פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 09/2019 מיום 07/04/2019

מסמך:פרוטוקול 9-2019.pdf
תאריך:28/04/2019
סוג מסמך:פרוטוקולים
שנה:2019
סוג ישיבה:שלא מן המניין

​עיריית באקה אל גרבייה

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 09/2019 
מיום 07/04/2019

חברי המועצה התכנסו לישיבת מועצה לא מן המניין מס' 09/2019 באולם הישיבות בעיריית באקה אלגרבייה ביום ראשון 07.04.2019; הישיבה זומנה לשעה 19:30 והתחילה בשעה 20:00 לאחר השלמת מניין חוקי.

חברי מועצה נוכחים: 
1. מר איאד מואסי – מ"מ ראש העירייה 
2. מר גסאן עת'אמנה – סגן ראש העירייה
3. מר באסל בדוסי – סגן ראש העירייה
4. מר ג'אד ביאדסה – חבר מועצה
5. מר ג'מאל אבו-מוך – חבר מועצה 
6. אדריס מואסי - חבר מועצה
7. מר עאדל אבו פרך – חבר מועצה
8. מר שריף שאייב - חבר מועצה
            
 חברי מועצה חסרים:
1. עו"ד מורסי אבו מוך – ראש העירייה
2. מר טהא ענאבוסי - חבר מועצה
3. מר מאהר חואג'ה – חבר מועצה 
4. מר עאיד מג'דלאוי – חבר מועצה
5. מר בהאא מואסי – חבר מועצה 
6. מר עבדאלמונעם מואסי – חבר מועצה
7. מר מחמוד מג'אדלה, חבר מועצה 

 משתתפים נוספים:
1. רו"ח שאדי דרויש, מנכ"ל העירייה
2. עו"ד חוסאם אבו פול, היועץ המשפטי לעירייה
3. רו"ח עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה
4. אינג' מאג'ד ביאדסה, מהנדס העירייה
5. מר וליד מג'אדלה, מנהל מחלקת חינוך בעירייה

על סדר היום:
1. תב"ר חדש ע"ס 57,000 ₪ "פעולות לבטיחות בדרכים – 2019".
מימון: משרד התחבורה, הרשות לבטיחות בדרכים.
2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2019.
3. תב"ר חדש ע"ס 450,000 ₪, עבור "הצטיידות בתי ספר לתוכנית התקשוב-תשע"ט".
מימון: משרד החינוך, מצ"ב אישור תקציב.
התקציב מיועד ל: 
בי"ס מקיף אבן אלהיית'ם 250,000 ₪.
בי" יסודי עומר בן אלחטאב 200,000 ₪.
4. הגדלת תב"ר 405 כמפורט להלן: 
התקציב תב"ר מקורי 4,301,220 ₪. 
הגדלה 461,815 ₪.
תקציב מעודכן 4,763,035 ₪.

מימון: משרד החינוך, אישור תוספות הנדסיות ע"ס 461,815 ₪.
מצ"ב אישור חתימת החוזה עם אישור תוספות הנדסיות.

תוספת ראשונה לסדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 7/2019.
2. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 10/2019.
3. תב"ר חדש 340,000 ₪ עבור "תכנון אסטרטג'י בתחום תכנון ובנייה – החלטת ממשלה 922".
מימון: מינהל התכנון, משרד האוצר.
4. דיון בשינוי מבנה ארגוני במערכת החינוך בבאקה אלגרבייה.

תוספת שנייה לסדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 11/2019.
2. אישור עדכון מורשי חתימה בחשבונות בנק קיימים במוסדות העירייה, ועדכון ערוצי שירות כמפורט בנספח המצורף.

