פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2019 מיום 21/05/2019

מסמך:פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המנין 14-2019.pdf
תאריך:19/06/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2019  מיום 21/05/2019

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 14/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום שני 21/05/2019; הישיבה זומנה לשעה 18:30 והתחילה בשעה 18:41 לאחר השלמת מניין חוקי.

הערה: זו ישיבה שזומנה במקור ליום 20.5.2019 ונדחתה להיום בגלל השביתה הכללית בעיר בעקבות האירוע המצער של רצח צעיר תושב העיר ביום 19.5.2019.

חברי מועצה נוכחים: 
1. עו"ד מורסי אבו-מוך – ראש העירייה
2. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
3. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
4. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
5. מר מחמוד מג'אדלה – חבר מועצה 
6. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה
7. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
8. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
9. מר עאדל אבו פרך – חבר מועצה
10. מר חוסאם חאג' אחמד – חבר מועצה
11. מר טהא ענאבוסי – חבר מועצה
            
 חברי מועצה חסרים:
1. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
2. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
3. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
4. מר שריף שאיב – חבר מועצה
5. אדריס מואסי – חבר מועצה

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה
4. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה

על סדר היום:
1. אישור חוזר לתב"ר סלילת כבישים ברחבי העיר בסכום של 1,000,000 ₪.
מימון: קר עבודות פיתוח.
עבודות מוצעות: רחוב אל-מוקדם 18, בית עלמין צפוני, המשך כביש 3, רחוב 707, אזור תעשייה, אזור שכונת גזמאווי, אזור סמוך לבית ספר אל-אנדלוס, שכונת כרבה. 
2. החלטת הממשלה 922 – דיון שיפוץ מגרש כדורגל באקה אלגרבייה.
3. שינויים בזמנה – הזמנה מס' 8072. בהזמנה זו, קיימת יתרה של 80,000 ₪, אשר מחלקת ההנדסה המליצה לבצע בכביש אל-מוקדם 18.
4. אישור מועצת העיר לפתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח פיס, וחשבון מענקי פיס, בבנק מוניצפל בנק בע"מ. מצורף בזה אישור.

5. שינוי הרכב וועדת מכרזים – לאור התפטרות מר גמאל אבו-מוך מהוועדה.


סעיף 1: אישור חוזר לתב"ר סלילת כבישים ברחבי העיר בסכום של 1,000,000 ₪.
מימון: קרן עבודות פיתוח.
עבודות מוצעות: רחוב אל-מוקדם 18, בית עלמין צפוני, המשך כביש 3, רחוב 707, אזור תעשייה, אזור שכונת גזמאווי, אזור סמוך לבית ספר אל-אנדלוס, שכונת כרבה: 

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אישור חוזר לתב"ר סלילת כבישים ברחבי העיר בסכום של 1,000,000 ₪. מימון: קרן עבודות פיתוח. עבודות מוצעות: רחוב אל-מוקדם 18, בית עלמין צפוני, המשך כביש 3, רחוב 707, אזור תעשייה, אזור שכונת גזמאווי, אזור סמוך לבית ספר אל-אנדלוס, שכונת כרבה, האם יש שאלות.

מר טהא ענבוסי, ח"מ: לאור העובדה שהישיבה לא מוקלטת ע"י העיריה, אני מודיע שאני מקליט את הישיבה. במקום לבצע עבודות חלקיות ושאולי לא יחזיקו מעמד, אני מציע לרכז הכסף כולו ולבצע עבודה ברחוב אלמוקדם מאזור גני ילדים אום אלרקאקי עד לבי"ס אלראזי.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור חוזר לתב"ר סלילת כבישים ברחבי העיר בסכום של 1,000,000 ₪. מימון: קרן עבודות פיתוח. עבודות מוצעות: רחוב אל-מוקדם 18, בית עלמין צפוני, המשך כביש 3, רחוב 707, אזור תעשייה, אזור שכונת גזמאווי, אזור סמוך לבית ספר אל-אנדלוס, שכונת כרבה:

בעד: 9 (עו"ד מורסי אבו-מוך,  איאד מואסי, גסאן עתאמנה, באסל בדוסי, מחמוד מג'אדלה, מאהר חואג'ה, ג'אד ביאדסה, ג'מאל אבו-מוך, חוסאם חאג' אחמד).
נגד: 2 חברי מועצה (טהא ענבוסי, עאדל אבו-פרך).
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה ברוב חברים תב"ר חדש לסלילת כבישים ברחבי העיר בסכום של 1,000,000 ₪. מימון: קרן עבודות פיתוח. עבודות מוצעות: רחוב אל-מוקדם 18, בית עלמין צפוני, המשך כביש 3, רחוב 707, אזור תעשייה, אזור שכונת גזמאווי, אזור סמוך לבית ספר אל-אנדלוס, שכונת כרבה.


סעיף  2: החלטת הממשלה 922 – דיון שיפוץ מגרש כדורגל באקה אלגרבייה:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אישור חוזר לתב"ר חדש סלילת כבישים ברחבי העיר בסכום של 1,000,000 ₪. מימון: קרן עבודות פיתוח. עבודות מוצעות: רחוב אל-מוקדם 18, בית עלמין צפוני, המשך כביש 3, רחוב 707, אזור תעשייה, אזור שכונת גזמאווי, אזור סמוך לבית ספר אל-אנדלוס, שכונת כרבה.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העיריה: בהתחלה העבודות בפרויקט אצטדיון כדורגל הוערכו ותוקצבו בכ- 4 מליון ₪ והעבודות במשק חי הוערכו ותוקצבו בכ- 2 מליון ₪. לאחר עריכת תכנון מפורט התברר שהעבודות באצטדיון מוערכות בכ- 6-6.5 מליון ₪ והעבודות במשק חי מוערכות בכ- 4-5 מליון ₪. לאור החשיבות והעדיפות לפרויקט האצטדיון מבקשים להעביר התקציב של פרויקט משק חי לפרויקט האצטדיון.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: קיימנו בענין זה ישיבה במשרד הפנים, גם מתכנן הפרויקט נפגש עם המחוז. ננסה להסב תקציב משק חי לתקציב אצטדיון כדורגל. בתאריך 16.5.2019 הגשנו בקשה פורמלית למחוז. ממתינים לאישור המחוז. המחוז ממתין להחלטת מועצה ולאחר אישור המחוז נעביר לאישור משרד הפנים בירושלים. על כן, אני מעלה להצבעה הצעה להעביר מלוא התקציב המיועד לפרויקט משק חי במסגרת החלטת ממשלה מס' 922 לפרויקט אצטדיון כדורגל:


בעד: 11 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה אשרה פה אחד להעביר מלוא התקציב המיועד לפרויקט משק חי במסגרת החלטת ממשלה מס' 922, לפרויקט אצטדיון כדורגל.


סעיף 3: שינויים בזמנה – הזמנה מס' 8072. בהזמנה זו, קיימת יתרה של 80,000 ₪, אשר מחלקת ההנדסה המליצה לבצע בכביש אל-מוקדם 18:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: בתב"ר 401 יש יתרה תקציבית – 80 אלף ₪. מחלקת הנדסה המליצה לבצע עבודות בכביש אלמוקדם 18. אני מציע לסגור תב"ר קיים ולפתוח תב"ר חדש על סך 80 אלף ₪ מאותו מקור מימון לצורך ביצוע עבודות כביש מס' 18 אלמוקדם, מכיבוי אש עד לביה"ס.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העיריה: לשאלת חבר המועצה טאהא ענבוסי אני מבהיר כי תב"ר קיים מתייחס לכבישים מס' 82 ו- 83. יש התנגדות תושבים ולכן אנחנו לא מבצעים העבודות שם.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה הצעתי לסגור תב"ר קיים מס' 401, לאשר תב"ר חדש ע"ס 80 אלף ₪ מאותו מקור מימון – קרן לעבודות פיתוח, לביצוע עבודות בכביש אלמוקדם כביש מס' 18:

בעד: 10 (עו"ד מורסי אבו-מוך,  איאד מואסי, גסאן עתאמנה, באסל בדוסי, מחמוד מג'אדלה, מאהר חואג'ה, ג'אד ביאדסה, ג'מאל אבו-מוך, חוסאם חאג' אחמד, עאדל אבו-פרך).
נגד: 1 חבר מועצה (טהא ענבוסי).
נמנעים: אין.

החלטה: מועצת העירייה אשרה ברוב קולות סגירת תב"ר מס' 401, ופתיחת תב"ר חדש ע"ס 80 אלף ₪ לביצוע עבודות בכביש אלמוקדם, כביש מס' 18. מקור מימון – קרן עבודות פיתוח.


סעיף 4: אישור מועצת העיר לפתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח פיס, וחשבון מענקי פיס, בבנק מוניצפל בנק בע"מ. מצורף בזה אישור:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: אישור מועצת העיר לפתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח פיס, וחשבון מענקי פיס, בבנק מוניצפל בנק בע"מ. מצורף בזה אישור.

רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העיריה: מדובר בנוהל חדש של בנק: מונציפל בנק בע"מ (לשעבר בנק דקסיה ישראל בע"מ). כל רשות תפתח 2 חשבונות בנק אב עבור חשבון פיתוח פיס. נוסח ההחלטה הנדרש: "המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס, בבנק: מוניציפל בנק בע"מ".

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: אני מעלה להצבעה אישור מועצת העיר לפתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח פיס, וחשבון מענקי פיס, בבנק מוניצפל בנק בע"מ:

בעד: 11 (כל חברי המועצה הנוכחים).
נגד: אין.
נמנעים: אין.


החלטה: מועצת העיריה מאשרת פה אחד פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון פיתוח פיס, וחשבון מענקי פיס, בבנק מוניצפל בנק בע"מ.


סעיף 5: שינוי הרכב וועדת מכרזים – לאור התפטרות מר גמאל אבו-מוך מהוועדה:

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העירייה: שינוי הרכב וועדת מכרזים – לאור התפטרות מר גמאל אבו-מוך ומר ג'אד ביאדסה מהוועדה.

מר ג'מאל אבו-מוך, ח"מ: אני מבקש משיכת הסעיף מסדר היום. אני מבקש מכל החברים לא להגיש מועמדות ולא להיכנס לוועדה. עד היום לא קבלתי שום ייעוץ משפטי או פס"ד או חוזר מנכ"ל שאומר שיש ניגוד עניינים. גם ראש העיריה לא שאל אותי למה אני מתפטר. אני מבקש שאף חבר מועצה לא יגיש מועמדות לוועדה אחרת אני מתפטר מחברות במועצה.

(בשלב זה חבר המועצה מר גמאל אבו-מוך עזב את הישיבה, שעה 18:58).

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: מציע שההרכב ישראל כפי שהיה.

מר ג'אד ביאדסה, ח"מ: איך. אני עומד על התפטרותי.

עו"ד מורסי אבו-מוך, ראש העיריה: מציע בינתיים לדחות את הסעיף עד אחרי החג, בהסכמת כולם אני מסרב לקבל התפטרות חברי המועצה גמאל אבו-מוך וג'אד ביאדסה. נדון בענים אחרי החג.

לאחר תום הדיון בכל הסעיפים שעל סדר יום הישיבה, אני מכריז על נעילת הישיבה (השעה 19:02).


____________________ __________________
        רו"ח שאדי דרויש                 עו"ד מורסי אבו-מוך
         מנכ"ל העירייה                        ראש העירייה
פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 14-2019