פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 2/2016 מיום 8/03/2016

תאריך:08/03/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה מן המניין מס’ 2/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום ראשון 8/03/2016 בשעה 19:30.

משתתפים:

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העיר
 2. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 3. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 4. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 8. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 10. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 11. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 12. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 13. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 14. מר עאיד מג’דלאוי – חבר מועצה
 15. מר עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 16. מר שריף שאיב –חבר מועצה

משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. עו”ד ראני אשקר, מבקר העירייה

​משתתפים חסרים:

אינג’ זוהיר מקאדלה, מהנדס העירייה

על סדר היום:

 1. אישור תיקון שכר מנכ”ל העירייה, מר מוחמד אבו פרך, בגובה 100% משכר מנכ”ל, וזאת לפי חוזר מנכ”ל מיוחד של משרד הפנים מס’ 1/2011 – חוזים אישיים להעסקת נושאי משרה ותפקידי אמון ברשויות מקומיות שנחתמו לאחר 1.1.2010.
 2.  אישור הגדלת תב”ר מס’ 118ׁ (בניית מעון יום 3 כיתות) בסך 770,000 ₪ , כמפורט להלן: תקציב תב”ר מקורי 2,430,000 ₪, ההגדלה הנ”ל 770,000 ₪,  תקציב תב”ר מעודכן 3,200,000 ₪,  מקור מימון ההגדלה : משרד הכלכלה.
 3. ​​אישור תב”ר חדש עלא סך 1,204,000 ₪ – שיקום ופיתוח כבישים אלפתח-אלבוסתאן. מקור המימון: מענקי פיתוח 2015 משרד הפנים 1,204,000.
 4. ​אישור תב”ר חדש ע”ס 2,075,000 ₪ עבור “סיוע לרכש כלי אצירה וליווי תפעולי במשק הפסולת לשנים 2016-2018″. מקור מימון: המשרד להגנת הסביבה. מצו”ב הרשאה תקציבית ונספח הנחיות והסבר למימוש ההקצבה.
 5. הגדלה בסך 67,046 ₪ לתב”ר 117 (שיפוץ/קירוי יציע אצטדיון כדורגל) כמפורט להלן : תקציב תב”ר מקורי 130,000 ₪,  הגדלה הנ”ל 67,046 ₪,  תקציב תב”ר מעודכן 197,046 ₪,  מימון ההגדלה : משרד התרבות והספורט תמיכה בסך 57,046 ₪ , מצו”ב אישור תמיכה. השתתפות תקציב רגיל 2016 בסך 10,000 ₪. 
 6. ​הסמכת מר כמאל עתאמנה, אחראי רישוי עסקים, להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי, וזאת לפי סעיף 28(א)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968. 
 7. אישור פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי בבנק דקסיב לישראל בע”מ, החשבון מיועד לניהול הקצבות הפיתוח המועברות ממפעל הפיס. מורשי החתימה בחשבון יהיו זהים למורשי החתימה בחשבון הסילוקין בבנק דקסיה לישראל בע”מ.
 8. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 7/2015.
 9. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 1/2016.
 10. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 2/2016.
 11. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 3/2016.
 12. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 1/2016.
 13. מינוי נציג העירייה במועצת איגוד ערים וטרינרי שומרון.
 14. מינוי נציג העירייה בתאגיד המים – תאגיד מי עירון בע”מ.
 15. בחירת חברי הוועדה לאישור העסקת עובדי חברת הגבייה.
 16. קביעת מועדי ישיבות המועצה מן המניין ע”פ סעיף 6 לתוספת השנייה לפקודת העיריות (נוסח חדש).

מצ”ב תמלול הישיבה

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: שלום רב לכל הנוכחים. נתחיל את הדיון בסעיף 1 שעל סדר היום.

{מנכ”ל העירייה יוצא מאולם הישיבות מחשש לניגוד עניינים}

סעיף 1:

אישור תיקון שכר מנכ”ל העירייה, מר מוחמד אבו פרך, בגובה 100% משכר מנכ”ל, וזאת לפי חוזר מנכ”ל מיוחד של משרד הפנים מס’ 1/2011 – חוזים אישיים להעסקת נושאי משרה ותפקידי אמון ברשויות מקומיות שנחתמו לאחר 1.1.2010.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 1 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תיקון שכר מנכ”ל העירייה, מר מוחמד אבו פרך, בגובה 100% משכר מנכ”ל, החל מ- 1/8/2016, וזאת לפי חוזר מנכ”ל מיוחד של משרד הפנים מס’ 1/2011 – חוזים אישיים להעסקת נושאי משרה ותפקידי אמון ברשויות מקומיות שנחתמו לאחר 1.1.2010.

{מנכ”ל העירייה חוזר לאולם הישיבות ומצטרף לישיבה}

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 2 שעל סדר היום.

סעיף 2:

 אישור הגדלת תב”ר מס’ 118ׁ (בניית מעון יום 3 כיתות) בסך 770,000 ₪ , כמפורט להלן:
תקציב תב”ר מקורי 2,430,000 ₪
 ההגדלה הנ”ל 770,000 ₪
 תקציב תב”ר מעודכן 3,200,000 ₪
 מקור מימון ההגדלה : משרד הכלכלה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: סעיף זה יוסר מסדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הסרת סעיף 2 שעל סדר היום.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 3 שעל סדר היום.

