פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 24/2019

מסמך:פרוטוקול 24-2019 לא מן המניין.pdf
תאריך:15/10/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​עיריית באקה אל גרבייה

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 24/2019 

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 24/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 16/09/2019. הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה במועד.
(ישיבה זו זומנה במקור לתאריך 15.9.2019, אך נדחתה ליום 16.9.2019 בעקבות האירוע המצער של רציחת תושב העיר המנוח מוחמד אבו-חוסין ז"ל).

חברי מועצה נוכחים: 
1. ד"ר מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
5. מר עאדל אבו-פרך – חבר מועצה
6. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
7. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה
8. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
9. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
10. מר שריף שאיב – חבר מועצה
11. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
            
 חברי מועצה חסרים:
1. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
2. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
3. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
4. מר אדריס מואסי – חבר מועצה
5. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה 
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה 
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
4. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

על סדר היום:
1. תב"ר חדש ע"ס 521,875 ₪ עבור "שיפוץ ושדרוג אצטדיון כדורגל באקה, ליד אזור התעשיה"
מימון: משרד התרבות והספורט, מצ"ב אישור תמיכה תקציבית.

תוספת ראשונה לסדר היום:
1. דיון בתיקון טעות בתוכנית מפורטת ביוזמת עיריית באקה בגוש 8762 חלקות 14/15 תוכנית מס' 354-0700625. (רצ"ב נספח).
2. אישור מינוי עו"ד מוחמד פדל גנאיים לתפקיד חבר בוועדת ערר לארנונה. (מצ"ב חוות דעת משפטית).
3. תב"ר חדש ע"ס 600,000 ₪ עבור "ביצוע סקר נכסים ע"ג שכבת GIS – נושאי חובה 922.
4. תב"ר חדש ע"ס 600,000 ₪ עבור "מיפוי ומספור רחובות ובתים-נושאי חובה 922".5. תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "עדכון חוקי עוזר-נושאי חובה 922".
6. תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "ניהול ספר נכסים-נושאי חובה 922".
7. תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "צמצום חובות עבר-נושאי חובה 922".
8. תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור הקמת מוקד עירוני.
9. תב"ר ע"ס 250,000 ₪ עבור רכישת טנדר וציוד ניקיון (נגרר ומכונת שטיפה). אישור תקציב על ע"ס 280,000 ₪ לטובת גיוס שני עובדי ניקיון.
10. תב"ר ע"ס 40,000 ₪ עבור סדנת מנהלים.
11. תב"ר ע"ס 60,000 ₪ עבור לסדנה לטובת הסגל הזוטר.
12. תב"ר ע"ס 200,000 ₪ לטבת הקמת יחידה לתכנון אסטרטגי/פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים.
13. תב"ר ע"ס 100,000 ₪ לטובת יועץ רישוי עסקים.
14. תב"ר ע"ס 200,000 ₪ לטובת יועץ ותרגיל ביטחון וחירום.
15. תב"ר ע"ס 400,000 ₪ לטובת יועץ ותרגיל ביטחון וחירום.
16. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 23-2019 (רצ"ב הפרוטוקול).

תוספת שניה לסדר היום:
1. אישור שינויי מורשי החתימה בחשבונות הבנק בבי"ס אלגזאלי כמפורט במכתב המצורף.
2. אישור תב"ר חדש לסלילה וריפוד כבישים ברחבי העיר בסך 200 אלף ₪. מימון, קרן היטל השבחה.

על סדר היום:

סעיף 1: תב"ר חדש ע"ס 521,875 ₪ עבור "שיפוץ ושדרוג אצטדיון כדורגל באקה, ליד אזור התעשיה". מימון: משרד התרבות והספורט, מצ"ב אישור תמיכה תקציבית.

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: (קרא שמות נוכחים וחסרים) ואני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 521,875 ₪ עבור "שיפוץ ושדרוג אצטדיון כדורגל באקה, ליד אזור התעשיה". מימון: משרד התרבות והספורט, אישור תמיכה תקציבית צורף להזמנה לישיבה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 521,875 ₪ עבור "שיפוץ ושדרוג אצטדיון כדורגל באקה, ליד אזור התעשיה". מימון: משרד התרבות והספורט.


תוספת שניה לסדר היום:

סעיף 1: דיון בתיקון טעות בתוכנית מפורטת ביוזמת עיריית באקה בגוש 8762 חלקות 14/15 תוכנית מס' 354-0700625. (רצ"ב נספח):

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: דיון בתיקון טעות בתוכנית מפורטת ביוזמת עיריית באקה בגוש 8762 חלקות 14/15 תוכנית מס' 354-0700625. (רצ"ב נספח). קיבלנו חוות דעת מקצועיות. אבקש ממהנדס המועצה להתייחס בקצרה.
אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העיריה: מדובר בטעות שנוצרה בעת הכנת תוכנית אלשבסיה ואישורה. בטעות תוואי דרך שעוברת ליד בית שריף אבו-טועמה תוכננה עוברת על חלקו של הבית, בית קיים לפני התכנית ובהיתר כדין. המטרה כיום לתקן טעות זו ע"י הזזת תוואי הדרך באותו קטע רלוונטי. אין שינויים אחרים. העיריה חייבת להצטרף כיוזם לפי דרישת הוועדה לתכנון ובניה היות ויש כאן נגיעה באותו תוואי דרך מופקע.

