פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 04/2020 מיום 25.03.2020

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 4-2020.pdf
תאריך:23/06/2020
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​עיריית באקה אל גרבייה

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 04/2020 

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 04/2020 בעיריית באקה אלגרבייה ביום רביעי 25.03.2020. הישיבה זומנה לשעה 18:30 אך נפתחה רשמית באיחור קל לצורכי שמיעת נציג פיקוד העורף.

חברי המועצה:
1. מר ראיד דקה – ראש העירייה 
2. מר מוחמד מג'דלאווי – מ"מ ראש העיריה
3. מר מסעוד (שאוקי) אבו-מוך – סגן ראש העיריה 
4. מר בכר ענבוסי – סגן ראש העיריה
5. מר איאד מואסי – חבר מועצה
6. ד"ר אחמד קעדאן – חבר מועצה 
7. מר מסעד קעדאן – חבר מועצה 
8. ד"ר נאסר קעדאן – חבר מועצה 
9. מר עלי גנאים – חבר מועצה 
10. אינג' עאמר גנאים – חבר מועצה 
11. מר פטין ביאדסה – חבר מועצה 
12. מר שריף שאיב – חבר מועצה 
13. ד"ר האני עתאמנה – חבר מועצה
14. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
15. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה

חברי מועצה חסרים:
1. מר מחמוד מגאדלה – חבר מועצה 

משתתפים נוספים:
1. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה 
2. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

משתתפים חסרים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה 

על סדר היום:
1. תיקון החלטת מועצת העיר שנתקבלה בישיבה 27/2019 מיום 7.10.2019 בעניין ייעוד הרשאות מס' 1001052123 ו- 1001051673 לוותמ"ל וצירים מסחריים.
הסבר:
במסגרת החלטה 922 אושרו לנו שתי הרשאות תקציביות כמפורט להלן: 
הרשאה מס' 1001052123 ע"ס 2 מיליון ₪, עבור פינת חי.
הרשאה מס' 1001051673 ע"ס 1 מיליון ₪, עבור תכנון אזור תעשייה אזורי.
בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 27/2019 מתאריך 7.10.2019 נתקבלה ההחלטה הבאה: 
- לשנות ייעוד הרשאה הנ"ל עבור פינת החי בסך 2 מיליון ₪ ל- ותמ"ל (תוכנית מפורטת, תכנון מתחמים לדיור מוגן).
- לשנות ייעוד ההרשאה הנ"ל עבור תכנון אזור תעשייה אזורי כמפורט להלן: 
1. 200 אלף ₪ לותמ"ל.
2. 800 אלף ₪ לצירים מסחריים חדשים, (השלמת חיבור צירים מסחריים חדשים וציר מערבי).
יוצא כי סך הסכומים שיועדו לותמ"ל הוא 2.2 מיליון ₪.
ע"פ כרטיס פרויקט מתוקן שהוכן בשיתוף עם מועצה מקומית ג'ת, עבור הותמ"ל, יוצא כי, חלק באקה בפרוייקט זה הוא 2 מיליון ₪ ולא 2.2 מיליון ₪. 
מכאן נדרש התיקון.


על כן מועצת העיר נדרשת לאשר ההחלטה המתוקנת הבאה:
1. לשנות ייעוד הרשאה מס' 1001052123 עבור פינת החי בסך 2 מיליון ₪ ל-ותמ"ל (תוכנית מפורטת, תכנון מתחמים לדיור מוגן), ולאשר תב"ר בהתאם ע"ס 2 מיליון ₪. 
2. לשנות ייעוד הרשאה מס' 1001051673 עבור תכנון אזור תעשייה אזורי בסך 1 מיליון ₪ ל- השלמת חיבור צירים מסחריים חדשים וציר מערבי, ולאשר תב"ר בהתאם ע"ס 1 מיליון ₪.
- מצ"ב פרוטוקול ישיבה 27/2019 מתאריך 7.10.2019
- מצ"ב כרטיס פרויקט מתוקן עבור הותמ"ל, בשיתוף עם מ"מ ג'ת.

2. אישור הגדלה בסך 224,000 ₪ לתב"ר 503 "שיפוץ ושדרוג אצטדיון כדורגל באקה ליד אזור תעשיה": 
תקציב תב"ר מקורי 521,875 ₪.
ההגדלה הנ"ל 224,000 ₪.
תקציב תב"ר מעודכן 745,875 ₪.
מימון ההגדלה הנ"ל: קרן לעבודות פיתוח שנת 2020
מצ"ב אישור התמיכה ממשרד התרבות והספורט.

3. אישור הגדלה בסך 80,000 ₪ לתב"ר 529, מרחבי למידה M21 בי"ס מקיף אבן אלהייתם.
נתקבלה עוד הרשאה ע"ס 80,000 ₪.
תקציב תב"ר מקורי שאושר בישיבה קודמת 80,000 ₪.
ההגדלה הנ"ל 80,000 ₪.
תקציב תב"ר מעודכן 160,000 ₪.
מימון: משרד החינוך, מצ"ב הרשאה תקציבית חדשה, נוספת.

4. אישור תב"ר חדש ע"ס 400,000 ₪ עבור "דרכים חקלאיות-משרד החקלאות 2019".
מימון:
משרד החקלאות 320,000 ₪
השתתפות הרשות מקרן לעבודות פיתוח 80,000 ₪. 
מצ"ב הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות.

