פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 07/2020

קובץ שמע:לא מן המניין 7.2020.pdf
תאריך:27/05/2021
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​