פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 02/2020 מיום 01.06.2020

מסמך:פרוטוקול ישיבה מן המניין 2.2020 מיום 1 יוני 2020.pdf
תאריך:23/06/2020
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2020
סוג ישיבה:מן המניין

​​עיריית באקה אל גרבייה

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 02/2020 
חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 02/2020 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 01.06.2020. הישיבה זומנה לשעה 19:30, והתחילה באיחור קל בהמתנה להשלמת מניין.
חברי המועצה:
1. מר ראיד דקה – ראש העירייה 
2. מר מוחמד מג'דלאווי – מ"מ ראש העיריה
3. מר מסעוד (שאוקי) אבו-מוך – סגן ראש העיריה 
4. מר בכר ענבוסי – סגן ראש העיריה
5. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה
6. מר מסעד קעדאן – חבר מועצה 
7. ד"ר נאסר קעדאן – חבר מועצה 
8. מר עלי גנאיים – חבר מועצה 
9. אינג' עאמר גנאיים – חבר מועצה 
10. מר פטין ביאדסה – חבר מועצה 
11. מר שריף שאייב – חבר מועצה 
12. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
13. מר מחמוד מגאדלה – חבר מועצה
14. ד"ר האני עתאמנה – חבר מועצה

חבר מועצה חסר:
1. מר איאד מואסי – חבר מועצה
2. ד"ר אחמד קעדאן – חבר מועצה 
 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה 
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה 
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
4. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה
על סדר היום:
1. תב"ר חדש ע"ס 35,000 ₪ עבור "ציוד מיגון-קורונה 2020".
מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים).
2. תב"ר חדש ע"ס 58,000 ₪ עבור "קשה רשות עם התושב – קורונה 2020".
מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים).
3. תב"ר חדש ע"ס 299,000 ₪ עבור "תגבור הפיקוח העירוני – קורונה 2020".
מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים).
4. תב"ר חדש ע"ס 69,000 ₪ עבור "תגבור מוקד / חמ"ל – קורונה 2020".
מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים).
5. תב"ר חדש ע"ס 68,800 ₪ עבור "סיוע חומרי חיוני לאוכלוסיות במצוקה – מפעל הפיס 2020".
מימון: מפעל הפיס, מצו"ב אישור מענק סיוע 2.
6. תב"ר חדש ע"ס 182,033 ₪, עבור "סיוע לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות במצוקה-מפעל הפיס 2020".
מימון: מפעל הפיס, מצו"ב אישור מענק סיוע 3.
7. תב"ר חדש ע"ס 50,000 ₪ עבור "פעולות פרסום והסברה בשל הקורונה – 2020". 
מימון: משרד הפנים.

הערה: 
לגבי התב"רים הנ"ל (מסעיף 1 עד 7) התקבלה החלטה בתאריך 6 מאי 2020 לפיה התב"רים אושרו על ידי כל חברי מועצת העירייה פה אחד והוחלט גם לכלול התב"רים וההחלטה בפרוטוקול ישיבת המועצה הראשונה שתכונס בפרוצדורה הרגילה, ומכאן תב"רים אלו וההחלטה שהתקבלה יהיו חלק מפרוטוקול ישיבת המועצה המוזמנת בנדון.
8. תב"ר חדש ע"ס 172,154 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמיד לשנה"ל תש"פ".
מימון: משרד החינוך, מצו"ב הקצאה תקציבית.
9. תב"ר חדש ע"ס 176,000 ₪ עבור "מיזם אפשר בעיר לשנת 2020 – משרד הבריאות".
מימון: משרד הבריאות 150,000 ₪ מצו"ב מכתב לשנת 2020 + הצעת תקציב שהוגשה בקול קורא 10746 השתתפות הרשות 17,000 ₪ מתקציב רגיל 2020.
10. אישור תב"ר חדש סלילת כביש 27 + חניית מגרש מקורה. מצ"ב מפרט מחלקת הנדסה על סך 378,453.64 ₪. 
מימון: קרן לעבודות פיתוח.

