פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 13/2019

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המנין 13-2019.pdf
תאריך:10/09/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​​​עיריית באקה אל גרבייה

​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 13/2019 

מיום 05/05/2019


חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 13/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום ראשון 05.05.2019; הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 19:48 לאחר השלמת מניין חוקי.

חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
6. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה 
7. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
8. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
9. אדריס מואסי – חבר מועצה
10. מר עאדל אבו פרך – חבר מועצה
11. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
            
 חברי מועצה חסרים:
1. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה
2. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
3. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
4. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
5. מר שריף שאיב – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה
4. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה

על סדר היום:
1. דיון העניין אי קיום ישיבות וועדת ההנחות בעירייה, נוכח הבקשות והחשיבות של וועדה זו בה ניתן להקל על תושבים ועל העירייה עקב המעמסה של חובות התושבים (אבודים/בשרה/מחיקה) שעברו את גבול המאתיים מיליון שקל חדש.
2. דיון בסוגיות שונות הקשורות לדיונים בוועדת הנחות שיוצגו על ידי יו"ר הוועדה מר גאד ביאדסה.
3. תב"ר חדש סלילת כבישים ברחבי העיר בסכום של 1,000,000 ₪. 
מימון: קרן עבודות פיתוח.
(בהסכמת חברי המועצה על מנת להימנע מישיבה לא מן המניין מס' 14/2019 הקבועה בחודש הרמדאן).
4. אישור איוש תפקיד חדש סגן אגף שפ"ע בעירייה עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד מס' 1/2018 (רצ"ב המלצת היועץ הארגוני שמלווה העירייה במסגרת תוכנית 922 – פיתוח ארגוני).

​עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: (קרא שמות הנוכחים והחסרים). יש לנו היום 4 סעיפים לדיון. לגבי סעיף 3 שעל סדר יום הישיבה כתבנו מפורשות שהדיון יתקיים בהסכמת כל חברי המועצה, ואם לא - זומנה ישיבה ליום 14.5.2019. לאור התנגדות שלושה חברי מועצה הסעיף ידון בישיבת יום 14.5.2019.

חבר המועצה מר עאדל אבו-פרך הגיש מכתב לגבי ההזמנה לישיבה להיום. במכתב הוא מתייחס לכמה עניינים. המכתב מיום 4.5.2019. טענה ראשונה שלו שהוא קיבל הזימון "ביום האחרון". טענה שניה לגבי סעיף 3 שעל סדר יום הישיבה, וטענה שלישית לגבי סעיפים 1 + 2 שעל סדר יום הישיבה. אני שואל מר אבו-פרך, מתי אתה קבלת הזימון לישיבה, אתה אומר "ביום האחרון"?

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: ביום חמישי. מה זה משנה. לא עברו 10 ימים עסקים.

עו"ד מואסי אבו-מוך, ראש העירייה: יש לי אישור מסירה שנמסר לך שתי ההזמנות בתאריך 30.4.2019.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: קבלתי ביום רביעי שהנו 1.5.2009.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: לגבי סעיפים 1+2 אתה טוען שיש משהו לא חוקי. למה אתה מתכוון. אני קראתי ולא הבנתי.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: כתוב במכתב.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה + מר ג'אד ביאדסה, ח"מ: קראנו את המכתב ולא הבנו. 


(בשלב זה הצטרף לישיבה חבר המועצה מר מחמוד מג'אדלה, שעה 19:56)

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: אנחנו לא צריכים להיות שותפים לישיבות ועדת הנחות. שתקיימו דיונים בוועדה אבל לא במועצה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: מה שאתה אומר לא מתנגד למה שכתוב בסעיפים 2 + 1. גם אחרי שבקשתי ממך תגובה לא קבלתי. מר אבו-פרך שלח עוד תלונה וביקש התייחסות לישיבת 12/2019 שהיתה ביום 21.4.2019. אני מעלה להצבעה הצעתי שחבר מועצה שיש לו טענה בענין כלשהו עליו לפנות אך ורק לראש העירייה וראש העירייה ינתב את המכתב לגורם הנכון.