ד"רמורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישורו הצטרפות העיריה כיוזמת לתוכנית מפורטת בגוש 8762 חלקות 14/15 תוכנית מס' 354-0700625:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד הצטרפות העיריה כיוזמת  בתוכנית מפורטת בגוש 8762 חלקות 14/15 תוכנית מס' 354-0700625. 


סעיף 2: אישור מינוי עו"ד מוחמד פדל גנאיים לתפקיד חבר בוועדת ערר לארנונה. (מצ"ב חוות דעת משפטית):

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אישור מינוי עו"ד מוחמד פדל גנאיים לתפקיד חבר בוועדת ערר לארנונה. צורפה חוות דעת משפטית. המטרה למנות חבר נוסף שישמש גם כממלא מקום כשיש מניעה אצל חבר אחר לשבת בתיק מסויים. אני מעלה להצבעה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד מינוי עו"ד מוחמד פדל גנאיים לתפקיד חבר בוועדת ערר לארנונה, כחבר ממלא מקום.


סעיף 3: תב"ר חדש ע"ס 600,000 ₪ עבור "ביצוע סקר נכסים ע"ג שכבת GIS – נושאי חובה 922:

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 600,000 ₪ עבור "ביצוע סקר נכסים ע"ג שכבת GIS – נושאי חובה 922:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 600,000 ₪ עבור "ביצוע סקר נכסים ע"ג שכבת GIS – נושאי חובה 922.
סעיף 4: תב"ר חדש ע"ס 600,000 ₪ עבור "מיפוי ומספור רחובות ובתים-נושאי חובה 922":

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 600,000 ₪ עבור "מיפוי ומספור רחובות ובתים-נושאי חובה 922":

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 600,000 ₪ עבור "מיפוי ומספור רחובות ובתים-נושאי חובה 922".


סעיף 5: תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "עדכון חוקי עוזר-נושאי חובה 922":

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "עדכון חוקי עוזר-נושאי חובה 922":

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "עדכון חוקי עוזר-נושאי חובה 922".


סעיף 6: תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "ניהול ספר נכסים-נושאי חובה 922":

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "ניהול ספר נכסים-נושאי חובה 922":

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "ניהול ספר נכסים-נושאי חובה 922".


סעיף 7: תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "צמצום חובות עבר-נושאי חובה 922":

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "צמצום חובות עבר-נושאי חובה 922":

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.


החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 100,000 ₪ עבור "צמצום חובות עבר-נושאי חובה 922".


סעיף 8: תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור הקמת מוקד עירוני:

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: צריך כאן עבור תפעול והקמה.

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור הקמת ותפעול מוקד עירוני:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 60,000 ₪ עבור הקמת ותפעול מוקד עירוני.


סעיף 9: תב"ר ע"ס 250,000 ₪ עבור רכישת טנדר וציוד ניקיון (נגרר ומכונת שטיפה). אישור תקציב על ע"ס 280,000 ₪ לטובת גיוס שני עובדי ניקיון:

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: יש לשים לב בטעות נכללו בסעיף שני תב"רים שונים. יש לאשר כל אחד מהם בנפרד. 

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר ע"ס 250,000 ₪ עבור רכישת טנדר וציוד ניקיון (נגרר ומכונת שטיפה). וכן תב"ר נוסף תקציב ע"ס 280,000 ₪ לטובת גיוס שני עובדי ניקיון:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: 1. מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר ע"ס 250,000 ₪ עבור רכישת טנדר וציוד ניקיון (נגרר ומכונת שטיפה). 
2. מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר ע"ס 280,000 ₪ לטובת גיוס שני עובדי ניקיון


סעיף 10: תב"ר ע"ס 40,000 ₪ עבור סדנת מנהלים:
סעיף 11: תב"ר ע"ס 60,000 ₪ עבור לסדנה לטובת הסגל הזוטר:

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: תב"ר ע"ס 40,000 ₪ עבור סדנת מנהלים ותב"ר ע"ס 60,000 ₪ עבור לסדנה לטובת הסגל הזוטר.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: לאחר בדיקת הענין לעומק צריך כאן לאחד שני הסעיפים לסעיף אחד, לאשר תב"ר אחד, בסכום כולל של 85,000 ₪, בחלוקה: 35,000 ₪ עבור סדנת מנהלים ו- 50,000 ₪ עבור הדרכה מקצועית לסגל זוטר:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר ע"ס כולל 85,000 ₪ : 35,000 ₪ עבור סדנת מנהלים ו- 50,000 ₪ עבור לסדנה לטובת הסגל הזוטר.