5. אישור תב"ר חדש ע"ס 75,114 ₪ עבור "יום הניקיון הלאומי-המשרד להגנת הסביבה" 
מימון:
המשרד להגנת הסביבה 60,091 ₪
השתת' הרשות מתקציב רגיל 15,023 ₪.
מצ"ב תדפיס מרכבה-תמיכה מאושרת.

6. אישור הגדלה בסך 156,420 ₪ לתב"ר 419, הקמת אולם ספורט בינוני, כמפורט להלן: 
תקציב תב"ר נוכחי 7,103,045 ₪ 
ההגדלה הנ"ל 156,420 ₪
תקציב מעודכן 7,259,465 ₪
מימון ההגדלה: מפעל הפיס (שערוך המענק).
מצ"ב תדפיס ממערכת מנוף, פיס.

7. הגדלה ע"ס 341,000 ₪ לתב"ר 484, "תכנון יחידות דיור מתחם אבו כביר שטח 520 דונם"
תקציב תב"ר נוכחי 682,000 ₪ 
ההגדלה הנ"ל 341,000 ₪
תקציב מעודכן 1,023,000 ₪
מימון ההגדלה: משרד השיכון, מצ"ב הרשאה תקציבית.

8. הגדלה ע"ס 1,023,000 ₪ לתב"ר 111, "עבודות תכנון קרקע פרטית באקה אלגרבייה" (דרדס טיון).
תקציב תב"ר מקורי 1,800,000 ₪
ההגדלה הנ"ל 1,023000 ₪
תקציב מעודכן 2,823,000 ₪
מימון ההגדלה: משרד השיכון, מצ"ב הרשאה תקציבית.

9. תב"ר חדש ע"ס 150,000 ₪ עבור "ניהול פרוייקטים משרד השיכון".
מימון: משרד השיכון, מצ"ב הרשאה תקציבית.


10. תב"ר חדש ע"ס 507,802 ₪ עבור "השתתפות בבניית מבנה דת, אולם תפילה וחדרי לימוד 2019".
מימון: משרד הפנים, האגף לעדות.

11. תב"ר חדש ע"ס 4,500,000 ₪ עבור "בניית מבנה רב תכליתי 600 מ"ר".
מימון: משרד השיכון, מצ"ב הרשאה תקציבית.

12. אישור סגירת תב"רים שהסתיימו באיזון בשנת 2019, לפי רשימה מצ"ב.

13. אישור נוהל לגביית דמי שימוש מתקני ספורט + אישור נספח טבלת התעריפים. מצ"ב הנוהל ונספח א'.

14. אישור יציאה התמחרות עם הזכיינים במכרז מספר 6/15 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם שנערך ופורסם על ידי המשרד לביטחון הפנים. מצ"ב אישור התקשרו לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב – 1972.
מימון הפרוייקט מתב"ר מס' 456 ₪ 130,000 ₪ וסעיף פעולות עיר ללא אלימות ע"ס 101,499 ₪ במימון משרד לביטחון פנים רצ"ב אישור.

15. אישור מינוי מר שאדי אבו מוך לתפקיד מנהל לשכת ראש העיר, משרה פטורה מחובת מכרז בהתאם לתקנה 2(ב) 3 לתקנות העיריות. מצ"ב חוות דעת משפטית וחוות דעת ממנהלת מש"א.

16. אישור העסקת מנהל לשכת ראש העיר מר שאדי אבו-מוך לפי חוזה בכירים בגובה של 40% משרד מנכ"ל (תקן מאושר ומתוקצב). מצ"ב חוות דעת מנהלת מש"א.

17. אישור מינוי מר תאמר אבו אלפיה לתפקיד עוזר ראש העיר, משרה פטורה מחובת מכרז בהתאם לתקנה 2 (ב) 3 לתקנות העיריות. מצ"ב חוות דעת משפטית וחוות דעת ממנהלת מש"א.

18. אישור מינוי מר תאמר אבו לפיה לפי חוזה בכירים בגובה של 40% משכר מנכ"ל (תקן מאושר ומתוקצב). מצ"ב חוות דעת מנהלת מש"א.

19. אישור מר אברהים כשאן כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).

20. אישור עו"ד ג'מאל עארף עלוש כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).

21. אישור מר מוחמד גנאיים כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).

22. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01/2020. מצ"ב.

23. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 01/2020.מצ"ב.

24. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2020. מצ"ב.

25. אישור תוכנית העבודה של המתנ"ס לשנת הפעילות 2020. מצ"ב.

26. פתיחת חשבון בנק חדש לבי"ס אלרחמה סמל מוסד 328096. מורשה החתימה הם גב' רים קעדאן – מנהלת ביה"ס ת.ז. 029137304 וגב' לובנה מסארווה – מזכירת ביה"ס ת.ז. 029786563. חתימת שתי מורשות החתימה ביחד מחייבת.

מר ראיד דקה, ראש העיריה: לפני פתיחה רשמית של הישיבה, אני מבקש ממר אחסאן טאפש, מפקד יחידת הקישור לפיקוד העורף, שכיבד אותנו בנוכחותו היום בישיבה לבקשתי, לומר כמה מילים בעניין הכללי שאנו חיים בימים אלו. בשמי ובשמכם ובשם תושבי העיר אני מודה למר טאפש על המאמצעים והעבודה הרבים שהוא עושה בימים אלו.

