פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 15/2016 מיום 14/12/2016

תאריך:14/12/2016
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2016
סוג ישיבה:שלא מן המניין

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס’ 15/2016 באולם הישיבות בעיריית באקה אל גרבייה ביום רביעי 14/12/2016 בשעה 19:00.

משתתפים

חברי מועצה נוכחים:

 1. עו”ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
 2. מר איאד מואסי – חבר מועצה
 3. מר אחמד מואסי – חבר מועצה
 4. מר אמג’ד עויסאת – חבר מועצה
 5. מר באסל בדוסי – חבר מועצה
 6. מר בהאא מואסי – חבר מועצה
 7. מר ג’מאל אבו מוך – חבר מועצה
 8. מר גסאן עת’אמנה – חבר מועצה
 9. מר חסן פדעוס – חבר מועצה
 10. מר טהא ענאבסי – חבר מועצה
 11. מר מוחמד אסעד אבו מוך – חבר מועצה
 12. מר סובחי ביאדסה – חבר מועצה
 13. מר עאמר אבו חוסין – חבר מועצה
 14. מר עאיד מג’דלאוי – חבר מועצה
 15. עו”ד עבד אלטיף מסארווה – חבר מועצה
 16. מר שריף שאיב –חבר מועצה

​משתתפים נוספים :

 1. מר מוחמד אבו פרך, מנכ”ל העירייה
 2. עו”ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
 3. רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה
 4. רו”ח תופיק קרמאן, חשב מלווה

 

על סדר​ היום:

 1. מינוי סגן ראשון ממלא מקום ראש העירייה בשכר, לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975 (מצ”ב אישור הגזבר והחשב המלווה).
 2. אישור האצלת סמכויות לסגן ראשון מ”מ ראש העירייה בשכר, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.
 3. מינוי סגן שני לראש העירייה בשכר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975 (מצ”ב אישור הגזבר והחשב המלווה).
 4. אישור האצלת סמכויות לסגן שני לראש העירייה בשכר לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.
   
 5. מינוי סגן שלישי לראש העירייה, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.
 6. אישור האצלת סמכויות לסגן שלישי לראש העירייה לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.
  עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: שלום רב לכל הנוכחים. השעה קרוב לשבע. כל חברי המועצה נוכחים. אני מבקש לציין כי להזמנה צורף אישור הגזבר והחשב המלווה בעניין מינוי סגן ראשון ממלא מקום ראש העירייה בשכר ומינוי סגן שני לראש העירייה בשכר. נתחיל את הישיבה בסעיף 1 שעל סדר היום.

 

סעיף ​​1:

 מינוי סגן ראשון ממלא מקום ראש העירייה בשכר, לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע למנות את חבר המועצה מר שריף שאייב כסגן ראשון ממלא מקום ראש העירייה בשכר, לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975, ומעלה להצבעה את הצעתי בסעיף 1 שעל סדר היום.

עו”ד חוסאם אוב פול, היועץ המשפטי לעירייה: אני מאשר בזאת שבכפוף לאישור תקציב העירייה ובכפוף לאצילת סמכויות בהמשך, המינוי הינו כדין ואין בו סטיה מהוראות החוק ו/או הנוהל. תשלום שכר מותנה באישור משרד הפנים, והצהרה זו יפה גם למינוי הנוסף בהמשך.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: אני מאשר כיסוי תקציבי.

רו”ח תופיק קרמאן, חשב מלווה: אני מאשר כיסוי תקציבי.

בעד: תשעה מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי)
נגד: אין.
נמנע: שבעה מחברי מועצה (באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, עבד אללטיף מסארוה).
החלטה: אושר ברוב קולות מינוי חבר המועצה מר שריף שאייב, סגן ראשון ממלא מקום ראש העירייה בשכר, לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 2 שעל סדר היום.

​סעיף 2:

אישור האצלת סמכויות לסגן ראשון מ”מ ראש העירייה בשכר לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: מבקש לאשר האצלת סמכויותיי בתחום הגבייה ושפ”ע למר שריף שאייב, שמונה לסגן ראשון ממלא מקום ראש העירייה. אני מעלה להצבעה את הצעתי בסעיף 2 שעל סדר היום.