מר איאד מואסי, סגן ומ"מ ראש העירייה: בהסכמת חברי המועצה, מי שינהל את הישיבה היום סגן ראש העירייה, מר באסל בדוסי.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: (קרא שמות הנוכחים – משתתפים ושמות החסרים), נעבור לסדר יום הישיבה:

סדר יום הישיבה המקורי:

סעיף 1: תב"ר חדש ע"ס 57,000 ₪ "פעולות לבטיחות בדרכים – 2019". מימון: משרד התחבורה, הרשות לבטיחות בדרכים:

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: תב"ר חדש ע"ס 57,000 ₪ "פעולות לבטיחות בדרכים – 2019". מימון: משרד התחבורה, הרשות לבטיחות בדרכים.

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: על מה נצביע. מה תוכנית העבודה.

מר שריף שאיב, ח"מ: מה יעשו בסכום. למה לא צורפה תכנית עבודה.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העירייה: זה לא באחריותי. זה באחריות מר מוחמד גנאיים.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: למען הסדר הטוב, אף עובד עירייה לא יענה לשאלות אלא אם אבקש ממנו לעשות כן. 

מר עאדל אבו-פרך, ח"מ: בקשתי מספר פעמים ומכתבים מיו"ר העירייה לזמן ועדת הבטיחות בדרכים לישיבה, אבל אין מענה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: קיבלת זימון לפני עשרה ימים. למה לא פנית.

מר עפיף אבו-מוך, גזבר העירייה: במכתב שצורף להזמנה צוין שיש תוכנית עבודה מאושרת ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

מר שריף שאיב, ח"מ: איפה התכנית.מר אדריס מואסי, ח"מ: הנכון היה לצרף התכנית. אף אחד לא מעונין להצביע נגד תב"ר, אבל הנכון היה להביא את התוכנית בפני המועצה.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 57,000 ₪ "פעולות לבטיחות בדרכים – 2019". מימון: משרד התחבורה, הרשות לבטיחות בדרכים:

בעד: 7 חברי מועצה (מר באסל בדוסי, מר ג'סאן עתאמנה, מר ג'מאל אבו-מוך, מר עאדל אבו-פרך, מר ג'אד ביאדסה, מר איאד מואסי, מר אדריס מואסי).
נגד: אין.
נמנע: מר שריף שאייב.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש ע"ס 57,000 ₪ "פעולות לבטיחות בדרכים – 2019". 


סעיף 2: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2019.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה:  אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2019:

בעד: 7 חברי מועצה (מר באסל בדוסי, מר ג'סאן עתאמנה, מר ג'מאל אבו-מוך, מר עאדל אבו-פרך, מר ג'אד ביאדסה, מר איאד מואסי, מר אדריס מואסי).
נגד: אין.
נמנע: מר שריף שאייב.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 8/2019.


סעיף 3: תב"ר חדש ע"ס 450,000 ₪, עבור "הצטיידות בתי ספר לתוכנית התקשוב-תשע"ט". מימון: משרד החינוך, מצ"ב אישור תקציב. התקציב מיועד ל: 
בי"ס מקיף אבן אלהיית'ם 250,000 ₪. בי"ס יסודי עומר בן אלחטאב 200,000 ₪.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: תב"ר זה אושר בישיבת המועצה האחרונה. מאחר וכנראה אחד מחברי המועצה לא ידע על הדיון בסעיף אנו מביאים אותו בפעם נוספת. אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש ע"ס 450,000 ₪, עבור "הצטיידות בתי ספר לתוכנית התקשוב-תשע"ט". מימון: משרד החינוך, מצ"ב אישור תקציב. התקציב מיועד ל: בי"ס מקיף אבן אלהיית'ם 250,000 ₪. בי" יסודי עומר בן אלחטאב 200,000 ₪:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש תב"ר חדש ע"ס 450,000 ₪, עבור "הצטיידות בתי ספר לתוכנית התקשוב-תשע"ט". מימון: משרד החינוך, מצ"ב אישור תקציב. התקציב מיועד ל: 
בי"ס מקיף אבן אלהיית'ם 250,000 ₪. בי" יסודי עומר בן אלחטאב 200,000 ₪.