מר אחסאן טאפש, מפקד יחידת הקישור לפיקוד העורף: חשוב לדעת שבאקה הנה רשות חזקה, יודעת לקראת מה היא הולכת, אין שום דבר מפוזר או שלא יודעים מה יקרה. מוכנים, מתכוננים ומתרגלים. בצד העברת מסר מרגיע לתושבים שלא יחסר להם דבר גם בתקופות שיהיו בהן הגבלות תנועה או תנאים קשיחים יותר, אני פונה לתושבים בבאקה להמשיך לעמוד על המשמר ולהמשיך לציית להוראות ולהנחיות הגורמים הרשמיים, ואני מעריך מאוד מאמצי העיריה וראש העיריה בכל מה שהם עושים כיום בעניין. בשלב זה פיקוד העורף לא קיבל אחריות על השטח בבאקה, וכל מה שאנחנו עושים זה הכנות ולימוד תרחישים שונים עם גורמי הרשות השונים ובראשם ראש העיריה ומנהלי מחלקות. כאשר נקבל אחריות על השטח יהיו הנחיות והוראות ברורות. מהיום נכנסו לתוקף הגבלות נוספות שפורסמו ברבים. אני מאחל לכולנו לעבור משבר זה בשלום ובריאות שלמה. זה גם תלוי מאוד בהתנהגות שלנו, תושבים ומפקדים.

(בשלב זה מר אחסאן טאפש עוזב את הישיבה)

מר ראיד דקה, ראש העיריה: אני פותח את הישיבה (ראש העיריה קרא בשמות נוכחים וחסרים; בשלב זה חסרים – סגן ראש העיריה מר בכר ענבוסי, וחבר המועצה ומר מחמוד מג'אדלה).


סעיף 1: תיקון החלטת מועצת העיר שנתקבלה בישיבה 27/2019 מיום 7.10.2019 בעניין ייעוד הרשאות מס' 1001052123 ו- 1001051673 לוותמ"ל וצירים מסחריים.

מר ראיד דקה, ראש העיריה: תיקון החלטת מועצת העיר שנתקבלה בישיבה 27/2019 מיום 7.10.2019 בעניין ייעוד הרשאות מס' 1001052123 ו- 1001051673 לוותמ"ל וצירים מסחריים.
במסגרת החלטה 922 אושרו לנו שתי הרשאות תקציביות כמפורט להלן: 
הרשאה מס' 1001052123 ע"ס 2 מיליון ₪, עבור פינת חי.
הרשאה מס' 1001051673 ע"ס 1 מיליון ₪, עבור תכנון אזור תעשייה אזורי.
בישיבת מועצת העיר שלא מן המניין 27/2019 מתאריך 7.10.2019 נתקבלה ההחלטה הבאה: 
- לשנות ייעוד הרשאה הנ"ל עבור פינת החי בסך 2 מיליון ₪ ל- ותמ"ל (תוכנית מפורטת, תכנון מתחמים לדיור מוגן).
- לשנות ייעוד ההרשאה הנ"ל עבור תכנון אזור תעשייה אזורי כמפורט להלן: 
3. 200 אלף ₪ לותמ"ל.
4. 800 אלף ₪ לצירים מסחריים חדשים, (השלמת חיבור צירים מסחריים חדשים וציר מערבי).
יוצא כי סך הסכומים שיועדו לותמ"ל הוא 2.2 מיליון ₪.
ע"פ כרטיס פרויקט מתוקן שהוכן בשיתוף עם מועצה מקומית ג'ת, עבור הותמ"ל, יוצא כי, חלק באקה בפרוייקט זה הוא 2 מיליון ₪ ולא 2.2 מיליון ₪. 
מכאן נדרש התיקון.
על כן מועצת העיר נדרשת לאשר ההחלטה המתוקנת הבאה:
3. לשנות ייעוד הרשאה מס' 1001052123 עבור פינת החי בסך 2 מיליון ₪ ל-ותמ"ל (תוכנית מפורטת, תכנון מתחמים לדיור מוגן), ולאשר תב"ר בהתאם ע"ס 2 מיליון ₪. 
4. לשנות ייעוד הרשאה מס' 1001051673 עבור תכנון אזור תעשייה אזורי בסך 1 מיליון ₪ ל- השלמת חיבור צירים מסחריים חדשים וציר מערבי, ולאשר תב"ר בהתאם ע"ס 1 מיליון ₪.
צורף פרוטוקול ישיבה 27/2019 מתאריך 7.10.2019
צורף כרטיס פרויקט מתוקן עבור הותמ"ל, בשיתוף עם מ"מ ג'ת.
אבקש מחבר המועצה באסל בדוסי לומר כמה מילים בעניין.

מר באסל בדוסי, ח"מ: למעשה חסכנו 200 אלף ₪ מותמ"ל ומעבירים לטובת צירים מסחריים. ותמ"ל פרוייקט מתוכנן עם מועצה מקומית ג'ת בשטח שבין שתי הרשויות – שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה, מסחר ומגורים. יש גם פארק. היה מתוכנן ציר מסחרי לכביש אלקאסמי ב- 800 אלף ₪. לאלו נוסיף את ה- 200 אלף ₪ שחסכנו מהותמ"ל. ותמ"ל זה בתכנון מזורז בתמיכת הועדה המקומית והמחוזית ומשרד הפנים מחוז חיפה. פרויקט צירים מסחריים מביא לשיפור ושידרוג כל התשתיות בקטעים אלו ומעודד פיתוח המסחר מסביב, כפי שקרה בפועל בקטעים שכבר נעשו.