תוספת ראשונה על סדר היום:
1. שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי עומר אבן אלכטאב גב' אעתדאל אבו חוסין ת.ז. (...) שיצאה לפנסיה מוקדמת ב- 1.4.2020, במקומה נכנסה גב' מארסל גנאים ת.ז. (...) אשר נוידה מבי"ס תיכון אבן אלהיית'ם.
2. אישור מר אברהים כשאן כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).
3. אישור עו"ד ג'מאל עארף עלוש כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).
(ראש העיריה פתח את הישיבה, קרא בשמות משתתפים נוכחים, וחסרים).
מר ראיד דקה, ראש העירייה: בהזדמנות זו אבקש למסור תנחומינו לחבר המועצה ד"ר אחמד קעדאן ולמשפחת המנוח הדוד שחאדה קעדאן ז"ל.

על סדר היום:
סעיף 1: תב"ר חדש ע"ס 35,000 ₪ עבור "ציוד מיגון-קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים):
סעיף 2: תב"ר חדש ע"ס 58,000 ₪ עבור "קשה רשות עם התושב – קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים):
סעיף 3: תב"ר חדש ע"ס 299,000 ₪ עבור "תגבור הפיקוח העירוני – קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים):
סעיף 4: תב"ר חדש ע"ס 69,000 ₪ עבור "תגבור מוקד / חמ"ל – קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים):
סעיף 5: תב"ר חדש ע"ס 68,800 ₪ עבור "סיוע חומרי חיוני לאוכלוסיות במצוקה – מפעל הפיס 2020". מימון: מפעל הפיס, מצו"ב אישור מענק סיוע 2:
סעיף 6: תב"ר חדש ע"ס 182,033 ₪, עבור "סיוע לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות במצוקה-מפעל הפיס 2020". מימון: מפעל הפיס, מצו"ב אישור מענק סיוע 3:

סעיף 7: תב"ר חדש ע"ס 50,000 ₪ עבור "פעולות פרסום והסברה בשל הקורונה – 2020". מימון: משרד הפנים:
מר ראיד דקה, ראש העיריה: תב"ר חדש ע"ס 35,000 ₪ עבור "ציוד מיגון-קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים); תב"ר חדש ע"ס 58,000 ₪ עבור "קשה רשות עם התושב – קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים); תב"ר חדש ע"ס 299,000 ₪ עבור "תגבור הפיקוח העירוני – קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים); תב"ר חדש ע"ס 69,000 ₪ עבור "תגבור מוקד / חמ"ל – קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים); תב"ר חדש ע"ס 68,800 ₪ עבור "סיוע חומרי חיוני לאוכלוסיות במצוקה – מפעל הפיס 2020". מימון: מפעל הפיס, מצו"ב אישור מענק סיוע 2. תב"ר חדש ע"ס 182,033 ₪, עבור "סיוע לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות במצוקה-מפעל הפיס 2020". 

מימון: מפעל הפיס, מצו"ב אישור מענק סיוע 3; תב"ר חדש ע"ס 50,000 ₪ עבור "פעולות פרסום והסברה בשל הקורונה – 2020".  מימון: משרד הפנים, ולמעשה כל התב"רים בסעיפים 1-7, קיבלנו כבר החלטה בישיבת הקורונה וההחלטה היתה חוקית ואני מעלה להצבעה לאשרור:
מר שריף שאייב, ח"מ: אבקש להפנות תשומת הלב לכך שכבר קיבלנו החלטה בעניין תב"רים אלו ולמה עכשיו מעלים מחדש להצבעה.
עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: נכון, אתה צודק. התקבלה כבר החלטת מועצה פה אחד והיום צריכים רק לכלול סעיפים אלו ואותה החלטה בפרוטוקול הישיבה. לא מביאים לדיון מחדש.
מר ראיד דקה, ראש העירייה: מי בעד:
בעד: כל חברי העירייה הנוכחים (14).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 35,000 ₪ עבור "ציוד מיגון-קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים); תב"ר חדש ע"ס 58,000 ₪ עבור "קשה רשות עם התושב – קורונה 2020". 

מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים); תב"ר חדש ע"ס 299,000 ₪ עבור "תגבור הפיקוח העירוני – קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים); תב"ר חדש ע"ס 69,000 ₪ עבור "תגבור מוקד / חמ"ל – קורונה 2020". מימון: משרד הפנים (מצו"ב אישור מענק תיקון עיוותים); תב"ר חדש ע"ס 68,800 ₪ עבור "סיוע חומרי חיוני לאוכלוסיות במצוקה – מפעל הפיס 2020". מימון: מפעל הפיס, מצו"ב אישור מענק סיוע 2. תב"ר חדש ע"ס 182,033 ₪, עבור "סיוע לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות במצוקה-מפעל הפיס 2020". מימון: מפעל הפיס, מצו"ב אישור מענק סיוע 3; תב"ר חדש ע"ס 50,000 ₪ עבור "פעולות פרסום והסברה בשל הקורונה – 2020".  מימון: משרד הפנים.