סעיף 4: הגדלת תב"ר 405 כמפורט להלן:  התקציב תב"ר מקורי 4,301,220 ₪. הגדלה 461,815 ₪. תקציב מעודכן 4,763,035 ₪:

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אישור הגדלת תב"ר 405 כמפורט להלן: התקציב תב"ר מקורי 4,301,220 ₪. הגדלה 461,815 ₪. תקציב מעודכן 4,763,035 ₪. מקור מימון ההגדלה – משרד החינוך.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העירייה: לשאלת חבר המועצה מר שריף שאייב אני מסביר. מדובר בתוספות שאנו מקבלים ממשרד החינוך בפרויקט הקמת קומה בבי"ס אבן אלראזי. תוספת מרחק ותוספת מיזוג אויר. ביחד 11%. אלו תוספות שקיבלנו לפי בקשות שהגשנו.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור הגדלת תב"ר 405 כמפורט להלן: התקציב תב"ר מקורי 4,301,220 ₪. הגדלה 461,815 ₪ - במימון משרד החינוך. תקציב מעודכן 4,763,035 ₪:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר הגדלת תב"ר 405 כמפורט להלן: התקציב תב"ר מקורי 4,301,220 ₪. הגדלה 461,815 ₪. תקציב מעודכן 4,763,035 ₪. ההגדלה במימון משרד החינוך.
​תוספת ראשונה לסדר היום:

סעיף 1: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 7/2019: 

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 7/2019:

בעד: 6 חברי מועצה מר באסל בדוסי, מר ג'סאן עתאמנה, מר ג'מאל אבו-מוך, מר עאדל אבו-פרך, מר ג'אד ביאדסה, מר אדריס מואסי).
נגד: אין.
נמנעים: מר איד מואסי, מר שריף מואסי.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 7/2019.


סעיף 2: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 10/2019: 

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 10/2019:

בעד: 7 חברי מועצה מר באסל בדוסי, מר ג'סאן עתאמנה, מר ג'מאל אבו-מוך, מר עאדל אבו-פרך, מר ג'אד ביאדסה, מר איאד מואסי, מר אדריס מואסי).
נגד: אין.
נמנע: מר שריף מואסי.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 10/2019.

סעיף 3: תב"ר חדש 340,000 ₪ עבור "תכנון אסטרטג'י בתחום תכנון ובנייה – החלטת ממשלה 922". מימון: מינהל התכנון, משרד האוצר:
 
מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: תב"ר חדש 340,000 ₪ עבור "תכנון אסטרטג'י בתחום תכנון ובנייה – החלטת ממשלה 922". מימון: מינהל התכנון, משרד האוצר.

מר שריף שאיס, ח"מ: המהנדס במה מדובר.

אינג' מאג'ד אלביאדסה, מהנדס העירייה: מדובר בתקציב שמגיע לעירייה לפי החלטת ממשלה 922 עבור יועץ לתכנון אסטרטגי. זה למעשה עוזר למהנדס העירייה לתכנון אסטרטגי וכללי. התכנית לשנתיים. כל שנה 170 אלף ₪.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור תב"ר חדש 340,000 ₪ עבור "תכנון אסטרטג'י בתחום תכנון ובנייה – החלטת ממשלה 922". מימון: מינהל התכנון, משרד האוצר:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר תב"ר חדש 340,000 ₪ עבור "תכנון אסטרטג'י בתחום תכנון ובנייה – החלטת ממשלה 922". מימון: מינהל התכנון, משרד האוצר.

סעיף 4: דיון בשינוי מבנה ארגוני במערכת החינוך בבאקה אלגרבייה:

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: כדי לאפשר דיון בהשתתפות כל הנוכחים גם מי שאינם חברי עירייה, בהסכמת כולם, אנו נשאיר סעיף זה לדיון בסוף הישיבה.

תוספת שניה לסדר היום:

סעיף 1: אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין 11/2019:

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 11/2019:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 11/2019.