מר איאד מואסי, ח"מ: פרויקט פינת חי הנו פרויקט חשוב וחיוני לבאקה ולאיזור כולו. במקום לנסוע למקומות רחוקים יגיעו אלינו. 2000 ילדין מגיל גן ילדים לגיל כיתה ז'. אין פרויקט נוסף באיזור. זה פרויקט מניב כללית ולדעתי יותר מצירים מסחריים. בזמנו לא הצלחתי למנוע ביטול הפרוייקט והסבת התקציב, וכיום אני מבקש מחברי המועצה לשמור פרוייקט זה.

(בשלב זה הצטרף לישיבה חבר המועצה, סגן ראש העיריה, מר בכר ענבוסי).

מר באסל בדוסי, ח"מ: אני עבדתי ביחד עם חבר המועצה מר איאד מואסי על פרויקט פינת חי. אבל משרד הפנים לחץ על העיריה לכיוון הותמ"ל לאור חשיבותו הרבה וההכנסות הגדולות הצפויות מפרויקט זה. בזמנו העיריה לא רצתה לקחת הלוואה ומסיבה זו נאלצנו לוותר על פרויקט פינת חי ולהסב הכסף לטובת הותמ"ל. אני מקווה שבתחום הותמ"ל כשתאושר יעשה שם פרויקט כזה, פרויקט יותר גדול.

מר ראיד דקה, ראש העיריה: בתכנון אנחנו בהמשכיות עם מה שהיה מהעיריה הקודמת. אנחנו היום נותנים דגש מאוד גדול על התכנון. בותמ"ל יש 1500 דונם מתוכם 600 דונם לצורכי ציבור ובהם יהיה כל מה שיזדקק לו התושב ממוסדות, פארקים, ואיזור חי. מקומה הטבעי של פינת חי באיזור פתוח ושם יהיה פארק בשטח של כ- 300 דונם ולדעתי שם זה המקום המתאים יותר. ההכנסות מהותמ"ל יהיו גדולות מאוד. המיסים בלבד מהסדרת 1500 דונם זה יספיק לכמה פינות חי, בעתיד נתחיל במשהו קטן ואולי נפתח אותו למשהו גדול יותר.
ההסכם עם גת וכן חלוקת הכנסות הסכם וסוגייה מורכבים, העניין מורכב גם משפטית, אנחנו נעשה הכל בחסות משרד הפנים.

מר ראיד דקה, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה תיקון החלטת מועצת העיר שנתקבלה בישיבה 27/2019 מיום 7.10.2019 בעניין ייעוד הרשאות מס' 1001052123 ו- 1001051673 לוותמ"ל וצירים מסחריים:
1. לשנות ייעוד הרשאה מס' 1001052123 עבור פינת החי בסך 2 מיליון ₪ ל-ותמ"ל (תוכנית מפורטת, תכנון מתחמים לדיור מוגן), ולאשר תב"ר בהתאם ע"ס 2 מיליון ₪. 
2. לשנות ייעוד הרשאה מס' 1001051673 עבור תכנון אזור תעשייה אזורי בסך 1 מיליון ₪ ל- השלמת חיבור צירים מסחריים חדשים וציר מערבי, ולאשר תב"ר בהתאם ע"ס 1 מיליון ₪.

בעד: 14 חברי מועצה (מר ראיד דקה, מר בכר ענבוסי, ד"ר אחמד קעדאן, מר מסעד קעדאן, ד"ר האני עתאמנה, מר מסעוד (שאוקי) אבו-מוך, מר עלי גנאים, אינג' עאמר ג'נאים, ד"ר נאסר קעדאן, מר פטין ביאדסה, מר מוחמד מג'דלאווי, מר שריף שאיב, מר ג'מאל אבו-מוך, מר באסל בדוסי).
נגד: אין.
נמנע: 1 (חבר מועצה מר איאד מואסי).

החלטה: מועצת העיריה אישרה ברוב קולות חבריה תיקון החלטת מועצת העיר שנתקבלה בישיבה 27/2019 מיום 7.10.2019 בעניין ייעוד הרשאות מס' 1001052123 ו- 1001051673 לוותמ"ל וצירים מסחריים:
3. לשנות ייעוד הרשאה מס' 1001052123 עבור פינת החי בסך 2 מיליון ₪ ל-ותמ"ל (תוכנית מפורטת, תכנון מתחמים לדיור מוגן), ולאשר תב"ר בהתאם ע"ס 2 מיליון ₪. 
4. לשנות ייעוד הרשאה מס' 1001051673 עבור תכנון אזור תעשייה אזורי בסך 1 מיליון ₪ ל- השלמת חיבור צירים מסחריים חדשים וציר מערבי, ולאשר תב"ר בהתאם ע"ס 1 מיליון ₪.


