פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 17/2019 מיום 01/07/2019

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המנין 17-2019.pdf
תאריך:10/09/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​עיריית באקה אל גרבייה

​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 17/2019 

​​מיום 01/07/2019

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 17/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 01/07/2019. הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 20:00 לאחר השלמת מניין חוקי.

חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
6. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
7. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
8. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה
9. מר עאדל אבו-פרך, חבר מועצה.
            
 חברי מועצה חסרים:
1. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
2. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
3. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
4. מר שריף שאיב – חבר מועצה
5. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה
6. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
7. מר אדריס מואסי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה

משתתפים חסרים:
4. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה

על סדר היום:
1. אישור צוו מיסים לשנת 2020.

תוספת ראשונה לסדר היום:
1. שינוי מיקום מבנה רב תכליתי (מצ"ב הרשאה תקציבית).

תוספת ראשונה לסדר היום:
1. תיקון תקנון מלגות סטודנטים לשנת 2019 לרבות עדכון חברי הוועדה: 
הערה: תקנון המלגות צורף לישיבת מועצה הקודמת מס' 16/2019.
2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 16/2019 (מצ"ב פרוטוקול).

סדר יום ישיבה מקורי:

ראש העיריה קרא בשמות נוכחים ובשמות חסרים.


סעיף 1: אישור צוו מיסים לשנת 2020:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: בבקשה גזבר העיריה.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: צוו המסים שצורף להזמנה לישיבה מבוסס על צוו המיסים לשנת 2019, בתוספת החוקית לתעריפים בשיעור של 2.58% לפי הנחיות משרד הפנים. אין שינוי בהגדרות ואין שינוי בסיווגים. אלו נשארו כפי שהיו. רק עדכון תעריפים.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: המועצה צריכה לאשר גם נושא ההנחות.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה הצעתי לאשר את צוו המיסים לשנת 2020 כפי שהונח בפני המועצה וכן לאשר אימוץ כל ההנחות על פי דין, לרבות לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), וזאת בשיעור ההנחה המקסימלי בכל חלופה של הנחה על פי דין, ומאמצת תקנה 12 ו- 13 לתקנות ההנחה מארנונה כאשר תקנה 12 מאמצים ללא שינוי ואילו לגבי תקנה 13 – על אף האמור בתקנה 13 לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 13 מי שניצל זכאותו להנחה לפי תקנה 12 בגין אותו נכס, ולגביו ההנחה תהיה 50% למשך 24 חודשים נוספים בלבד, וכן לאשר הנחת תשלום למשלמים מראש לפי התקנות בשיעור של 2%.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד צו המיסים לשנת 2020 וכן מועצת העיריה מאשרת פה אחד אימוץ כל ההנחות על פי דין, לרבות לפי תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), פקודת מסי עירייה ומסי ממשלה (פיטורין), חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), וזאת בשיעור ההנחה המקסימלי בכל חלופה של הנחה על פי דין, ומאמצת תקנה 12 ו- 13 לתקנות ההנחה מארנונה כאשר תקנה 12 מאמצים ללא שינוי ואילו לגבי תקנה 13 – על אף האמור בתקנה 13 לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנה 13 מי שניצל זכאותו להנחה לפי תקנה 12 בגין אותו נכס, ולגביו ההנחה תהיה 50% למשך 24 חודשים נוספים בלבד, וכן הנחת תשלום למשלמים מראש לפי התקנות בשיעור של 2%.

תוספת ראשונה:

סעיף 1: שינוי מיקום מבנה רב תכילתי:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: מבקשים לשנות מיקום מבנה רב תכליתי ממקומו המאושר כיום בגוש 8753 לגוש 8760 חלקות 30, 31 ו- 34. להזמנה צרפנו מכתב משרד השיכון בענין. אני מציע לאשר השינוי המבקש: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (9).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד שינוי מיקום מבנה רב תכליתי לגוש 8753 חלקות 30, 31 ו- 34.

תוספת שניה:

סעיף 1: תיקון תקנון מלגות סטודנטים לשנת 2019 לרבות עדכון חברי הוועדה: 
הערה: תקנון המלגות צורף לישיבת מועצה הקודמת מס' 16/2019

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: לאחר דיון פנימי שקיימנו עם יועמ"ש העיריה אני מעמיד התיקון המבוקש רק לגבי חברי הוועדה: מר פאדי מואסי, מנהל מחלקת חינוך בלתי פורמלי בעיריה, יחליף את מנהל מחלקת חינוך בעיריה, מר וליד מג'אדלה, וזאת לאחר הודעת מר מג'אדלה שהוא לא רוצה להיות חבר בוועדה. מעלה להצבעה: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (9).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה תיקון הרכב ועדת מלגות לפי תקנון מאושר כך שמר פאדי מואסי יחליף את מר וליד מג'אדלה בחברות בוועדה.

סעיף מס' 2: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 16/2019:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: ככל שאין הערות/שאלות, אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 16/2019 מיום 18.6.2019; הפרוטוקול צורף לתוספת השנייה לישיבה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (9).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 16/2019 מיום 18.6.2019.

סעיף 3: אישור עיריית באקה אלגרבייה להיות יוזמת לתכנית מפורטת חלקה 39 גוש 8765, לחלוקה חדשה להסדרת מערך דרכים:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני עובר לסעיף 3 לתוספת השניה.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: אין אצלי בתוספת השניה שקיבלתי סעיף 3.

מר מאהר חואג'ה, ח"מ: גם בהזמנה שקיבלתי אני אין סעיף 3.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: במצב דברים זה אסור לדון בסעיף נוסף כלשהו ללא הסכמת כל חברי המועצה הן אלו הנמצאים והן אלו שלא הגיעו.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: שמענו את עמדת היועמ"ש ואנו בכל זאת נמשיך בדיון. זה סעיף לאישור יוזמת תכנית לפי בקשת הוועדה המקומית ואני מקריא מחוו"ד מהנדס העיריה, זוהיר מקאלדה, לפיה אין פגיעה בבעלי חלקות אחרים מלבד בעל החלקה היוזם ואין פגיעה או נגיעה בשטחי ציבור. זה בנוגע לתוכנית ביוזמת מר כמאל אבו-פול.


עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעיריה: שוב פעם אני חוזר על עמדתי, ומכל מקום חסר תיעוד להבעת דעה לגופו של ענין. אני גם כאן בניגוד עניינים בגלל קרבת משפחה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: נכון, כמאל קרוב משפחה שלך ואתה לא יכול להשתתף בדיון.


מר באסל בדוסי, סגן ראש העיריה: איפה התכנית. צריך לראות חומר.

(בשלב זה יועמ"ש העיריה עוזב את הישיבה 20:36).

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה הצעתי לאשר אישור עיריית באקה אלגרבייה להיות יוזמת לתכנית מפורטת חלקה 39 גוש 8765, לחלוקה חדשה להסדרת מערך דרכים:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (9).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העיריה אישרה פה אחד אישור עיריית באקה אלגרבייה להיות יוזמת לתכנית מפורטת חלקה 39 גוש 8765, לחלוקה חדשה להסדרת מערך דרכים.​