בעד: תשעה מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי)
נגד: אין.
נמנע: שבעה מחברי מועצה (באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, עבד אללטיף מסארוה).
החלטה: אושר ברוב קולות האצלת סמכויות ראש העירייה בתחומי הגבייה ושפ”ע לסגן ראשון מ”מ ראש העירייה בשכר, חבר המועצה מר שריף שאייב, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 3 שעל סדר היום.

סע​יף 3:

מינוי סגן שני לראש העירייה בשכר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע למנות את חבר המועצה מר איאד מואסי כסגן שני לראש העירייה בשכר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975, ומעלה להצבעה את הצעתי בסעיף 3 שעל סדר היום.

עו”ד חוסאם אוב פול, היועץ המשפטי לעירייה: אני מאשר בזאת שבכפוף לאישור תקציב העירייה ובכפוף לאצילת סמכויות בהמשך, המינוי הינו כדין ואין בו סטיה מהוראות החוק ו/או הנוהל. תשלום שכר מותנה באישור משרד הפנים, והצהרה זו יפה גם למינוי הנוסף בהמשך.

רו”ח מג’די אבו מוך, גזבר העירייה: אני מאשר כיסוי תקציבי.

רו”ח תופיק קרמאן, חשב מלווה: אני מאשר כיסוי תקציבי.

בעד: תשעה מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי)
נגד: אין.
נמנע: שבעה מחברי מועצה (באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, עבד אללטיף מסארוה).
החלטה: אושר ברוב קולות מינוי חבר המועצה מר איאד מואסי כסגן שני לראש העירייה בשכר, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 4 שעל סדר היום.

סעיף ​​​4:

אישור האצלת סמכויות לסגן שני לראש העירייה בשכר לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע לאשר האצלת סמכויותיי בתחום החינוך והספורט לחבר המועצה מר איאד מואסי, שמונה לסגן שני לראש העירייה בשכר. וזאת אני מעלה להצבעה את הצעתי בסעיף 4 שעל סדר היום.

בעד: תשעה מחברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי)
נגד: אין.
נמנע: שבעה מחברי מועצה (באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, עבד אללטיף מסארוה).
החלטה: אושר ברוב קולות האצלת סמכויות ראש העירייה בתחום החינוך והספורט לסגן שני לראש העירייה בשכר, חבר המועצה איאד מואסי, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

{החשב המלווה עוזב את אולם הישיבות, השעה 19:20}

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 5 שעל סדר היום.

סעיף 5: מינוי סגן שלישי לראש העירייה, לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע למנות את חבר המועצה מר טאהא ענבוסי כסגן שלישי לראש העירייה (ללא שכר), לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975, ומעלה להצבעה את הצעתי בסעיף 5 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, עבד אללטיף מסארוה)
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד מינוי חבר המועצה מר טאהא ענבוסי, כסגן שלישי לראש העירייה (ללא שכר), לפי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: נעבור לסעיף 6 שעל סדר היום.

סע​​יף 6:

אישור האצלת סמכויות לסגן שלישי לראש העירייה לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.

עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה: אני מציע לאשר האצלת סמכויותיי בתחום תשתיות ומבנים לחבר המועצה מר טאהא ענבוסי, שמונה לסגן שלישי לראש העירייה. אני מעלה להצבעה את הצעתי בסעיף 6 שעל סדר היום.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (מורסי אבו מוך, אחמד מואסי, בהאא מואסי, חסן פדעוס, טהא ענבוסי, מוחמד אבו מוך, עאמר אבו חוסין, שריף שאייב, איאד מואסי, באסל ביאדסה, סובחי ביאדסה, עאיד מגאדלה, גמאל אבו מוך, גסאן עתאמנה, אמג’ד עויסאת, עבד אללטיף מסארוה).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: אושר פה אחד האצלת סמכויות ראש העירייה בתחום תשתיות ומבנים לסגן שלישי לראש העירייה, חבר המועצה טאהא ענבוסי, לפי סעיף 17 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל”ה – 1975.
הישיבה הסתיימה, השעה 19:30.
בכבוד רב,
עו”ד מורסי אבו מוך, ראש העירייה​
מוחמד אבו פרך,  מנכ”ל העירייה