סעיף 2: אישור הגדלה בסך 224,000 ₪ לתב"ר 503 "שיפוץ ושדרוג אצטדיון כדורגל באקה ליד אזור תעשיה": תקציב תב"ר מקורי521,875 ₪. ההגדלה הנ"ל 224,000 ₪. תקציב תב"ר מעודכן 745,875 ₪. מימון ההגדלה הנ"ל: קרן לעבודות פיתוח שנת 2020. מצ"ב אישור התמיכה ממשרד התרבות והספורט:

סעיף 3: אישור הגדלה בסך 80,000 ₪ לתב"ר 529, מרחבי למידה M21 בי"ס מקיף אבן אלהייתם. נתקבלה עוד הרשאה ע"ס 80,000 ₪. תקציב תב"ר מקורי שאושר בישיבה קודמת 80,000 ₪. ההגדלה הנ"ל 80,000 ₪. תקציב תב"ר מעודכן 160,000 ₪. מימון: משרד החינוך. מצ"ב הרשאה תקציבית חדשה, נוספת:
סעיף 4: אישור תב"ר חדש ע"ס 400,000 ₪ עבור "דרכים חקלאיות-משרד החקלאות 2019". מימון: משרד החקלאות 320,000 ₪; השתתפות הרשות מקרן לעבודות פיתוח 80,000 ₪; מצ"ב הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות:
סעיף 5: אישור תב"ר חדש ע"ס 75,114 ₪ עבור "יום הניקיון הלאומי-המשרד להגנת הסביבה" מימון: המשרד להגנת הסביבה 60,091 ₪. השתת' הרשות מתקציב רגיל 15,023 ₪. מצ"ב תדפיס מרכבה-תמיכה מאושרת:
סעיף 6: אישור הגדלה בסך 156,420 ₪ לתב"ר 419, הקמת אולם ספורט בינוני, כמפורט להלן: תקציב תב"ר נוכחי 7,103,045 ₪. ההגדלה הנ"ל 156,420 ₪. תקציב מעודכן. 7,259,465 ₪. מימון ההגדלה: מפעל הפיס (שערוך המענק). מצ"ב תדפיס ממערכת מנוף, פיס:
סעיף 7: הגדלה ע"ס 341,000 ₪ לתב"ר 484, "תכנון יחידות דיור מתחם אבו כביר שטח 520 דונם". תקציב תב"ר נוכחי 682,000 ₪. ההגדלה הנ"ל 341,000 ₪. תקציב מעודכן1,023,000 ₪. מימון ההגדלה: משרד השיכון, מצ"ב הרשאה תקציבית:
סעיף 8: הגדלה ע"ס 1,023,000 ₪ לתב"ר 111, "עבודות תכנון קרקע פרטית באקה אלגרבייה" (דרדס טיון). תקציב תב"ר מקורי 1,800,000 ₪. ההגדלה הנ"ל1,023000 ₪ 
תקציב מעודכן 2,823,000 ₪. מימון ההגדלה: משרד השיכון, מצ"ב הרשאה תקציבית:
סעיף 9: תב"ר חדש ע"ס 150,000 ₪ עבור "ניהול פרוייקטים משרד השיכון". מימון: משרד השיכון, מצ"ב הרשאה תקציבית:
סעיף 10: תב"ר חדש ע"ס 507,802 ₪ עבור "השתתפות בבניית מבנה דת, אולם תפילה וחדרי לימוד 2019". מימון: משרד הפנים, האגף לעדות:
סעיף 11: תב"ר חדש ע"ס 4,500,000 ₪ עבור "בניית מבנה רב תכליתי 600 מ"ר". מימון: משרד השיכון, מצ"ב הרשאה תקציבית:

חברי המועצה: בהסכמת כל חברי המועצה אישורי תב"רים והגדלות תב"רים בסעיפים 2-11 יועלו להצבעה כמקשה אחת.

מר ראיד דקה, ראש העיריה: לאור הסכמת חברי המועצה, אני מעלה להצבעה את ההחלטות הבאות: 

א. אישור הגדלה בסך 224,000 ₪ לתב"ר 503 "שיפוץ ושדרוג אצטדיון כדורגל באקה ליד אזור תעשיה": 
תקציב תב"ר מקורי 521,875 ₪.
ההגדלה הנ"ל 224,000 ₪.
תקציב תב"ר מעודכן 745,875 ₪.
מימון ההגדלה הנ"ל: קרן לעבודות פיתוח שנת 2020
צורף אישור התמיכה ממשרד התרבות והספורט.

ב. אישור הגדלה בסך 80,000 ₪ לתב"ר 529, מרחבי למידה M21 בי"ס מקיף אבן אלהייתם.
נתקבלה עוד הרשאה ע"ס 80,000 ₪.
תקציב תב"ר מקורי שאושר בישיבה קודמת 80,000 ₪.
ההגדלה הנ"ל 80,000 ₪.
תקציב תב"ר מעודכן 160,000 ₪.
מימון: משרד החינוך, צורפה הרשאה תקציבית חדשה, נוספת.

ג. אישור תב"ר חדש ע"ס 400,000 ₪ עבור "דרכים חקלאיות-משרד החקלאות 2019".
מימון:
משרד החקלאות 320,000 ₪

השתתפות הרשות מקרן לעבודות פיתוח 80,000 ₪. 
צורפה הרשאה תקציבית ממשרד החקלאות.

ד. אישור תב"ר חדש ע"ס 75,114 ₪ עבור "יום הניקיון הלאומי-המשרד להגנת הסביבה" 
מימון:
המשרד להגנת הסביבה 60,091 ₪
השתת' הרשות מתקציב רגיל 15,023 ₪.
צורפה תדפיס מרכבה-תמיכה מאושרת.