סעיף 2: אישור עדכון מורשי חתימה בחשבונות בנק קיימים במוסדות העירייה, ועדכון ערוצי שירות כמפורט בנספח המצורף:

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אישור עדכון מורשי חתימה בחשבונות בנק קיימים במוסדות העירייה, ועדכון ערוצי שירות כמפורט בנספח המצורף.


רו"ח מג'די אבו-מוך, גזבר העירייה: הבנקים בקשו לעדכן שמות מורשי חתימה בחשבונות בנק של בתי הספר ושל העירייה. זו דרישה של הבנקים. חייבים אישור העירייה. צורפה להזמנה רשימה מפורטת.

מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: אני מעלה להצבעה אישור עדכון מורשי חתימה בחשבונות בנק קיימים במוסדות העירייה, ועדכון ערוצי שירות כמפורט בנספח שצורף:

בעד: כל חברי המועצה הנוכחים (8).
נגד: אין.
נמנע: אין.

החלטה: מועצת העירייה החליטה פה אחד לאשר עדכון מורשי חתימה בחשבונות בנק קיימים במוסדות העירייה, ועדכון ערוצי שירות כמפורט בנספח המצורף כחלק בלתי נפרד מפרוטוקול הישיבה.

סעיף 4 לתוספת השניה לסדר יום הישיבה: דיון בשינוי מבנה ארגוני במערכת החינוך בבאקה אלגרבייה:

מר באסל ביאדסה, (סגן ראש העיר ומנהל הישיבה: עכשיו מתחילים את סעיף 4 לישיבת המועצה 09/2019, דיון בשינוי מבנה ארגוני במערכת חינוך באקה אל-גרבייה. 
תחילה, ברוכים הבאים האורחים, וועדי ההורים המקומיים, היו"ר והחברים. אנו נרצה לשמוע את רעיונותיכם בישיבה, נתחיל בסוגיה הזאת עם ממונה תיק חינוך, מר איאד מוואסי, שיתחיל להציג את הסוגיה. 
מר איאד מוואסי, ממלא מקום ראש העיר ומחזיק תיק החינוך: כבר דנו בסוגיה זאת, ביחד עם מנהל מחלקת החינוך, מר וליד מגאדלה, וביחד עם עביר מוואסי, הצענו לשנות את המבנה, ממבנה של 6-6 אל מבנה של 8-4. ראש העירייה מעודכן בסוגיה מטבע הדברים. הוא ביקש לדון בסוגיה זו, ביחד עם חברי ועד ההורים והדרג המקצועי, וזאת על מנת להציג את ההבדלים בין שני המנגנונים (6-6 ו 8-4), ולמה מעדיפים את המעבר אל מנגנון 8-4. אנו נקשיב לדעות של חברי וועד ההורים המקומיים, ולדרג המקצועי, על מנת לצאת בהחלטה בנידון. אנו נקשיב למר חוסאם חג'וג', יו"ר וועד ההורים המקומי, ונגיע למסקנה אחרי שמיעת כול הדעות. 
מר שריף שאיב, ח"מ: סעיף זה אנו דנים בו מזה 8 שנים, דנו בו, אני אתייחס לסיכומים שלנו. 
מר באסל בדוסי, סגן ראש העירייה: בשביל שנהיה מקצועיים ויעילים בישיבה שלנו, אנו נשמע אחד את השני, לא נתווכח, אלא נקשיב. אני מבקש ממר וליד מגאדלה להציג את החזון של העירייה ושל אנשי המקצוע.
מר וליד מגאדלה, מנהל מחלקת חינוך בעירייה: הרעיון של חטיבות הביניים החל בשביל האינטגרציה של העולים היהודים לישראל. אך מהלך זו הוחל על המגזר הערבי גם כן. החלוקה הזו הפסיקה להיות רלבנטית. בעצם, בתי הספר הפרטיים יצרו פער זמן בינם לבין בתי הספר הציבוריים. לכן אחת המטרות העיקריות שלנו היא פדגוגית חינוכית. אנו נסגור פערים דרך בתי הספר התיכוניים. בפועל, בשנת 2007, הרכבנו וועדה שתדון ותעסוק בסוגיה זו, ומערכת החינוך קיבלה את הצעתנו בסירוב מוחלט. בזמנו, הייתה השרה יולי תמיר, שאמרה שאינה מאפשרת חזרה למתכונת הישנה של 8-4. בזמנו לא התנגדנו ל-אל-קאסמי, בקשתנו הייתה, שכפי שנתתם אישור ל-אל-קאסמי ללימודים מכיתה ט, תנו לנו גם כן אישור כזה. המשרד הצליח לסכסך בין אל-קאסמי לבין העירייה. בקשתנו הייתה להרחיב את האישור שיכיל את כיתה ט'. רמת גן היא העיר היחידית בישראל שעובדת לפי מתכונת א-ט/ח, ח-יב. בשנת 2000, לאחר משא ומתן, בזמנו הייתה מנהלת המחוז גברת רחל מתוקי ז"ל. היא טענה בזמנו שהיא עשתה את כול המחוז בשיטת 6-6. היא שכחה שבתי הספר הפרטיים הערביים, נשארו במתכונת הישנה. אני התנגדתי התנגדות נחרצת למתכונת של 6-6. 6-6 יעשה נזק למערכת החינוך בעיריית באקה. 

