פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 26/2019

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המנין 26-2019.pdf
תאריך:15/10/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​עיריית באקה אל גרבייה

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 26/2019 

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 26/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שלישי 24.09.2019. הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 20:00, לאחר השלמת מניין חוקי.

חברי מועצה נוכחים: 
1. ד"ר מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
5. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה
6. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
7. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
            
 חברי מועצה חסרים:
1. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
4. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
5. מר אדריס מואסי – חבר מועצה
6. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה
7. מר שריף שאיב – חבר מועצה
8. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
9. מר עאדל אבו-פרך – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה 
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה 
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
4. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

על סדר היום:
1. אישור החלטת ועדת הקצאות מקרקעין שלא בתמורה או בתמורה סמלית מיום 4.9.2019 (לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 7/2004), אישור קריטריונים/תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים, ואישור פרוגרמה למבני ציבור.
מצ"ב העתק פרוטוקול ישיבת הוועדה, העתק תבחינים/קריטריונים, והעתק הפרוגרמה.
2. חידוש החלטת העיריה כיוזמת לתכנית פוקרא – צפון: תכנית מס' 354-0791665 (מספר ישן 354-0655704). העיריה כיוזמת התכנית במספרה דאז אושרה בישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2018 מיום 16.7.2018.
מצ"ב מכתב אדריכל עלי נאטור מיום 19.9.2019.
3. אישור התמחרות באמצעות מכרז משותף של החברה למשק וכלכלה, לרכישת רכב טנדר וציוד ניקיון (נגרר ומכונת שטיפה).

על סדר היום:

סעיף 1: אישור החלטת ועדת הקצאות מקרקעין שלא בתמורה או בתמורה סמלית מיום 4.9.2019 (לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 7/2004), אישור קריטריונים/תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים, ואישור פרוגרמה למבני ציבור. מצ"ב העתק פרוטוקול ישיבת הוועדה, העתק תבחינים/קריטריונים, והעתק הפרוגרמה:
ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: (קרא שמות נוכחים וחסרים) אני מעלה להצבעה אישור החלטת ועדת הקצאות מקרקעין שלא בתמורה או בתמורה סמלית מיום 4.9.2019 (לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 7/2004), אישור קריטריונים/תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים, ואישור פרוגרמה למבני ציבור, ההחלטה, התבחינים,  הפרוגרמה והמפה - צורפו להזמנה לישיבה:
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד אישור החלטת ועדת הקצאות מקרקעין שלא בתמורה או בתמורה סמלית מיום 4.9.2019 (לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 7/2004), אישור קריטריונים/תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים, ואישור פרוגרמה למבני ציבור, אשר העתקם מצורף לפרוטוקול הישיבה כחלק בלתי נפרד ממנו.

סעיף 2: חידוש החלטת העיריה כיוזמת לתכנית פוקרא – צפון: תכנית מס' 354-0791665 (מספר ישן 354-0655704). העיריה כיוזמת התכנית במספרה דאז אושרה בישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2018 מיום 16.7.2018:
אינג' מאג'ד אלהיאדסה, מהנדס העיריה: זו אותה תוכנית של תכנון חדש שאושרה בעבר. יש שינוי מספר תכנית, ולכן – נדרש לאשר מחדש.
ד"רמורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה חידוש החלטת העיריה כיוזמת לתכנית פוקרא – צפון: תכנית מס' 354-0791665 (מספר ישן 354-0655704). העיריה כיוזמת התכנית במספרה דאז אושרה בישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2018 מיום 16.7.2018:
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד חידוש החלטת העיריה להצטרפות העיריה כיוזמת לתכנית פוקרא – צפון: תכנית מס' 354-0791665 (מספר ישן 354-0655704). 

סעיף 3: אישור התמחרות באמצעות מכרז משותף של החברה למשק וכלכלה, לרכישת רכב טנדר וציוד ניקיון (נגרר ומכונת שטיפה):
ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור התמחרות באמצעות מכרז משותף של החברה למשק וכלכלה, לרכישת רכב טנדר וציוד ניקיון (נגרר ומכונת שטיפה):
בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנע: אין.
החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד אישור התמחרות באמצעות מכרז משותף של החברה למשק וכלכלה, לרכישת רכב טנדר וציוד ניקיון (נגרר ומכונת שטיפה).

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: לאחר שתם הדיון בכל הסעיפים שעל סדר היום, אני מכריז על נעילת הישיבה (20:05).