ה. אישור הגדלה בסך 156,420 ₪ לתב"ר 419, הקמת אולם ספורט בינוני, כמפורט להלן: 
תקציב תב"ר נוכחי 7,103,045 ₪ 
ההגדלה הנ"ל 156,420 ₪
תקציב מעודכן 7,259,465 ₪
מימון ההגדלה: מפעל הפיס (שערוך מענק).
צורפה תדפיס ממערכת מנוף, פיס.

ו. הגדלה ע"ס 341,000 ₪ לתב"ר 484, "תכנון יחידות דיור מתחם אבו כביר שטח 520 דונם"
תקציב תב"ר נוכחי 682,000 ₪ 
ההגדלה הנ"ל 341,000 ₪
תקציב מעודכן 1,023,000 ₪
מימון ההגדלה: משרד השיכון, צורפה הרשאה תקציבית.

ז. הגדלה ע"ס 1,023,000 ₪ לתב"ר 111, "עבודות תכנון קרקע פרטית באקה אלגרבייה" (דרדס טיון).
תקציב תב"ר מקורי 1,800,000 ₪
ההגדלה הנ"ל 1,023000 ₪
תקציב מעודכן 2,823,000 ₪
מימון ההגדלה: משרד השיכון; צורפה הרשאה תקציבית.

ח. תב"ר חדש ע"ס 150,000 ₪ עבור "ניהול פרוייקטים משרד השיכון".
מימון: משררד השיכון, צורפה הרשאה תקציבית.

ט. תב"ר חדש ע"ס 507,802 ₪ עבור "השתתפות בבניית מבנה דת, אולם תפילה וחדרי לימוד 2019".
מימון: משרד הפנים, האגף לעדות.

י. תב"ר חדש ע"ס 4,500,000 ₪ עבור "בניית מבנה רב תכליתי 600 מ"ר".
מימון: משרד השיכון, צורפה הרשאה תקציבית:

בעד: 15 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תיקון תב"רים (הגדלות) ופתיחת תב"רים חדשים, והכל כמפורט בהצעת ראש העיריה.


סעיף 12: אישור סגירת תב"רים שהסתיימו באיזון בשנת 2019, לפי רשימה מצ"ב:

מר ראיד דקה, ראש העיריה: אישור סגירת תב"רים שהסתיימו באיזון בשנת 2019, לפי רשימה מצ"ב. אני מעלה להצבעה: 

בעד: 15 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד סגירת תב"רים שהסתיימו באיזון בשנת 2019 לפי הרשימה צורפה.

סעיף 13: אישור נוהל לגביית דמי שימוש מתקני ספורט + אישור נספח טבלת התעריפים. מצ"ב הנוהל ונספח א':

מר ראיד דקה, ראש העיריה: אישור נוהל לגביית דמי שימוש מתקני ספורט + אישור נספח טבלת התעריפים. מצ"ב הנוהל ונספח א'. אבקש מחבר המועצה ד"ר נאסר קעדאן להסביר כמה מילים. המטרה להסדיר את כל עניין תשלומים במתקני ספורט. בעבר האנשים שלמו באופן לא ברור. נספח תעריפים נמצא בפניכם.

ד"ר נאסר קעדאן, ח"מ: ההסתייגות היתה מתושבים ומחלק מחבריי בעניין גבייה מקבוצות חובבניות שהן מבאקה בעיקרון ואשר שולמו בעבר באופן פרטי ואנחנו באנו והסדרנו העניין שכל קבוצה תשלם 700 ₪ ואז התנגדו למרות שהם שילמו זאת בעבר. יש כמה קבוצות שמשחקים במגרש סינטטי וכל קבוצה כ- 20 שחקן לפחות, וחלוקת 700 ש"ח על 8 משחקים, על 20 שחקן יוצא 4.6 ₪ לשחקן למשחק, שזה סכום זניח. מקווים לטוב.

מר עאמר גנאיים, ח"מ: לפי לשון סעיף 4.3 "כל משתמש (למעט משתמש מקומי תושב באקה אלגרבייה)" יוצא שתושבי באקה פטורים מתשלום. למה לפטור מתשלום. חייבים לשלם.

ד"ר נאסר קעדאן, ח"מ: קבוצות בוגרות של באקה שהן הפועל באקה בני באקה משתמשות באצטדיון ומשתמשות בסינטטי ולא משלמות, וזאת מחושב מתמיכות עקיפות והגזבר יסביר זאת. אתה תחייב אותם למשל ב- 4,000 ₪ ותתן להם אותם בתמיכות מצד שני.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: ההערה נכונה. הניסוח לא מוצלח. 

מר עאמר גנאיים, ח"מ: שישלמו, לפי הנוהל לא משלמים.

מר ראיד דקה, ראש העיריה: בנוהל יהיה משהו מבוקר. השימוש שהם עושים זה תמיכה עקיפה.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: יש קבוצות שמבקשות תמיכות מעיריית באקה – הפועל ובני באקה וכדורסל, אלו מקבלות בנוסף לתמיכה השנתית תמיכה עקיפה שהיא תמורת השימוש במגרשים ותחזוקת המגרשים וההוצאות השוטפות שבמגרשים, לא מקבלים כסף תמורת תמיכה עקיפה אבל מצד שני לעיריה יש הוצאה מול עלויות שימוש אלו. כיום כאשר התמיכה בתקציב בכסף בערך 800 אלף למעשה התמיכה היא מגיעה ל- 1.5 מליון ₪ שזה כולל תמיכה עקיפה שימוש במגרשים שהעיריה לא גובה מהם. לגבי קבוצות מחוץ לעיר חייבות לשלם. לגבי החובבנים הם חובבנים שהם לא עמותה ולא תאגדים וישלמו בכל מקרה.