מר אדריס מוואסי, ח"מ: הבעיה שלנו הייתה אז האם המבנים שקיימים אצלנו, מספיקים להרצת הרפורמה החדשה? זאת השאלה שהייתה על הפרק בנידון.
מר וליד מגאדלה, מנהל מחלקת חינוך בעירייה: בזמנו שלחתי לרחל מתוקי, וליו"ר הוועדה על השינוי המבני, יגאל צרפתי בזמנו. שלחתי להם את החלוקה החדשה, איך מתבצעת הלכה למעשה, במבנים הקיימים שלנו. כיום יש לנו 238 כיתה בעיר באקה, ויש לי 256 כיתה. בחשיבה קצרה הענין אפשרי, צריך לחלק את זה בצורת גושים וחלוקות עם התאמות פשוטות שאינן מצריכות השקעה תקציבית. 
נקודה חשובה אחרת, היא ענין המורים, ובהקשר זה, אנו נעשה השאלת מורים, כביכול המורה מלמד תחת סמל מוסד של בית ספר תיכון, אך הוא מקבל את שכרו ממשרד החינוך ולא מהעירייה. תהליך זה נקרא תהליך השאלת מורים, והוא זה שיפתור את הבעיה ויביא מענה לסוגיה זו. תהליך זה נעשה בשני אופנים ניהוליים. 
אני אכין נייר עמדה, בעקבות החלטת העירייה. נייר מקצועי שיגולל את המדיניות ויציג את התוכנית המפורטת. כאשר הנהלת העירייה תבקש ממני נייר עמדה, אני אכין אותו תוך שבועיים. 
מר באסל ביאדסה, סגן ראש העירייה: הסוגיה הזאת מובאת לדיון על מנת שהחברים במועצה ושאר האורחים, יקשיבו, יתנו את חוות דעתם, ישתפו אותנו בדעותיהם, שיהיו מעורבים בשינוי הדרסטי שהולך להתקיים. אין זו החלטה רגילה פשוטה. אנחנו מעוניינים שכולם ישתתפו כאן על מנת לדון ברעיון. אני בדעה שבסוף הישיבה הזו, אנו נרכיב וועדה שתנסח נייר עמדה מסודר, בשיתוף פעולה עם הגזברות והמחלקה המשפטית ויבדקו את כול ההשלכות. על מנת להגיע לנייר עמדה זה, אנו מציגים את הרעיון בכללי בפני חברי המועצה, ונבנה ביחד ובסינרגיה, נייר עמדות.
עו"ד חוסאם חג'וג', יו"ר וועד הורים מקומי: ערב טובים לכולכם. סוגיה זו היא חשובה מאין כמוה. חברים, תיקונו של עולם מתחיל בחינוך, העולם מתחיל בהוראה ובחינוך. סעיף זה מצריך דיון שיתופי בין כול הגורמים השותפים לחינוך ילדינו, כולל וועדי ההורים והדרג המקצועי והעירייה. אנו מייצגים 11000 תלמידים, ו 27000 הורים.