מר עאדל אבו-פרך, ראש העירייה: כל מכתב יגיע לגוף שצריך להגיע אליו. אתה מחוייב גם להסיר את החסימה למייל.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה:

בעד: 10 חברי מועצה (עו"ד מורסי אבו-מוך, מר באסל בדוסי, מר ג'סאן עתאמנה, מר ג'מאל אבו-מוך, מר ג'אד ביאדסה, מר איאד מואסי, מר אדריס מואסי, מר חוסאם חאג' אחמד, מר מאהר חואג'ה, מר מחמוד מג'אדלה).
נגד: 1 חבר מועצה (מר עאדל אבו-פרך).
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העיריה החליטה כי כל פניה של חבר מועצה תועבר לראש העיריה וראש העיריה ינתב אותה לגורם הנכון בעיריה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני חוזר לישיבת 12/2019. אני מעביר למר אבו-פרך את ההזמנה. יש לך שאלות.


מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: הישיבה לא חוקית. הגזבר והיועמ"ש לא היו נוכחים ולא עבר 10 ימים. סעיף 1 – תב"ר 22. האם היה מכרז ואם הגזבר מאשר ואם המהנדס מאשר ואם זה תקין.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: בישיבה המהנדס נשאל והשיב והסביר לגבי אותו פרויקט. הגזבר נמצא עכשיו בישיבה ומאשר שיש כיסוי תקציבי, וגם היועמ"ש נמצא יש לך שאלות אליו.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: לשאלת ראש העירייה אני מאשר שקיים כיסוי תקציבי.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: האם יש מכרז.

מר ג'מאל אבו-מוך, ח"מ: אנחנו הצבענו על תב"ר. מה זה קשור.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: בזמן הישיבה אז לא היה מכרז, אחרי הישיבה פורסם מכרז.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: רוצה לראות לפני.

עו"ד מורס אבו-מוך, ראש העירייה: אנחנו שלחנו לחברים טפסים להצהרת ניגוד עניינים. האם מר אבו-פרך מילא. מר אבו-פרך שותק ואני מבין שהתשובה שלילית. אני מבקש הצהרת ניגוד עניינים לנקודות הבאות: 
1. האם קיימת קרבה משפחתית לאחד מעובדי העיריה.
2. האם מספק שירותי הסעות למחלקת רווחה בעיריה.
3. האם מספק שירותי הסעות למתנ"ס באקה. 
4. האם מספק שירותי הסעות לתלמידים מאזור חדרה לבאקה.
5. אעביר למנכ"ל רשימה נוספת שצריך להתייחס אליה.
אני מבקש מהמנכ"ל להעביר אלי ככל שיש ניגוד עניינים של עובד עירייה.


סעיף 1: דיון העניין אי קיום ישיבות וועדת ההנחות בעירייה, נוכח הבקשות והחשיבות של וועדה זו בה ניתן להקל על תושבים ועל העירייה עקב המעמסה של חובות התושבים (אבודים/בשרה/מחיקה) שעברו את גבול המאתיים מיליון שקל חדש:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: דיון בעניין אי קיום ישיבות וועדת ההנחות בעירייה, נוכח הבקשות והחשיבות של וועדה זו בה ניתן להקל על תושבים ועל העירייה עקב המעמסה של חובות התושבים (אבודים/בשרה/מחיקה) שעברו את גבול המאתיים מיליון שקל חדש. חבר מועצה מר ג'אד ביאדסי, אנא תקצר. אנחנו מדברים באופן כללי, בלי לנקוב בשמות.

מר ג'אד ביאדסי, ח"מ: יש מאות גדולות של חובות אבודים ואנשים שנגשים לפש"ר, ואין להם מענה בתוך העירייה. נסינו לטפל בעניין באמצעות ועדת ההנחות אבל אחרי בדיקה מעמיקה שלי ועדת ההנחות לא הכתובת למתן מענה. ולכן השאלה שעולה כיצד מטפלים. אני מציע להקצות עובד עירייה שיטפל בהכנת התיקים והבקשות מול מנהל הארנונה והגזברות. ואני מציע להקים ועדת גבייה מ- 3 חברי מועצה לפחות.

בשלב זה מהנדס העירייה, מאג'ד ביאדסה, עוזב את הישיבה; השעה 20:09).

מר ג'אד ביאדסי, ח"מ: אני מבקש מכל חברי המועצה להתייחס לעניין עניינית ומקצועית ולא להכניס עניינים אישיים נגד עובדי עירייה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: מתי היתה ישיבת ועדת הנחות אחרונה?