מר באסל בדוסי, ח"מ: אתה לא גובה מהם כי אתה נותן להם את זה בתמיכה עקיפה.

מר ראיד דקה, ראש העיריה: מעלה להצבעה אישור נוהל לגביית דמי שימוש מתקני ספורט + אישור נספח טבלת התעריפים. מצ"ב הנוהל ונספח א':

בעד: 14 חברי מועצה (מר ראיד דקה, מר בכר ענבוסי, ד"ר אחמד קעדאן, מר מסעד קעדאן, ד"ר האני עתאמנה, מר מסעוד (שאוקי) אבו-מוך, מר עלי גנאים, מר איאד מואסי), ד"ר נאסר קעדאן, מר פטין ביאדסה, מר מוחמד מג'דלאווי, מר שריף שאיב, מר ג'מאל אבו-מוך, מר באסל בדוסי).
נגד: 1 (אינג' עאמר גנאיים).
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה ברוב קולות חבריה נוהל לגביית דמי שימוש במתקני ספורט לפי טבלת התעריפים שצורפה.
סעיף 14: אישור יציאה התמחרות עם הזכיינים במכרז מספר 6/15 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם שנערך ופורסם על ידי המשרד לביטחון הפנים. מצ"ב אישור התקשרו לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב – 1972.
מימון הפרוייקט מתב"ר מס' 456 ₪ 130,000 ₪ וסעיף פעולות עיר ללא אלימות ע"ס 101,499 ₪ במימון משרד לביטחון פנים רצ"ב אישור:
מר ראיד דקה, ראש העיריה: אישור יציאה התמחרות עם הזכיינים במכרז מספר 6/15 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם שנערך ופורסם על ידי המשרד לביטחון הפנים. מצ"ב אישור התקשרו לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב – 1972. מימון הפרוייקט מתב"ר מס' 456 ₪ 130,000 ₪ וסעיף פעולות עיר ללא אלימות ע"ס 101,499 ₪ במימון משרד לביטחון פנים רצ"ב אישור.

זה נושא שאנחנו בעיריה צריכים לפתח אותו ולתת לו חשיבות רבה ואני מסכים עם דעת חבר המועצה מר באסל בדוסי שיש לרשת את כל העיר. לדעתי זה יפחית מאוד מהונדליזם והפשע. נחתור לרישות כל העיר בעתיד ומצפה לעזרת כל חברי המועצה בעניין זה. אולי חבר המועצה מר באסל בדוסי יוסיף כמה מילים בעניין.

מר באסל בדוסי, ח"מ: אנחנו נלך לחברה שבחר אותה המשרד לביטחון פנים במכרז. היה ניסיון קודם של העיריה הקודמת ללכת לקבלנים מקומיים ולא הסכימו, וביקשו שזה יהיה אחד מהספקים שלהם. לכן אנחנו היום מאשרים התמחרות בין הספקים שלהם. עדיין אין תוכנית היכן יוצבו המצלמות.

ד"ר אחמד קעדאן, ח"מ: להציב מצלמות זה דבר חיובי וחיוני ויפחית פשע. צריכים להציב גם בכניסות לעיר. צריך גם להפעיל את השיטור העירוני.

מר ראיד דקה, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור יציאה התמחרות עם הזכיינים במכרז מספר 6/15 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם שנערך ופורסם על ידי המשרד לביטחון הפנים:

בעד: 15 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד אישור יציאה התמחרות עם הזכיינים במכרז מספר 6/15 להספקה, התקנה ותחזוקה של מערך טכנולוגי מתקדם שנערך ופורסם על ידי המשרד לביטחון הפנים.

סעיף 15: אישור מינוי מר שאדי אבו מוך לתפקיד מנהל לשכת ראש העיר, משרה פטורה מחובת מכרז בהתאם לתקנה 2(ב) 3 לתקנות העיריות. מצ"ב חוות דעת משפטית וחוות דעת ממנהלת מש"א:

מר ראיד דקה, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור העסקת מנהל לשכת ראש העיר מר שאדי אבו-מוך לפי חוזה בכירים בגובה של 40% משרד מנכ"ל (תקן מאושר ומתוקצב). מצ"ב חוות דעת מנהלת מש"א:

בעד: 14 חברי מועצה (מר ראיד דקה, מר בכר ענבוסי, ד"ר אחמד קעדאן, מר מסעד קעדאן, ד"ר האני עתאמנה, מר מסעוד (שאוקי) אבו-מוך, מר עלי גנאים, מר איאד מואסי, ד"ר נאסר קעדאן, מר פטין ביאדסה, מר מוחמד מג'דלאווי, מר שריף שאיב, אינג' עאמר גנאיים, מר באסל בדוסי).
נגד: 1 (מר ג'מאל אבו-מוך).
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה ברוב קולות חבריה מינוי מר שאדי אבו-מוך לתפקיד מנהל לשכת ראש העיריה.