סעיף 12: תב"ר ע"ס 200,000 ₪ לטבת הקמת יחידה לתכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים:

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר ע"ס 200,000 ₪ לטבת הקמת יחידה לתכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר ע"ס 200,000 ₪ לטבת הקמת יחידה לתכנון אסטרטגי, פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים. 


סעיף 13: תב"ר ע"ס 100,000 ₪ לטובת יועץ רישוי עסקים:
סעיף 14: תב"ר ע"ס 200,000 ₪ לטובת יועץ ותרגיל ביטחון וחירום:
סעיף 15: תב"ר ע"ס 400,000 ₪ לטובת יועץ ותרגיל ביטחון וחירום:

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: תב"ר ע"ס 100,000 ₪ לטובת יועץ רישוי עסקים; תב"ר ע"ס 200,000 ₪ לטובת יועץ ותרגיל ביטחון וחירום ותב"ר ע"ס 400,000 ₪ לטובת יועץ ותרגיל ביטחון וחירום.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: לאחר בדיקה צריך כאן לאחד שלושת הסעיפים ולאשר תב"ר חדש אחד כולל ע"ס 200,000 ₪ עבור "רכישת שירותי יועצים חיצוניים, רישוי עסקים, תנועה וחניה, בטחון וחירום".

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש אחד כולל ע"ס 200,000 ₪ עבור "רכישת שירותי יועצים חיצוניים, רישוי עסקים, תנועה וחניה, בטחון וחירום".

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר חדש ע"ס 200,000 ₪ עבור "רכישת שירותי יועצים חיצוניים, רישוי עסקים, תנועה וחניה, בטחון וחירום".


סעיף 16: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 23-2019 (רצ"ב הפרוטוקול):

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 23/2019:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 23/2019. 


התוספת השניה לסדר היום: 

סעיף 1: אישור שינויי מורשי החתימה בחשבונות הבנק בבי"ס אלגזאלי כמפורט במכתב המצורף:

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה לשנות מורשי חתימה בחשבונות בנק בי"ס לאגזאלי כדלקמן: 

א. חשבון הורים: חשבון 3064716 בבנק לאומי סניף באקה:
מורשי החתימה החדשים יהיו:
אבו-מוך כרם, מנהל ביה"ס.
אבו-מוך נדאל, מזכיר ביה"ס.
עתאמנה מוחמד, יו"ר ועד הורים.

ב. חשבון ניהול עצמי: חשבון 66728 בבנק לאומי סניף באקה, מורשה חתימה חדשים: 
אבו-מוך כרם, מנהל ביה"ס.
אבו-מוך נדאל, מזכיר ביה"ס.

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצה העיריה אישרה פה אחד שינוי מורשי חתימה בחשבונות בנק בי"ס אלאגזאלי כדלקמן: 
א. חשבון הורים: חשבון 3064716 בבנק לאומי סניף באקה:
מורשי החתימה החדשים יהיו:
אבו-מוך כרם, מנהל ביה"ס.
אבו-מוך נדאל, מזכיר ביה"ס.
עתאמנה מוחמד, יו"ר ועד הורים.
ב. חשבון ניהול עצמי: חשבון 66728 בבנק לאומי סניף באקה, מורשה חתימה חדשים יהיו: 
אבו-מוך כרם, מנהל ביה"ס.
אבו-מוך נדאל, מזכיר ביה"ס.

סעיף 2: אישור תב"ר חדש לסלילה וריפוד כבישים ברחבי העיר בסך 200 אלף ₪. מימון, קרן היטל השבחה:

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור תב"ר חדש לסלילה וריפוד כבישים ברחבי העיר בסך 200 אלף ₪. מימון, קרן היטל השבחה. מדובר כאן בתכנון להנגיש 4 בתים של תושבי העיר שהנם בעלי צרכים מיוחדים. הביטוח הלאומי מוכן לסייע להם בתנאי שתהא גישה לבתים שלהם. התקציב הנדרש עולה על 200 אלף ₪. התקציב המוצע עתה לא מספיק. לאחר התייעצות נוספת עם חברי המועצה ועם מהנדס העיריה ועם גזבר העירייה ובהסכמתם אני מציע להעמיד התב"ר על סך של 250 אלף ₪ בתקווה שזה יספיק. אני מעלה הצעתי לאשר התב"ר אבל ע"ס 250 אלף ₪: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (11).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תב"ר חדש לסלילה וריפוד כבישים ברחבי העיר בסך של 250 ₪; מקור מימון: קרן היטל השבחה.

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: לאחר תום הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה אני מכריז על נעילת הישיבה (20:15).