פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 15/2019 מיום 10/06/2019

מסמך:פרוטוקול ישית מועצה לא מן המניין 15-2019.pdf
תאריך:10/09/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​עיריית באקה אל גרבייה

​​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 15/2019 

מיום 10/06/2019

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 15/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 10/06/2019; הישיבה זומנה לשעה 18:30 והתחילה בשעה 20:00 לאחר השלמת מניין חוקי.

חברי מועצה נוכחים: 
1. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
2. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
3. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
4. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
5. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
6. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
7. מר עאדל אבו פרך – חבר מועצה
            
 חברי מועצה חסרים:
1. עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
3. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
4. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
5. מר שריף שאיב – חבר מועצה
6. אדריס מואסי – חבר מועצה
7. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה
8. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
9. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה
4. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
5. מר חוסני גנאים, מנהל המתנ''ס

על סדר היום:
1. במסגרת החלטה 922 אושר בזמנו פרוייקט צירים מסחריים חדשים, על סמך הרשאה ישנה שהוחלפה (הרשאה מס' 100086983). 
על סמך ההרשאה הנ''ל אושרו אצלנו שני תב''רים כמפורט להלן: 
1- תב"ר מס' 414 על סך 282,176 ₪ עבור תכנון צירים מסחריים.
2- תב"ר מס' 448 על סך 3,047,824 ₪ עבור ביצוע צירים מסחריים.
כיום יש מספר חדש להרשאה התקציבית במרכבה (מס' 1001133932 ), על סך 3,330,000 אלפי ₪. 
על כן, יש צורך לאחד שני  התב''רים לתב''ר אחד, עם פירוט הוצאות קבלניות לחוד, והוצ' תכנון ופיקוח לחוד בכפוף לאישור משרד הפנים. 
התיקון הנדרש:
תב"ר 448 
תקציב מקורי לתב''ר 448 3,047,824 ₪
הגדלה ( צירוף תב''ר 414) 282,176 ₪

תקציב מעודכן לתב''ר 448 3,330,000 ₪  (מתאים לסכום ההרשאה התקציבית) 
תב''ר 481
תקציב מקורי לתב''ר 414 282,176 ₪
הפחתה (צורף לתב''ר 448) (282,176) ₪
תקציב מעודכן לתב''ר 414 0

2. אישור תוכנית העבודה ותקציב המתנ''ס לשנת הפעילות 2019.


על דעת ובהסכמת כל חברי העירייה הנוכחים, הוסכם כי סגן ראש העירייה, מר באסל בדוסי, ינהל את הישיבה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: (קרא שמות הנוכחים ושמות החסרים), נעבור לדיון בשני הסעיפים שעל סדר יום הישיבה.

סעיף 1: במסגרת החלטה 922 אושר בזמנו פרוייקט צירים מסחריים חדשים, על סמך הרשאה ישנה שהוחלפה (הרשאה מס' 100086983). 
על סמך ההרשאה הנ''ל אושרו אצלנו שני תב''רים כמפורט להלן: 
1. תב"ר מס' 414 על סך 282,176 ₪ עבור תכנון צירים מסחריים.
2. תב"ר מס' 448 על סך 3,047,824 ₪ עבור ביצוע צירים מסחריים.
כיום יש מספר חדש להרשאה התקציבית במרכבה (מס' 1001133932), על סך 3,330,000 אלפי ₪. 
על כן, יש צורך לאחד שני  התב''רים לתב''ר אחד, עם פירוט הוצאות קבלניות לחוד, והוצ' תכנון ופיקוח לחוד בכפוף לאישור משרד הפנים. 
התיקון הנדרש:
תב"ר 448 
תקציב מקורי לתב''ר 448 3,047,824 ₪
הגדלה (צירוף תב''ר 414) 282,176 ₪
תקציב מעודכן לתב''ר 448 3,330,000 ₪  (מתאים לסכום ההרשאה התקציבית) 
תב''ר 481
תקציב מקורי לתב''ר 414 282,176 ₪
הפחתה (צורף לתב''ר 448) (282,176) ₪
תקציב מעודכן לתב''ר 414 0

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: האמור בסעיף שעל סדר היום מדבר בעד עצמו. אלו שני תב"רים מאושרים שבעקבות שינוי מס' הרשאה תקציבית יש צורך פורמלי באיחודם לתב"ר אחד, תוך פיצול סכומים לתכנון לחוד ולעבודות ביצוע לחוד.  

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: נכון. שני התב"רים כבר אושרו. חלק כבר אף בוצעו עבודות. התיקון הינו תיקון טכני-פורמלי, תיקון מספרים לצורך דיווח במערכת המרכבה. מערכת המרכבה לא מזהה שתי הרשאות, היא מזהה הרשאה אחת. ההצעה למעשה היא לסגור תב"ר מס' 418 ולהגדיל תב"ר 448 באותו סכום.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מעלה להצבעה הצעה לסגור תב"ר מס' 414, ע"ס 282,176 ₪, ולהגדיל במקביל סכום תב"ר מס' 448 בסכום זהה, 282,176 ₪, העברת סכום תב"ר 414 למסגרת סכום תב"ר 448, בכפוף לאישור משרד הפנים, סכום חדש תב"ר 448 – 3,330,000 ₪. סכום חדש תב"ר 414 – אפס ₪:

​בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה מאשרת פה אחד הצעה לסגור תב"ר מס' 414, ע"ס 282,176 ₪, ולהגדיל במקביל סכום תב"ר מס' 448 בסכום זהה, 282,176 ₪, העברת סכום תב"ר 414 למסגרת סכום תב"ר 448, בכפוף לאישור משרד הפנים, סכום חדש תב"ר 448 – 3,330,000 ₪. סכום חדש תב"ר 414 – אפס ₪


סעיף מס' 2: אישור תוכנית העבודה ותקציב המתנ''ס לשנת הפעילות 2019:

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מתקן נוסח הסעיף שעל סדר יום הישיבה. הדיון הוא באישור תכנית העבודה של המתנ"ס לשנת הפעילות 2019. אין דיון בתקציב המתנ"ס. זה עניין אחר נפרד.

(מר חוסני גנאיים, מנהל המתנ"ס, הציג בפני מועצת העירייה את עיקרי תכנית העבודה).

רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה: התוכנית הועברה להתייחסות מנהלי מחלקות רלוונטיים בעירייה, אשר אשרו כל אחד בחלקו את התאמת התוכנית.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: התכנית אושרה גם על ידי הגזברות.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מבין שאין שאלות; אני מעלה להצבעה אישור תכנית המתנ"ס המצורפת לשנת 2019: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (7).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד תכנית המתנ"ס המצורפת לשנת 2019.

לאחר תום הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה, אני מכריז על נעילת הישיבה (השעה 20:13).​