מר ג'אד ביאדסי, ח"מ: מחיקה ופש"ר וחובות אבודים בגדול זה לא בסמכות ועדת ההנחות. חשבתי בטעות שזה בסמכות הוועדה.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה:  היתה ישיבת ועדת הנחות בתאריך 21.2.2019, בהשתתפות כל חברי הוועדה, ובישיבה ארוכה הוסברו היטב גבולות הגזרה וסמכויות ועדת ההנחות.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אצלנו בעירייה הבעיה כפולה, התושבים לא תמיד ממשיכים בבקשות שלהם ובעיה שניה שלא מקיימים מספיק ישיבות בענין זה.

מר מאהר חואג'ה, ח"מ: למיטב ידיעתי יש חובות אבודים, חברות לא קיימות, נפטרים, פושטי רגל. יש קרטיריונים לפי החוק ובו נפעל בהתאם להם. מה צריך, עובד קבוע או דרך אחרת שיהיה.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: הקושי העיקרי האמיתי זה הכנת התיקים, הבקשות והתיעוד. בעבר עובדת מטעם מילגם טיפלה בכך ובהמשך עובדת מטעם ביצורית. העיריה במשך השנים מאז באקה-ג'ת מחקה מאות תיקים. מבירור מול הגבייה, מנהל הארנונה, הצלחתי לאתר אישור של משרד הפנים לכ- 600 תיקים שהוגשו במשך השנים.

מר ג'אד ביאדסי, ח"מ: לשאלת יו"ר העירייה יש לי כרגע כ- 12 תיקים.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: לשאלת יו"ר העירייה, אני לא יודע מספר המקרים. יש חוב א/מ כ- 88 מליון ₪.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: הסוגיה של חובות ארנונה ומים תקפו אותנו הרבה וזה לא מדוייק, אבל הקצב שלנו לאחרונה לא כפי שצריך. מניסיון קטן יש מספר סיבות – יש בעיה רצינית להכין תיקים וגם יש בעיה של שיתוף פעולה מצד תושבים לספק הנדרש וזה גורם לתיקים למות. במעבר מחברת מילגם לביצורית, גב' נגה ממילגם עבדה על מאות תיקים וכשעזבה תיקים נעלמו. הצלחנו לאתר ולעזור כמה שיכולנו. לדעתי צריך גוף חיצוני שיקשר בין העירייה לבין התושבים ולבין משרד הפנים, חברה שעוסקת בתחום ומנוסה. היה ניסיון בעבר, המחיר לתיק למיטב זכרוני 250 ₪ ומותנה בהצלחה – במחיקה בפועל. אני לא יודע מה קרה עם ניסיון זה. החברה עוזרת להשיג התיעוד ולנדנד ולטפל.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: נכון, על בסיס הצלחה. יש אפילו הצעות מחיר.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: בתאריך 24.10.2017, ועד ליציאה למכרז, אשרתי אפשרות לתחילת הליך בסכום עד 100 אלף ₪.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: דווקא רוצים גורם חיצוני. לא צריכים יותר מ- 50 אלף ₪ בשלב זה. אני מבקש מהמנכ"לות לדאוג ליציאה להתמחרות עד לישיבת המועצה הקבועה ליום 14.5.2019 ובישיבה להגיע אלינו עם התקדמות רצינית בעניין. אני מוסיף לישיבה סעיף עדכון בעניין. אני מעלה להצבעה הצעה לקדם התקשרות העירייה עם חברה חיצונית להכנת תיקים למחיקת חובות לפי חוזר מנכ"ל 5/2012:

בעד: 11 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העיר החליטה פה אחד לקדם התקשרות עם חברה חיצונית להכנת תיקים למחיקת חובות לפי חוזר מנכ"ל 5/2012.


סעיף 2: דיון בסוגיות שונות הקשורות לדיונים בוועדת הנחות שיוצגו על ידי יו"ר הוועדה מר גאד ביאדסה:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: דיון בסוגיות שונות הקשורות לדיונים בוועדת הנחות שיוצגו על ידי יו"ר הוועדה מר גאד ביאדסה.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: אבקש לא להיכנס לשמות, מטעמי חיסיון וצנעת הפרט. אנחנו גם לא נוכל לפרט דברים ולכן בפני המועצה לא יהיו כל הנתונים הנדרשים.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: בשלב זה יוצאים להפסקה לכמה דקות.

(הישיבה חודשה בשעה 20:40).