סעיף 16: אישור העסקת מנהל לשכת ראש העיר מר שאדי אבו-מוך לפי חוזה בכירים בגובה של 40% משרד מנכ"ל (תקן מאושר ומתוקצב). מצ"ב חוות דעת מנהלת מש"א.:

מר ראיד דקה, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור העסקת מנהל לשכת ראש העיר מר שאדי אבו-מוך לפי חוזה בכירים בגובה של 40% משרד מנכ"ל (תקן מאושר ומתוקצב). מצ"ב חוות דעת מנהלת מש"א:

בעד: 14 חברי מועצה (מר ראיד דקה, מר בכר ענבוסי, ד"ר אחמד קעדאן, מר מסעד קעדאן, ד"ר האני עתאמנה, מר מסעוד (שאוקי) אבו-מוך, מר עלי גנאים, מר איאד מואסי, ד"ר נאסר קעדאן, מר פטין ביאדסה, מר מוחמד מג'דלאווי, מר שריף שאיב, אינג' עאמר גנאיים, מר באסל בדוסי).
נגד: 1 (מר ג'מאל אבו-מוך).
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה ברוב קולות חבריה העסקת מר שאדי אבו-מוך, מנהל לשכת ראש העיריה, לפי חוזה בכירים בגובה שכר של 40% משכר מנכ"ל העיריה.

סעיף 17: אישור מינוי מר תאמר אבו אלפיה לתפקיד עוזר ראש העיר, משרה פטורה מחובת מכרז בהתאם לתקנה 2 (ב) 3 לתקנות העיריות. מצ"ב חוות דעת מנהלת מש"א:

מר ראיד דקה, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור מינוי מר תאמר אבו אלפיה לתפקיד עוזר ראש העיר, משרה פטורה מחובת מכרז בהתאם לתקנה 2 (ב) 3 לתקנות העיריות. מצ"ב חוות דעת משפטית וחוות דעת ממנהלת מש"א:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (15).
נגד: אין
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד אישור מינוי מר תאמר אבו אלפיה לתפקיד עוזר ראש העיר.

סעיף 18: אישור מינוי מר תאמר אבו לפיה לפי חוזה בכירים בגובה של 40% משכר מנכ"ל (תקן מאושר ומתוקצב). מצ"ב חוות דעת מנהלת מש"א.

מר ראיד דקה, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור מינוי מר תאמר אבו לפיה לפי חוזה בכירים בגובה של 40% משכר מנכ"ל (תקן מאושר ומתוקצב). מצ"ב חוות דעת מנהלת מש"א:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (15).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה ברוב קולות חבריה העסקת מר שאדי אבו-מוך, מנהל לשכת ראש העיריה, לפי חוזה בכירים בגובה שכר של 40% משכר מנכ"ל העיריה.

סעיף 19: אישור מר אברהים כשאן כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים):
סעיף 20: אישור עו"ד ג'מאל עארף עלוש כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים):
סעיף 21: אישור מר מוחמד גנאיים כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים):

מר ראיד דקה, ראש העיריה: אני מוריד את סעיפים מס' 19-21 מסדר היום לאור קוצר הזמן ולאור טעויות שנפלו בעניין.

סעיף 22: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 01/2020. מצ"ב:
סעיף 23: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 01/2020.מצ"ב:
סעיף 24: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2020.מצ"ב:

מר ראיד דקה, ראש העיריה: בהסכמת כל חברי המועצה אני מעלה להצבעה כמקשה אחת אישור פרוטוקולים של ישיבות מועצה לא מן המניין מס' 1/2020, פרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 1/2020, ופרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 2/2020 (סעיפים 22-24 על סדר יום הישיבה, בהתאמה):

בעד: 15 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד את פרוטוקולי ישיבות המועצה לא מן המניין מס' 1/2020 ו- 2/2020, ופרוטוקול ישיבת המועצה מן המניין מס' 1/2020.

סעיף 25: אישור תוכנית העבודה ותקציב המתנ"ס לשנת הפעילות 2020:

מר ראיד דקה, ראש העיריה: תכנית העבודה של המתנ"ס צורפה להזמנה. אני חושב שאין שאלות. אגב מנהל המתנ"ס זכה כמנהל מצטיין. אני מעלה להצבעה לאשר תכנית המתנ"ס לשנת 2020:

בעד: 15 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תכנית העבודה של המתנ"ס לשנת 2020.

סעיף 26: פתיחת חשבון בנק חדש לבי"ס אלרחמה סמל מוסד 328096. מורשה החתימה הם גב' רים קעדאן – מנהלת ביה"ס ת.ז. 029137304 וגב' לובנה מסארווה – מזכירת ביה"ס ת.ז. 029786563. חתימת שתי מורשות החתימה ביחד מחייבת:

מר ראיד דקה, ראש העיריה: פתיחת חשבון בנק חדש לבי"ס אלרחמה סמל מוסד 328096. מורשה החתימה הם גב' רים קעדאן – מנהלת ביה"ס ת.ז. 029137304 וגב' לובנה מסארווה – מזכירת ביה"ס ת.ז. 029786563. חתימת שתי מורשות החתימה ביחד מחייבת, אני מעלה להצבעה:

בעד: 15 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד פתיחת חשבון בנק חדש לבי"ס אלרחמה סמל מוסד 328096. מורשה החתימה הם גב' רים קעדאן – מנהלת ביה"ס ת.ז. 029137304 וגב' לובנה מסארווה – מזכירת ביה"ס ת.ז. 029786563. חתימת שתי מורשות החתימה ביחד מחייבת.

מר ראיד דקה, ראש העיריה: לאחר שתם הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה אני מכריז על נעילת הישיבה (שעה 19:32).