאיפה שזה עומד, וכל זה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : אנחנו היום עדיין מקבלים את התמונה הכללית של התוכנית, החלטה סופית עוד אין לנו, אתה יודע את זה באסל.
 חבר העירייה, מר באסל ביאדסה : ברור, אבל עדכון, לאן הגענו בזה,
 ראש העיר, עו”ד מורסי אבו מוך : העדכון כזה, אנחנו היינו בארבע חלופות, היינו בארבע חלופות, והגענו עכשיו לשתי חלופות, בינתיים היו היום להבות חביבה וקיבוץ מצר ומנשה, והנציגים של משרדי הממשלה הקיימים, כדי שכל אחד ימסור את העמדה שלו לגבי המפה, והמפות שאותם הגשנו, צריכם שתוך חודש תתגבש תוכנית שהיא יחסית סופית, לא סופית אלא יחסית סופית, ברגע שהתוכנית תהיה קרובה להיות סופית אנחנו בטח נציג אותה לחברי העירייה, הנושא השלישי בכל הקשור לוועדת הביקורת, אין לנו ספק שאנחנו כקואליציה, וגם בהאא כקואליציה, אז צריכים לערוך שם שינוי, אנחנו לא מעלימים עין מעניין זה, אנחנו מבקשים מהמנכלות להעלות את הסוגיה הזו בדיון ההנהלה ביום ראשון הבא, על מנת לקדם את הנושא הזה של הביקורת, בסדר? אוקי, תודה לכם.
סוף הקלטה