מר ג'אד ביאדסי, ח"מ: אני חוזר בי. היתה לי רשימה ארוכה. אתייחס רק למקרה אחד. מקרה חירום – אדם מוגבל. לא מצליח לנשום. נושא כבר 6 שנים. אנחנו חייבים לעזור לאנשים.

מר מאהר חואג'ה, ח"מ: עפ"י חוק.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: אני יודע מה שחבר המועצה מר ג'אד ביאדסה רוצה. הוא רוצה שהעירייה תאשר הסכמה להצעת החייב במסגרת תיק הפש"ר. לצערי מועצת העיריה לא מוסמכת לקבל החלטה כזו, וממילא נדרשת גם הסכמת הגזבר והחשב המלווה. הייתי מצפה שהגזבר יתייחס. לא מטפלים בעניינים כאלו בדרך כזו. אני גם לא יכול להיכנס לפרטים מחמת צנעת הפרט, אני מניח שאם הייתי נכנס לפרטים הייתם יוצאים נגד העניין. אני לא טיפלתי בעניין קודם.

מר אדריס מואסי, ח"מ: אתה צריך להכשיר זאת.

עו"ד חוסאם אבו-פול, היועץ המשפטי לעירייה: לצערי אני לא יכול במצב הקיים ובדרך המוצעת. יש גם עניין חוזר מנכ"ל 5/2012. אתמול נפגשתי עם חבר המועצה מר ג'אד ביאדסה וסוכם לדחות הדיון הקבוע בביהמ"ש ליום 7.5.2019, כדי לנסות אח"כ למצוא פתרון, אבל לצערי זה לא קודם.

(בשלב זה ראש העירייה, וחברי מועצה יוצאים לתייעצות)

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: חוזרים אחרי התייעצות לא פורמלית, שמענו דעת היועמ"ש בסוגיית חוקיות האמור בסעיף 2 שעל סדר יום הישיבה. ברור לנו שאסור לנו להיות מעורבים באופן ישיר בעניין זה. היות ואנו מודעים למצבו הסוציואוקונומי של מ.ע. אנחנו מבקשים לרשום המלצת העירייה לעזור ולהקל בתהליך שעובר מר מ.ע. במיוחד שידוע לנו שהחוב ישן, על כן ממליצים לאשר המלצת הפש"ר בכפוף לקבלת כל האישורים הדרושים עפ"י החוק ועפ"י הנוהלים לרבות אישור החשב המלווה והגופים הבכירים בעירייה:

בעד: 11 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: הוחלט כאמור בדברי ראש העירייה לעיל.

סעיף 4: אישור איוש תפקיד חדש סגן אגף שפ"ע בעירייה עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד מס' 1/2018 (רצ"ב המלצת היועץ הארגוני שמלווה העירייה במסגרת תוכנית 922 – פיתוח ארגוני):

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור איוש תפקיד חדש סגן אגף שפ"ע בעירייה עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד מס' 1/2018 (רצ"ב המלצת היועץ הארגוני שמלווה העירייה במסגרת תוכנית 922 – פיתוח ארגוני) בכפוף לכל הוראות החוק:

בעד: 11 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העירייה אשרה פה אחד אישור איוש תפקיד חדש סגן אגף שפ"ע בעירייה עפ"י חוזר מנכ"ל מיוחד מס' 1/2018 (רצ"ב המלצת היועץ הארגוני שמלווה העירייה במסגרת תוכנית 922 – פיתוח ארגוני), בכפוף לכל הוראות החוק.


סעיף 3: תב"ר חדש סלילת כבישים ברחבי העיר בסכום של 1,000,000 ₪. 
מימון: קרן עבודות פיתוח.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: תב"ר חדש סלילת כבישים ברחבי העיר בסכום של 1,000,000 ₪. 
רצינו לחסוך קיום ישיבה בחודש רמדאן. 3 חברי מועצה בקשו לדחות (עאדל אבו-פרך, בהאא מואסי, שרף שאייב). ניסיון העבר לימד שכל אלו שבקשו דחייה לא הופיעו והוכיחו שמטרתם רק לעכב. למרות שאני חולק על הדרישה ל- 10 ימי עבודה ואני סבור שזה מתייחס רק לתקציב רגיל ולא לתקציב לא רגיל (תב"ר), ולמרות זאת ועל מנת שלא להיכנס לסוגיה משפטית זו, הסעיף ידון בישיבת יום 14.5.2019.

לאחר שתם הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה, אני מורה על נעילת הישיבה.