פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 06/2020

קובץ שמע:פרוטוקול 6-2020.pdf
תאריך:27/05/2021
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:מן המניין

​​