פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 03/2021

קובץ שמע:מן המניין 3.2021.pdf
תאריך:27/05/2021
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:מן המניין

​​