סעיף 8: תב"ר חדש ע"ס 172,154 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמיד לשנה"ל תש"פ". מימון: משרד החינוך, מצו"ב הקצאה תקציבית:
מר ראיד דקה, ראש העירייה: תב"ר חדש ע"ס 172,154 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמיד לשנה"ל תש"פ". מימון: משרד החינוך, מצו"ב הקצאה תקציבית, מעלה להצבעה:
בעד: כל חברי העירייה הנוכחים (14).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 172,154 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמיד לשנה"ל תש"פ". מימון: משרד החינוך.
סעיף 9: תב"ר חדש ע"ס 176,000 ₪ עבור "מיזם אפשר בעיר לשנת 2020 – משרד הבריאות". מימון: משרד הבריאות 150,000 ₪ מצו"ב מכתב לשנת 2020 + הצעות תקציב שהוגשה בקול קורא 10746 השתתפות הרשות 17,000 ₪ מתקציב רגיל 2020:

מר ראיד דקה, ראש העירייה: תב"ר חדש ע"ס 176,000 ₪ עבור "מיזם אפשר בעיר לשנת 2020 – משרד הבריאות". מימון: משרד הבריאות 150,000 ₪ מצו"ב מכתב לשנת 2020 + הצעות תקציב שהוגשה בקול קורא 10746 השתתפות הרשות 17,000 ₪ מתקציב רגיל 2020. מעלה להצבעה:
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (14).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 176,000 ₪ עבור "מיזם אפשר בעיר לשנת 2020 – משרד הבריאות". מימון: משרד הבריאות 150,000 ₪, השתתפות הרשות 17,000 ₪ מתקציב רגיל 2020.
סעיף 10: אישור תב"ר חדש סלילת כביש 27 + חניית מגרש מקורה. מצ"ב מפרט מחלקת הנדסה על סך 378,453.64 ₪. מימון: קרן לעבודות פיתוח.

מר ראיד דקה, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש סלילת כביש 27 + חניית מגרש מקורה. מצ"ב מפרט מחלקת הנדסה על סך 378,453.64 ₪. מימון: קרן לעבודות פיתוח. מעלה להצבעה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (14).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד אישור תב"ר חדש סלילת כביש 27 + חניית מגרש מקורה. מצ"ב מפרט מחלקת הנדסה על סך 378,453.64 ₪. מימון: קרן לעבודות פיתוח.

תוספת ראשונה על סדר היום:

סעיף 1: שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי עומר אבן אלכטאב גב' אעתדאל אבו חוסין ת.ז. (...) שיצאה לפנסיה מוקדמת ב- 1.4.2020, במקומה נכנסה גב' מארסל גנאים ת.ז. (...) אשר נוידה מבי"ס תיכון אבן אלהיית'ם:

מר ראיד דקה, ראש העירייה: שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי עומר אבן אלכטאב גב' אעתדאל אבו חוסין ת.ז. (...) שיצאה לפנסיה מוקדמת ב- 1.4.2020, במקומה נכנסה גב' מארסל גנאים ת.ז. (...) אשר נוידה מבי"ס תיכון אבן אלהיית'ם. מעלה להצבעה: 

בעד: כל חברי העירייה הנוכחים (14).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי עומר אבן אלכטאב גב' אעתדאל אבו חוסין ת.ז. (...) שיצאה לפנסיה מוקדמת ב- 1.4.2020, במקומה נכנסה גב' מארסל גנאים ת.ז. (...) אשר נוידה מבי"ס תיכון אבן אלהיית'ם.

סעיף 2: אישור מר אברהים כשאן כנציג המקומית בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים):

מר ראיד דקה, ראש העירייה: אישור מר אברהים כשאן כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים). מעלה להצבעה: 

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: בזימון קודם לישיבה קודמת צורפה חוות דעת משפטית שאישרה עמידתו בדרישות לפי משרד הפנים. אותו דבר לגבי עו"ד ג'מאל עלוש.

