פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 16/2019 מיום 18/06/2019

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 16-2019.pdf
תאריך:15/07/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 16/2019 ​​מיום 18/06/2019

​חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 16/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 18/06/2019. הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 19:35.

​​חברי מועצה נוכחים: 

1. עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
6. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
7. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
8. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה
9. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
10. מר אדריס מואסי – חבר מועצה
            
 חברי מועצה חסרים:
1. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
2. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
3. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
4. מר שריף שאיב – חבר מועצה
5. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה
6. מר עאדל אבו-פרך, חבר מועצה.

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה
4. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה

על סדר היום:
1. אישור תב"ר מיוחד ע"ס 187,396 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמידים תשע"ט".
מימון: משרד החינוך (מצ"ב הרשאה).
מצ"ב אישור / פרוטוקול הוועדה וסכום ההקצאה עבור עיריית באקה אלגרבייה.
2. אישור תב"ר על סך 4,000,000 ₪ עבור שיבוץ כללי בית ספר מקיף אבן אלהיתם.
מימון: מפעל הפיס. (מצ"ב מפרט/אומדן הנדסי).
3. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 14/2019 (מצ"ב הפרוטוקול).

תוספת ראשונה לסדר היום:
1. אישרור, להסרת כל ספק, של הרכב וועדת המכרזים (ללא שינוי).
2. דיון והחלטה במכרז מס' 24/2019, מכרז למתן שירותי תכנון פיתוח כבישים ותשתיות – מע"ר כביש 
3. ראשי 574 – הכולל שדרוג מפרדה מרכזית, החלפת מדרכות, קרצוף וריבוד אספלט, פיתוח נופי ותאורה בבאקה אלגרבייה (מצ"ב החלטת ועדת מכרזים).4. אישור תקנון מלגות עיריית באקה לשנת 2019, לרבות חברי הוועדה (מצ"ב תקנון).


סעיף 1: אישור תב"ר מיוחד ע"ס 187,396 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמידים תשע"ט". מימון: משרד החינוך (מצ"ב הרשאה). מצ"ב אישור / פרוטוקול הוועדה וסכום ההקצאה עבור עיריית באקה אלגרבייה:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר מיוחד ע"ס 187,396 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמידים תשע"ט". מימון: משרד החינוך; הרשאה וכן אישור / פרוטוקול הוועדה וסכום ההקצאה עבור עיריית באקה אלגרבייה צורפו לזימון לישיבה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה מאשרת פה אחד תב"ר מיוחד ע"ס 187,396 ₪ עבור "התאמות נגישות פרטנית טכנולוגית לתלמידים תשע"ט". מימון: משרד החינוך.


סעיף מס' 2: אישור תב"ר על סך 4,000,000 ₪ עבור שיבוץ כללי בית ספר מקיף אבן אלהיתם. מימון: מפעל הפיס. (מצ"ב מפרט/אומדן הנדסי):

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: סעיף זה מיותר. התב"ר אושר בעבר.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: נכון.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: משכך, אני מסיר הסעיף מסדר היום.

(בשלב זה הצטרף לישיבה חבר המועצה, מ"מ ראש העיריה, איאד מואסי – 19:39).

סעיף מס' 3: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 14/2019 (מצ"ב הפרוטוקול).
- במידה ולא תהיה התנגדות מטעם חברי המועצה, ניתן לשלב ישיבה זו ביחד עם ישיבה לא מן המניין מס' 1/2019 הקבועה ליום 10.6.2019:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 14/2019; הפרוטוקול צורף לזימון לישיבה: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה מאשרת פה אחד פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 14/2019.

תוספת ראשונה לסדר היום:

סעיף מס' 1: אישרור, להסרת כל ספק, של הרכב וועדת המכרזים (ללא שינוי):

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: מטעמי זהירות ולהסרת כל ספק אני מעלה להצבעה אישרור של הרכב וועדת המכרזים (ללא שינוי) לפי החברים הקיימים: מר עאיד מג'אדלה – יו"ר הוועדה, ה"ה גמאל אבו-מוך, בהאא מואסי, טהא ענאבוסי, וג'אד ביא'סה – חברי ועדה:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה מאשררת פה אחד הרכב קיים של וועדת המכרזים (ללא שינוי), כמפורט בדברי ראש העירייה.


סעיף מס' 2: דיון והחלטה במכרז מס' 24/2019, מכרז למתן שירותי תכנון פיתוח כבישים ותשתיות – מע"ר כביש ראשי 574 – הכולל שדרוג מפרדה מרכזית, החלפת מדרכות, קרצוף וריבוד אספלט, פיתוח נופי ותאורה בבאקה אלגרבייה:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: ועדת המכרזים בישיבתה מיום 11.6.2019 המליצה על התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה 22(ח) לתקנות העיריות (מכרזים) לאחר ששני מכרזים שפורסמו נכשלו, הוגשה הצעה אחת בכל מכרז ונפסלה. פרוטוקול ישיבת הועדה צורף להזמנה לישיבה. פרוטוקול ישיבת הועדה צורף להזמנה לישיבה. עם כל הכבוד הראוי אינני מסכים עם הוועדה ואני חושב שיש טעם לפרסם מכרז נוסף, ואנו חייבים לפעול במהירות לקצר לוחות הזמנים. אנו מוגבלים בזמן. תהליך מכרזי יעיל וקצר יותר. זה תכנון עבודות בכביש הראשי בבאקה. על כן אני מעלה להצבעה הצעתי לצאת למכרז חדש ולקצר מועד ההגשה לסביבות המינימום לפי התקנות: 

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (10).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה מאשרת המלצת ראש העירייה לצאת למכרז חדש למתן שירותי תכנון פיתוח כבישים ותשתיות – מע"ר כביש ראשי 574 – הכולל שדרוג מפרדה מרכזית, החלפת מדרכות, קרצוף וריבוד אספלט, פיתוח נופי ותאורה בבאקה אלגרבייה.

סעיף מס' 3: אישור תקנון מלגות עיריית באקה לשנת 2019, לרבות חברי הוועדה:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: התקנון צורף להזמנה לישיבה. בפרסום כבר הגבלנו ל- 2,000 ₪ למלגה: אני מעלה להצבעה אישור תקנון מלגות עיריית באקה לשנת 2019, לרבות חברי הוועדה הקיימים:

3 נציגי ציבור – אעתמאד קעדאן, סמיח אבו-מוך, אברהים חשאן; מנהל בי"ס על יסודי – כרם אבו-מוך; מנהל מחלקת חינוך – וליד מג'אדלה; מנהלת מחלקת רווחה – אימאן עתאמנה; יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה – באקה מואסי.

החלטה: מועצת העירייה אישרה פה אחד תקנון מלגות לשנת 2019, מצ"ב כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול, וכן הרכב שמי של חברי ועדת המלגות כמפורט בדברי ראש העירייה.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: לאחר תום הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה, אני מכריז על נעילת הישיבה (השעה 19:45).


___________________ ______________
        רו"ח שאדי דרויש             עו"ד מורסי אבו-מוך
         מנכ"ל העירייה                                      ראש העירייה