פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 30/2019

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 30-2019.pdf
תאריך:22/01/2020
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​עיריית באקה אל גרבייה 

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 30/2019 

​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 30/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שלישי 31.12.2019. הישיבה זומנה לשעה 18:00 והתחילה בשעה 18:05.

​חברי המועצה הנכנסת הנוכחים:
1. מר ראיד דקה – ראש העירייה הנכנס
2. מר איאד מואסי – חבר מועצה 
3. מר אחמד קעדאן – חבר מועצה 
4. מר בקר ענבוסי – חבר מועצה 
5. מר ג'מאל אבו-מוך, חבר מועצה
6. מר האני עתאמנה – חבר מועצה 
7. מר מסעד קעדאן – חבר מועצה 
8. מר מוחמד מגאדלה – חבר מועצה 
9. מר מחמוד מגאדלה – חבר מועצה 
10. ד"ר נאסר קעדאן – חבר מועצה 
11. מר עלי גנאים – חבר מועצה 
12. מר עאמר גנאים – חבר מועצה 
13. מר פטין ביאדסה – חבר מועצה 
14. מר שריף שאיב – חבר מועצה 
15. מר שאוקי (מסעוד) אבו-מוך – חבר מועצה 

​ חברי המועצה הנכנסת החסרים:
1. מר באסל בדוסי – בחר מועצה

חברי המועצה היוצאת הנוכחים:
2. ד"ר מורסי אבו-מוך – ראש העירייה היוצא
3. מר אדריס מואסי – חבר מועצה 
4. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה 
5. מר עאדל אבו-פרך – חבר מועצה

חברי המועצה היוצאת החסרים:
1. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
2. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
3. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
4. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה
5. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
6. מר גסאן עתאמנה – חבר מועצה
7. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח (עו"ד) בשארה עבסאוי – מנהל הבחירות (משרד הפנים)
2. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה 
3. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה 
4. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
5. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה
6. מר מוחמד חואג'ה, מנהמ"ר העירייה.

על סדר היום:
1. הצהרת אמונים של חברי המועצה לפי סעיף 24א לפקודת העיריות, נוסח חדש.
"הצהרת אמונים של חברי המועצה (תיקון מס' 90) תשס"ד – 2004.
24א. (א) עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות יצהיר חבר המועצה אמונים; ואלה דברי ההצהרה:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
(ב) חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה מזכויותיו של חבר המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה ובוועדותיה, כל עוד לא הצהיר."
(ג) חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח."
2. אישור מועד קבוע לישיבות מועצה.
3. אישור מורשי חתימה.

​דיון והחלטות:

(בישיבה נשאו דברים ראש העירייה הנכנס, ראש העיריה היוצא, מנהל הבחירות – נציג משרד הפנים, חברי המועצה הנכנסת, ומספר דוברים מהציבור).

​סעיף 1: הצהרת אמונים של חברי המועצה לפי סעיף 24א לפקודת העיריות, נוסח חדש.

"הצהרת אמונים של חברי המועצה (תיקון מס' 90) תשס"ד – 2004.
24א. (א) עם כינוסה של ישיבת המועצה הראשונה לאחר הבחירות יצהיר חבר המועצה אמונים; ואלה דברי ההצהרה:
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
(ב) חבר המועצה שלא הצהיר את הצהרת האמונים, לא ייהנה מזכויותיו של חבר המועצה, לרבות זכות ההצבעה במועצה ובוועדותיה, כל עוד לא הצהיר."
(ג) חבר המועצה שלא נכח בישיבת המועצה הראשונה, או שהיה לחבר המועצה לאחר מכן, יצהיר את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח."

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העירייה היוצא: על דעת ראש העירייה הנכנס, מר ראיד דקה, אני מקריא את נוסח ההצהרה שכל חבר מועצה חייב להצהיר לפי סעיף 24א' לפקודת העיריות, ואח"כ כל חבר מועצה יאשר את ההצהרה ללא כל שינוי: 

"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".

מר ראיד דקה, ראש העירייה הנכנס: אני מצהיר.

מר איאד מואסי, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר אחמד קעדאן, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר בקר ענבוסי, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר ג'מאל אבו-מוך, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר האני עתאמנה, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר מסעד קעדאן, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר מוחמד מגאדלה, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.


מר מחמוד מגאדלה, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

ד"ר נאסר קעדאן, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר עלי גנאים, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר עאמר גנאים, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר פטין ביאדסה, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר שריף שאיב, ח"מ הנכנס: אני מצהיר.

מר שאוקי (מסעוד) אבו-מוך: אני מצהיר.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: חבר המועצה מר באסל באדוסי יוכל להצהיר הצהרת אמונים בישיבת המועצה הקרובה.

(בשלב זה ראש העירייה היוצא עוזב את הישיבה).

סעיף 2: אישור מועד קבוע לישיבות מועצה:

​מר ראיד דקה, ראש העירייה הנכנס: אני מעלה להצבעה הצעתי לכך שהמועד הקבוע לישיבות המועצה מן המניין יהיה בכל יום שני הראשון בכל חודש קלנדרי, ושעות הישיבה יהיו בשעה 18:30 לפי שעון חורף (מועד חורף לפי משרד הפנים) ובשעה 20:00 לפי שעון קיץ (מועד קיץ לפי משרד הפנים) וכי העירייה לא תקיים ישיבות מן המניין בחודש אוגוסט בכל שנה וכן בחודש רמדאן בכל שנה: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (15).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד כאמור בהצעת ראש העירייה.

סעיף מס' 3: אישור מורשי חתימה:

מר ראיד דקה, ראש העירייה הנכנס: אני מעלה להצבעה את הצעתי כי מורשי החתימה מטעם העירייה ובעלי זכויות החתימה בשמה יהיו: 

א. ראש העירייה, מר ראיד דקה.
ב. גזבר העירייה, רו"ח עפיף אבו-מוך.
ג. החשב המלווה מטעם משרד הפנים, רו"ח מיכאל צור.

נדרשת חתימת שלושת הנ"ל בצירוף חותמת העירייה: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (15).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

​החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד את שמות מורשי החתימה ובעלי זכות החתימה בשם העירייה:

א. ראש העירייה, מר ראיד דקה.
ב. גזבר העירייה, רו"ח עפיף אבו-מוך.
ג. החשב המלווה מטעם משרד הפנים, רו"ח מיכאל צור.

וכי נדרשת חתימת שלושתם בצירוף חותמת העירייה.

מר ראיד דקה, ראש העירייה: לאחר תום הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה, אני מכריז על נעילת הישיבה הפורמלית; הנוכחים יישארו להמשך ישיבה לא פרומלית.

________________ ______________
    רו"ח שאדי דרויש          ראיד דקה
      מנכ"ל העירייה                 ראש העירייה