בעד: כל חברי העירייה הנוכחים (14).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד אישור מר אברהים כשאן כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).


סעיף 3: אישור עו"ד ג'מאל עארף עלוש כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים):

מר ראיד דקה, ראש העירייה: אותו דבר, עו"ד ג'מאל היה נציג ברשימה הקודמת ואנו חוזרים על המינוי.

מר עאמר גנאיים, ח"מ: עו"ד ג'מאל היה בעבר עובד עירייה והוא גם מנהל תביעות נגד העירייה. לא יעלה על הדעת שאנו נמנה אותו כנציג ציבור בוועדה לבחירת עובדים בעירייה. אני מתנגד.

מר שריף שאייב, ח"מ: לפני ההצבעה, תן לנו לשמוע את התייחסות היועמ"ש.

מר ראיד דקה, ראש העירייה: חוות הדעת צורפה בישיבה הקודמת, ונמצאת אצלך.

מר מסעד קעדאן, ח"מ: מה העמדה בעניין עו"ד ג'מאל.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: חוות הדעת צורפה לזימון קודם לישיבה קודמת. חוות הדעת הנה בדיקת הכשירות שלו לפי הנחיות משרד הפנים, והוא עומד מבחינת כשירות. השאלה שעלתה עכשיו זה שהוא מנהל תיקים משפטיים נגד העירייה, אז כמובן הוא נכנס כנציג בתוך רשימה, מי שבוחר מתוך אותה רשימה את הנציגים שישבו במכרז מסויים, הוא ראש העירייה. הנתון הזה בזמן אמת כל פעם יובא בפני ראש העירייה. לדוגמא אם ביום כלשהו נמצא שהוא מנהל תיק או שניים באופן פעיל בזמן אמת, תיקים קיימים, ואולי נוגעים לעובדים, נצטרך להתייחס בחוות דעת נפרדת בפני ראש העירייה, ולהתייעץ עמו ולהחליט ביחד עם ראש העירייה בזמן אמת בקשר לסוגיית החשש לניגוד עניינים וכל סוגייה נוספת רלוונטית לצורכי בחירתו מאותה רשימה לישיבה באותה ועדת מכרז ספציפי.

מר ראיד דקה, ראש העירייה: לישיבות הבאות אם יש לכם שמות של אנשים שאתם חושבים שהם רלוונטיים ומתאימים ותבקשו להוספתם למאגר נציגי ציבור, בשמחה.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי העירייה: כדי שכולם ידעו. אנחנו בעירייה יצאנו בשני קולות קוראים לגיוס נציגי ציבור לרשימה וזה מה שיש לנו. לא כל הרשויות מפרסמות קולות קוראים. תציעו שמות חדשים, יבדקו.

מר באסל בדוסי, ח"מ: מינוי נציג בועדה הוא מינוי נציג כדי שיוכל לעזור לנו לבחירה באופן מקצועי לתפקיד. לעו"ד ג'מאל יש ניסיון קודם בעיריה. המינוי שלו חיובי. בכל מינוי בכל ישיבה נבחן אם יש לו ניגוד עניינים ספציפית לישיבה שתוזמן. אם יש ניגוד עניינים, לא יוזמן. עצם שהוא תובע עירייה, אז שיתבע, אם יש למישהו זכות נגד העירייה שיתבע, זה זכותו.

​מר ראיד דקה, ראש העירייה: הכוונה אם הדבר מגמתי עוד פעם זו רשימת מאגר. הבחירה תהיה בזמן אמת ונבדוק בודאי אם יש בעיה. מעלה להצבעה:
בעד: כל 13 המועצה (מר ראיד דקה; מר מוחמד מג'דלאווי; מר מסעוד (שאוקי) אבו-מוך; מר בכר ענבוסי; מר ג'מאל אבו-מוך; מר מסעד קעדאן; ד"ר נאסר קעדאן; מר עלי גנאיים; מר פטין ביאדסה; מר שריף שאייב; מר באסל בדוסי; מר מחמוד מגאדלה; ד"ר האני עתאמנה).
נגד: 1 (אינג' עאמר גנאיים).
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עו"ד ג'מאל עארף עלוש כנציג הציבור המקומי בוועדת הבחינה לבחירת עובדים לפי תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים).

מר ראדי דקה, ראש העירייה: לאחר תום הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה אני מכריז על נעילת הישיבה (שעה 20:00).