סעיף 3:

אישור תב”ר חדש עלא סך 1,204,000 ₪ – שיקום ופיתוח כבישים אלפתח-אלבוסתאן.
מקור המימון: מענקי פיתוח 2015 משרד הפנים 1,204,000.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 3 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש עלא סך 1,204,000 ₪ – שיקום ופיתוח כבישים אלפתח-אלבוסתאן. מקור המימון: מענקי פיתוח 2015 משרד הפנים 1,204,000. אושר כי ח”מ שריף שאייב ילווה את הפרוייקט.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 4 שעל סדר היום.

סעיף 4:

 אישור תב”ר חדש ע”ס 2,075,000 ₪ עבור “סיוע לרכש כלי אצירה וליווי תפעולי במשק הפסולת לשנים 2016-2018″.
מקור מימון: המשרד להגנת הסביבה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 4 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד תב”ר חדש ע”ס 2,075,000 ₪ עבור “סיוע לרכש כלי אצירה וליווי תפעולי במשק הפסולת לשנים 2016-2018″. מקור מימון: המשרד להגנת הסביבה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 5 שעל סדר היום.

סעיף 5:

הגדלה בסך 67,046 ₪ לתב”ר 117 (שיפוץ/קירוי יציע אצטדיון כדורגל) כמפורט להלן:
תקציב תב”ר מקורי 130,000 ₪
 הגדלה הנ”ל 67,046 ₪
 תקציב תב”ר מעודכן 197,046 ₪
 מימון: משרד התרבות והספורט בסך 57,046 ₪ השתתפות תקציב רגיל 2016 בסך 10,000 ₪

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 5 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הגדלה בסך 67,046 ₪ לתב”ר 117 (שיפוץ/קירוי יציע אצטדיון כדורגל).

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 6 שעל סדר היום.

סעיף 6:

 הסמכת מר כמאל עתאמנה, אחראי רישוי עסקים, להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי, וזאת לפי סעיף 28(א)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 6 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הסמכת מר כמאל עתאמנה, אחראי רישוי עסקים, להיכנס בכל עת סבירה לחצרים שבהם עוסקים בעסק טעון רישוי, וזאת לפי סעיף 28(א)(3) לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 7 שעל סדר היום.

מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: אני מבקש לשנות את הסעיף לפיו החשבון ייפתח בבנק לאומי סניף באקה אלגרבייה 983.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה להצעה את שינוי סעיף 7 שעל סדר היום בהמשך לבקשת הגזבר.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד שינוי סעיף 7 שעל סדר היום לפי בקשת הגזבר.

סעיף 7:

 אישור פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי בבנק לאומי סניף באקה אלגרבייה, החשבון מיועד לניהול הקצבות הפיתוח המועברות ממפעל הפיס. מורשי החתימה בחשבון יהיו זהים למורשי החתימה בחשבון הסילוקין בבנק לאומי.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 7 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי בבנק לאומי סניף באקה אלגרבייה, החשבון מיועד לניהול הקצבות הפיתוח המועברות ממפעל הפיס. מורשי החתימה בחשבון יהיו זהים למורשי החתימה בחשבון הסילוקין בבנק לאומי.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 8 שעל סדר היום.

סעיף 8:

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 7/2015.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 8 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 7/2015.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 9 שעל סדר היום.

סעיף 9:

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 1/2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 9 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 1/2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 10 שעל סדר היום.

סעיף 10:

 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 2/2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 10 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 2/2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 11 שעל סדר היום.

סעיף 11:

 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 3/2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 11 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת).
נגד: 8 מחברי המועצה הנוכחים (איאד מואסי, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב.
נמנע: אין.
החלטה: לא אושר פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 3/2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 12 שעל סדר היום.

סעיף 12:

 אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 1/2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: אני מעלה את סעיף 12 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 1/2016.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 13 שעל סדר היום.

סעיף 13:

 מינוי נציג העירייה במועצת איגוד ערים וטרינרי שומרון.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: סעיף זה יידחה לישיבה מאוחרת.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד דחיית סעיף 13 לישיבה מאוחרת.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 14 שעל סדר היום.

סעיף 14:

 מינוי נציג העירייה בתאגיד המים – תאגיד מי עירון בע”מ.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: סעיף זה יידחה לישיבה מאוחרת.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד דחיית סעיף 14 לישיבה מאוחרת.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 15 שעל סדר היום.

סעיף 15:

 בחירת חברי הוועדה לאישור העסקת עובדי חברת הגבייה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: הרכב הוועדה המוצע הוא: מנכ”ל, גזבר, יועמ”ש וח”מ בהאא שריף שאייב וח”מ עבד אללטיף מסארוה. אני מעלה את סעיף 15 שעל סדר היון להצבעה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הרכב הוועדה המוצע הוא: מנכ”ל, גזבר, יועמ”ש וח”מ בהאא שריף שאייב וח”מ עבד אללטיף מסארוה.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: נעבור לסעיף 16 שעל סדר היום.

סעיף 16:

 קביעת מועדי ישיבות המועצה מן המניין ע”פ סעיף 6 לתוספת השנייה לפקודת העיריות (נוסח חדש).

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העיר: סעיף זה יוסר מסדר יום הישיבה.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, עבד אללטיף מסארווה, גמאל אבו מוך, איאד מואסי, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, מוחמד אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד הסרת סעיף 16 שעל סדר היום.

בכבוד רב,

 עו”ד מורסי אבו מוך ראש העיר​
 מוחמד אבו פרך מנכ”ל העירייה ​