בתי הספר היסודיים בבאקה הם בתי ספר מצוינים שיש על כך קונצנזוס. הבעיה שלנו מתחילה מכיתה ז' עד כיתה י"ב. היום, רשמית, בתי ספר אלה, עובדים תחת סמל מוסד אחד, כך שאין הפרדה בין חטיבת ביניים לבין תיכון. לפי מה שהוחלט בשנת 2012-2013, המטרה הייתה לחזק את המדיניות החינוכית המקומית של העיר. למה? כי התוכנית נתנה את הסמכויות למנהל בית הספר התיכון, שיהיה אחראי על מנהל חטיבת הביניים, כך שבהחלטה זו יש ניגוד כלשהו, כי מנהלי חטיבות הביניים כפופים למשרד החינוך בזמן שמנהלי בתי הספר התיכוניים כפופים לעיריות, הדבר שיצר בעיות ניהול מתנגשות בין מנהלי חטיבות הביניים לבין בתי הספר התיכוניים. מי שסבל מהסוגיה הזו הם תלמידנו, כי הם קיבלו תוכנית שלא יושמה הלכה למעשה. אופק חדש, מיושמת מבתי הספר היסודיים ועד לחטיבות הביניים, ועוז לתמורה מיושמת בבתי הספר התיכוניים. שבתי הרפורמות יש התנגשות וניגודיות. איך תשלב כוחות כאשר כול בית ספר שייך לרפורמה אחרת. אין שיתוף פעולה בין חטיבות הביניים לבין בתי הספר התיכוניים. אנו כבר 7 שנים מדברים על תוכנית לא מיושמת. התוכנית רוקנה מתוכן. 
אנחנו צריכים כבר להתחיל בהרצת התוכנית. לצורך שינוי מערך מהותי וגורלי לעתידה של העיר באקה, יש לקבל החלטה במישור העירוני. אני צריך לקבל קונצנזוס ולרוץ ביחד עם זה.
עלי בולבול, נציג הורים בבית ספר טומשין: עקרונית יש הסכמה מהעירייה.  כאשר עיריית באקה באה ומציגה רעיון ומציגה את השינוי הארגוני במערך החינוכי בבאקה אל-גרבייה, מוטל על וליד להכין נייר עמדה, על כול הפרטים, ואז זה מועבר לחוסאם ועפיף אשר יציגו את דעתם המקצועית. אחרי זה מביאים את זה להצבעה. ההחלטה צריכה לצאת מהדרג המקצועי והעירייה תאמץ את הנידון.


גב' עביר מוואסי: לדעתי, באקה עיר מובילה בחינוך, וברצוני להגיד לכם, כמישהו שנולדה בעיר אום אל-פחם והתחתנה בעיר באקה, שבאקה אין עליה בחינוך, היא באמת עיר מצוינת בחינוך. באקה בעיניים חיצוניות היא מעולה, ואתם רק בדרך הנכונה, עלו והצליחו והמשיכו בעשייה שלכם, ואל תתרכזו בביקורות, בלמתוח ביקורת כי לדעתי צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. האמינו בעיר שלכם.

החלטה: מנהל מחלקת חינוך בעירייה יכין תוך שבועיים ימים מהיום נייר עמדה מפורט ומקיף לדיון בפני הנהלת העיריה ואחר כך לדיון בפני ועדת החינוך בעירייה. לאחר החלטת ועדת חינוך בעירייה יובא העניין לדיון ולהחלטה בפני מועצת העירייה.