פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 23/2019 מיום 28/08/2019

מסמך:23.2019.pdf
תאריך:22/09/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​​​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 23/2019 

מיום 28/08/2019

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 23/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום רביעי 28/08/2019. הישיבה זומנה לשעה 19:30 (הישיבה התחילה באיחור קל - 19:45)
חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
5. מר אדריס מואסי – חבר מועצה
6. מר עאדל אבו-פרך – חבר מועצה
7. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
8. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה
9. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
10. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
11. מר שריף שאיב – חבר מועצה
12. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה
            
 חברי מועצה חסרים:
1. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
2. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
3. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
4. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה 
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה 
3. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
4. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

על סדר היום:
1. דיון והחלטה – תיקון תקציב עיריית באקה אלגרבייה לשנת 2019.


סעיף 1: דיון והחלטה – תיקון תקציב עיריית באקה אלגרבייה לשנת 2019:

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: (קרא שמות נוכחים משתתפים ושמות חסרים לא משתתפים). דיון והחלטה – תיקון תקציב עיריית באקה אלגרבייה לשנת 2019. בבקשה גזבר העיריה.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: לזימון צורף פירוט התיקון המוצע שנדון ארוכות בוועדת הכספים ובישיבות עם יו"ר ועדת הכספים, מר עאדל אבו-פרך. עיקר התיקון בנושאים יעודיים – חינוך ורווחה, וכן צרכים בשפ"ע ולפתיחת שנת הלימודים. מאז ישיבת ועדת הכספים ב- 31.7.2019 עבר כחודש ימים ויש שינויים קלים המוצגים ברשימה הנוספת. נאלצנו לבצע תיקון קטן בהעברה מסעיף לסעיף בסמכות חשב מלווה ובאישור הממונה על המחוז, תיקון שהוא כלול בסופו של יום בתיקון שנדון בוועדת הכספים. היום למעשה אנחנו מדברים על תיקון מס' 2. יש מס' הערות-

1. לפי הנחיות המחוז נדרשנו להוסיף 200 אלף ₪ למימון ששכר מזכירי קלפיות. מתוקצב ע"י משרד הפנים.
2. שיפוץ בטיפת חלב ליד קופ"ח כללית, מצ'ינג עם משרד הבריאות.
3. תכנית חדשה ברווחה – ית"ד תכניות.
4. בישיבה עם המחוז בנושא הגברת גבייה בקשו שנצמצם בהוצאות כנגד מותנות. בינתיים בצענו 600 אלף ₪ קיצוץ, יכול להיות שיבקשו יותר. הכל תלוי בגבייה. הקיצוץ הנ"ל יופשר באופן חודשי לפי התקדמות הגבייה עד סוף השנה.

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: יש שאלות.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: שכר מבקר פנים נשאר 176 אלף ₪. למה. האם יש באופק מינוי. אם לא, אפשר להעביר לסעיף אחר.

רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העיריה: יש מכרז, ואנחנו צפויים לזימון ישיבת ועדת מכרזים.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: ארוחות גן אוטיזם – למה בוטל.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: הגן עבר. הגן לא קיים יותר.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: שכר מורים בתכונים מוסיפים כ- 1.6 מליון ₪. בזמנו הערתי ששכר מורים ב- 3 תכונים ירד. שאלתי אז למה מורידים. האם היום התוספת היא בגין תקנים חדשים או שאז בהתחלה היתה טעות. התשובה בפרוטוקול ועד הכספים לא מספקת.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: הסכום הוסף לאחר בדיקה מקצועית מעמיקה של יועץ חינוך מיוחד, שזכה במכרז, רו"ח רון פישמן. כיום זה השכר המדויק.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: משרד לביטחון פנים, יש ירידה.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: זה בהכנסות ולא בהוצאות. תסתכל סעיף אחרי ותראה דווקא ביחד גידול. זה פשוט מיון לסעיף אחר.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: תכנית עם הפנים לקהילה. מי אחראי. מה עושים.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: רווחה. זה אחרי בדיקה ומיפוי משפחות במצוקה מיועד לטיפול מיוחד במשפחות אלה. תקציב יעודי.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: מה עם שכר תכנית מעגל צעירות ותכנית צעירות בונים לשעבר.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: זה לפי ביצוע במחלקה.

רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העיריה: התכניות מתחלפות.

ד"ר מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: לאחר התייעצות עם חברי המועצה במהלך הישיבה, נבקש שהתיקון המוצע יכלול גם התיקון הבא:

סעיף תקציב הכנסות מהות הסעיף סכום / הקטנה להעברה
1612000110 שכר מבקר פנים 40 אלף ₪
1994000920 הוצאות מיוחדות 50 אלף ₪
1623000580 הוצאות אכיפה לחברת גביה 200 אלף ₪
1843502841 טיפול בילד בקהילה 50 אלף ₪

הסכומים מהסעיפים לעיל, יעברו ויתחקלו כלהלן וזה בנוסף לסכומים שכבר מוצעים בתיקון:

סעיף תקציב הוצאות מהות הסעיף סכום 
1712300753 גזם 60 אלף ₪
1742000750 תיקוני כבישים 350 אלף ₪ (מה שישאר)
1715300750 הדברה 30 אלף אלף ₪

מעלה להצבעה אישור תיקון מס' 2 לתקציב, כולל התיקון המוצע לעיל:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (12).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד תיקון תקציב העיריה לשנת 2019, תיקון מס' 2, בכפוף לתיקון הנוסף המוצע כמפורט בדברי ראש העיריה.

ד"ר מורסי אבו-מך, ראש העיריה: לאחר שתם הדיון בסעיף שעל סדר יום הישיבה אני מכריז על נעילת הישיבה.


________________ ______________
    רו"ד שאדי דרויש עו"ד מורסי אבו-מוך
      מנכ"ל העיריה     ראש העיריה